"Wieleń stawia na kompetentnych uczniów"

Gmina Wieleń zaprasza uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych

do udziału w projekcie pt. "Wieleń stawia na kompetentnych uczniów!. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014-2020).

W ramach projektu 924 uczniów (klasy I-VIII oraz klasy gimnazjalne) wszystkich szkół podstawowych dla których Gmina Wieleń jest organem prowadzącym weźmie udział nieodpłatnie w:

  1. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe (zajęcia z wykorzystaniem eksperymentu, zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i niemieckiego);
  2. projektach edukacyjnych;
  3. indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne);
  4. dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z edukacji matematycznej, matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego

W ramach projektu przewidziano wsparcie stypendialne dla 40 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i matematyki, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacji.

W projekcie przewidziane są również zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII i III klas gimnazjalnych. Mają one na celu poznawanie ścieżek rozwoju edukacyjnego i zawodowego, zdobycie umiejętności gromadzenia i selekcjonowania informacji na temat możliwości dalszego kształcenia się i pracy, jak również umiejętności podejmowania decyzji

Zakres projektu obejmuje również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dla 112 nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Wieleń.

Realizacja projektu pozwoli na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznych, fizycznych, biologicznych i geograficznych we wszystkich szkołach podstawowych.

Umiejętności zdobyte na zajęciach pozalekcyjnych pozwolą uczniom między innymi skrócić czas nauki i zmienić podejście do procesu uczenia się. Celem jest nauka logicznego i strategicznego myślenia, szybkiego czytania oraz podniesienie umiejętności skupiania uwagi na wykonywanych zadaniach intelektualnych, szybkiego zapamiętywania wzorów matematycznych, fizycznych, jak również przeprowadzania doświadczeń i wyjaśniania zjawisk przyrodniczych. Forma zajęć całkowicie odbiegać będzie od standardu lekcji.