Patron szkoły

Kazimierz Wielki jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych władców Polski. Kiedy obejmował tron w roku 1333, kraj nasz był zaledwie zlepkiem dwóch prowincji: Małopolski i Wielkopolski oraz Kujaw i ziem łęczyckiej, sieradzkiej i sandomierskiej. Pozostałe obszary - Pomorze Gdańskie i Zachodnie, Śląsk, Mazowsze, Ziemia Lubuska - znajdowały się w obcych rękach. Dwa wieki sporów i niesnasek, zakończonych przez ojca, Władysława Łokietka, starającego się scentralizować kraj, spowodowały, że Polska, dawniej szanowana i poważana w całej Europie, stała się państwem słabym i pełniącym marginalną rolę na międzynarodowej arenie politycznej. Dlatego też młody król miał niełatwe zadanie - kontynuując dzieło ojca musiał odbudować jej dawną świetność: przywrócić utracone terytoria, zapełnić pusty skarbiec i zapewnić spokój i dobrobyt swoim poddanym.

Kazimierz Wielki nie miał łatwego zadania - zacofanie polskiego społeczeństwa, problemy finansowe państwa, a także niepopularne decyzje polityczne powodowały niechęć ze strony znacznej części wielmożów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Mimo tego w krótkim czasie polski król odbudował wewnętrznie kraj, na mocy zaś traktatów i układów z władcami ościennymi odzyskał część utraconych ziem.

Dzięki nowym terytoriom Polska i jej mieszkańcy zaczęli się zmieniać. Wpływ religii i kultury spowodował, że nasz kraj stał się krajem tolerancji religijnej, koniecznej aby mieszkające w jednym państwie różne nacje mogły żyć w pokoju. Stąd też do Polski zaczęli napływać Włosi, Żydzi, Flamandowie, Wołosi, Niemcy, Anglicy, Francuzi.

Biegnący przez polskie ziemie najwygodniejszy szlak lądowy z Zachodu na Wschód spowodował gwałtowny rozwój kupiectwa, handlu, rolnictwa, górnictwa i rzemiosła, te zaś z kolei podniosły znacząco standard życia mieszkańców Polski. Odbudowano zniszczone miasta i założono nowe, otoczone silnymi fortyfikacjami, zapełnił się królewski skarbiec. Kazimierz Wielki skodyfikował prawo i przeprowadził reformy: monetarną i wojskową, dzięki której armia polska stała się istotną siłą w Europie. Sam król również zdobywał coraz to większy szacunek. Mądra polityka zjednała mu przychylność większości europejskich władców, szczególnie ceniono jego umiejętność zawierania korzystnych dla Polski układów.

Rozkwit i dobrobyt Polski, tolerancja oraz swobodne mieszanie się kulturowych wpływów Wschodu i Zachodu sprowadziły również na nasze ziemie wielu uczonych z różnych krajów Europy. W roku 1364 w Krakowie, ówczesnej stolicy kraju, powstał jeden z pierwszych w środkowej Europie uniwersytetów, który bardzo szybko zyskał sobie międzynarodową sławę.

W chwili swojej śmierci w roku 1370 pozostawił monarchię, jak na owe czasy, nowoczesną, bogatą i liczącą się w całej Europie.

Król Kazimierz Wielki jest też związany z historią naszego miasta. Według przekazu Janka z Czarnkowa to właśnie Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięczamy umocnienie samego grodu Wieleń, a także wybudowanie nowego zamku i otoczenie grodu silnymi obwarowaniami - ok. 1368 roku. Wieleń był jednym z łańcucha zamków obronnych osłaniających Wielkopolskę od północy.

Gród wieleński miał przede wszystkim znaczenie strategiczne. Z biegiem czasu wykształcił się tu również ośrodek wymiany handlowej, przez Noteć przechodził szlak solny, wiodący z południa na północ.

Najprawdopodobniej również Kazimierz Wielki nadał Wieleniowi prawa miejskie, o czym świadczą wzmianki w dokumentach z czasów króla (ok. 1331 - 1350).

Misją naszej szkoły jest wykształcenie ucznia świadomego własnej wartości, odpowiedzialnego, dobrze wyposażonego w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, aktywnego, współpracującego w grupie, przestrzegającego norm społecznych.

Wybierając na patrona szkoły króla Kazimierza Wielkiego, kierowaliśmy się jego dokonaniami, które są powszechnie doceniane. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Analizując działania i dokonania króla Kazimierza Wielkiego uznaliśmy, iż jest on godnym wzorcem do naśladowania. Treści związane z proponowanym patronem realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych oraz ścieżki regionalnej na I i II etapie kształcenia (klasy III - nauczanie zintegrowane oraz klasy IV-VI - j. polski, historia). Przykłady jego działalności pozwalają również na realizację we wszystkich klasach programu wychowawczego szkoły i osiągnięcie następujących efektów działań wychowawczych wśród uczniów:

  • znajomość symboli narodowych, regionalnych i umiejętność zachowania się wobec nich,
  • rozumienie pojęć: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,
  • znajomość przeszłości historycznej, kultury własnej miejscowości, swojego macierzystego regionu,
  • znajomość historii swojej szkoły,
  • poznanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontakt ze zbiorami wytworów kultury materialnej, sztuką regionu, zabytkami architektury.
  • poszanowanie wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku pokoleń.
  • dostrzeganie wpływu innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej,
  • rozumienie wagi wyznaczania celów, umiejętność ich określania i dążenie do ich osiągnięcia,
  • dostrzeganie związku między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu.

Jednym z elementów dorobku króla Kazimierza Wielkiego było powstanie nowego, silnego społeczeństwa, posiadającego otwarty stosunek do zmienianej przez siebie rzeczywistości. W tym duchu chcemy kształcić i wychowywać nasze dzieci. W poszanowaniu historii ziemi wieleńskiej jako fundamentu do budowania przyszłości i otwartości na świat.