"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej"


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej" realizowany przez Gminę Wieleń w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. "Nauka szansą na lepszy start", będzie realizowany przez gminę w latach 2010-2012.

 

Sprawozdanie z realizacji projektu
pt.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
w klasach I-III szkoły podstawowej"

w ramach Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne współfinansowane przez Unię Europejską. Projekt pt. "Nauka szansą na lepszy start" to kompleksowe wsparcie dla szkoły oparte na założeniach programu realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowe. Realizacja tego projektu, zapewnia każdemu uczniowi z klas I-III naszej szkoły bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Projekt pozwolił na osiągnięcie wymiernych rezultatów w każdej dziedzinie zaplanowanej do realizacji w ramach projektu:

 1. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne:
  • zajęcia dla dzieci z dysleksją oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
   Dzięki systematycznemu uczestnictwu na zajęciach w znaczący sposób dzieci usprawniły funkcje percepcyjno- motoryczne. Na wysokim i przeciętnym poziomie u uczniów jest percepcja wzrokowa, pamięć fonologiczna, umiejętności czytania w zakresie poprawności i tempa czytania oraz rozumienia czytanego tekstu, a także koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu. Większość uczniów czyta w szybkim i umiarkowanym tempie zarówno materiał wyrazowy sensowny, jak i teksty. Na nieco niższym poziomie jest sprawność grafomotoryczna- uczniowie piszą niedbale. Uczniowie wykazują też dość dobrą orientację przestrzenną. Z analizy zeszytów uczniowskich, zapisków na kartach pracy i wytworów plastycznych wynika, że w dalszej pracy należy poprawić sprawność małej motoryki, w tym podnieść sprawność grafomotoryczną pisma. Z diagnozy percepcji słuchowej wynika, że w następnym roku szkolnym należy nadal prowadzić intensywnie ćwiczenia percepcji słuchowej w zakresie analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Doskonalić należy także umiejętność czytania pod względem płynności, poprawności i techniki z uwagi na to, że jeszcze dwoje uczniów sylabizuje z syntezą wtórną, a siedmioro uczniów czyta w bardzo wolnym tempie, ale poprawnie. Prowadzenie zajęć w małej grupie i dostosowanie materiału ćwiczeniowego do możliwości psychofizycznych uczniów wyzwoliło u nich większą motywację do podejmowania wysiłku intelektualnego, wpłynęło na większą koncentrację uwagi na zadaniu, dało dzieciom poczucie sukcesu, przez co wzrosło ich poczucie wartości. Uczniowie chętnie wykonywali zadania. Aktualnie są bardziej aktywni. Starają się pracować samodzielnie. Chętnie współdziałają w zespole. Potrafią cieszyć się z sukcesów swoich i kolegów, systematycznie dążą do pokonywania trudności i uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Nabrali większej pewności siebie i wiary we własne możliwości. Sukcesy edukacyjne w zakresie technik szkolnych osiągane przez uczniów w edukacji wczesnoszkolnej są wymiernymi efektami pracy terapeutycznej i zaangażowania dzieci. Do najistotniejszych należą: poprawa umiejętności szkolnych takich jak: słuchanie, czytanie i rozumienie, zapamiętywanie, formułowanie myśli w formie zdania i krótkiej wypowiedzi, zwiększenie zasobu słów, poprawa poziomu i poprawności pisma.
  • zajęcia z elementami Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona dla dzieci z zaburzeniami koncentracji
   Dzięki systematycznej i aktywnej pracy dzieci na zajęciach, stosowaniu różnorodnych metod terapeutycznych, form i środków dydaktycznych oraz włączeniu do terapii ćwiczeń Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona u większości uczniów w zadowalającym stopniu usprawniono funkcje percepcyjno-motoryczne i zaburzoną umiejętność koncentracji uwagi. Usprawnienie współdziałania obu półkul mózgu, pozytywnie wpłynęło na poprawę wyników w nauce, koncentrację uwagi na wykonywanych zadaniach, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz na zwiększenie sprawności manualnych. Na dobrym poziomie jest percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Uczniowie najczęściej w dobrym tempie czytają wyrazy i krótkie teksty. Dzieci wzbogaciły słownictwo bierne i czynne. Osiągnęły postępy w zakresie sprawności grafomotorycznej, pisania i poprawności ortograficznej. Jednak nadal niski jest poziom graficzny pisma. Prowadzenie zajęć w małej grupie i przyjaznej atmosferze pozwoliło uczniom na zwiększenie wiary we własne możliwości, podnieść ich motywację do podejmowania wysiłku umysłowego, a przede wszystkim umożliwiły w znacznym stopniu wyrównać deficyty rozwojowe. Ponadto dały pozytywne efekty na zajęciach edukacyjnych w klasie szkolnej. Niektórzy uczniowie poprawili swoje umiejętności szkolne co znalazło odzwierciedlenie w dziennikach lekcyjnych. Wymiernymi efektami pracy terapeutycznej jest poprawa umiejętności szkolnych takich jak: słuchanie, czytanie i rozumienie, zapamiętywanie, poprawne budowanie zdań i krótkich wypowiedzi, zwiększenie zasobu słów, poprawa poziomu i poprawności pisma. U kilku uczniów znacznie poprawiła się zdolność do koncentracji uwagi oraz zachowanie na lekcji. Jednak z niektórymi uczniami trzeba nadal pracować nad usprawnieniem koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz koncentracją i wydłużaniem czasu skupienia uwagi na zadaniu.
 2. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu:
  Zadania i ćwiczenia, które były stosowane podczas zajęć były określone i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, na bazie Metody 18 struktur wyrazowych i opracowane na potrzeby projektu programu. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach wpłynęło na usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznej dziecka i zaburzeń grafomotorycznych. Na danym etapie rozwoju ucznia rozwijanie percepcji wzrokowej wpływa na lepszą koncentrację uwagi podczas wykonywania zadań. Ćwiczona sprawność grafomotoryczna zaowocowała starannością i dokładnością ćwiczeń. Uczniowie osiągnęli postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienia czytanego tekstu. Uczniowie poszerzyli zakres słownictwa zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęli sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Uczestnicy w wielu przypadkach osiągnęli lepsze wyniki w nauce oraz wzrosła ich motywacja do dalszej nauki. Spora część lepiej radzi sobie podczas lekcji, lepiej pisze sprawdziany, testy. Uzupełnianie zaległości i utrwalanie umiejętności przyczyniło się do większej wiary we własne możliwości.
 3. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
  Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Rezultatem zajęć jest zauważalne usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych potrzebnych do opanowania umiejętności matematycznych. Zajęcia pozwoliły ograniczyć braki dotyczące umiejętności w rozumowaniu pojęć, wykonywaniu działań matematycznych, zachęcić do podejmowania nowych ciekawych zadań. Ponadto pozytywne efekty widoczne były na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 4. zajęcia artystyczno - teatralne:
  Podstawowym założeniem zajęć była działalność twórcza dzieci w różnych dziedzinach, rozwój emocjonalny, uczuciowy i ruchowy oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych takich jak: potrzeba poznawcza, ruchu, różnorodnego działania, zabawy, twórczości dziecięcej, a także potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu, więzi i kontaktu z rówieśnikami, oparcia u dorosłych. Takie możliwości dawały właśnie prowadzone zajęcia. Zajęcia te nie pozwalały pozostać biernym, wymagały i wyzwalały aktywność dzieci. Uczniowie bardzo chętnie wcielali się w różne role, chętnie podejmowali zabawę w teatr. Udział dzieci w zajęciach artystyczno- teatralnych zapobiegał monotonii procesu edukacyjnego, uatrakcyjniał zajęcia w szkole. Zajęcia nie ograniczały się do oglądania przedstawień teatralnych, ale do tworzenia takich sytuacji kiedy dziecku daje się szansę bycia odtwórcą określonej roli (bycia aktorem) lub jej twórcą. Dzięki występom dzieci nieśmiałe miały okazję do zaprezentowania się przed publicznością, co spowodowało nabranie pewności siebie, zdobyły wiarę we własne siły. Natomiast dzieci zdolne, pewne siebie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania teatrem. Zajęcia podsumowano na spotkaniu dla rodziców i zaproszonych gości spektaklem pt. "Jest taki kwiat".
 5. zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych:
  Zajęcia matematyczne miały na celu opanowanie intensywnego rozwoju myślenia z kształtowaniem odpowiedzialności emocjonalnej oraz podstaw matematycznych. Rezultatem zajęć jest poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności matematycznych. Zajęcia pozwoliły wykształcić u dzieci logiczne myślenie niezbędne do rozwiązywania zadań na trudniejszym poziomie. Uczestnicy usprawniali umiejętność przekazywania wiedzy innym kolegom, którzy mają trudności matematyczne.
 6. zajęcia przyrodnicze:
  Na zajęciach dominująca tematyka była związana ze środowiskiem leśnym. Zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji leśnej. Bezpośredni kontakt z przyrodą podczas zajęć terenowych sprzyjał szybszemu przyswajaniu wiedzy oraz uwrażliwił na piękno naszej okolicy. Dzieci rozwinęły umiejętność prowadzenia obserwacji przyrodniczych i korzystania z odpowiednich do tego narzędzi. Uczniowie nabyli umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków zwierząt i roślin. Uczestnicy zdobyli wiadomości o zjawiskach przyrodniczych oraz korzystania z różnych źródeł informacji samodzielnie.
 7. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy:
  realizacji projektu uczniowie i rodzice otrzymali duże wsparcie. Wdrożony projekt znowu przyniósł oczekiwane efekty. Rezultatem zajęć jest usprawnienie aktywności ruchowej zatrzymanie lub skorygowanie wad postawy u dzieci. W niektórych przypadkach wady zostały całkowicie zlikwidowane. Przeprowadzone zajęcia umożliwiły zmniejszyć zaburzenia psychomotoryczne u dzieci, zahamować rozwój otyłości oraz przeciwdziałać chorobom układu ruchu i krążenia. Poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozbudzone zostały zainteresowania aktywnością ruchową.

Efekty udziału w projekcie to m.in.:

 • Dla uczniów:
  wyrównywanie braków, rozwijanie posiadanych zdolności, umiejętności i inteligencji, a także odkrycie nowych zainteresowań, talentów poprzez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach z wykorzystaniem ciekawych pomocy; wzmocnienie wiary we własne możliwości i pozytywnej samooceny; rozbudzanie twórczej ciekawości;
 • Dla nauczycieli:
  zdobycie dodatkowych informacji o swoich uczniach;
  uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie ciekawych pomocy;
  wzbogacanie warsztatu pracy;
  poznanie ciekawej literatury;
  wzmocnienie współpracy z rodzicami;
 • Dla rodziców:
  uzyskanie wiedzy na temat swojego dziecka;
  większa współpraca z nauczycielami i szkołą;
 • Dla szkoły;
  realizowanie innowacji poprzez uczestnictwo w projekcie UE;
  umożliwianie nauczycielom wzbogacenia warsztatu pracy;
  pozyskanie nowych, ciekawych pomocy dydaktycznych
  wzmocnienie współpracy z rodzicami.

 

W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
w ramach projektu
w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012
uczniowie klas I - III będą brać udział w następujących zajęciach:

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Rodzaj zajęć
Danuta Rosochowata Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Krystyna Ryżek Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Maria Banasiak Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów o szczególnych uzdolnieniach artystyczno - teatralnych
Barbara Fobka Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie "Szkoła myślenia matematycznego"
Teresa Rossa Zajęcia dla dzieci z dysleksją oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z elementami Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
Marcin Rychlik Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
Maciej Sosnowski Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z edukacji przyrodniczej " Poznajemy las"
Paulina Rychlik Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów o szczególnych uzdolnieniach artystyczno - teatralnych