Witamy na stronie szkołyUwaga zmiana terminu

DRZWI OTWARTE

dla 6 i 7 latków

ZAPRASZAMY

28 maja 2015 r. o godz. 16.00,

1 czerwca 2015 r. o godz. 16.00,
sala gimnastyczna.
Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Wieleniu


ul. Szkolna 4

64-730 WIELEŃ

tel./fax (67) 256-10-56

  e-mail: spwielen@poczta.onet.pl


Sekretariat czynny od godz. 700 do godz. 1500

Dyrekcja szkoły

W dniu 1 września 2009r. dyrektorem szkoły została mgr Regina Dolna,Dnia 1 września 2013 r. wicedyrektorem szkoły został mgr Eugeniusz Forma.HARMONOGRAM

DYŻURÓW KIEROWNICZYCH

DZIEŃ TYGODNIA DYREKTOR WICEDYREKTOR
poniedziałek 800 -1000 1200 -1300
Wtorek ------ 1100 -1200
Środa ------ 1100 -1200
Czwartek 800 -1000 ------
Piątek 800 -1000 ------
DODATKOWO: " " DODATKOWO:
 • dyrektor oraz wicedyrektor szkoły przyjmuje także poza wyznaczonymi godzinami dyżurów, jeżeli znajduje się w tym czasie na terenie szkoły
 • w każdy trzeci wtorek miesiąca (w czasie klasowych spotkań z rodzicami) od godz. 1500 do godz. 1800Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Delegatura w Pile tel. 67 2123 767

HYMN SZKOŁY

Gdzieś w dole schowane

1. Gdzieś w dole schowane w dolinie wśród lasów,
przez Noteć objęte i zieleń.
Legendą owiane piastowskich aż czasów,
to miasto sędziwe to Wieleń.
Tu domki nieduże uliczki składane i róże w uliczkach kwitnące,
tam dalej to wzgórze zielenią zalane, tu pałac i drzewa szumiące.


      Ref. Kiedy nad miastem zmrok już zapada, szum niesie się po wodzie,
            To rzeka Noteć gwiazdom opowiada o starym, wieleńskim grodzie.
            Puste ulice, cisza dokoła, stróż nocny nawet drzemie,
            Bo tylko małe miasta zasypiają, gdy noc ogarnia ich ziemię.


2. To miasto uroku ma w sobie jak żadne
choć w świecie podobnych tysiące,
Łagodne o świcie, spokojne o zmroku,
wodami Noteci błyszczące.
Gdy coś się wywiedzie z Wielenia daleko,
w świat wielki i piękny jak w bajce,
Z powrotem przywiedzie tęsknota tu ciebie,
gdzie miłość została i serce.


      Ref. Kiedy nad miastem zmrok już zapada,

Członkowie

RADY RODZICÓW

rok szkolny 2014/2015

Przewodnicząca - Agnieszka Banasiak
Zastępca przewodniczącego - Robert Stołowski
Sekretarz - Katarzyna Świątek
Skarbnik - Anna Kaczmarkiewicz
Księgowa- Magdalena Tkacz


Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca - Sławomira Biskup
Członkowie:Żaneta Skotarczak
                 Danuta Snella

Członkowie:

 1. I a - Donata Widman
 2. I b - Robert Wygrała, Beata Gabrysiak
 3. I c - Natalia Boberska
 4. I d - Żaneta Skotarczak, Agnieszka Łagan
 5. I e - Justyna Stefanek
 6. I f - Daniela Janecka
 7. II a - Karolina Gapska
 8. II b - Sławomira Biskup
 9. II c - Sylwia Mądrawska
 10. III a - Agnieszka Banasiak
 11. III b - Irena Makrocka
 12. III c - Joanna Majewska, Renata Stanuch, Lucyna Sobków
 13. III d - Beata Gabrysiak
 14. IV a - Katarzyna Świątek
 15. IV b - Robert Stołowski, Anna Kaczmarkiewicz, Sylwia Parthun
 16. IV c - Anita Lembicz
 17. V a - Agnieszka Banasiak
 18. V b - Grażyna Grzelak - Kamińska
 19. V c - Irena Wiącek
 20. V d - Magdalena Tkacz, Wioleta Tymek
 21. VI a - Danuta Snella, Marzena Grześ
 22. VI b - Agnieszka Kubasińska
 23. VI c - Paweł Wojewoda
 24. OS - Halina Wolska

Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
 1. Podstawa prawna

  Radę Rodziców powołuje się na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r. (ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. nr 56, poz. 458 ).

 2. Cele i zadania Rady Rodziców

  Rada Rodziców:

  1. reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów uczniów,
  2. podejmuje działania zmierzające do doskonalenia działalności statutowej szkoły,
  3. działa w szczególności na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły,
  4. pobudza i organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania działalności statutowej szkoły,
  5. gromadzi fundusze dla wspierania działalności szkoły, a także ustala zasady ich użytkowania,
  6. działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły,
  7. współdecyduje o formach pomocy dzieciom,
  8. zapewnia rodzicom i opiekunom , we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywisty wpływ na działalność szkoły,
  9. współuczestniczy w opracowaniu "Programu wychowawczego" i "Programu profilaktyki" szkoły,
  10. w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala:
   1. program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli,
   2. program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  11. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
  12. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
  13. może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Organizacja działania
  1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. Zebranie rodziców uczniów danego oddziału w sposób jawny wybiera spośród siebie radę oddziałową składającą się z trzech osób, tak aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Rada oddziałowa wybierana jest zwykłą większością głosów.
  3. Kadencja rady oddziałowej trwa jeden rok.
  4. Kadencja rady oddziałowej dobiega końca z dniem wyborów nowej rady oddziałowej, a w przypadku rodziców uczniów kończących szkołę z dniem zakończenia roku szkolnego.
  5. Wybory do rady oddziałowej przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców klas do końca września danego roku.
  6. W wyborach o których mowa wyżej jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
  7. Z rad oddziałowych w głosowaniu jawnym wybierany jest jeden przedstawiciel do Rady Rodziców.
  8. Rada Rodziców może podjąć decyzję o wejściu w jej skład więcej niż po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
  9. Plenarne zebranie członków Rady Rodziców wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów:
   • przewodniczącego
   • zastępcę przewodniczącego
   • sekretarza
   • skarbnika
   • księgowego
   • komisję rewizyjną
  10. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób.
  11. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik, księgowy tworzą Prezydium Rady.
  12. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa jeden rok.
  13. Członek Rady Rodziców nie wywiązujący się z przyjętych przez siebie obowiązków może być przed upływem kadencji odwołany.
  14. Na miejsce odwołanego lub ustępującego członka Rady Rodziców zebranie członków wszystkich rad oddziałowych wybiera nowego członka w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Ramowy plan pracy
  1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze.
  2. Posiedzenie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący, na żądanie jednej trzeciej członków Rady Rodziców, na żądanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Posiedzenie Rady Rodziców może być zwoływane także na wniosek Dyrektora Szkoły, na wniosek Rad Oddziałowych, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.
  4. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu w głosowaniu jawnym
  5. Uchwały posiadają moc prawną jeżeli w posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział co najmniej 50% składu Rady.
  6. W przypadku gdy nie ma quorum określonego w pkt. 5 posiedzenie Rady Rodziców zwołuje się w drugim terminie. Uchwały podjęte w drugim terminie mają moc prawną bez względu na liczbę obecnych członków Rady.
  7. Jeżeli uchwała albo inna decyzja Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie dwóch tygodni, od daty jej zawieszenia uzgodnienia z Radą Rodziców sposób rozstrzygnięcia sprawy. W wypadku nie uzgodnienia stanowisk Dyrektor Szkoły przekazuje sprawę organowi nadzorującemu szkołę.
 5. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy
  1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
   • ze składek rodziców
   • z dobrowolnych wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i innych
   • z dochodów uzyskanych z imprez organizowanych przez Radę Rodziców
  2. Rada Rodziców corocznie określa wysokość składki na rzecz Rady.
  3. O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców.
  4. Kontrolę i nadzór nad działalnością Rady Rodziców sprawuje Komisja Rewizyjna, do zadań, której należy w szczególności dokonywanie kontroli działalności finansowej Rady.
 6. Postanowienia końcowe.
  1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: " RADA RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu".
  2. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

Komunikaty
KOMUNIKATY


Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015
wynosi 25zł.Składka na rzecz Rady Rodziców płacona jest od rodziny
(bez względu na ilość dzieci w szkole).

Dziękujemy rodzicom za dokonanie wpłaty.

Działania

Rok szkolny 2013/2014

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, bierze udział w programach i akcjach organizowanych przez szkołę.

W tym roku szkolnym:

 • Zakupiła upominki na uroczystość szkolną "Pasowanie klas pierwszych".
 • Ufundowała nagrody książkowe i słodkie poczęstunki dla uczestników konkursów i zawodów sportowych.
 • Dofinansowała zakup koszy do segregacji śmieci.
 • Zakupiła nowy sprzęt nagłaśniający do sali gimnastycznej.
 • Była organizatorem Mikołaja oraz Dnia Dziecka.
 • Ufundowała nagrody dla klas, które zebrały 100% składkę na Radę Rodziców.
 • Ufundowała nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego dla uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 5,0.

Rok szkolny 2012/2013

 • Dla uczniów klas pierwszych zakupiono upominki na uroczystość szkolną - "Pasowanie klas pierwszych".
 • Ufundowano poczęstunek dla uczestników konkursów gminnych, zawodów sportowych
 • Z okazji Mikołaja ufundowano słodkie upominki dla wszystkich uczniów.
 • Zakupiono drabinki gimnastyczne do wyremontowanej sali gimnastycznej.
 • Dofinansowano zakup ławeczek i materaców gimnastycznych.
 • Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów szkolnych i gminnych.
 • Ufundowano nagrody pieniężne dla klas, które zebrały 100% składkę na Radę Rodziców. W tym roku nagrody, dofinansowanie do wycieczek klasowych, otrzymały klasy I b i III a.
 • Zakupiono nagrody książkowe z okazji zakończenia roku szkolnego.
Rada Rodziców aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, bierze udział w programach i akcjach organizowanych przez szkołę.

Rok szkolny 2011/2012

 • Dla uczniów klas pierwszych zostały zakupione upominki na uroczystość szkolną - "Pasowanie klas pierwszych"
 • Ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursów gminnych, zawodów sportowych
 • Ufundowanie słodkich upominków dla uczniów na Mikołajki
 • Wspólnie z p. Dyrektor zakupiono nowe meble do sali nr.25
 • 1.06.2012r. zorganizowano Dzień Dziecka w naszej szkole
 • Zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów szkolnych i gminnych
 • Ufundowano nagrody dla klas, które zebrały 100% składkę na Radę Rodziców.
 • Zakupiono nagrody książkowe z okazji zakończenia roku szkolnego
Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w uroczystościach szkolnych, brała udział w programach, akcjach realizowanych w szkole

Rok szkolny 2010/2011

 • Zakupiono książki dla uczniów na nagrody
 • Dla uczniów klas pierwszych zostały zakupione torty na uroczystość szkolną - "Pasowanie klas pierwszych"
 • Ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursów gminnych
 • Ufundowanie słodkich upominków dla uczniów na Mikołajki
 • Wspólnie z p. Dyrektor zakupiono nowe meble do sali nr.20
 • Zorganizowano Dzień Dziecka w naszej szkole galeria
 • Zakupiono książki dla uczniów na nagrody w konkursach
 • Zakupiono nagrody z okazji zakończenia roku szkolnego

Rok szkolny 2009/2010

 • Zakupiono książki dla uczniów na nagrody
 • zakup sprzętu nagłaśniającego.
 • Dla uczniów klas pierwszych zostały zakupione torty na uroczystość szkolną - "Pasowanie klas pierwszych"
 • Ufundowanie poczęstunku dla uczestników konkursów gminnych
 • Ufundowanie słodkich upominków dla uczniów na Mikołajki
 • Dzień Dziecka w naszej szkole

Rok szkolny 2008/2009

Ze składek rodziców zostały zakupione książki dla uczniów na nagrody, za wybitne osiągnięcia w nauce (śr. powyżej 5,0 ) i konkursach z różnych przedmiotów.

 • Dla uczniów klas pierwszych zostały zakupione torty na uroczystości szkolnej "Pasowanie klas pierwszych"

 • Ufundowanie "słodkich upominków" dla uczniów na Mikołajki

 • Zorganizowanie zabawy szkolnej dla rodziców, z której dochód przeznaczony został min. na organizację Dnia Dziecka

 • Zakupienie śpiewników dla harcerzy

 • Zostały ufundowane stroje sportowe dla drużyny reprezentującej szkołę w Mistrzostwach Piłkarskich COCA- COLA CUP w Bydgoszczy

 • Dzień Dziecka w naszej szkole (artykuł p. B. Niezborała )

  zdjęcia Maciej Sosnowski

 • HARMONOGRAM SPOTKAŃ
  Z RODZICAMI
  Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
  w roku szkolnym 2014/2015

  L.p. Data Tematyka
  1.       16 września 2014 r. Klasy I – VI:
  Wybory do Rady Rodziców.
  Zapoznanie z WSO, programem wychowawczym, programem profilaktyki.
  Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny z wszystkich przedmiotów. Oferta zajęć pozalekcyjnych.
  Poinformowanie o dyżurach nauczycielskich.
  W klasach VI informacja o możliwościach dostosowania form i warunków sprawdzianu.
  W klasach I – procedura wypożyczania podręczników
  2.       21 października 2014 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI "Jak przygotować uczniów do sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej?" ((M. Ryżek, M. Zwolińska – Wojewoda, M. Ptak)
  3.       18 listopada 2014 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas IV „Motywacja do nauki” (PPP w Krzyżu Wlkp.)

  Spotkania indywidualne.

  4.       16 grudnia 2014 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas III „Komputer, Internet - zagrożenie czy osiągnięcie?” (pedagog, informatyk)
  Spotkania indywidualne.
  Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze.
  5.       20 stycznia 2015 r.
  Omówienie wyników nauczania w I półroczu.
  Informacja o ocenach przewidywanych za I półrocze.
  Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego i profilaktyki.
  6.       10 lutego 2015 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas V, VI „Jak rozmawiać z nastolatkiem” (PPP w Krzyżu Wlkp.)
  Spotkania rodziców klas VI – indywidualne omówienie wyników próby sprawdzianu klas VI.
  7.       17 marca 2015 r. Spotkania indywidualne.
  8.       21 kwietnia 2015 r. Spotkanie dla rodziców uczniów klas VI „Odpowiedzialność prawna nastolatka i jego rodziców” (pedagog, kurator zawodowy)
  Spotkania indywidualne.
  9.       19 maja 2015 r. Spotkania indywidualne.
  Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.
  10.   16 czerwca 2015 r. Omówienie wyników nauczania w II półroczu.
  Prezentacja osiągnięć uczniów
  Informacja o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego.
  Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego i profilaktyki.
  Klasy VI – Omówienie wyników sprawdzianu klas VI


  INFORMACJA

  na temat dostosowania warunków i formy sprawdzianu klas szóstych, przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia w roku szkolnym 2014/2015
  1. Prawo przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych mają uczniowie posiadający:
   • opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
   • opinię w sprawie przystąpienia do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,
   • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku ucznia chorego lub niesprawnego czasowo
   • pozytywną opinię rady pedagogicznej - wydaną na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów),
   • pozytywną opinię rady pedagogicznej - wydaną na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.
  2. Zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form sprawdzianu dostępne są w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. - www.cke.edu.pl
  3. Opinie, orzeczenia i zaświadczenia lekarskie o chorobie przewlekłej powinny być przedłożone dyrektorowi szkoły do 15 października 2014 r.
  4. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form sprawdzianu rodzice/prawni opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym niezwłocznie po ich otrzymaniu.
  5. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się opinia poradni powinna być wydana nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III klasy szkoły podstawowej.
  Wszelkich dodatkowych informacji na temat dostosowania warunków i form sprawdzianu do konkretnych dysfunkcji ucznia udziela pedagog szkolny Joanna Orzechowska lub wychowawca klasy.


  Ubezpieczenie ucznia w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 33,00 zł – składkę należy opłacić do końca września 2014 r. Zasady opłacania składki dla rodzeństwa:
  • pierwsze dziecko w rodzinie - 100% składki
  • drugie dziecko w rodzinie - 50% składki
  • kolejne dziecko – bezskładkowo

  Zakres ubezpieczenia PZU
  Opis ubezpieczenia PZU
  Sposób zgłaszania szkody do PZU

  styczeń 2005
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  grudzień 2005
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  kwiecień 2006
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  12 kwiecień 2007
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  kwiecień 2008
    •Arkusz

  kwiecień 2009
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  kwiecień 2010
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  kwiecień 2011
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  kwiecień 2012
    •Arkusz
    •Odpowiedzi

  kwiecień 2013
    •Arkusz
  Do otwarcia plików w formacie PDF niezbędny jest program Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa Ia
  wychowawca mgr B. Fobka  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  edu. wczesn.16edu. wczesn.16j. angielski16edu. wczesn.16edu. wczesn.16
  w-fsalaj. angielski16edu. wczesn.16edu. wczesn.16religia16
  zaj. komp.11edu. wczesn.16edu. wczesn.16edu. wczesn.16edu. wczesn.16
  edu. wczesn.16edu. wczesn.16edu. wczesn.16religia16edu. wczesn.16
  edu. wczesn.16--edu. wczesn.16----
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa I b
  wychowawca mgr B. Łukomska  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  edu. wczesn.20edu. wczesn.20religia20edu. wczesn.20edu. wczesn.20
  w-fsalaedu. wczesn.20edu. wczesn.20religia20edu. wczesn.20
  edu. wczesn.20edu. wczesn.20edu. wczesn.20edu. wczesn.20edu. wczesn.20
  zaj. komp.11j. angielski20j. angielski20edu. wczesn.20edu. wczesn.20
  edu. wczesn.20--edu. wczesn.20----
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa I c
  wychowawca mgr K. Ryżek  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  w-fsalazaj. komp.11edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14
  religia14edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14j. angielski14
  edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14
  edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14edu. wczesn.14religia14
  j. angielski14--edu. wczesn.14----
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa I d
  wychowawca mgr D. Rosochowata  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  j. angielskiIVw-fsalazaj. komp.11religiaIVedu. wczesn.IV
  edu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IV
  edu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IV
  religiaIVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IVedu. wczesn.IV
  ----j. angielskiIVedu. wczesn.IV--
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa I e
  wychowawca mgr K. Kowalewska  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  w-fsalaedu. wczesn.12edu. wczesn.12edu. wczesn.12edu. wczesn.12
  j. angielski12edu. wczesn.12edu. wczesn.12j. angielski12edu. wczesn.12
  edu. wczesn.12zaj. komp.11religia12edu. wczesn.12edu. wczesn.12
  religia12edu. wczesn.12edu. wczesn.12edu. wczesn.12edu. wczesn.12
  edu. wczesn.12--edu. wczesn.12----
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa I f
  wychowawca mgr M. Paszczyńska  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  j. angielski17w-fsalaedu. wczesn.17j. angielski17edu. wczesn.17
  edu. wczesn.17edu. wczesn.17religia17edu. wczesn.17religia17
  edu. wczesn.17edu. wczesn.17edu. wczesn.17edu. wczesn.17edu. wczesn.17
  edu. wczesn.17edu. wczesn.17edu. wczesn.17edu. wczesn.17edu. wczesn.17
  zaj. komp.11--edu. wczesn.17----
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa II a
  wychowawca mgr D. Busse  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21j. angielski21
  religia21w-fsalazaj. komp.11edu. wczesn.21edu. wczesn.21
  edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21
  edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21edu. wczesn.21
  --edu. wczesn.21--j. angielski21religia21
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa II b
  wychowawca mgr A. Baron  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  edu. wczesn.19edu. wczesn.19edu. wczesn.19edu. wczesn.19j. angielski19
  edu. wczesn.19w-fsalaj. angielski19edu. wczesn.19edu. wczesn.19
  religia19edu. wczesn.19edu. wczesn.19edu. wczesn.19edu. wczesn.19
  edu. wczesn.19edu. wczesn.19religia19zaj. komp.11edu. wczesn.19
  --edu. wczesn.19--edu. wczesn.19edu. wczesn.19
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa II c
  wychowawca mgr K. Schwarz  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  edu. wczesn.1religia1edu. wczesn.1j. angielski1religia1
  edu. wczesn.1edu. wczesn.1edu. wczesn.1edu. wczesn.1edu. wczesn.1
  w-fsalaedu. wczesn.1w-f1zaj. komp.11edu. wczesn.1
  edu. wczesn.1edu. wczesn.1edu. wczesn.1edu. wczesn.1edu. wczesn.1
  --edu. wczesn.1j. angielski1--w-f1
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa IIIa
  wychowawca mgr B. Sikora  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  religia13edu. wczesn.13edu. wczesn.13edu. wczesn.13edu. wczesn.13
  zaj. komp.11edu. wczesn.13edu. wczesn.13edu. wczesn.13j. angielski13
  w-fsalaedu. wczesn.13edu. wczesn.13edu. wczesn.13edu. wczesn.13
  edu. wczesn.13religia13j. angielski13edu. wczesn.13edu. wczesn.13
  --edu. wczesn.13--edu. wczesn.13edu. wczesn.13
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa III b
  wychowawca mgr P. Rychlik  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  j. angielskiIIw-fsalaedu. wczesn.IIzaj. komp.11w-fII
  edu. wczesn.IIedu. wczesn.IIedu. wczesn.IIedu. wczesn.IIedu. wczesn.II
  edu. wczesn.IIreligiaIIedu. wczesn.IIedu. wczesn.IIedu. wczesn.II
  edu. wczesn.IIedu. wczesn.IIedu. wczesn.IIedu. wczesn.IIreligiaII
  --edu. wczesn.IIj. angielskiIIw-fII--
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa IIIc
  wychowawca mgr M. Banasiak  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  edu. wczesn.15j. angielski15edu. wczesn.15religia15edu. wczesn.15
  edu. wczesn.15edu. wczesn.15edu. wczesn.15edu. wczesn.15j. angielski15
  edu. wczesn.15w-fsalaedu. wczesn.15edu. wczesn.15edu. wczesn.15
  edu. wczesn.15zaj. komp.11edu. wczesn.15edu. wczesn.15edu. wczesn.15
  religia15----edu. wczesn.15edu. wczesn.15
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa III d
  wychowawca mgr E. Snella  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  zaj. komp.11edu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10
  edu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10j. angielski10edu. wczesn.10
  edu. wczesn.10w-fsalaedu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10
  edu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10edu. wczesn.10
  --religia10religia10--j. angielski10
  ----------
  ----------

  obowiązuje od 1 września 2014 r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa IVa
  wychowawca G. Wróbel-Grzegorek  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  historia4muzyka2religia8j. angielski7j. polski4
  przyroda5matematyka3w-fsalaw-fsalamatematyka3
  j. angielski7zaj. techniczne25przyroda5matematyka3j. angielski2
  matematyka3j. polski4godz. wych.25j. polski4przyroda25
  w-fsalaw-fsalaj. polski4zaj. komp.6plastyka25
  j. polski4religia8--------------------zaj. komp.6
  j. niemiecki2----------------------------------------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa IVb
  wychowawca S. Szymczak  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  muzyka14zaj. komp.6j. angielski25matematyka3matematyka3
  historia4plastyka25w-fsalaw-fsalaprzyroda25
  matematyka3j. polski4matematyka3j. angielski4religia25
  j. polski4przyroda5j. polski4zaj. techniczne25j. polski4
  w-fsalaw-fsalaprzyroda5j. polski4zaj. komp.6
  godz. wych.5j. angielski2religia25j. niemiecki9----------
  --------------------------------------------------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa IV c
  wychowawca M. Kaźmierczak  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  j. angielski2matematyka3zaj. komp.6----------j. polski7
  godz. wych.16religia7j. polski7muzyka25w-fsala
  historia2j. polski7w-fsalaw-fsalamatematyka3
  j. polski7w-fsalaprzyroda5j. polski7j. angielski2
  zaj. techniczne25zaj. komp.6matematyka3matematyka3przyroda5
  przyroda8----------j. angielski2plastyka25----------
  religia25--------------------j. niemiecki9----------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa V a
  wychowawca M. Ryżek  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  j. polski8j. polski8w-fsalaplastyka25j. niemiecki5
  matematyka9matematyka9historia2matematyka9matematyka9
  religia13religia9j. polski8j. polski8j. polski8
  w-fsalaprzyroda3matematyka9j. angielski19godz. wych.8
  przyroda5j. angielski8zaj. komp.6przyroda5j. angielski2
  zaj. techniczne25zaj. komp.6----------w-fsala----------
  muzyka8--------------------w-fsala----------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa V b
  wychowawca K. Kalisz  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  matematyka9historia4w-fsalamuzyka2zaj. komp.6
  j. polski8j. polski8zaj. techniczne25j. polski8j. polski8
  j. angielski11j. angielski15matematyka9przyroda5przyroda5
  w-fsalamatematyka9j. polski8j. angielski2matematyka9
  religia8religia25przyroda2matematyka9j. niemiecki-----
  zaj. komp.6plastyka7wdż13w-fsala----------
  ----------godz. wych.2----------w-fsala----------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa V c
  wychowawca A. Rutkowska-Forma  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  zaj. techniczne10matematyka9j. polski4j. niemiecki8-----11
  j. angielski25muzyka2matematyka9j. angielski7j. polski4
  matematyka9j. angielski10historia2matematyka9matematyka9
  przyroda5religia15w-fsalaprzyroda5w-fsala
  j. polski4przyroda5w-fsalaplastyka25godz. wych.4
  w-fsalaj. polski4zaj. komp.6j. polski4religia25
  ------------------------------zaj. komp.6----------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa V d
  wychowawca M. Rychlik  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  matematyka3j. niemiecki7historia2przyroda5religia25
  j. angielski2religia19matematyka3j. polski4zaj. techniczne11
  j. polski4matematyka3j. polski4plastyka13j. polski4
  godz. wych.25j. angielski2w-fsalamatematyka3w-fsala
  muzyka3j. polski4w-fsalaj. angielski2matematyka3
  w-fsalaprzyroda5przyroda5zaj. komp.6----------
  ---------------8zaj. komp.6--------------------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa VI a
  wychowawca I. Piotrowska  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  przyroda5przyroda5religia3w-fsalaj. polski8
  religia3historia4j. polski8matematyka3przyroda5
  j. polski8j. polski8zaj.komp/j.ang6 / 11historia2j.ang/zaj.komp11 / 6
  muzyka8j. polski8matematyka3j. polski8matematyka3
  j. angielski2 / 6matematyka3plastyka25j. niemiecki7w-fsala
  matematyka3zaj. techniczne25godz. wych.3j. angielski2 / 7w-fsala
  w-fsala----------wdż25--------------------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa VI b
  wychowawca M. Zwolińska-Wojewoda  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  j. polski7----------matematyka9matematyka9matematyka9
  j. polski7j.ang/zaj.komp11 / 6przyroda5j. niemiecki2historia2
  religia25przyroda5religia25j. polski7w-fsala
  j. angielski2 / 6plastyka25j. polski2w-fsalazaj.komp/j.ang6 / 7
  matematyka9j. polski7godz. wych.9historia8j. polski7
  muzyka2matematyka9w-fsalaprzyroda5----------
  wdż3zaj. techniczne25w-fsalaj. angielski2 / 7----------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  Plan lekcji w roku szkolnym 2014/2015,
  Klasa VI c
  wychowawca M. Ptak  poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
  religia25religia25----------historia4w-fsala
  muzyka12przyroda5zaj. komp.6j. polski5j. polski7
  przyroda5historia2j. niemiecki7j. angielski25j. polski7
  matematyka9j. polski7j. angielski7matematyka9przyroda5
  j. polski7matematyka9j. polski7w-fsalamatematyka9
  j. angielski7w-fsalamatematyka9zaj. techniczne3godz. wych.7
  zaj. komp.6w-fsala----------plastyka25----------

  obowiązuje od 22 kwietnia 2015r.

  SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

  rok szkolny 2014/2015

  klasa I
  klasa II
  klasa III
  klasa IV
  klasa V
  klasa VI
  Grono pedagogiczne


  Dyżury pedagogiczne nauczycieli
  w roku szkolnym 2014/2015

  od 01 września 2014r.


  Lp. Nazwisko i imię Dzień Godzina Miejsce
  1.        Banasiak Maria piątek 855-940 pokój naucz.
  2.        Baron Anna środa 855-940 pokój naucz.
  3.        Bednarek Ewa piątek 1050-1135 świetlica
  4.        Busse Danuta poniedziałek 855-940 pokój naucz.
  5.        Domina Anna poniedziałek 1245-1330 pokój naucz.
  6.        Fobka Barbara piątek 855-940 pokój naucz.
  7.        Grzebyta Małgorzata poniedziałek 855-940 świetlica
  8.        Kalisz Krystyna środa 950-1035 pokój naucz.
  9.        Kaźmierczak Maria środa 800-845 pokój naucz.
  10.    Kowalewska Katarzyna środa 950-1035 pokój naucz.
  11.    Łukasiak Magdalena środa 855-940 pokój naucz.
  12.    Łukomska Bernadeta wtorek 1050-1135 pokój naucz.
  13.    Mikołajczak Magdalena poniedziałek 950-1035 pokój naucz.
  14.    Niezborała Bernadeta czwartek 950-1035 pokój naucz.
  15.    Paszczyńska Małgorzata czwartek 1145-1230 pokój naucz.
  16.    Piotrowska Irena środa 1055-1130 pokój naucz.
  17.    Ptak Marcelina wtorek 1050-1125 pokój naucz.
  18.    Rosochowata Danuta poniedziałek 1245-1330 sala nr iv
  19.    Rutkowska - Forma Aneta poniedziałek
  wtorek
  900-930 pokój naucz.
  20.    Rychlik Marcin piątek 950-1035 pokój naucz.
  21.    Rychlik Paulina poniedziałek 1340-1425 pokój naucz.
  22.    Ryżek Krystyna poniedziałek 855-940 pokój naucz.
  23.    Ryżek Magdalena środa 1245-1330 pokój naucz.
  24.    Schwarz Karolina poniedziałek 950-1035 pokój naucz.
  25.    Sikora Barbara poniedziałek 1245-1330 pokój naucz.
  26.    Snella Elżbieta czwartek 855-940 pokój naucz.
  27.    Sosnowski Maciej piątek 855-940 sala nr 6
  28.    Szczepańska Bożena piątek 800-900 pokój naucz.
  29.    Szymczak Bartosz poniedziałek 1050-1135 pokój naucz.
  30.    Szymczak Sławomir środa 1050-1135 pokój naucz.
  31.    Tecław Elżbieta czwartek 1050-1135 świetlica
  32.    Wróbel -Grzegorek Grażyna środa 1145-1230 pokój naucz.
  33.    Zwolińska – Wojewoda Magdalena wtorek 950-1035 pokój naucz.


  Wychowawstwa oraz sale lekcyjne
  w roku szkolnym 2014/2015

  lp klasa wychowawca sala
  1.      I a mgr Barbara Fobka 16
  2.      I b mgr Bernadeta Łukomska 20
  3.      I c mgr Krystyna Ryżek 14
  4.      I d mgr Danuta Rosochowata IV
  5.      I e mgr Katarzyna Kowalewska 12
  6.      I f mgr Małgorzata Paszczyńska 17
  7.      II a mgr Danuta Busse 21
  8.      II b mgr Anna Baron 19
  9.      II c mgr Karolina Schwarz 1
  10.  III a mgr Barbara Sikora 13
  11.  III b mgr Paulina Rychlik II
  12.  III c mgr Maria Banasiak 15
  13.  III d mgr Elżbieta Snella 10
  14.  IV a mgr Grażyna Wróbel - Grzegorek 8
  15.  IV b mgr Sławomir Szymczak 5
  16.  IV c mgr Maria Kaźmierczak 5
  17.  V a mgr Magdalena Ryżek 8
  18.  V b mgr Krystyna Kalisz 2
  19.  V c mgr Aneta Rutkowska - Forma 4
  20.  V d mgr Marcin Rychlik 25
  21.  VI a mgr Irena Piotrowska 3
  22.  VI b mgr Magdalena Zwolińska – Wojewoda 9
  23.  VI c mgr Marcelina Ptak 7
  24.  IV - VI (OS) mgr Elżbieta Tecław I

  Sale z numerami I - IV mieszczą się w małym budynku szkoły (ul. Nowe Miasto 28)
  Sala nr III - to miejsce zabaw dla klas I - III.  DYREKTOR - mgr Regina Dolna
  WICEDYREKTOR - mgr Eugeniusz Forma

  Logopeda
  mgr Bernadeta Niezborała


  Pedagog szkolny
  mgr Joanna Orzechowska

  Bibliotekarz
  mgr Bożena Szczepańska

  Edukacja wczesnoszkolna
  mgr Maria Banasiak
  mgr Anna Baron
  mgr Danuta Busse
  mgr Barbara Fobka
  mgr Katarzyna Kowalewska
  mgr Bernadeta Łukomska
  mgr Małgorzata Paszczyńska
  mgr Danuta Rosochowata
  mgr Paulina Rychlik
  mgr Krystyna Ryżek
  mgr Karolina Schwarz
  mgr Barbara Sikora
  mgr Elżbieta Snella

  Gimnastyka korekcyjna
  mgr Grażyna Wróbel-Grzegorek
  mgr Marcin Rychlik

  Historia
  mgr Eugeniusz Forma

  Język angielski
  mgr Krystyna Kalisz
  mgr Marcelina Ptak
  mgr Barbara Sikora
  mgr Izabela Chmurak

  Język niemiecki
  mgr Karolina Schwarz

  Język polski
  mgr Magdalena Mikołajczak
  mgr Aneta Rutkowska - Forma
  mgr Magdalena Ryżek

  Matematyka
  mgr Irena Piotrowska
  mgr Magdalena Zwolińska-Wojewoda

  Muzyka
  mgr Tobiasz Dolny

  Opiekun świetlicy
  p. Małgorzta Grzebyta
  mgr Bernadeta Łukomska
  mgr Elżbieta Tecław

  Plastyka
  mgr Elżbieta Tecław

  Przyroda
  mgr Maria Kaźmierczak
  mgr Sławomir Szymczak

  Religia
  p. Anna Domina
  mgr Natalia Maciejewska
  mgr Magdalena Łukasiak

  Rewalidacja
  mgr Ewa Bednarek
  mgr Grażyna Wróbel-Grzegorek

  Wychowanie fizyczne
  mgr Marcin Rychlik
  mgr Bartosz Szymczak
  mgr Sławomir Szymczak
  mgr Jolanta Ściegienna
  mgr Grażyna Wróbel-Grzegorek

  Zajęcia komputerowe
  mgr Maciej Sosnowski

  Zajęcia techniczne
  mgr Małgorzata Paszczyńska
  mgr Marcin Rychlik


  Wychowanie do życia w rodzinie
  mgr Danuta Busse
  mgr Krystyna Ryżek

  Projekt edukacyjny Pielęgnujemy tradycję

  Autorzy projektu: Danuta Busse, Elżbieta Tecław

  Pomysł projektu zrodził się w roku 2003, wtedy to odbył się pierwszy Szkolny Kiermasz Kartek Świątecznych, który stał się głównym zadaniem projektu. W roku 2004 odbył się drugi kiermasz. Kiermasze odbyły się w świątecznie przybranej świetlicy szkolnej. Kartki wykonywali członkowie kółek plastycznych prowadzonych przez E.Tecław i D.Busse. Do pracy włączyli się inni nauczyciele, rodziny uczniów i członkowie wieleńskiego Klubu Seniora W kwiecie wieku.

  Głównym celem Projektu edukacyjnego Pielęgnujemy tradycję jest propagowanie tradycji bożonarodzeniowych w szkole i w środowisku oraz budzenie szacunku do tradycji i zwyczajów świątecznych. Uczniowie poprzez własną pracę aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.
  Projekt obejmuje:

  • Wykonywanie kartek bożonarodzeniowych przez uczniów z pomocą rodzin i nauczycieli.
  • Coroczny SZKOLNY KIERMASZ KARTEK ŚWIĄTECZNYCH połączony z prezentacją dorobku artystycznego naszych uczniów.
  • Przygotowanie wystroju świątecznego szkoły.
  • Propagowanie projektu w szkole i w środowisku.
  • Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
  • Współpraca z teatrem szkolnym.

  Zgodnie z ideą projektu nawiązano współpracę z wieleńskim Klubem Seniora w Kwiecie wieku. Seniorzy przygotowują kartki na kiermasz, uczestniczą w warsztatach plastycznych prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.

  W ramach projektu organizowane są cykliczne warsztaty plastyczne dla nauczycieli pod hasłem Cztery pory roku , które są okazją do dzielenia się swoimi doświadczeniami z nauczycielami pracującymi na terenie gminy.

  Nasze dzieci też potrafią-daj im szansę to motyw przewodni naszej akcji. Kartki świąteczne, a także ozdoby świąteczne wykonują dzieci przy dużym udziale ich rodzin, nauczyciele i członkowie klubu seniora. Każda kartka zawiera życzenia oraz karteczkę informującą o celu naszej akcji. Kupujący dobrowolnie wyceniają trud twórców - " kartka kosztuje, ile ci serce dyktuje". Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na doposażenie pracowni plastycznej, pracowni klas I-III oraz zakup materiałów do dekoracji szkoły.

  Kiermaszowi towarzyszą liczne wystawy prezentujące osiągnięcia uczniów, wytwory plastyczne naszych uczniów oraz wystawy tematyczne.

  Z czasem oferta kiermaszu bardzo wzbogaciła się. Szkolny Kiermasz Kartek i Ozdób Świątecznych stał się wizytówką naszej szkoły i wspaniałą okazją do prezentacji umiejętności artystycznych naszych dzieci. W organizację imprezy licznie włączają się nauczyciele naszej szkoły.

  Z roku na rok impreza cieszy się coraz większą popularnością w środowisku. Akcja jest propagowana poprzez ogłoszenia, zaproszenia kierowane do lokalnych instytucji, sponsorów, plakaty oraz stronę internetową szkoły. Kiermasz zaszczycają swoją obecnością dziadkowie i rodzice uczniów. O pozytywnym oddźwięku w środowisku świadczą pochlebne opinie w lokalnej prasie. Impreza zajmuje od lat stałe miejsce w szkolnym kalendarzu imprez.


  X SZKOLNY KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  10 grudnia 2013

  Dnia 10 grudnia b.r. w sali gimnastycznej odbył się Szkolny Kiermasz Świąteczny, który był zarazem podsumowaniem Projektu edukacyjnego Pielęgnujemy tradycje realizowanego w latach 2003-2013.

  Jak co roku prezentowane były talenty twórcze uczniów, rodziców i nauczycieli. Oferta ozdób świątecznych była ogromna. Zaopatrzyć się można było w wianki adwentowe, stroiki, bombki, szyszkowe ludziki, gwiazdki i witraże. Nie zabrakło też tradycyjnej kartki świątecznej, która zawsze była nieodłącznym elementem kiermaszu.

  Dla gości przygotowano również pokaz umiejętności wokalnych i tanecznych uczniów tutejszej szkoły.

  Tegoroczne spotkanie było jednak wyjątkowe. Dokonano na nim podsumowania 10- letniej pracy nad realizacją Projektu edukacyjnego Pielęgnujemy tradycje w latach 2003-2013.Uczestnicy wtorkowego spotkania zaproszeni zostali do obejrzenia prezentacji multimedialnej, ukazującej historię przedsięwzięcia w latach 2003-2013, którego organizatorkami przez wszystkie lata były panie Danuta Busse i Elżbieta Tecław. Był to także czas podziękowań.

  Autorki przedsięwzięcia pragną serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w 10- letnią pracę nad realizacją projektu, głównie Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Seniorom, Księżom oraz wszystkim Przyjaciołom szkoły.

  "Po 10 latach pracy mamy poczucie spełnienia. Uważamy, że nasze cele zostały osiągnięte, a nasze dzieło będzie kontynuowane". Dziękujemy!!!

  M.M


  IX SZKOLNY KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  06 grudnia 2011

  Dnia 6 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbył się IX SZKOLNY KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH. Kiermasz realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego "Pielęgnujemy tradycję", zapoczątkowanego w naszej szkole w 2003 roku. Inicjatorkami i organizatorkami projektu są mgr Elżbieta Tecław i mgr Danuta Busse. Każdego roku impreza przybiera coraz większy wymiar, zarówno w zakresie odwiedzających kiermasz jak i osób zaangażowanych w jego realizację. Organizatorki corocznie starają się pielęgnować tradycje bożonarodzeniowe oraz zakorzeniać dobro i szacunek wśród ludzi.

  Poprzedzeniem kiermaszu było udekorowanie szkoły i wprowadzenie w niej świątecznej atmosfery jako jeden z celów pielęgnacji tradycji bożonarodzeniowych.

  W tym roku podczas kiermaszu w sprzedaży ukazały się: kartki świąteczne, ozdoby na okna, choinki, torby-makramy, woreczki na zioła oraz świąteczne pierniki i ciasteczka. Oferta kiermaszu corocznie się wzbogaca. Magia produktów polega na zachowaniu tradycyjnego stylu z nowoczesnymi trendami w sztuce zdobienia. Wszystkie artykuły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem odwiedzających. Dochód z kiermaszu jak co roku przeznaczony zostanie na doposażenie pracowni plastycznej, pracowni klas I-III oraz zakup materiałów do dekoracji szkoły.

  Niezwykłą atmosferę mikołajkowego wieczoru dopełniły występy artystyczne w wykonaniu naszych uczniów. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie uczęszczający na kółko języka angielskiego. Zaśpiewali piękne kolędy w języku angielskim. Uczniów przygotowały mgr Krystyna Mallach oraz mgr Marcelina Ptak. Kolejnym punktem programu był montaż muzyczno-słowny pt.: "Pokochałem tę miłość...". Uczniów przygotowała mgr Magdalena Ryżek we współpracy z mgr Joanną Orzechowską i mgr Krystyną Mallach. W pięknej scenografii uczniowie zaprezentowali swoje zdolności aktorsko-muzyczne. Występ wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Na twarzach gości widać było zadumę oraz wzruszenie, często do łez. Młodzi artyści otrzymali gromkie brawa, a opiekunowie wiele słów uznania i gratulacji. Ostatnim punktem programu artystycznego był świąteczny taniec w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Choreografię opracowała mgr Jolanta Ściegienna.

  Uzupełnieniem kiermaszu były prezentacje osiągnięć uczniów w ramach realizowanych w szkole programów "Szkoła bez przemocy" (montaż muzyczno-słowny "Pokochałem tę miłość..."), "Trzymaj formę", "Na tropach przyrody" oraz wystawa "Święta Bożego Narodzenia w literaturze".

  Całość zaprezentowała się magicznie i nastrojowo. Stwierdzenie, że sala gimnastyczna "pękała w szwach" nie będzie przesadzone.

  Organizatorki IX SZKOLNEGO KIERMASZU OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH pragną gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kartek i ozdób świątecznych: nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz sympatykom szkoły. Szczególne podziękowania dla: Angeliki Raczkowskiej, Mirosławy Kozy, Marleny Stołowskiej, Elżbiety Graś, Emilii Jusko, Joanny Górznej, Krystyny Ćwik, Krystyny Grzebyty, Agnieszki Banasiak, Agnieszki Buksik-Banasiak, Beaty Mendel, Moniki Graś, Anny Rojewskiej, Marii Grzegorek, Jadwigi Dybała, Janiny Żytkiewicz, Sylwii Parthun, Anny Kaczmarkiewicz, Arlety Kaczmarkiewicz, Katarzyny Olkowskiej, Katarzyny Mrozik-Gliszczyńskiej, Zuzanny Ostrowskiej, Małgorzaty Czaplińskiej i Aliny i Zenona Dolnych oraz Nadleśnictwu Potrzebowice i właścicielom przedsiębiorstwa "Venopol".

  Wróbel-Grzegorek Grażyna

  VIII SZKOLNY KIERMASZ KARTEK I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  07 grudnia 2010r.

  Program artystyczny:

  • Przedstawienie teatru szkolnego W świecie barw - przygotowanie: M.Banasiak, P.Rychlik
  • Piosenki w wykonaniu uczniów klasy II - przygotowanie B.Fobka
  • Taniec Krakowiak w wykonaniu uczniów klasy II - przygotowanie P.Rychlik
  • Śpiewamy po angielsku - przygotowanie M.Ptak i K.Mallach
  Wystawy towarzyszące:
  • Święta Bożego Narodzenia w literaturze
  • Tradycyjne przepisy kulinarne
  • Nasze osiągnięcia
  Oferta:
  • kartki bożonarodzeniowe
  • stroiki świąteczne
  • serwetniki
  • wianki adwentowe
  • zapinki do zasłon
  VII SZKOLNY KIERMASZ KARTEK I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  03 grudnia 2009r.

  Program artystyczny:

  • Program słowno-muzyczny o prawach dziecka Jesteśmy światem, jesteśmy dziećmi - przygotowanie M.Ryżek
  • Układy taneczne do utworów Święta, święta i A kto wie?- przygotowanie J.Ściegienna
  • Wokalne umiejętności zaprezentowali uczniowie pod opieką B.Sikora
  Wystawy:
  • Wystawa prac kółka plastycznego klas I-III
  • Święta Bożego narodzenia w literaturze
  • Nasze osiągnięcia
  Oferta:
  • kartki bożonarodzeniowe
  • ozdobne butelki
  • stroiki świąteczne

  W ramach realizacji projektu dnia 24.11.2009r. w Szkole Podstawowej w Piłce odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli z cyklu Cztery pory roku - Arteterapia i Boże Narodzenie autorstwa E.Tecław i J.Linka. Osoby współprowadzące: D.Busse i M.Banasiak.

  VI SZKOLNY KIERMASZ KARTEK I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  04 grudnia 2008r.

  Program artystyczny:

  • Program słowno-muzyczny przygotowany z okazji Dnia Papieskiego O chłopcu, któremu papież dał nadzieję - przygotowanie A.Domina, J.Grzebyta, B.Sikora
  • Układ taneczny do poloneza - przygotowanie J.Ściegienna
  Wystawy towarzyszące:
  • Święta w literaturze
  • Literackie Cudaki - zbiorki poezji dziecięcej
  • Prace kółka plastycznego klas I-III
  Oferta:
  • kartki bożonarodzeniowe
  • butelki ozdobne

  W ramach realizacji zadań projektu Pielęgnujemy tradycję dnia 01.12.2008r. w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli z cyklu Cztery pory roku- zima autorstwa E.Tecław. Osoby współprowadzące: D.Busse, M.Banasiak, J.Linka.


  V SZKOLNY KIERMASZ KARTEK I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  04 grudnia 2007r.

  Program artystyczny:

  • Program przygotowany z okazji Święta Niepodległości Gdy wolności nadszedł czas...- przygotowany M.Ryżek
  • Prezentacja twórczości literackiej uczniów klas III
  Wystawy:
  • Boże Narodzenie w literaturze pięknej dla dzieci
  • Tradycje świąteczne
  • Kartki świąteczne z XIX w. - ze zbiorów pani Felicji Żytkiewicz
  • Kalendarze adwentowe- wytwory plastyczne uczniów powstałe na zajęciach języka niemieckiego
  Oferta:
  • kartki świąteczne
  • butelki ozdobne

  W ramach realizacji zadań projektu nawiązano współpracę z wieleńskim Klubem Seniora

  W kwiecie wieku. Przeprowadzono warsztaty plastyczne dla członków klubu Ozdoby choinkowe- prowadzące: E.Tecław, D.Busse, M.Banasiak, J.Linka.


  IV SZKOLNY KIERMASZ KARTEK I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  30 listopada 2006r.

  Program artystyczny:

  • Montaż poetycko-muzyczny Uśmiechy roku w wykonaniu członków kółka literackiego - przygotowanie A.Baron
  • Przedstawienie teatru szkolnego Tu mnie nie znajdą - przygotowanie M.Banasiak i B.Fobka
  • Zimowe piosenki w wykonaniu członków kółka muzycznego - przygotowanie B.Sikora
  • Prezentacja prób twórczości literackiej Moje miasto Wieleń - przygotowanie K.Ryżek
  • Układ taneczny w wykonaniu członków kółka tanecznego - przygotowanie I.Rucka
  • Piosenki w wykonaniu harcerzy - przygotowanie M.Zwolińska
  Oferta:
  • kartki bożonarodzeniowe

  W ramach organizacji kiermaszu współpracowano z rodzicami i wieleńskim Klubem Seniora. Imprezę prowadziła pani Alicja Adamczyk. Seniorzy pomagali w wykonaniu kartek oraz wzięli udział w warsztatach Witraż zimowy - dekoracja okienna prowadzonych przez E.Tecław i D.Busse.


  III SZKOLNY KIERMASZ KARTEK I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  09 grudnia 2005r.

  Program artystyczny:

  • Taniec Walczyk jesienny w wykonaniu uczniów klas V - przygotowanie I.Kina
  • Przedstawienie teatralne w wykonaniu szkolnego teatru Dlaczego drzewa gubią liście?- przygotowanie M.Banasiak i B.Fobka
  • Układy taneczne w wykonaniu kółka tanecznego - przygotowanie I.Rucka
  • Piosenki o tematyce świątecznej w wykonaniu laureatów konkursów - przygotowanie B.Sikora
  Oferta:
  • kartki świąteczne

  Zgodnie z ideą projektu Pielęgnujemy tradycje nawiązano współpracę z teatrem szkolnym Wieleńskie Sowizdrzały. Teatr przygotował sztukę Dlaczego drzewa gubią liście? według ustnego przekazu seniorki pani Anny Helwich. Sztuka ukazuje legendę o choince - drzewku, które za swoją dobroć i skromność zostaje wyróżnione przez wróżkę: " od tej pory, kiedy zima na ziemię zawita, będziesz stała w chatce piękna i w złoto spowita"


  W roku szkolnym 2004/2005 powstała inicjatywa organizacji konferencji gminnych dla nauczycieli nauczania zintegrowanego. Głównym celem spotkań jest umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez przedstawienie wypracowanych i sprowadzonych propozycji działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

  VI WIELEŃSKIE SPOTKANIE
  NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - 2011 r.

  Aktywnie po zdrowie - realizacja treści zdrowotnych w klasach I-III

  • Prezentacja działań przeprowadzonych z uczniami w ramach programu Aktywnie po zdrowie
  • Warsztaty plastyczne - prezentacja technik plastycznych stosowanych w temacie Owoce i warzywa
  Prowadzący: B. Sikora, P. Rychlik, D. Rosochowata, E. Tecław


  V WIELEŃSKIE SPOTKANIE
  NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - 2009 r.

  Współpraca nauczyciela klas I-III z logopedą

  • Omówienie rodzajów zaburzeń mowy i etapy pracy z dzieckiem
  • Prezentacja filmu edukacyjnego Igraszki logopedyczne smoka Szczepana

  Prowadząca: B.Niezborała

  IV WIELEŃSKIE SPOTKANIE
  NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - 2008 r.

  Sztuka w kształceniu zintegrowanym

  • Szkolny teatr Wieleńskie Sowizdrzały przedstawił fragmenty spektaklu Bajka o łaciatym słoniu ( I miejsce na XXI Czarnkowskim Forum Teatralnym, III miejsce w VI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych Złote Maski w Krajence ) - teatr prowadzony przez M.Banasiak i B. Fobka
  • Referat Realizacja założeń edukacji artystycznej w naszej szkole w oparciu o prezentację multimedialną przedstawiły D.Busse i B.Łukomska
  • Warsztaty plastyczne prowadzone przez E.Tecław i J.Linka
  • Wystąpienie p. W.Strzelec - doradca metodyczny z ODN Piła - omówienie badań biegłości w czytaniu wg PIRLS, rok 2006 Jak czytają dzieci w Polsce i na świecie?
  • Wystawa tematyczna: programy edukacyjne, wytwory artystyczne uczniów, rekwizyty i kostiumy teatralne, przykłady prac plastycznych prezentowanych na warsztatach.

  Prowadzące: M. Banasiak, D. Busse, B. Łukomska


  III WIELEŃSKIE SPOTKANIE
  NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - 2007 r.

  Praca z uczniem zdolnym na zajęciach pozalekcyjnych oraz edukacyjnych

  • Prezentacja Programu pracy z uczniem zdolnym realizowanym na zajęciach dodatkowych - B.Sikora
  • Prezentacja Programu zajęć rozwijających z uczniem zdolnym - K. Ryżek
  • Prezentacja Programu zajęć pozalekcyjnych literacko-artystycznych oraz zbiorków poezji dziecięcej - A. Baron
  • Zadania dodatkowe jako jeden z elementów rozwijania motywacji i aktywności u uczniów zdolnych - D. Busse
  • Prezentacja Programu profilaktyki logopedycznej Igraszki logopedyczne- B. Niezborała
  • Wystawa tematyczna: Zbiorki poezji dziecięcej, Literackie Cudaki - fotograficzny reportaż, Zbiór zadań transferowych, prace plastyczne koła plastycznego klas I-III, bibliografia na temat pracy z uczniem zdolnym.

  Prowadzące: A. Baron, B. Fobka, K. Ryżek, B. Sikora


  II WIELEŃSKIE SPOTKANIE
  NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - 2006 r.

  Wykorzystanie treści ekologicznych na zajęciach
  w nauczaniu zintegrowanym i zajęciach pozalekcyjnych

  • Prezentacja Programu edukacji ekologicznej kształcenia zintegrowanego Przyroda i my oraz konkursu ekologicznego dla klas II-III - B. Łukomska i B. Sikora
  • Referat Ekologia w bibliotece szkolnej - T. Rossa
  • Omówienie działań proekologicznych na rzecz szkoły i gminy oraz sukcesy uczniów w dziedzinie ekologii - I. Drab, M. Kaźmierczak, E.Tecław
  • Prezentacja cyklu konkursów plastycznych Jak mija rok? - A.Baron, D. Busse
  • Omówienie metod aktywizujących tarcza strzelecka i zamknięte kartoniki- I.Rucka i B. Fobka

  Prowadzące: B. Łukomska, I. Rucka, T. Rossa, B. Sikora

  I WIELEŃSKIE SPOTKANIE
  NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - 2005 r.

  Mój pomysł na współpracę z rodzicami

  • Przedstawienie publikacji Cykl spotkań warsztatowych dla rodziców uczniów klas I-III przez organizatorki konferencji
  • Omówienie zagadnień związanych z czytaniem ze zrozumieniem, przedstawienie ćwiczeń kształtujących tę umiejętność przez pedagoga terapii pedagogicznej T.Rossę
  • Ciekawą formę współpracy z rodzicami Spotkanie wigilijne przedstawiła A.Paniączyk, SP Miały
  • Prezentacja cyklicznej ściennej gazetki dla rodziców w formie fotograficznego reportażu przedstawiającego działania dydaktyczno-wychowawcze podejmowane w klasach I-III pod hasłem Szkoła przyjazna dzieciom - A.Baron, K.Ryżek
  • Omówienie organizacji corocznych Drzwi Otwartych dla sześciolatków i rodziców w Szkole Podstawowej w Wieleniu - I.Rucka
  • Omówienie autorskiego artykułu Palce czy liczydło? - sposoby pomocy dzieciom w opanowaniu umiejętności liczenia przy udziale rodziców - B.Fobka
  • Omówienie wewnątrzszkolnej procedury postępowania z uczniami, u których stwierdzono trudności edukacyjne - pedagog szkolny I.Drab

  Inicjatorki i organizatorki: M. Banasiak, D. Busse, J. Dybała


  Dzień Babci i Dziadka

  Szkolne obchody Dnia Babci i Dziadka to impreza promująca szkołę w środowisku lokalnym. Odbywa się zawsze w styczniu. Główny cel to kształtowanie wrażliwości i szacunku do babć i dziadków przez uczniów szkoły. Na spotkanie zostają zaproszeni babcie i dziadkowie dzieci występujących. Obecni są także rodzice, którzy chcą zobaczyć występy swoich pociech.


  24.01.2014

  Od wnuków i wnuczek …

  W piątek 24 stycznia b.r. odbyło się spotkanie dla babć i dziadków.

  Szkolne Obchody Dnia Babci i Dziadka to uroczystość, która po raz pierwszy odbyła się w 2009 roku i od tego czasu z przerwą ubiegłoroczną gromadzi rzeszę zwolenników.

  Tegoroczne piątkowe popołudnie, rozpoczęło się od zaśpiewania kolędy przez nauczycieli tutejszej szkoły. Podczas spotkania wzorem lat poprzednich, goście mieli możliwość podziwiania swoich wnuków, wnuczek w występach, śpiewach, tańcach itd. Jasełka bożonarodzeniowe pt. Okulary wiary zostały wystawione przez uczniów klas II a, III a, III c i prowadzących z kl. IV. Uczniów przygotowały p. Anna Domina i p. Barbara Sikora. Następnie odbył się pokaz układu tanecznego w wykonaniu uczniów klas IV-VI pod kierunkiem p. Jolanty Ściegiennej.

  "Witajcie babcie, cześć dziadziusiowie" - tak swój występ rozpoczęli uczniowie klasy II a. Zaprezentowali się w recytacji wierszy i śpiewie piosenek. Dla babć i dziadków zagrała także "Orkiestra wnucząt" - drugoklasiści wykonali instrumentację perkusyjną do utworu J. Straussa "Polka Trisch Trasch". Dzieci przygotowała wychowawczyni p. Barbara Sikora.

  Na koniec goście zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. Kalendarium z życia szkoły 2013/2014. To galeria zdjęć i opisów ukazująca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły od września do stycznia bieżącego roku szkolnego.

  Prezentację przygotowała p. Magdalena Mikołajczak.

  Słodki poczęstunek dla wszystkich ufundował Burmistrz Miasta.

  2012

  PODZIĘKOWANIA DLA BABCI I DZIADKA

  W przeddzień Święta Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyło się świąteczne, szkolne spotkanie. Uroczystość ta wpisała się już w tradycję naszej szkoły i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko babć i dziadków, ale także całych rodzin.

  Goście mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe pt. "Poszukiwanie Zbawiciela" przygotowane pod kierunkiem Anny Domina, Natalii Nowak i Barbary Sikora . Następnie uczniowie klasy trzeciej A recytowali wiersze i śpiewali piosenki dla swoich babć i dziadków. Montaż słowno-muzyczny przygotowała wychowawczyni klasy Barbara Sikora. Podziwiać można było także układ taneczny do piosenki "Magia świąt" w wykonaniu uczniów klasy piątej B. Przygotowania dzieci do tańców podjęła się wychowawczyni klasy Jolanta Ściegienna. Na koniec goście obejrzeli prezentację multimedialną III Kalendarium z życia szkoły, składającą się z bogatej galerii zdjęć i opisów ukazujących najważniejsze wydarzenia z życia szkoły od września do stycznia bieżącego roku szkolnego. Prezentację przygotowały: Magdalena Mikołajczak i Barbara Sikora.

  Dla kochanych babć i dziadków nie zabrakło również kolorowych kwiatków i słodkiego poczęstunku.

  Organizatorzy dziękują wszystkim za wspólnie mile spędzony czas, sponsorom za słodycze dla gości oraz dzieci i zapraszają za rok.


  2011

  Dla naszych babć i dziadków

  Pod koniec stycznia odbyło się świąteczne, szkolne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Na spotkanie przybyli nie tylko dziadkowie i babcie dzieci występujących w przedstawieniu, ale całe rodziny.

  Goście mieli okazję podziwiać jasełka w wykonaniu uczniów klas IV - VI, przygotowane pod kierunkiem : Anny Domina, Barbary Sikora i Natalii Nowak.

  Następnie uczniowie klasy drugiej A, popisali się wzorową recytacją wierszy o tematyce związanej ze świętem babci i dziadka. Drugoklasistów przygotowała wychowawczyni pani Barbara Sikora. Zaśpiewali też kilka piosenek, dedykując je swoim najbliższym.

  Podziwiać można było elementy kroków tanecznych m.in. mazura. Przygotowania dzieci do tańców podjęła się p. Jolanta Ściegienna.

  Na koniec odbyła się prezentacja multimedialna II Kalendarium z życia szkoły, jest to bogata galeria zdjęć i opisów, ukazująca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły od września do stycznia bieżącego roku szkolnego. Prezentację przygotowały: Magdalena Mikołajczak i Barbara Sikora.

  Dla gości nie zabrakło kolorowych laurek, kwiatków i słodkiego poczęstunku.

  Organizatorzy dziękują wszystkim za wspólnie mile spędzony czas, sponsorom za słodycze dla dzieci oraz zapraszają za rok.  2010

  Dzień Babci i Dziadka w SP Wieleń

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Pomysł szkolnych obchodów dnia Babci i Dziadka zrodził się zaledwie rok temu i pomimo, że odbył się w szkole dopiero po raz drugi, to już zgromadził rzeszę zwolenników. Gośćmi specjalnymi byli przede wszystkim, dziadkowie dzieci występujących podczas spotkania. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych na drogach, frekwencja była olbrzymia. Licznie przybyły całe rodziny, z przygotowanych 150 miejsc wszystkie zostały zajęte.

  Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości, przez panią wicedyrektor szkoły - "Przybyliśmy tutaj aby przede wszystkim podziwiać, podziwiać swoje wnuki, wnuczki w pięknych występach, tańcach, recytacjach wierszy i śpiewaniu kolęd."

  Językowe jasełka pod kierunkiem pań: Anny Domina, Barbary Sikora i Janiny Grzebyta, wystawione zostały przez uczniów klas IV - VI. Jasełka wzbogacone elementami słownictwa różnych języków ( niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego), wzbudziły wśród widzów spory entuzjazm. Odśpiewano też tradycyjne, polskie kolędy i świąteczne piosenki w różnych językach.

  Duży udział w występach mieli również najmłodsi uczniowie szkoły, pierwszoklasiści, którzy pod opieką wychowawczyni pani Barbary Sikora, wzorowo recytowali wiersze dla najbliższych. Swój występ zakończyli głośnym odśpiewaniem piosenki "Sto lat...", tak samo głośno brzmiały otrzymane brawa.

  Podziwiać można było także elementy kroków tanecznych zatańczonych do zimowych piosenek. Osiem par zatańczyło walca do popularnej polskiej piosenki "Święta, święta..." Dzieci do tańców przygotowała p. Jolanta Ściegienna - nauczycielka wychowania fizycznego. Na koniec były życzenia, kwiaty, laurki.


  ZIELONY OGRÓD

  Pomysł zagospodarowania placu za świetlicą szkolna zrodził się w 2002 roku. Teren ten "straszył" swoim wyglądem: zniszczone kikuty huśtawek, sterty śmieci, gruz, chwasty. W latach 80-tych znajdował się tu "Ogródek Jordanowski", wcześniej w tym miejscu stały budynki mieszkalne i gospodarcze, które rozebrano, a gruzy przykryto cienką warstwą ziemi.

  Pragnienie zmiany wyglądu tego miejsca było tak silne, że wiosną 2003 roku ruszyłyśmy do pracy z garstką dzieci działających w PTOP "Salamandra". Wstępny plan zagospodarowania terenu przedstawiłyśmy dyrekcji szkoły. Bodźcem do pracy było również ogłoszenie przez LOP (oddział w Krzyżu) konkursu pod tytułem "Zielony Ogród"

  Projekt nasz w pierwszym etapie zakładał:

  • uporządkowanie terenu
  • zmobilizowanie społeczności szkolnej, nauczycieli, rodziców do pomocy w pracach porządkowych
  • wytyczenie ścieżek, uzupełnienie ziemi pod obsadę roślin ozdobnych, drzew, krzewów, które wspomogą w nauczaniu przyrody np. pomogą uczniom w prowadzeniu obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie
  • uwrażliwienie dzieci i dorosłych na piękno przyrody otoczenia szkoły i miasta
  • przeciwdziałanie ujemnym skutkom degradacji środowiska naturalnego
  • stworzenie zakątka w szkole, gdzie dzieci dojeżdżające mogłyby odpocząć czekając na odwozy szkolne

  Zaczynając realizację projektu często słyszałyśmy, że porywamy się z motyką na słońce. Dzisiaj jesteśmy już pewne, że nasza praca owocuje. Udało nam się zrealizować plan zagospodarowania pierwszej części terenu. Coraz częściej zaglądają do naszej szkoły mieszkańcy Wielenia, gratulując i przynosząc rośliny ozdobne, krzewy, których jeszcze nie mamy. Sąsiedzi w czasie wakacji bacznie pilnowali naszego skrawka ziemi. Dzieci same sadziły rośliny, pielęgnowały, więc nie niszczą ich, wręcz podsuwają nam pomysły, co u jak zasadzić w wolnych zakątkach. Odbywają się już tam lekcje przyrody, plastyki, galerie przestrzennych prac plenerowych, zajęcia pozalekcyjne, spotkania członków PTOP "Salamandra".

  Naszym marzeniem jest zagospodarowanie drugiej części terenu, zbudowanie zadaszenia nad miejscem gdzie odbywają się lekcje, nowej bramy wjazdowej i opłotowania, zamontowanie opisowych tablic informacyjnych o rosnących gatunkach drzew, krzewów itp. Marzą nam się wolnostojące ławki i stoły, aby organizować dla mieszkańców Wielenia imprezy przyrodniczo - ekologiczne np. wystawy "Jesiennych darów ziemi".

  Sukcesem naszym było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie "Zielony Ogród". Za otrzymaną nagrodę pieniężną zakupiliśmy sprzęt ogrodniczy.

  Realizacja projektu zmieniła wizerunek otoczenia szkoły, rozwija edukację ekologiczną w szkole. Za powyższe działanie w konkursie Samorządu Województwa Wielkopolskiego "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - 2005r. projekt "Działania proekologiczne młodzieży szkolnej na rzecz otoczenia szkoły" naszą szkołę uhonorowano nagrodą przyznaną przez Kapitułę Konkursu.

  Tak było:


  Tak mamy:


  PLAN PRACY
  PEDAGOGA SZKOLNEGO
  mgr Orzechowska Joanna
  rok szkolny 2014/2015


  Poniedziałek 730 - 855
  950 -1530

  Wtorek 730 -855
  1035 -1135
  1235 -1530

  Środa 730 -1135
  1235 -1500

  Czwartek 730 -855
  1135 -1530

  Piątek 730 -1425

  Kiedy warto zwrócić się do pedagoga szkolnego.

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
    Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

  DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

  • Nie upokarzaj dziecka, bo ono tak jak ty, ma silne uczucie własnej godności
  • Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
  • Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.
  • Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś go i wytłumacz się.
  • Nigdy nie mów żle o dziecku, w szczególności w obecności innych osób.
  • Nie mów "zrobisz to bo ja tak chcę"- jeżeli musisz czegoś zabronić zawsze to uzasadnij.
  • Jeśli wydajesz polecenie dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić "z góry swego autorytetu" .
  • Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym ( rodzicem) przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.
  • Gdy nie wiesz jak postąpić, pomyśl jak ty poczułbyś się będąc dzieckiem.
  • Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka.


  /"Konwencja o prawach dziecka"
  przyjeta przez Zgromadzenie Ogolne
  ONZ w dniu 20.11.1989r./

  Oto 10 najbardziej ogólnych,
  podstawowych zasad postępowania
  rodziców z ich dorastającymi dziećmi.

  1. Zasada akceptacji.
  Dorastający ma prawo do własnego życia. Nie jest projekcją naszych marzeń, nie musi więc swoim życiem spełniać naszych oczekiwań. Pozwólmy mu na odmienne, niż mieliśmy, zamierzenia i plany, na inną wizję osobistego szczęścia.

  2. zasada wiarygodności.
  zachowania rodziców wobec dorastających (a także wobec innych) powinny być wiarygodne. nie należy inaczej postępować, niż się mówi, co innego mówić poza plecami, co innego wyrażać słowami, a co innego gestami i uczuciami. te rozbieżności między słowami a "mową" ciała są spostrzegane przez młodzież. uśmiech, za którym kryje się fałsz, pozory przyjaźni, zaangażowania politycznego czy religijnego, nie tylko obniżają autorytet rodziców, ale podważają ich wartości jako ludzi, którym można ufać.

  3. Zasada poszanowania intymności.
  Młodzież ma prawo do własnej intymności, której strzeże z całą mocą. Uszanujmy tajemnicę jej kieszeni, szuflad i korespondencji, nie domagajmy się w sposób natarczywy odpowiedzi, nie "pociągajmy za język", jeżeli milczy, przeprośmy, jeżeli niechcący okazaliśmy się niedyskretni. Zwłaszcza w sprawach uczuciowych okażmy takt i delikatność. Właśnie bowiem wtedy, gdy młody człowiek wie, że to zależy tylko od niego, będzie skłonny do zwierzeń i zwrócenia się o radę. Ale równocześnie interesujemy się pozadomowym życiem dorastającego dziecka, jego kolegami, zainteresowaniami, sposobami spędzania wolnego czasu. Bądźmy też czujni wobec istniejących zagrożeń dla jego psychicznego rozwoju.

  4. Zasada równych zobowiązań.
  Zobowiązania dotyczą tak dzieci, jak i rodziców. Jeżeli dorastający podjął się wykonania czegokolwiek, należy to do końca wyegzekwować. Ale też wszystkie zobowiązania podjęte przez rodziców powinny być bezwzględnie realizowane. Lepiej więc nie podejmować decyzji wątpliwych, aby nie trzeba było się z nich wycofywać.

  5. Zasada stabilności.
  Poszukującej postawie młodzieży - której wyrazem jest chaotyczność i niezdecydowanie, oscylowanie pomiędzy skrajnościami - rodzice powinni przeciwstawić stabilność życia rodzinnego, uporządkowanie (co nie oznacza sztywność) czynności i czasu. Regularne posiłki czy sen są w tym wieku bardzo ważne, nie powinny być jednak bezdyskusyjnie narzucane. Spokojnej, regularnej rytmiczności codziennego życia w rodzinie młodzież najczęściej sama się podporządkowuje. Stabilność dotyczy też spraw daleko ważniejszych: podstawowych przekonań moralnych rodziców. Tylko poczucie pewności dotyczące tego, co jest dobre, a co złe, daje młodemu człowiekowi wewnętrzną siłę dla trudnych wyborów.

  6. Zasada prośby.
  Polecenia kierowane do młodzieży powinny być formułowane w postaci konkretnych próśb, wypowiedziane głosem spokojnym, ale stanowczym. Bezosobowe mówienie "należy zrobić" lub wydawanie rozkazów jest mało skuteczne; to ostatnie powinno być stosowane tylko w ostateczności, na przykład w sytuacji niebezpieczeństwa. Dorastający ma tez prawo odmówić spełnienia prośby, jeżeli swoją odmowę logicznie uzasadni. W żadnym razie nie należy marudzić, zrzędzić. Prośby i zachęta to podstawowe sposoby skutecznego zwracania się rodziców do młodzieży.

  7. Zasada konsekwencji.
  Dorastający musi wiedzieć, czego oczekiwać po takim czy innym swoim postępowaniu, ale te same konsekwencje powinny w rodzinie obowiązywać również innych jej członków, także rodziców.

  8. Zasada otwartości na informacje.
  Zasada otwartości na informacje, w tym także na krytykę, powinna obowiązywać nie tylko młodzież, ale też rodziców. Rodzice bowiem mogą się wiele nauczyć od swoich dorastających dzieci i nie jest to powód do wstydu, ale do dumy. W razie występowania trudności poprośmy syna czy córkę o radę, pomoc. W takiej doradczej roli młodzież czuje się ważna i odpowiedzialna.

  9. Zasada humoru.
  Narastające napięcie, atmosferę zdenerwowania w domu najłatwiej (w początkowej fazie) rozładować humorem. Wytwarza on dystans wobec problemów, dlatego stosujemy go w kontaktach z młodzieżą często. Również nasze własne niezręczności i niedociągnięcia zyskają uśmiech życzliwej pobłażliwości dorastających dzieci, jeżeli zareagujemy na nie humorem i śmiechem z samych siebie.

  10. Zasada współdecydowania.
  Dorastający, stopniowo wciągany w problemy rodziny i jej zobowiązania, kłopoty materialne, kontakty przyjacielskie i inne najczęściej samorzutnie zaczyna zabierać głos w sprawach dla rodziny istotnych, dyskutuje, doradza rodzicom. Oceniajmy to pozytywnie, nawet kiedy niektóre rady są nie do przyjęcia (wtedy wytłumaczmy, dlaczego).

  Literatura: Irena Obuchowska, "Drogi dorastania"

  Do zadań pedagoga należy w szczegolności:

  1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

  2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

  3) organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

  4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

  5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

  6) planowanie i koordynowanie zadań. realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowych>

  7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  21.05.2015

  Puchar Burmistrza Wielenia pozostał w Wieleniu.

  W dniu 21.05.2015 na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Wieleniu odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Wielenia. Do rywalizacji przystąpiły drużyny reprezentujące Szkoły Podstawowe z Roska Gulcza i Wielenia ( dziewczęta ) oraz Roska, Miałów i Wielenia ( chłopcy ). Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców zwyciężyły drużyny Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Wręczenia pucharów i dyplomów ufundowanych przez Burmistrza Wielenia panią Elżbietę Rybarczyk dokonali Zastępca Burmistrza pan Jan Graczyk , oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleniu pani Regina Dolna.

  Wszyscy zawodnicy otrzymali napoje i słodycze zakupione ze środków Rady Rodziców przy SP Wieleń.
  Wyniki dziewcząt:
  Wieleń - Gulcz 0:0
  Wieleń - Rosko 1:0
  Gulcz - Rosko 1:3

  Tabela końcowa
  1. SP Wieleń 4 pkt bramki 1-0
  2. SP Rosko 3 pkt bramki 3-2
  3. SP Gulcz 1 pkt bramki 1-3
  Skład dziewcząt SP Wieleń: Zuzanna Helwich, Zuzanna Lewandowska, Wiktoria Dymek( 1 br ), Agata Grzelak, Eliza Szymczak, Zofia Grzelak, Aleksandra Kubasińska, Zuzanna Ziopaja, Dominika Preś, Paulina Naruszewicz.

  Wyniki chłopców:
  Wieleń - Miały 2:1
  Wieleń - Rosko 3-1
  Miały - Rosko 5-3
  Tabela końcowa
  1. SP Wieleń 6 pkt bramki 5-2
  2. SP Miały 3 pkt bramki 6-5
  3. SP Rosko 0 pkt bramki 4-8
  Skład chłopców SP Wieleń: Oskar Sottek, Oskar Garstka, Kamil Grzebyta, Dariusz Świątek, Hubert Izydor( 2 br ), Dawid Bolczyk( 2 br ), Wojciech Stefaniak, Cezary Mikołajczak, Kamil Kasperczak( 1 br ), Kacper Siuda.

  S. Szymczak


  21.05.2015

  Szkolny Turniej Ortograficzny

  "Zwierzęta z kłopotem" - pod takim hasłem odbył się tegoroczny Szkolny Turniej Ortograficzny dla uczniów klas III. Turniej przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczniowie rozwiązywali zadania w czteroosobowych zespołach reprezentujących poszczególne klasy.

  Tytuł Mistrzowskiej Drużyny Ortografii zdobyli uczniowie reprezentujący klasę III d w składzie: Patryk Garstka, Maciej Kaszkowiak, Szymon Malisz i Jakub Wawrowski.
  Miejsce II - reprezentacja klasy III c w składzie: Agata Kamińska, Zofia Izydor, Igor Karpowicz, Marcel Pietrzak.
  Miejsce III - reprezentacja klasy III a w składzie: Vanessa Maciejewska, Bartosz Schiller, Julia Sanocka i Jakub Kowalewski

  W drugim etapie każdy uczestnik konkursu samodzielnie pisał dyktando ortograficzne.

  Tytuł Mistrza Ortografii otrzymuje Maciej Kaszkowiak z kl. III d.
  Miejsce II - Patryk Garstka kl. III d
  Miejsce III- Igor Karpowicz kl. III c.

  Zwycięzcy turnieju nie popełnili żadnego błędu ortograficznego.
  Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

  Organizatorzy:
  Danuta Busse
  Katarzyna Kowalewska
  Elżbieta Snella


  21.05.2015

  KONKURSY JĘZYKOWE W NASZEJ SZKOLE

  Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego przystępując do udziału w konkursach szkolnych.

  Dnia 29 kwietnia do testu z języka angielskiego przystąpiło 40 uczniów klas V i VI, którzy walczyli nie tylko o nagrody, lecz również o możliwość reprezentowania naszej szkoły w konkursie powiatowym w Krzyżu Wielkopolskim.

  Wyniki przedstawiają się następująco:
  I miejsce Karolina Stanuch
  II miejsce (ex aequo) Milena Berg i Tobiasz Koza
  III miejsce Kacper Frukowski
  Uczniowie wyróżnieni to Zuzanna Helwich, Krystian Król oraz Eliza Szymczak.

  Dnia 6 maja zakończył się też długoterminowy Konkurs Kulturowo-Językowy (edycja VI: Australia i Austria). Jego uczestnicy przez sześć kolejnych tygodni odpowiadali na pytania związane z kulturą, geografią, historią w/w państw. Odpowiedzi można było udzielać za pomocą formularza on-line lub wrzucając je do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej. Zadanie było tym trudniejsze, iż część tych pytań zadawana była w języku angielskim oraz niemieckim, a jego zwieńczeniem był test podsumowujący wiedzę z całego okresu trwania konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pseudonim, dzięki czemu na bieżąco byli informowani o swoich wynikach. Spośród 31 uczniów najlepsi okazali się:
  I miejsce Dawid Sikora
  II miejsce Tobiasz Izydor
  III miejsce Antoni Spychalski
  Uczniowie wyróżnieni: Zuzanna Fąferek, Mateusz Frąckowiak oraz Ewelina Piontek.

  Również młodsi uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe. Dn. 11 maja odbył się III konkurs języka angielskiego dla uczniów klas III "I'm brilliant". Do testu przystąpiło 17 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach klasowych. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające głównie umiejętność rozumienia tekstów słuchanych oraz znajomość słownictwa.
  Czołowe miejsca zajęli:
  I miejsce - Maciej Kaszkowiak
  II miejsce - Zuzanna Lużyńska
  III miejsce - Patryk Garstka
  Wyróżnienie otrzymał Szymon Malisz.
  Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnych edycji w przyszłym roku szkolnym.

  K. Kalisz


  20.05.2015

  "Marsz po zdrowie - Nordic Walking"

  Dnia 20 maja 2015 odbył się "Marsz po zdrowie - Nordic Walking". Marsz organizowany jest cyklicznie w ramach realizacji w naszej szkole programu prozdrowotnego "Trzymaj formę". W tegorocznym marszu na zaproszenie uczniów i nauczycieli udział wzięła Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk. Pani Burmistrz przed rozpoczęciem marszu zaprezentowała uczniom prawidłową technikę marszu z kijami. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem aktywnej postawy dorosłych uczestników marszu. W trakcie przemarszu do grupy dołączyła Pani Dyrektor Regina Dolna oraz Sekretarz Gminy Pan Marek Dolny. Wszyscy podziwiali kondycję Pana Marka, który dobiegł do grupy bez oznak zmęczenia. GRATULUJEMY!

  Trasa przemarszu wyniosła 6 km i była optymalna dla większości uczniów. Z niewielkim zmęczeniem, ale uśmiechnięci uczniowie deklarowali chęć powtórzenia marszu.

  Dziękujemy bardzo Pani Burmistrz Elżbiecie Rybarczyk za uczestnictwo w marszu i prezentowanie uczniom postawy prozdrowotnej.

  Wróbel-Grzegorek Grażyna


  19.05.2015

  Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Czwórboju

  Na obiektach MOSiR-u w Pile odbyły się tegoroczne Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Czwórboju lekkoatletycznym. W wtorek 19.05 punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęto rywalizację w czterech konkurencjach: biegu na 60m, biegu na 600m/1000m, skoku w dal oraz w rzucie piłeczką palantową. W zawodach powiat czarnkowsko-trzcianecki reprezentowały dwie szkoły podstawowe z Czarnkowa i Wielenia. Ponadto w zawodach wzięli udział uczniowie z Piły, Chodzieży, Wągrowca, Tarnówki, Mieściska, Szamocina i Złotowa.

  Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły ostatecznie zajęła 7 lokatę, natomiast chłopcy uplasowali się na 10 miejscu. Zawody zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców wygrali uczniowie z Piły.

  Reprezentacja SP Wieleń dziewczęta: W. Dymek, Z. Ziopaja, Z. Helwich, J. Sotek, E. Szymczak, Z. Lewandowska. Opiekun: Marcin Rychlik.

  Reprezentacja SP Wieleń chłopców: C. Mikołajczak, B. Bałamut, D. Krystek, M. Dubiel, J. Makrocki, M. Mazur. Opiekun: Sławomir Szymczak.

  M.Rychlik


  18.05.2015

  Wycieczka szóstoklasistów.

  W dniach od 12 do 15 maja b.r. uczestniczyliśmy w wycieczce do Krakowa i okolic.

  Stawiliśmy się przed szkołą bardzo wczesnie. Podróż minęła w bardzo miłej atmosferze. Na miejsce dotarliśmy o 15:00. Zostały przydzielone nam pokoje. O 16:00 poszliśmy na obiad, po czym przewodnik w skrócie oprowadził nas po Krakowie.

  Drugiego dnia zwiedzaliśmy Wadowice. Zjedliśmy obowiązkowo kremówki, zobaczyliśmy muzeum Jana Pawła II oraz kościół, w którym został ochrzczony. Kolejny przystanek to Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Następnie udaliśmy się do Wieliczki. W kopalni soli, szczególnie uwagę przykuwała kaplica św. Kingi. Trzeciego dnia zwiedzanie zaczęliśmy od Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Jana Pawła II w Łagiewnikach. Poczym zostaliśmy podzieleni na grupy i podziwialiśmy zabytki Krakowa, m.in Wawel, Sukiennice, katedrę, ołtarz Wita Stwosza. W ostatni dzień jako pierwszy odwiedziliśmy były obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau. W drodze powrotnej zahaczyliśmy o klasztor w Częstochowie, do Wielenia dotarliśmy późno.

  Mimo, że wycieczka i podróż była męcząca to wszyscy wrócili do domu z wielkimi uśmiechami i bardzo zadowoleni.

  Milena Berg
  uczennica klasy VI b


  15.05.2015

  Święto Polskiej Niezapominajki

  "Nie zapomnij o mnie" czyli Święto Polskiej Niezapominajki. Święto to obchodzone jest w naszym kraju od 2002r. Ustanowione został z inicjatywy Andrzeja Zalewskiego. Skłania do zastanowienia nad symboliką- czyli tym, co wyróżnia niezapominajkę spośród innych kwiatów, a mianowicie to, iż jest kwiatem pamięci. Ludzkość bez pamięci i szacunku do przyrody stanie się nic nie znaczącą bryłą. Andrzej Zalewski, zwracając nasze oczy ku degradacji środowiska stworzył świetną ideę, łącząc jej wyznaczniki razem z symbolem pamięci. Niezapominajka "mysie uszko" popularnie też zwana niezabudką, jest rośliną wieloletnią, ozdobną, uprawianą w ogrodach. Odmiany ogrodowe mają kwiaty niebieskie, ale zdarzają się również odmiany różowe, rzadziej spotykane są białe. Kwiat i liście są lekko owłosione. Kwitnie od połowy maja do końca czerwca. W naszej szkole corocznie hucznie obchodzimy to święto- szkoła w tym czasie przybiera barwy żółto- niebieskie. W tym dniu uczniowie ubierają się w niezapominajkowe barwy, a dekoracja wokół przykuwa swoimi zapachami i kolorami. Na cześć tego kwiatu w naszym miasteczku ruchu drogowego powstał klomb z niezabudkami. Mamy nadzieję ukwiecić w przyszłości plac zabaw by miło było spędzać czas w ogrodowym raju.

  Elżbieta Tecław


  08.05.2015

  Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny klas II - III

  Dnia 28 kwietnia odbył się w naszej szkole Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny dla klas II i III. Każdą klasę reprezentowała dwuosobowa drużyna, która rozwiązywała zadania z wiedzy przyrodniczo - ekologicznej. Wyniki konkursu:
  I miejsce - drużyna z klasy III a oraz III c
  II miejsce - drużyna z klasy II a oraz III d
  III miejsce - drużyna z klasy II b
  Wyróżnienie - drużyna z klasy III b.
  Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Konkurs przygotowały panie: Bernadeta Łukomska i Barbara Sikora.

  B. Sikora


  07.05.2015

  "WYCIECZKA DO KARMELKOWA I PLUSZAKOWA"

  Wszystkie dzieci uwielbiają słodycze, ale nie wszystkie wiedzą z czego się robi lizaki cukierki i inne słodkości. Dlatego by poznać tajniki ich wyrobu zaplanowaliśmy na dzień 7 maja wyjazd na wycieczkę do fabryki cukierków w Poznaniu - do " Karmelkowa" oraz "Pluszakowa" . W "Karmelkowie" czekały na nas same słodkości. Najpierw dzieci oglądały pokaz wyrabiania masy na cukierki - zabarwiania karmelu różnymi syropami oraz "utleniania" masy karmelowej w kolorze rdzy i zamiany jej w biały kolor. Później każdy z uczniów niczym mali cukiernicy mogli zrobić swojego lizaka. Poza tym każde dziecko otrzymało do domu paczkę kolorowych cukierków i własnoręcznie zrobionego lizaka. Natomiast w "Pluszakowie" mieliśmy okazję stworzyć swojego wymarzonego pluszaka. Dzieci otrzymały igłę z nitką, filcowy materiał i zabrały się do pracy. Samodzielnie w całkowitym skupieniu każdy uszył swojego misia. Radości nie było końca! Następnie pojechaliśmy do ośrodka Malta Ski, gdzie każde z dzieci miało okazję zjechać ze stoku na dmuchanych pontonach. Wszyscy świetnie się bawili i z uśmiechem będą wspominać wyjazd!

  B. Fobka, K. Kowalewska


  07.05.2015

  Wygraliśmy konkurs "Jaka to ryba?"

  Udało się! Klasa III b wraz z wychowawcą wygrała konkurs plastyczny pt. "Jaka to ryba?". Konkurs był zwieńczeniem zajęć "Lekcje biologii w Parku Ryb Słodkowodnych" prowadzonych przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Siedem grup ze szkół podstawowych z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego odwiedziło atrakcję turystyczną w Trzciance, nad jeziorem Sarcz. W tym pięknym miejscu prowadzone były lekcje poświęcone ichtiofaunie i pracy rybaka. Zdobyliśmy nowe, ciekawe informacje o rybach słodkowodnych żyjących w naszym kraju, poznaliśmy ich sylwetki. Do udziału w konkursie przygotowywaliśmy się razem z wychowawczynią Panią Pauliną Rychlik i Panią Anią Błoch. Na konkurs wykonaliśmy sylwetkę pstrąga potokowego oraz książeczkę zawierającą informacje o nim. Pracowaliśmy w pocie czoła, ryba wyszła piękna! Zdobyliśmy nagrodę dla szkoły, którą jest tablica edukacyjna z sylwetkami i opisami kilkunastu gatunków ryb słodkowodnych żyjących w naszych wodach. W dniu dzisiejszym przedstawiciele Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przekazali ją Pani Dyrektor.

  Uczniowie klasy III b

  Szczegóły tutaj.


  04.05.2015

  Kolejny sukces uczniów naszej szkoły -
  awans do etapu rejonowego Czwórboju Lekkoatletycznego.

  4 maja 2015 roku na stadionie miejskim w Czarnkowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekkoatletycznym. Na czwórbój składają się cztery konkurencje: bieg na 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz bieg długi 600m dziewcząt i 1000m chłopców. Uczniowie rywalizując w w/w konkurencjach zdobywają jednocześnie punkty, które później są przeliczane. Im więcej punktów zdobędzie drużyna tym wyższe osiąga miejsce w końcowej klasyfikacji.

  Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego składała się z 6 dziewcząt oraz 6 chłopców, którzy zostali wyselekcjonowani przez nauczycieli wychowania fizycznego. Bardzo dobrze zawody rozpoczęli zawodnicy i zawodniczki z Wielenia wygrywając zdecydowanie konkurencję biegu na 60m. Dalsza rywalizacja była już bardziej wyrównana, a zawodnicy walczyli do końcowych metrów o każdy punkt.

  Ostatecznie drużynowo nasi chłopcy okazali się najlepsi zajmując pierwsze a dziewczęta drugie miejsce w powiecie. Awans na zawody rejonowe, które odbędą się 19 maja w Pile uzyskały obydwie nasze reprezentacje.

  Klasyfikacja drużynowa dziewcząt:
  1. SP1 Czarnków - 1083
  2. SP Wieleń - 1044
  3. SP Krzyż - 1034
  4. SP2 Trzcianka - 747

  Klasyfikacja drużynowa chłopców:
  1. SP Wieleń - 949
  2. SP1 Czarnków - - 898
  3. SP Krzyż - 824
  4. SP2 Trzcianka - 769

  Indywidualnie w kategorii dziewcząt najlepszą zawodniczką turnieju została Wiktoria Dymek 247 punktów a na drugim miejscu uplasowała się Zuzanna Ziopaja 240 punktów. Wśród chłopców również dwóch najlepszych zawodników to reprezentanci naszej szkoły: 1 miejsce Marek Dubiel 237 punktów a 2 miejsce zajął Cezary Mikołajczak 207 punktów.

  Reprezentacja SP Wieleń - W. Dymek, Z. Ziopaja, Z. Helwich, Z. Lewandowska, J. Sotek, J. Pawłowska, W. Stefaniak. J. Makrocki, M. Dubiel, D. Krystek, B. Bałamut, C. Mikołajczak. Opiekunowie: Sławomir Szymczak i Marcin Rychlik.

  GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!
  Marcin Rychlik


  30.04.2015

  Dzień Patrona

  Dzisiaj szkoła piękna pani,
  dzisiaj kwiatów nikt nie zliczy,
  dziś życzenia jej składamy
  białą kredą na tablicy.

  W życiu należy odwoływać się do wartości i historii narodu. Tworzyć, pielęgnować i szerzyć tradycję i kulturę lokalną, budować naszą Małą Ojczyznę.

  Obchody Dnia Patrona naszej szkoły odbyły się 30 kwietnia 2015 roku. Tradycyjnie uczniowie klas piątych pod kierunkiem wychowawczyń - pp. Magdaleny Ryżek, Anety Rutkowskiej-Forma oraz Krystyny Kalisz przygotowali uroczysty apel. Przedstawienie obejrzeli najpierw uczniowie klas I-III, a następnie IV-VI. Młodzi aktorzy przypomnieli wydarzenia i zasługi króla Kazimierza Wielkiego. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem prezentowali swoje role i śpiewali piosenki.

  Gośćmi drugiej części uroczystości były Burmistrz Wielenia Pani Elżbieta Rybarczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Banasiak.

  Dyrektor szkoły Pani Regina Dolna podziękowała uczniom oraz zaangażowanym nauczycielom.

  Aneta Rutkowska-Forma


  27.04.2015

  Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

  W poniedziałek 27 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Czarnkowie odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji przystąpiło 8 szkół podstawowych z Wielenia, Czarnkowa, Trzcianki, Łomnicy, Boruszyna, Sarbii, Lubasza oraz Drawskiego Młyna. Turniej składał się z konkurencji teoretycznych: testu wiedzy i testu skrzyżowań oraz konkurencji sprawnościowych: jazdy po miasteczku ruchu drogowego oraz po rowerowym torze przeszkód. Bardzo dobrze spisała się drużyna naszej szkoły w składzie: Cezary Mikołajczak, Tobiasz Izydor, Zuzanna Helwich, Zuzanna Lewandowska, sięgając ostatecznie po II miejsce w powiecie.

  Klasyfikacja końcowa:
  1. SP Czarnków
  2. SP Wieleń
  3. SP Boruszyn
  4. SP Łomnica
  5. SP Lubasz
  6. SP Sarbia
  7. SP Trzcianka
  8. SP Drawski Młyn

  Marcin Rychlik


  25.04.2015

  Mistrzostwa Powiatu
  w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  W słoneczne przedpołudnie 25 kwietnia 2015 roku po raz kolejny Wieleń gościł najlepszych biegaczy z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Gimnazjów to największe zawody sportowe dla uczniów w naszym powiecie. Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Burmistrz Wielenia Elżbieta Rybarczyk. Na starcie stanęło 150 zawodników i zawodniczek z szkół podstawowych i 79 z gimnazjów. Czterech pierwszych zawodników z każdego biegu uzyskiwało kwalifikację do zawodów wojewódzkich, które odbędą się 9 czerwca w Żerkowie. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, które wręczała Burmistrz Wielenia oraz dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wieleń. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego wystawiła do zawodów 16 zawodników, którzy awansowali z kwalifikacji gminnych. Z w/w grupy awans do zawodów wojewódzkich uzyskało aż 5 zawodników: Zuzanna Ziopaja, Zuzanna Helwich, Wiktoria Dymek, Cezary Mikołajczak i Marek Dubiel.

  Klasyfikacja końcowa z podziałem na kategorie:

  KL. IV dziewczęta - Rocznik 2004

  1. Gościnna Dominika - SP 2 Trzcianka
  2. Grot Klaudia - SP Wieleń
  3. Tarent Natalia - SP Krzyż
  4. Pakos Oliwia - SP 2 Trzcianka
  ...
  10. Nikola Śliwińska - SP Wieleń
  11. Weronika Rosochowata- SP Wieleń


  KL. IV chłopcy - Rocznik 2004

  1. Degórski Dawid - SP 1 Czarnków
  2. Rembarz Adrian - SP Chełst
  3. Sommerfeld Adam - SP 2 Trzcianka
  4. Maćkowiak Jakub - SP Miały
  ...
  7. Oliwier Widman- SP Wieleń
  8. Emil Mikołajczak- SP Wieleń
  18. Jakub Lembicz- SP Wieleń
  21. Kacper Ostrowski- SP Wieleń
  KL. V dziewczęta - Rocznik 2003

  1. Lala Amelia - SP Chełst
  2. Biniak Dominika - SP Piłka
  3. Zenkowska Julia - SP Krzyż
  4. Roszak Aleksandra - SP Chełst
  ...
  8. Emilia Sielatycka- SP Wieleń
  11. Kaja Dębińska - SP Wieleń
  Harmacińska Julia - SP Wieleń - nie ukończyła
  KL. V chłopcy - Rocznik 2003

  1. Raczewski Jakub - SP 1 Czarnków
  2. Ilnicki Filip - SP Krzyż
  3. Głowacki Gracjan - SP 1 Czarnków
  4. Pertek Wiktor - SP Jędrzejewo
  ...
  6. Jakub Grott- SP Wieleń
  11. Hubert Izydor

  KL. VI dziewczęta - Rocznik 2002

  1. Koza Anna - SP Pęckowo
  2. Ziopaja Zuzanna - SP Wieleń
  3. Dymek Wiktoria - SP Wieleń
  4. Helwich Zuzanna - SP Wieleń


  KL. VI chłopcy - Rocznik 2002

  1. Lala Radosław - SP Krzyż
  2. Mikołajczak Cezary - SP Wieleń
  3. Kwiatkowski Maks - SP 1 Czarnków
  4. Dubiel Marek - SP Wieleń
  ...
  10. Jakub Piątek- SP Wieleń

  Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!

  Marcin Rychlik


  18.04.2015

  Mistrzostwa Gminy Wieleń
  w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  18 kwietnia 2015 roku na terenach wieleńskiej "Strzelnicy" odbyły się Mistrzostwa Gminy Wieleń w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu Regina Dolna. Na starcie stanęło 82 zawodników i zawodniczek w trzech kategoriach wiekowych z Wielenia, Roska, Miałów, Gulcza i Dzierżążna Wielkiego. Łącznie odbyło się sześć biegów na dystansie 800m. Jedynym wyjątkiem była kategoria dziewcząt klas IV, które rywalizowały na dystansie 600m. Rywalizacja była zacięta, a zawodnikom nie zabrakło zaangażowania i ambicji do ostatnich metrów. W wyniku rywalizacji wyłoniono z każdej kategorii najlepszych 5 zawodników, którzy uzyskali kwalifikację do Mistrzostw Powiatu. Pamiątkowe medale i dyplomy najlepszym zawodnikom wręczyli dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleniu Regina Dolna, Sekretarz Gminy Wieleń Marek Dolny oraz przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Banasiak. Sponsorem zawodów była Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Wieleniu.

  KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

  KL. IV dziewczęta 2004
  1. Grot Klaudia - SP WIELEŃ
  2. Śliwińska Nicola - SP WIELEŃ
  3. Kowalska Joanna - SP MIAŁY
  4. Rosochowata Weronika - SP WIELEŃ
  5. Kazimierczak Martyna - SP ROSKO
  KL. IV chłopcy 2004
  1. Maćkowiak Jakub - SP MIAŁY
  2. Ostrowski Kacper - SP WIELEŃ
  3. Mikolajczak Emil - SP WIELEŃ
  4. Lembicz Jakub - SP WIELEŃ
  5. Widman Oliwier - SP WIELEŃ

  KL. V dziewczęta 2003
  1. Sielatycka Emilia - SP WIELEŃ
  2. Harmacińska Julia - SP WIELEŃ
  3. Karwowska Maja - SP GULCZ
  4. Senger Patrycja - SP GULCZ
  5. Debińska Kaja - SP WIELEŃ

  KL. V chłopcy 2003
  1. Barłożek Damian - SP GULCZ
  2. Konieczny Damian - SP DZIERŻĄŻNO WIELKIE
  3. Grott Jakub - SP WIELEŃ
  4. Hamerling Michał - SP ROSKO
  5. Izydor Hubert - SP WIELEŃ

  KL. VI dziewczęta 2002
  1. Ziopaja Zuzanna - SP WIELEŃ
  2. Helwich Zuzanna - SP WIELEŃ
  3. Szmed Aleksandra - SP ROSKO
  4. Borowska Alicja - SP DZIERŻĄŻNO WIELKIE
  5. Korpys Renata - SP MIAŁY

  KL. VI chłopcy 2002
  1. Mikołajczak Cezary - SP WIELEŃ
  2. Dubiel Marek - SP WIELEŃ
  3. Helak Partyk - SP ROSKO
  4. Sobota Jakub - SP MIAŁY
  5. Piatek Jakub - SP WIELEŃ

  Ostatecznie kwalifikację do Mistrzostw Powiatu wywalczyło:
  1. SP Wieleń - 16 uczniów
  2. SP Miały i SP Rosko - 4 uczniów
  3. SP Gulcz - 3 uczniów
  4. SP Dzierżążno Wielkie - 2 uczniów.
  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

  Marcin Rychlik


  13.04.2015

  Turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

  W poniedziałek 13 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w których udział wzięły szkoły podstawowe z Wielenia, Roska, Miałów i Gulcza oraz gimnazja z Wielenia i Roska. Gości, zawodników i ich opiekunów powitała dyrektor szkoły Pani Regina Dolna, a oficjalnego otwarcia dokonał zastępca Burmistrza Wielenia Pan Jan Graczyk. Turniej składał się z części teoretycznej i praktycznej. Sprawdzian teoretyczny obejmował: test wiedzy i skrzyżowań. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poruszania się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego oraz pokonania rowerowego toru przeszkód. Pomimo porywistego wiatru udało się przeprowadzić konkurencje praktyczne. W wyniku rywalizacji bezkonkurencyjne okazały się drużyny z Wielenia. Zarówno wieleńska podstawówka, jak i gimnazjum awansowały do turnieju powiatowego. Indywidualnie najlepszymi zawodniczkami turnieju zostały: Zuzanna Lewandowska ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu oraz Aleksandra Kalinowska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu. Sponsorami nagród dla uczestników byli Burmistrz Wielenia, Samorządowa Administracja Oświatowa, SP Wieleń, za co serdecznie dziękujemy.

  Klasyfikacja końcowa:
  szkoły podstawowe:
  1. SP Wieleń
  2. SP Miały
  3. SP Gulcz
  4. SP Rosko

  gimnazja:
  1. Gimnazjum Wieleń
  2. Gimnazjum Rosko

  Skład zwycięskich drużyn:
  SP Wieleń - Zuzanna Lewandowska, Zuzanna Helwich, Tobiasz Izydor, Cezary Mikołajczak.Gimnazjum Wieleń - Stanisław Mądrawski, Aleksandra Kalinowska, Natalia Kaczmarkiewicz.

  Marcin Rychlik


  13.04.2015

  Park Ryb Słodkowodnych

  Klasy III b i III d brały udział w zajęciach o charakterze edukacyjnym na terenie Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance, zorganizowanych przez Nadnotecką Grupę Rybacką. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z "mieszkańcami" tego nowo otwartego obiektu. Wzbogacili wiadomości dotyczące odżywiania, rozmnażania i wartości odżywczych ryb żyjących w rzekach, stawach i jeziorach. Poznali także narzędzia jakimi posługują się rybacy podczas połowu ryb. Na zakończenie wycieczki wśród dzieci został przeprowadzony konkurs wiedzy, w którym nagrodzono trzy pierwsze miejsca:
  I miejsce - Kaszkowiak Maciej
  II miejsce - Hubert Gajdziński
  III miejsce - Adam Grzewka

  Każdy uczestnik otrzymał upominek ( drewniany piórnik z kredkami, opaskę odblaskową oraz linijkę edukacyjną). Ponadto dla szkoły została ufundowana tablica o rybach oraz książka pt. "Zagadki przyrodnicze". Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dzieci zadowolone wróciły do szkoły. Serdecznie dziękujemy panu Jackowi Gawrońskiemu za ciekawą prelekcję przyrodniczą.

  P. Rychlik
  E. Snella


  27.03.2015

  "Bezpieczny Internet"

  Pedagog szkolny p. Joanna Orzechowska oraz nauczyciel zajęć komputerowych p. M. Sosnowski uczestniczyli w szkoleniu "Profilaktyka agresji i przemocy w cyberprzestrzeni". Swoją wiedzą postanowili podzielić się z rodzicami oraz uczniami. Zorganizowali spotkanie dla rodziców uczniów klas III pt. "Komputer osiągnięcie cywilizacyjne czy zagrożenie dla naszych dzieci". Uczniowie właśnie tych klas są najbardziej podatni na negatywny wpływ komputera.

  Uczniowie podczas zajęć komputerowych wysłuchali pogadanek na temat niebezpieczeństw czyhających w Internecie, zagrożeń wynikających z długiego przesiadywania przed komputerem. Aby teoria zamieniła się w praktykę chętni uczniowie przygotowali plakaty z hasłami "Bezpieczny Internet". Prace uczniów zostały wyeksponowane na gazetce w szkole, tak aby wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z ich treścią. Rodzice uczniów II - VI w tym samym czasie otrzymali ulotki dotyczące ich możliwości jako rodziców, osób dorosłych, które powinny kontrolować "wirtualne życie swoich dzieci".

  Joanna Orzechowska


  27.03.2015

  Warsztaty mydlarskie

  Po raz pierwszy w miniony piątek w naszej szkole odbyły się warsztaty mydlarskie. Uczniowie klas I-III mieli okazję dowiedzieć się jak powstaje mydło oraz samodzielnie je wykonać. Warsztaty mydlarskie to niezwykła atrakcja dla dzieci. Uczestnicy mieli do wyboru kilkanaście wzorów mydełek, wspaniałe owocowe i kwiatowe zapachy, niesamowite ozdoby glicerynowe, które zatopili w swoich mydełkach. Uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, a wykonaną pracę zabierali do domu. W całej szkole wspaniale pachniało, a pięknie zapakowane mydełka stanowiły oryginalny prezent dla bliskiej osoby.

  K. Kowalewska


  26.03.2015

  Wielkanoc tuż tuż...

  Czwartkowe zajęcia w klasie III b miały na celu przede wszystkim rozbudzać, rozwijać i kształtować zainteresowania matematyką . Udowodniliśmy , iż matematyka jest przyjemna i zabawna. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w obrębie czterech działań matematycznych o tematyce wielkanocnej. Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w rozwiązywaniu zadań klasowego konkursu matematycznego pt: ,, Święta tuż tuż''. Po zakończonej części matematycznej, każde dziecko otrzymało dyplom, a zwycięska drużyna otrzymała wielkanocne babki, którymi podzieliła się z drużyną przeciwną. W drugiej części zajęć dzieci zdobiły jajka metodą decoupage .W tak wielkanocnej atmosferze upłynął nam czwartkowy dzień.

  P. Rychlik


  25.03.2015

  DZIEŃ ZE SZKAKANKĄ

  Dnia 25 marca 2015 w naszej szkole odbył się "Dzień ze skakanką". Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie przy muzyce bawili się ze skakankami na boisku wielofunkcyjnym. W czasie lekcji wychowania fizycznego skakanki wykorzystane były podczas rozgrzewki. Inwencja uczniów do zabaw i ćwiczeń ze skakanką nie miała granic. Wszyscy uczniowie bawili się doskonale, a finałowym wyczynem uczniów i nauczycieli było ułożenie gigantycznego żywego napisu na tafli boiska sportowego "Dzień ze skakanką".

  Nauczyciele wychowania fizycznego:
  G. Wróbel-Grzegorek
  M. Rychlik
  B. Szymczak
  S. Szymczak


  20.03.2015

  "Woda to życie, życie to cud"

  Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca, z tej okazji nauczyciele oraz uczniowie postanowili zwrócić uwagę, jak ważny jest to element w naszym życiu. Pani Joanna Orzechowska oraz pani Karolina Schwarz zorganizowały Dzień Wody w szkole. Uczniowie klas I - III ubrali się w tym dniu na niebiesko przypominając krople wody, na przerwy międzylekcyjne przynieśli ze sobą wodę do picia, zamiast słodkich napojów. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki ze swoimi uczniami na temat wpływu wody na środowisko i organizm człowieka. Chętni uczniowie przygotowali plakaty oraz obrazki kropli wody. Organizatorzy dziękują wszystkim za włączenie się w działania.

  Joanna Orzechowska


  20.03.2015

  Światowy Dzień Wody

  22 marca jak co roku obchodzimy Światowy Dzień Wody. Nasza szkoła realizując programy profilaktyczne i prozdrowotne włączyła się w obchody propagując ważny aspekt edukacyjny jakim jest oszczędzanie wody. W tygodniu poprzedzającym akcję uczniowie wykonywali plakaty edukacyjne związane z wodą. Ponadto przygotowano gazetkę informacyjną. Pracę poprzedzono pogadanką dotyczącą sytuacji ludzi w krajach afrykańskich oraz zależności między oszczędzaniem wody przez uczniów a poprawą sytuacji dzieci w innych częściach świata. Uczniowie dowiedzieli się o kampanii Polskiej Akcji Humanitarnej, której celem jest zwrócenie uwagi na problem niedoboru wody pitnej na świecie. Uświadomili sobie jak ważne jest zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy ludziom, których wojny, klęski żywiołowe, globalizacja gospodarki, ubóstwo, nadmierne zużycie wody w krajach wysokorozwiniętych pozbawiły przywileju korzystania z bezpiecznych źródeł wody. Zainteresowanych pomocą uczniów oraz rodziców odsyłam na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej.

  Wróbel-Grzegorek Grażyna


  20.03.2015

  Witaj wiosno!!!

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w barwnym korowodzie pożegnali zimę i powitali wiosnę.


  19.03.2015

  "Wystawa zimowych prac"

  W miesiącu marcu została zorganizowana wystawa pod tytułem " Wspomnienie prawdziwej zimy". Prace zostały wykonane przez uczniów klasy I e przy pomocy rodziców. Na wystawie możemy podziwiać również prace z konkursu literacko-plastycznego pt. "Zima w bieli i błękicie." Chętnych serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

  D. Busse, K. Kowalewska


  18.03.2015
  Dnia 18 marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły z klas II-V uczestniczyli w wycieczce na mecz swojej ukochanej drużyny Lecha Poznań. Młodzi kibice mieli okazję zobaczyć mecz ćwierćfinałowy Pucharu Polski Lech Poznań-Znicz Pruszków na INEA Stadionie, który był areną Euro 2012.Bardzo dużą niespodzianką dla uczniów był fakt, że w meczowej osiemnastce Lecha na mecz znalazł się absolwent naszej szkoły Krystian Sanocki. Pochodzący z Nowych Dworów Krystian wszedł na boisko w 61 minucie meczu i po jego akcji zakończonej doskonałą asystą popularny "Kolejorz" objął prowadzenie w meczu, którego nie oddał do ostatniego gwizdka sędziego. Po zakończonym meczu uczniowie uczniowie otrzymali autografy od piłkarzy.

  M. Rychlik


  18.03.2015

  Wycieczka do Gorzowa

  Dnia 18 marca uczniowie klas V b i d oraz kilkoro uczniów z innych klas wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Gorzowa Wlkp. Czas spędziliśmy w kręgielni i basenie w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym "Słowianka". W kręgielni było zabawnie, kolorowo i ciekawie. Wielu z nas miało okazję po raz pierwszy sięgnąć po kule do kręgli. Były cięższe niż myśleliśmy. Następnie poszliśmy na basen. Było tam wiele atrakcji, takich jak zjeżdżalnie multimedialne czy jacuzzi. Na koniec, zmęczeni pływaniem, udaliśmy się do restauracji MacDonald, aby zjeść smaczny posiłek. Wszyscy wróciliśmy z tej wycieczki szczęśliwi i uśmiechnięci, więc trzeba ją zaliczyć do udanych.

  Ewelina Piontek i Julia Szewczyk (kl. V b)


  17.03.2015

  "Cały świat jest irlandzki w Dniu Świętego Patryka"

  We wtorek 17 marca w naszej szkole odbył się Dzień Św. Patryka - patrona Irlandii. To radosne święto jest obchodzone od wielu lat nie tylko w Irlandii, ale na całym świecie. Zielony kolor miały już m. in.: wodospad Niagara, London Eye, Empire State Building, Krzywa Wieża w Pizie, rzymskie Koloseum, a także stadion Lecha w Poznaniu. Nic więc dziwnego, że i u nas się zazieleniło.

  Była to dla nas okazja do wspólnej zabawy, a przede wszystkim pogłębienia swojej wiedzy. W każdej klasie odbyły się lekcje kulturowe lub pogadanki, które przybliżyły dzieciom postać św. Patryka oraz historię Zielonej Wyspy.

  Uczniów klas I-III odwiedziły irlandzkie skrzaty - Leprechauny, w które wcieliły się uczennice klasy VIb. Sprawdziły one wiedzę dzieci oraz poczęstowały je słodyczami symbolizującymi skarb Leprachauna.

  Uczniowie klas IV-VI którzy włączyli się do zabawy zakładając zielone stroje oraz przypinając sobie trzylistną koniczynkę w nagrodę mieli dzień wolny od odpowiedzi ustnej.

  K. Kalisz


  09.03.2015

  Ruch to zdrowie …

  Dnia 9 marca 2015 roku uczniowie klasy V a, VI a oraz kilkoro uczniów z klas IV brało udział w wycieczce integracyjnej do Gorzowa Wielkopolskiego. Mając na uwadze odwieczną prawdę, iż ruch to zdrowie, celem wycieczki była wspólna zabawa na basenie i lodowisku "Słowianka". Profesjonalnie przystosowany i wyposażony w różne atrakcje obiekt spełnił wszelkie oczekiwania uczestników wycieczki.

  M. Ryżek


  07.03.2015

  Mistrzostwa Powiatu w Mini Koszykówce chłopców

  W dniu 07.03.2015 w Hali sportowej przy SP 2 Trzcianka odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Mini Koszykówce chłopców. Do rywalizacji przystąpiły cztery najlepsze drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Trzcianki, Czarnkowa, Wielenia i Krzyża wyłonione w eliminacjach gminnych.Turniej rozegrano systemem "Każdy z każdym", 4x 6 minut. Bardzo dobrze spisała drużyna SP Wieleń zajmując ostatecznie II miejsce. Zwyciężyła drużyna SP Czarnków i to właśnie chłopcy z Czarnkowa będą reprezentować nasz powiat w mistrzostwach rejonu.

  Wyniki:
  Wieleń-Czarnków 7:26
  Krzyż -Trzcianka 20:10
  Wieleń-Krzyż 12:10
  Czarnków-Trzcianka 30:15
  Wieleń-Trzcianka 18:12
  Czarnków-Krzyż 34:9

  Klasyfikacja końcowa:
  1. SP Czarnków
  2. SP Wieleń
  3. SP Krzyż
  4. SP 2 Trzcianka

  Skład SP Wieleń: Bartosz Mataczyna, Mateusz Frąckowiak, Cezary Mikołajczak, Jakub Dominikowski-Obst, Jakub Grzebyta, Wojciech Stefaniak, Kamil Kasperczak, Dawid Stróżyński, Łukasz Grześ, Hubert Izydor, Błażej Filipiak.

  S. Szymczak


  06.03.2015

  Dzień Kobiet

  Raz do roku jest taki dzień,
  Który przemija jak piękny sen...
  Wszystkie kobiety, panie i matki
  W dniu tym dostają pachnące kwiatki...

  Dnia 6 marca w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego obchodzono Dzień Kobiet. W tym uroczystym dniu chłopcy z Samorządu Uczniowskiego wręczali kwiaty i składali życzenia wszystkim Paniom pracującym w naszej szkole.

  P. Rychlik


  05.03.2015

  Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Koszykówce

  W dniu 05.03.2015 w sali gimnastycznej w Rosku odbyły się Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Mini Koszykówce dziewcząt i chłopców.Reprezentacja dziewcząt SP Wieleń zajęła II miejsce,zwyciężyła drużyna SP Rosko.W kategorii chłopców bezapelacyjnie zwyciężyli zawodnicy SP Wieleń pokonując drużynę z Roska 62 : 6 . Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą gminę w Mistrzostwach Powiatu ( chłopcy już w najbliższą sobotę 07.03.2015 ). Życzymy powodzenia!

  Skład dziewcząt Sp Wieleń: Dymek Wiktoria, Lewandowska Zuzanna, Helwich Justyna, Widman Wiktoria, Preś Dominika, Ziopaja Zuzanna, Kubasińska Aleksandra, Grzelak Agata, Pawłowska Julia, Łuszkiewicz Dominika.

  Skład chłopców SP Wieleń: Mikołajczak Cezary, Dominikowski-Obst Jakub, Grzebyta Kamil, Stefaniak Wojciech, Frąckowiak Mateusz, Stróżyński Dawid, Izydor Hubert, Mataczyna Bartosz, Grześ Łukasz, Kasperczak Kamil.

  S. Szymczak


  19.02.2015

  Turniej Tenisa Stołowego

  W dniu 19.02.2015 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbył się I Zimowy Turniej Tenisa Stołowego. W rywalizacji przy stołach wzięło udział 16 zawodników. Zawody rozgrywane były systemem "do dwóch przegranych". Rywalizacja była bardzo zacięta a zawodnicy musieli pokazać pełnie swoich możliwości aby wygrać mecz. Zawody toczyły się w duchu "fair -play". Najlepszych trzech zawodników otrzymało pamiątkowe statuetki a najlepszych czterech dyplomy. Wszyscy uczestnicy ponadto otrzymali napoje i słodkie upominki. Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Spraw Alkoholowych w Wieleniu. Organizatorami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego i opiekunowie świetlicy środowiskowej przy SP Wieleń Marcin Rychlik oraz Sławomir Szymczak.

  Wyniki rywalizacji:
  I miejsce - Kamil Kasperczak
  II miejsce - Mateusz Frąckowiak
  III miejsce - Bartosz Mataczyna
  IV miejsce - Cezary Mikołajczak

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

  Marcin Rychlik


  13-16.02.2015

  Obchody 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz 70 rocznicy wyzwolenia Wielenia w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  Płomień rozgryzie malowane dzieje,
  Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
  Pieśń ujdzie cało...

  ... ujdzie cało z każdej opresji, nawet z klęski. Pieśń ujdzie cało, by świadczyć o ludziach i czasach, które opiewa. Pieśni są świadectwem historii. Powstawały we wszystkich regionach naszego kraju. Z ich wielkiego znaczenia zdawali sobie sprawę zaborcy, okupanci. Niszczyli je zaciekle, karali za ich tworzenie i wykonywanie. Wiedzieli, że pieśni podsycały miłość do Ojczyzny, dodawały sił, żołnierzom, powstańcom, legionistom. Były sygnałem i zawołaniem bojowym, krzepiły polskich nauczycieli, działaczy niepodległościowych. Pieśni jednoczyły i umacniały polskie rodziny i środowiska. Dzięki nim naród zachowywał swą tożsamość.

  Myśl ta przyświecała autorkom programu poetycko-muzycznego przygotowanego dla uczczenia 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 70 rocznicy wyzwolenia Wielenia. Uczniowie z wielkim pietyzmem przedstawili piękne wiersze Kazimierza Kalinowskiego Latawiec i Biała orlica oraz inscenizację jego poematu pt. Legenda o białym ptaku, a następnie zaprezentowali obecnym pieśni patriotyczne z okresu Powstania Wielkopolskiego, II wojny światowej oraz stanu wojennego. Żarliwość recytowanych słów oraz uczucia i emocje towarzyszące śpiewanym tekstom w połączeniu z piękną scenografią i pomysłowymi strojami uczestników, stworzyły niepowtarzalną atmosferę wzmacniającą przekazywane treści. Paniom Anecie Rutkowskiej-Forma i Marii Kaźmierczak za scenariusz i przygotowanie małych artystów oraz paniom Elżbiecie Tecław, Elżbiecie Snelli, Katarzynie Kowalewskiej, Małgorzacie Paszczyńskiej, Małgorzacie Grzebycie, a także wszystkim innym osobom zaangażowanym w przygotowanie scenografii, należą się serdeczne podziękowania. Dzięki nim wszyscy, którzy mieli przyjemność obejrzenia przedstawienia mogli się przekonać, że miłość do ojczyzny to nie slogan, to dar, który pielęgnowany i właściwie przekazywany dzieciom, owocować może w przyszłości postawami patriotycznymi.

  W dniu 13 lutego br. w akademii uczestniczyli uczniowie klas IV-VI naszej szkoły, ich młodsze koleżanki i koledzy wysłuchali pieśni patriotycznych. Całość występu przedstawiona została ponownie w dniu 16 lutego. Tym razem odbiorcami patriotycznych treści byli rodzice występujących oraz mieszkańcy Wielenia.

  Eugeniusz Forma

  Obchody 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego dla rodziców i mieszkańców Wielenia

  Obchody 96 rocznicy Powstania Wielkopolskiego dla uczniów naszej szkoły


  12.02.2015

  Kampania "Postaw na rodzinę" chłopców

  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu uczestniczyła w Kampanii Postaw na rodzinę 2014! W ramach kampanii podczas zajęć opiekuńczych, pedagogicznych dzieci dowiadują się np. jak rozpoznawać emocje, jak rozmawiać szczerze z rodzicami, jak utrzymywać dobry nastrój. Każdy uczeń otrzymał ulotki informacyjne dotyczące relacji dziecka z rodzicami. Podczas zajęć o przetwarzaniu uczuć dzieci mogły wyrazić radość, zadowolenie, a także złość, strach, smutek. Chętnie dzieliły się swoimi uczuciami. Na kartach pracy rysowały buzie symbolizujące różne emocje.

  Szereg zajęć o pozytywnych i negatywnych cechach osobowości, rozmowy o umiejętności utrzymywania dobrego nastroju pomogły dzieciom w zrozumieniu swoich odczuć. Na każdej lekcji pedagog podkreślał, jak ważna jest rola rodziny, jaka by ona nie była. Podczas zebrań chętni rodzice otrzymali ulotki informacyjne związane z kampanią. W szkole na gazetce pojawił się "Alfabet rodzica" oraz plakat promocyjny informujący o kampanii.

  J. Orzechowska


  12.02.2015

  DYSKOTEKA WALENTYNKOWA

  12 Lutego nie tylko uczniowie z klas I-III miło spędzili czas na zabawie. W godzinach popołudniowych w naszej szkole odbyła się dyskoteka Walentynkowa, na którą przyszli uczniowie z klas 4-6. Kiedy czas dobrej zabawy dobiegł końca wszyscy wrócili z miną zadowoloną i z bólem nóg do domu. Z fotografii można wywnioskować, że dyskoteka była bardzo udana, wszyscy świetnie się bawili.

  Paulina Rychlik


  12.02.2015

  BAL KARNAWAŁOWY

  Dzisiejszego dnia nie mogli doczekać się uczniowie klas I-III. Najmłodsi pięknie ubrani w barwne stroje przybywali do swoich klas, aby wspólnie ze swoimi rówieśnikami miło spędzić czas. Podczas balu karnawałowego odbywały się konkursy, w których uczniowie chętnie brali udział. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego karnawału.

  Paulina Rychlik


  12.02.2015

  Prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas I-III

  Dnia 12. 02. 2015 r w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyła się po raz pierwszy prezentacja dorobku artystycznego uczniów klas I-III pod tytułem "Zimowy Koncert". Impreza przeznaczona była dla rodziców uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia rozwijające. Przedstawiciele poszczególnych klas zostali przygotowani przez wychowawców. Zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne wykonując układy taneczne, piosenki, utwory muzyczne grane na skrzypcach i instrumentach perkusyjnych oraz umiejętności aktorskie w inscenizacji teatralnej. Dodatkowym atutem imprezy była piękna zimowa dekoracja przygotowana przez nauczycieli klas I- III we współpracy z p. Elżbietą Tecław, z asystentami nauczycieli i wychowawcami świetlicy. Rodzice mieli okazję podziwiać swoje pociechy i ocenić ich starania, bo każdy chciał wypaść jak najlepiej, chociaż nie obyło się bez tremy. Występy nagradzano gromkimi brawami. Prezentacja bardzo się podobała. Stanie się więc tradycją naszej szkoły w przyszłości.

  Maria Banasiak


  12.02.2015

  Kartka dla Hani


  09.02.2015

  Lekcja przy paśniku

  Uczniowie szkoły od paru lat wspierają akcję Pomagamy zwierzakom. 11 lutego obchodzony jest Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Tym samym realizując blok tematyczny Zima w lesie, pierwszoklasiści udali się do leśniczówki Wizany. Uczniowie zabrali ze sobą torby pełne warzyw i owoców, aby zapełnić znajdujący się tam paśnik. W lesie spotkali się z przedstawicielami nadleśnictwa z Krzyża i koła łowieckiego Bażant. Następnie odbyła się ciekawa lekcja, której tematem było: " Jak pomóc zwierzętom leśnym przetrwać zimę". Zajęcia poszerzyły wiedzę dzieci na temat dokarmiania zwierząt. Organizatorzy wyjazdu oraz uczniowie serdecznie dziękują za ciekawą lekcję przyrody i otrzymane upominki.

  M. Mikołajczak


  07.02.2015

  Mistrzostwa Powiatu w Mini Siatkówce

  W sobotę 07.02.2015 w hali sportowej w Krzyżu Wlkp odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Mini Siatkówce dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. W turniej uczestniczyły reprezentacje naszej szkoły. Dziewczęta ostatecznie zajęły III miejsce, chłopcy IV.

  Wyniki dziewcząt:
  Wieleń- Czarnków 0:2
  Wieleń- Krzyż 0:2
  Wieleń- Trzcianka III 2:0

  Końcowa klasyfikacja:
  1. Krzyż
  2. Czarnków
  3. Wieleń
  4. Trzcianka III

  Wyniki chłopców:
  Wieleń- Trzcianka III 1:2
  Wieleń- Czarnków 0:2
  Wieleń- Krzyż 1:2

  Końcowa klasyfikacja:
  1.Krzyż
  2.Czarnków
  3.Trzcianka III
  4.Wieleń

  Skład dziewcząt:Lewandowska.Z, Dymek.W, Helwich.Z, Łuszkiewicz.D, Widman.W, Preś.D, Ziopaja.Z, Kubasińska.A, Grzelak.A, Pawłowska.J

  Skład chłopców: Filipiak.B, Stróżyński.D, Izydor.H, Frąckowiak.M, Dominikowski-Obst.J, Grzebyta.K, Mikołajczak.C, Kasperczak.K, Stefaniak.W

  S. Szymczak


  05.02.2015

  "Dom jest tam, gdzie jest nam najlepiej"

  Klasy III b i III c odwiedziły Zespół Domów Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu. Dzieci przedstawiły bardzo wymowne w swojej treści widowisko pt. "Dom jest tam, gdzie jest nam najlepiej". Widowisko uświetnił taniec ludowy "Krakowiak" oraz "Marsz Radeckiego". Uczniowie zaprezentowali grę na instrumentach perkusyjnych do muzyki klasycznej. Jak zawsze spotkaliśmy się z bardzo miłym, ciepłym przyjęciem, otwartością i uśmiechem, zarówno ze strony mieszkańców jak i pracowników. Czas tam spędzony jest za każdym razem czasem wnoszącym wiele pozytywnych emocji i dobra zarówno do życia naszego, jak i mieszkańców. Uczniów do występu przygotowały Maria Banasiak ,Paulina Rychlik, Anna Błoch. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

  Paulina Rychlik


  04.02.2015

  W wycieczce na lodowisko i basen w do Gorzowa Wlkp. uczestniczyło 42 uczniów z klas IV b, IV c i VI a. Część uczniów pierwszy raz miała okazję spróbować jazdy na łyżwach, czy pływać na profesjonalnym basenie. Do Wielenia wszyscy wrócili zadowoleni i szczęśliwi.


  04.02.2015

  Korzystając z pięknej zimowej aury uczennice klasy V ab oraz uczniowie Oddziału Specjalnego w ramach lekcji wychowania fizycznego uczestniczyli w grach i zabawach na śniegu. Konkurs na najładniejszą rzeźbę, rzuty do celu śnieżkami oraz "orzełki" - ten sposób uczniowie aktywnie spędzają czas, rozwijają koordynacje ruchową, kształtują wytrzymałość i hartują swój organizm. Dzieciom podobała się inna forma lekcji wychowania fizycznego - były zmęczone, a jednocześnie szczęśliwe i zadowolone. Lekcje prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: p.Grażyna Wróbel-Grzegorek i p.Marcin Rychlik.


  03.02.2015

  WYCIECZKA DO PIŁY

  Dnia 03.02.2015 roku odbyła się wycieczka klasy IV a, II a oraz Oddziału Specjalnego do Piły. W czasie wycieczki uczniowie bawili się na lodowisku oraz na basenie. Podczas pobytu na lodowisku wielu z uczniów zaprezentowało swoje umiejętności jazdy na łyżwach, dla wielu był to pierwszy kontakt z taflą lodu i łyżwami. Mimo początkowych trudności już po kilku minutach wszyscy radośnie jeździli po lodowisku. Na basenie było już prościej i równie radośnie. Po wspaniałej zabawie wszyscy udali się na posiłek do uwielbianej przez uczniów restauracji McDonalds.

  Do Wielenia uczniowie wrócili zmęczeni, ale szczęśliwi.

  G. Wróbel-Grzegorek


  20-21.01.2015

  Wystawa "Nasze zainteresowania i pasje" po raz drugi !!!

  W dniach 20-21 stycznia b.r. w naszej szkole miała miejsce wystawa pt. ,,Nasze zainteresowania i pasje". Celem wystawy było pokazanie zbiorów gromadzonych przez uczniów oraz zaprezentowanie zdolności artystycznych i manualnych, rodzicom, kolegom, koleżankom i nauczycielom. Wystawa mieściła się w czterech salach i podzielona była na działy: kolekcje i zainteresowania tematyczne, uzdolnienia i sprawności manualne, przynależność do kółek zainteresowań oraz zainteresowania - tradycje rodzinne. Na 23 stanowiskach zaprezentowało się 41 uczniów. Organizatorami i opiekunami wystawy były p. Magdalena Mikołajczak, p. Paulina Rychlik i p. Anna Błoch.

  Magdalena Mikołajczak


  21.01.2015

  Kochanym babciom, kochanym dziadkom

  Szkolne Obchody Dnia Babci i Dziadka to uroczystość, która w naszej szkole stała się już tradycją. Tegoroczne spotkanie odbyło się 21 stycznia br. Jak co roku zgromadziła się rzesza zwolenników.

  Popołudnie z kochanymi babciami i dziadkami, wzorem lat poprzednich, rozpoczęło się od obejrzenia jasełek bożonarodzeniowych wystawionych przez uczniów klasy II a, III a oraz przedstawicieli klas IV-VI. Uczniów przygotowały p. Anna Domina, p. Magdalena Łukasiak i p. Barbara Sikora. Podczas spotkania goście mieli możliwość podziwiania swoich wnuków i wnuczek w recytacji wierszy, śpiewach, tańcach. Występy zaczęli uczniowie klasy szóstej, którzy zagrali na fletach kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Następnie zaprezentowały się dzieci z klas: I e i III a. Dla babć i dziadków zagrały także „Orkiestry wnucząt” z tych klas, które wykonały instrumentacje do utworów: J.Galway „Le Basque” oraz J.Straussa „Marsz Radeckiego”. Dzieci przygotowały wychowawczynie: p. Katarzyna Kowalewska i p. Barbara Sikora. Na zakończenie wszystkie wnuki wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki i cała sala chórem odśpiewała piosenkę „Upływa szybko życie”.

  Słodki poczęstunek dla wszystkich ufundowała Rada Rodziców. Serdecznie wszystkim dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za liczny udział i wspólną zabawę.

  B. Sikora


  20.01.2015

  Wystawa dla rodziców

  W naszej szkole we wtorkowe popołudnie miała miejsce wystawa, pt. "Nasze zainteresowania i pasje". W tym dniu rodzice mogli podziwiać zainteresowania i pasje, którymi interesują się uczniowie naszej szkoły.


  11.01.2015

  WOŚP

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 23. Na ulicach kwestowało 120 tysięcy wolontariuszy. Wśród nich kilkadziesiąt uczniów z naszej szkoły. W tym roku fundacja Jurka Owsiaka zbierała pieniądze na diagnozowanie chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla osób starszych. Uczniowie naszej szkoły zebrali na ten cel: 2328,48 zł; 11,66 euro; 0,25 korony duńskiej i 0,02 DM. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

  M. Mikołajczak


  12.2014

  Dobro powraca!

  W okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w akcji charytatywnej "W każdym sercu świeci iskierka miłości".

  Jest to cykliczna akcja, której celem jest zbiórka darów na rzecz najuboższych rodzin z naszej szkoły. Przez ponad dwa tygodnie dzieci przynosiły dary: żywność z długim terminem ważności, zabawki, odzież, przybory szkolne. W ostatni dzień trwania akcji grupa ochotników wraz z opiekunami zbierała dary przechadzając się ulicami miasta. Nasza inicjatywa spotkała się z serdecznym zrozumieniem i dużym odzewem ze strony ludzi dobrej woli. Dzięki hojności uczniów naszej szkoły, ich rodzin oraz mieszańców naszej Gminy przygotowaliśmy paczki dla dwudziestu rodzin.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję i podzielili się tym, co mają.

  Organizatorzy:
  Magdalena Ryżek,
  Krystyna Kalisz,
  Grażyna Wróbel-Grzegorek


  19.12.2014

  Wierni Bogu i Kościołowi

  Pod takim hasłem tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, odbyły się patriotyczne jasełka. Przedstawienie z udziałem: Świętej Rodziny, Mieszka I, Królowej Jadwig, Króla Kazimierza, Świętego Wojciecha, Papieża - Świętego Jana Pawła II, Polski i innych obejrzeli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Dzieci do jasełek przygotowały: Anna Domina, Magdalena Łukasiak, Barbara Sikora.

  B. Sikora


  18.12.2014

  Mistrzostwa Szkoły w Szachach

  W dniu 18.12.14 odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Szachach . W turnieju udział wzięło 11 zawodników z klas IV-VI z naszej szkoły.
  I miejsce - Mateusz Frąckowiak
  II miejsce - Bartosz Mataczyna
  III miejsce - Kacper Wojewoda
  IV miejsce - Dariusz Świątek


  17.12.2014

  Świąteczne wypieki na wigilijny stół.

  Przygotowania do świąt to pracowity czas oraz magiczne chwile, które często na długo zostają w pamięci. Uczniowie klasy III d, postanowili w tym roku, że o świąteczne wypieki na klasową wigilię zadbają sami. Dzięki pomocy matek, które chętnie służyły radą i nadzorowały przebieg kolejnych etapów przygotowania ciastek, powstały przepyszne wypieki. Na razie każdy mógł skosztować tylko po jednym wybranym ciastku… z niecierpliwością wszyscy czekają na klasową wigilię, aby delektować się resztą. Dzieci dzięki tym zajęciom zrozumiały, że obliczenia matematyczne i umiejętność czytania, to nie tylko teoria, ale wiedza przydatna w codziennym życiu.

  E. Snella


  12.12.2014

  "Kalendarz adwentowy"

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbył się konkurs pt. „Kalendarz adwentowy” . Głównym celem konkursu było poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach państw Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec. Konkurs wzbogacił wiedzę dzieci na temat pochodzenia kalendarza adwentowego oraz wzbudził zainteresowanie nauką języka naszych najbliższych sąsiadów.

  Nagrodzono prace następujących uczniów: Klasy I - III
  I - miejsce Blanka Furman I e,
  II miejsce – Weronika Kacza III a,
  III miejsce – Katarzyna Majewska III c,
  Wyróżnienia: Filip Banasik II c, Weronika Frajer II b, Vivien Skotarczak Id, Jakub Kowalewski III a, Dominika Lewy III c, Julia Krzyżanowska II c,

  Klasy IV - VI
  I miejsce – Maja Świątek IV a ,
  II miejsce – Tobiasz Izydor VI a,
  III miejsce – Jagna Sotek VI c,
  Wyróżnienia: Emilia Lembicz IV c, Ewelina Piontek V b,

  Wszystkie prace uczniów można podziwiać na szkolnej wystawie.

  Organizator:
  Karolina Schwarz


  11.12.2014

  Dnia 11 grudnia 2014r.z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia klasa III b postanowiła zaprosić swoich rodziców do magicznego świata baśni Andersena. Zajęcia dotyczyły tematu "Dziewczynki z zapałkami". Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz posiadanych wiadomości i umiejętności, jak również, w przypadku zajęć plastycznych, towarzyszenia dzieciom w wykonywaniu barwnych prac przedstawiających główną postać z baśni. Odbył się mini koncert kolęd z najlepszymi życzeniami dla Rodziców, graliśmy i śpiewaliśmy ile sił w płucach. Podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej przed swoim rodzicem. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w proponowanych formach działalności, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu w zajęcia.

  Serdecznie dziękuję rodzicom za udział w zajęciach.
  Paulina Rychlik


  11.12.2014

  XIV Gminny Konkurs Ortograficzny Ortografia na wesoło

  Dnia 11 grudnia br. uczennice naszej szkoły ( Karolina Stanuch, Justyna Helwich i Patrycja Osajda) , reprezentowały szkołę w XIV Gminnym Konkursie Ortograficznym Ortografia na wesoło w Rosku Zajęły wysokie czołowe miejsca:

  I miejsce- Karolina Stanuch kl. VI a
  II miejsce - Justyna Helwich kl. VI a
  III miejsce - Patrycja Osajda kl. VI c

  Serdecznie gratulujemy!
  M. Mikołajczak


  03.12.2014

  Szkolny Konkurs Ortograficzny Ortografia na wesoło

  W środę 03 grudnia br. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny Ortografia na wesoło. W zmaganiach brało udział 24 uczniów z klas IV - VI. Rywalizacja była bardzo zacięta. Ostatecznie wyłoniono trzech zwycięzców, dopiero po dwukrotnej dogrywce.

  I miejsce - Karolina Stanuch kl. VI a
  II miejsce - Patrycja Osajda kl. VI c
  III miejsce - Justyna Helwich kl. VI a
  Wyróżnienia: Kacper Frukowski- kl. VI b, Hubert Izydor - kl. V d, Oliwia Duda - V d

  Uczennice na podium będę reprezentowały szkołę podczas Gminnego Konkursu Ortograficznego Ortografia na wesoło w Rosku.

  Serdecznie gratulujemy!
  M. Mikołajczak


  11.12.2014

  XIV Gminny Konkurs Ortograficzny Ortografia na wesoło

  Dnia 11 grudnia br. uczennice naszej szkoły ( Karolina Stanuch, Justyna Helwich i Patrycja Osajda) , reprezentowały szkołę w XIV Gminnym Konkursie Ortograficznym Ortografia na wesoło w Rosku Zajęły wysokie czołowe miejsca:

  I miejsce- Karolina Stanuch kl. VI a
  II miejsce - Justyna Helwich kl. VI a
  III miejsce - Patrycja Osajda kl. VI c

  Serdecznie gratulujemy!
  M. Mikołajczak


  11.2014

  Wojewódzkie konkursy przedmiotowe w naszej szkole

  Ostatnie tygodnie listopada, jak co roku, obfitują w ważne wydarzenia. Takim wydarzeniem dla uczniów naszej szkoły, jest możliwość uczestnictwa w etapach szkolnych wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

  Dnia 21 listopada 2014 roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Spośród osiemnastu uczniów z klas V i VI do etapu rejonowego zakwalifikowało się aż sześciu z nich, mianowicie: Mateusz Frąckowiak, Tobiasz Izydor i Dariusz Świątek - uczniowie klasy VI a, przygotowywani przez Panią Irenę Piotrowską oraz Michał Giś i Kacper Frukowski - uczniowie klasy VI b, a także Patrycja Osajda z klasy VI c, których przygotowuje Pani Magdalena Zwolińska-Wojewoda.

  W dniu 27 listopada 2014 roku odbyły się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Z zadaniami konkursowymi zmagało się osiemnastu uczniów naszej szkoły. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Mateusz Frąckowiak, uczeń klasy VI a, którego opiekunem jest Pani Maria Kaźmierczak.

  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego miał miejsce 28 listopada 2014 roku. Tym razem uczestniczyło w nim czternastu uczniów z klas V-VI. Podczas etapu rejonowego szkołę będzie reprezentowała Patrycja Osajda z klasy VI c przygotowywana przez Panią Magdalenę Mikołajczak.

  Wszystkim reprezentantom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

  Eugeniusz Forma
  Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej


  28.11.2014

  Teatr Jednego Aktora

  Dnia 24 listopada b.r. troje uczniów (Justyna Helwich, Klaudia Grott i Maksymilian Ryżek), reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie dla Szkół Podstawowych "Teatr Jednego Aktora" w Trzciance. Uczennica Justyna Helwich z klasy VI a zajęła III miejsce.

  Serdecznie gratulujemy!
  M. Mikołajczak


  28.11.2014

  Pomogliśmy zwierzakom po raz szósty!!!!

  Szkolna akcja "Pomagamy zwierzakom" z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie. Podczas szóstej tegorocznej akcji , zebrano kilkaset kg karmy i kilkanaście koców. Celem akcji było wsparcie czworonożnych przyjaciół w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie i w Pogotowiu dla Zwierząt w Trzciance. W tym roku najwięcej karmy zebrały klasy III a,c . W piątek trzecioklasiści wraz z wychowawcami, opiekunem SU i przewodniczącą Rady Rodziców, udali się z wizytą do schroniska w Jędrzejewie, aby przekazać zebrane dary. Przejazd został sfinansowany przez Radę Rodziców.

  Dla uczniów klasy VI a, która również mocno zaangażowała się w akcję, w ramach podziękowania odbyła się pogadanka, przygotowana przez przedstawiciela Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance.

  Organizatorzy akcji (M. Ryżek, M. Mikołajczak, K. Kalisz) pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli tegoroczna akcję. Serdecznie dziękujemy!!!

  M. Mikołajczak


  27.11.2014

  Andrzejki


  24-26.11.2014

  Unihokej


  25.11.2014

  "Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!"

  Miękki, puchaty i taki z łatką właśnie dzisiaj 25 listopada obchodzi swoje święto. Najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka - Pluszowy Miś. Nasza szkoła również przyłączyła się do Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu chcieliśmy przede wszystkim, poprzez dobrą zabawę przy muzyce, kształtować w uczniach poczucie konieczności poszanowania zabawek. Nasza maskotka Pluszowa Mrówka zadbała o dobrą atmosferę na lekcjach i w czasie przerw ucząc dzieci, że aktywność fizyczna jest możliwa w każdym miejscu.

  Dziękujemy sponsorom za umilenie tego dnia słodyczami.

  M. Ryżek, M. Ptak,
  B. Szymczak, G. Wróbel-Grzegorek


  21.11.2014

  Gminny Konkurs na Najsmaczniejszy Chleb

  Dnia 21 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbył się Gminny Konkurs na Najsmaczniejszy Chleb. Do konkursu przystąpiły cztery szkoły: Szkoła Podstawowa z Dzierżążna Wielkiego, Szkoła Podstawowa z Miałów, Szkoła Podstawowa z Roska oraz Szkoła Podstawowa z Wielenia. Konkurs gminny odbył się w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w ramach corocznej akcji "Tydzień chleba na zakwasie w szkole". Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie oceny smaku, zapachu i wyglądu chlebów. Jak przyznali członkowie komisji był to jeden z najprzyjemniejszych, ale i najtrudniejszych w ocenie konkursów. Każdy z chlebów miał bowiem niepowtarzalne walory smakowe i zdrowotne. Kosztowanie i ocena wypieków trwały bardzo długo, ponieważ każdy chleb był smaczny i wyjątkowy. Ostatecznie komisja konkursowa wybrała laureatów:

  I miejsce - Szkoła Podstawowa Rosko,
  II miejsce - Szkoła Podstawowa Dzierżążno Wielkie,
  III miejsce - Szkoła Podstawowa Wieleń.

  Dziękujemy bardzo komisji konkursowej za podjęcie trudnego zadania wybrania najsmaczniejszego chleba. Szkołom natomiast dziękujemy za podjęcie działań związanych z promocją zdrowych nawyków żywieniowych, do których niewątpliwie należy wypiekanie chleba w domu.
  Skład komisji konkursowej:
  Zastępca Burmistrza Wielenia - p. Magdalena Sobczak
  Pracownik Urzędu Miejskiego w Wieleniu - p. Hanna Folbrych
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleniu - p. Regina Dolna
  Z-ca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wieleniu - p. Eugeniusz Forma
  Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Wieleniu - p. Agnieszka Banasiak

  G. Wróbel-Grzegorek


  07.11.2014

  Narodowe Święto Niepodległości

  W obecnych czasach widać w społeczności potrzebę szczególnego podejścia do wychowania patriotycznego. Święto Niepodległości daje ku temu okazję. Należy w tym wyjątkowym dniu zastanowić się czym dla każdego z nas jest patriotyzm? Uczniowie klas III przedstawili całej społeczności szkolnej lekcję patriotyzmu poprzez wiersze ,śpiew i taniec. Trzecioklasiści wykazali się dużym zaangażowaniem w przygotowanie montażu słowno -muzycznego.

  P. Rychlik


  31.10.2014

  Halloween

  Język to niewątpliwie nieodłączna część kultury. W związku z tym nauczanie języka obcego wzbogacone o elementy kulturowe stanowią esencję tego, co w danej kulturze jest najciekawsze i warte poznania.

  Tegoroczne obchody Halloween rozpoczęły się od przygotowań do konkursu na najciekawszy lampion z dyni. Nauczycielki języka angielskiego zaprosiły również uczniów do wzięcia udziału w zabawach Halloweenowych. Duża różnorodność konkurencji zainteresowała i zaangażowała klasy do zabawy. Uczniowie mieli możliwość wykonać w parach mumię „Mummy dress up”, przygotować według instrukcji duszki, podpisać części ciała na postaci Halloweenowej czy też zatańczyć taniec wampira. Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie słodkich upominków zwycięzcom konkursów oraz podziękowań dla uczniów, którzy chętnie i z wielkim zaangażowaniem przystępowali do rywalizacji klasowych.

  Na długo utkwi nam w pamięci Halloween 2014 r. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać tego święta w przyszłym roku, gdyż o sukcesie imprezy świadczy pozytywna reakcja uczniów, wyrażająca się w popularności konkursu na najciekawszy lampion z dyni. A oto wyniki :

  klasy I-III
  I miejsce Katarzyna Mądrawska I c
  IImiejsce Jakub Jusko I a
  III miejsce(ex aequo) Vivien Skotarczak I d, Jan Łukomski II c, Jakub Kurstak I b
  wyróżnienie Blanka Furman I e, Aleksandra Komorowska I f, Kornelia Sanocka II d, Zuzanna Ptak Ib, Katarzyna Majewska III c.

  klasy IV-VI
  I miejsce Oskar Kaczmarkiewicz IV b
  II miejsce (ex aequo) Mateusz Frąckowiak VI a, Dominika Stołowska IV b
  III (ex aequo) Emil Mikołajczak IV a, Tobiasz Izydor VI a
  wyróżnienie Dominika Rutkowska V a, Wiktoria Brzezińska V b, Ewelina Piontek V b.


  30.10.2014

  Jan Paweł II – "Świętymi bądźcie"

  Uczennica Nikola Śliwińska zajęła III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym Jan Paweł II – „Świętymi bądźcie” w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI. Gratulujemy!


  23.10.2014

  "Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki"

  W myśl powiedzenia : "Więcej warzyw i owoców, będziesz zdrowszy - to jest sposób!" Klasy I c i I e postanowiły przygotować samodzielnie sok z jabłek, gruszek i marchewek. Uczniowie mieli okazję spróbować sok, który sami zrobili, jakie mieli miny? Zdjęcia mówią same za siebie.

  22.10.2014

  "M jak malarstwo"

  W miesiącu październiku klasy I c, I e zaprosiły Panią Martynę Drab, miejscową malarkę, na zajęcia pokazowe dotyczące malarstwa. Pani Martyna opowiedziała dzieciom o sztuce, pokazała różne techniki malowania obrazów oraz zaprezentowała swoje prace. Pierwszaki z wielkim zaciekawieniem słuchały malarki oraz chętnie brały udział w malowaniu prawdziwymi narzędziami malarskimi.

  21.10.2014

  Konkurs na "Najsmaczniejszy chleb"

  W dniu 20.10.2014r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbył się konkurs na "Najsmaczniejszy chleb". Celem konkursu było kultywowanie wiedzy o polskiej tradycji wypieku chleba, prezentacja chlebów wypiekanych przez rodziców oraz promocja zdrowej żywności. Konkurs został przeprowadzony wśród dwóch kategorii wiekowych: klas I – III i IV – VI. Każda klasa wytypowała po jednym kandydacie. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły P. Regina Dolna, wicedyrektor P. Eugeniusz Forma, przedstawiciel Rady Rodziców P. Agnieszka Banasiak, pedagog szkolny P. Joanna Orzechowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Helwich oraz zastępca przewodniczącej Zuzanna Ziopaja oceniała wygląd, kolor, smak oraz aromat chlebów. Każdy z członków komisji dokonywał oceny na karcie do głosowania.

  Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
  Kategoria klas I – III
  I miejsce – Zuzanna Lużyńska klasa III d
  II miejsce – Tadeusz Mądrawski klasa II c
  III miejsce – Katarzyna Majewska klasa III c

  Kategoria klas IV – VI
  I miejsce – Oliwia Jusko klasa IV c
  II miejsce – Amelia Haupa klasa IV a
  III miejsce – Milena Tymek klasa V d

  Zdobywcy I miejsc będą reprezentowali Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w gminnym konkursie na „Najsmaczniejszy chleb”.

  Rodzice mogli poczęstować się chlebem przygotowanym na konkurs, smalcem oraz ogórkami. Dzieci natomiast skosztowały chleb podczas przerw międzylekcyjnych.


  21.10.2014

  Rodzic jest szkole niezmiernie potrzebny …

  Dnia 21 października 2014 roku w naszej szkole przeprowadzone zostało zebranie dla Rodziców uczniów klas V i VI, pt. Jak przygotować ucznia do sprawdzianu w klasie VI? Wydawałoby się, iż odpowiedź na pytanie zawarte w tytule zebrania należy wyłącznie do nauczycieli... Fakt jednak jest inny, aby uczeń dobrze funkcjonował w szkole niezmiernie ważna i niezbędna jest współpraca Rodziców i Nauczycieli, bowiem to jedna i druga grupa ma obowiązek dbania o realizację potrzeb młodego człowieka. Dlatego też nauczyciele za pomocą Piramidy Maslowa omówili Rodzicom potrzeby ich dzieci, wskazali metody i formy pracy z dzieckiem w domu oraz zapoznali z procedurami i formą przeprowadzenia Sprawdzianu klas VI obowiązującą od roku 2014/2015.

  Dziękujemy wszystkim za udział w zebraniu, pamiętając o tym, iż Nauczyciele i Rodzice powinni być sprzymierzeńcami, którzy zmierzają do stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dla swoich dzieci i wychowanków.

  Organizatorzy: Magdalena Ryżek,
  Marcelina Ptak,
  Magdalena Zwolińska - Wojewoda


  14.10.2014

  Dzień Edukacji Narodowej

  Dnia 14 października 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczczono nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. W pierwszej części akademii Pani Dyrektor Regina Dolna podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę z uczniami. Nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym wręczono nagrody dyrektora oraz podziękowania za sumienną i oddaną pracę. W drugiej części akademii uczniowie klas IV przedstawili część artystyczną pt.: „Lekcja wytrzymałości”. Uczniowie poprzez recytację wierszy oraz piękne piosenki podziękowali wszystkim nauczycielom za ich trudną pracę. Każdy pracownik szkoły został uhonorowany kwiatkiem i życzeniami. Akademia zakończyła się słowami piosenki ”Dziękujemy Wam….”

  Podczas akademii opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Magdalena Ryżek ogłosiła wyniki wyborów na przewodniczącego szkoły. Do głosowania uprawnieni byli uczniowie klas IV-VI. Dotychczasową przewodniczącą Zuzannę Ziopaja zastąpiła uczennica klasy VI a – Zuzanna Helwich. Nowa przewodnicząca złożyła przed Panią Dyrektor Reginą Dolną ślubowanie. Gratulujemy nowej przewodniczącej szkoły i serdecznie dziękujemy Zuzannie Ziopaja za sumienną pracę na rzecz społeczności szkolnej.

  Wróbel-Grzegorek Grażyna


  14.10.2014

  Pasuję Cię na Ucznia Szkoły Podstawowej
  im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Wtorek 14 października br. na długo zapadnie w pamięci uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Tego dnia każdy z nich usłyszał cytowane wyżej słowa.

  Od początku roku szkolnego uczniowie z ciekawością poznawali swoją szkołę i jej otoczenie. Zdobywali wiedzę na temat zasad obowiązujących w społeczności szkolnej. Szlifowali umiejętności radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, wytrwale przygotowywali się do uroczystości pasowania na ucznia.

  We wtorek 14 października br. w sali gimnastycznej licznie zebrały się rodziny Pierwszoklasistów, by stać się świadkami wydarzenia dającemu pełne prawa ucznia ich pociechom.

  Uroczystość uświetnili swoją obecnością Burmistrz Wielenia Pan Zbigniew Stochaj, Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu Pan Przemysław Grześkowiak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Banasiak.

  Trud przygotowań poniesiony przez dzieci nagrodzony został brawami. Po ślubowaniu, dziewczynki i chłopcy zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Nowi uczniowie naszej szkoły otrzymali legitymacje szkolne, okazjonalne dyplomy, koszulki odblaskowe oraz słodycze. Prezenty ufundowane zostały przez Pana Burmistrza oraz Radę Rodziców.

  Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami pod opieką wychowawców udali się do swoich klas, w których zaprezentowali się w przygotowanych wcześniej częściach artystycznych.

  Eugeniusz Forma


  09.10.2014

  Zajęcia klas IIa i IIc

  9 październik b.r. Klasy II a,c zajęcia edukacji matematyczno-przyrodniczych odbyli w lesie, łącząc część praktyczną z teoretyczną.


  09.10.2014

  XV Turniej Leśny Sarbia 2014

  Po raz kolejny drużyna z naszej szkoły wzięła udział w Turnieju Leśnym Sarbia.

  Szkołę reprezentowały: Agata Dąbkowska, Maria Adamska, Nikola Śliwińska i Agnieszka Stankiewicz.

  W turnieju udział wzięło 16 drużyn w kategorii szkół podstawowych. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień z dziedziny leśnictwa i łowiectwa. Po odsłuchaniu apelu „Na łów” rozpoczęło się zdobywanie punktów w następujących kategoriach

  1. "LEŚNA UKŁADANKA" - rozpoznawanie owoców, nasion, szyszek gatunków drzew i krzewów,
  2. "CHROŃMY PRZYRODĘ" - Parki Narodowe w Polsce,
  3. "JAKIE TO DRZEWO?" - rozpoznawanie gatunków drzew na podstawie próbek drewna,
  4. "JAKIE TO ZWIERZĘ?" - rozpoznawanie głosów zwierząt,
  5. "DARZ BÓR" - tematyka myśliwska, gwara łowiecka, gospodarka łowiecka,
  6. "LEŚNIK MATEMATYK" - określanie miąższości drewna stosowego.

  Uzyskaliśmy wynik 69 punktów, co pozwoliło zająć II miejsce, a 1 punkt dzielił nas od zwycięzców turnieju. Uczniów do konkursu przygotował Maciej Sosnowski.


  30.09.2014

  Dyskoteka


  25.09.2014

  Sztafetowe Biegi Przełajowe


  25.09.2014

  I Memoriał Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych im. Bolesława Sołtysika.

  Pamięć o czynach i osiągnięciach nietuzinkowych postaci jest jednym z elementów kształtowania wspólnoty Małych Ojczyzn. Taką postacią był mieszkaniec Wielenia Pan Bolesław Sołtysik. Całe dorosłe życie poświęcił działalności społecznej i sportowej. Jako sędzia lekkiej atletyki nie tylko uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach sportowych na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, ale także był ich kreatorem. Kształcił kolejne pokolenia sędziowskie oraz godnie reprezentował Wieleń w środowisku sportowym. Za swoją działalność uhonorowany został tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Wieleń.

  Aby uczcić pamięć Bolesława Sołtysika oraz przybliżyć jego postać młodszym mieszkańcom naszej Gminy, w dniu 25 września br. zorganizowany został I Memoriał Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych im. Bolesława Sołtysika. Zawody rozegrane zostały na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Rywalizacja sportowa poprzedzona została wystąpieniami zaproszonych gości, między innymi Burmistrza Wielenia Zbigniewa Stochaja oraz Pana Henryka Dittfelda. Gośćmi honorowymi były córki Bolesława Sołtysika, Panie Wiesława Staszek i Danuta Kupczyk, które dokonały oficjalnego otwarcia zawodów.

  Uczestnikami rywalizacji byli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Zawodnicy i drużyny rywalizowali w skoku w dal, biegu na 60 m, biegu na 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców oraz w biegach sztafetowych 4x100 m. Sędzią głównym zawodów był Henryk Szymczak.

  Zmagania młodych sportowców obserwowali ich koleżanki i koledzy, którzy dopingowali i nagradzali oklaskami ich osiągnięcia. Poszczególnych zwycięzców uhonorowano medalami i uwieczniono przez liczne grono szkolnych fotoreporterów.

  Nagrody dla zwycięzców oraz posiłki regeneracyjne ufundował Urząd Miejski w Wieleniu oraz Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Rywalizację drużynową zarówno w kategorii dziewcząt i chłopców wygrała Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Zmaganiom zawodników towarzyszyła wystawa pamiątek po Bolesławie Sołtysiku, udostępnionych przez jego córki. Po zakończeniu zawodów wystawę tę przeniesiono do holu głównego szkoły, gdzie będzie eksponowana przez kilka kolejnych dni. Dzięki niej szerokiemu gronu uczniów zostanie przybliżona działalność i osiągnięcia osoby zasłużonej dla naszej Małej Ojczyzny.

  Eugeniusz Forma  Skok w dal
  Jagna Sotek - SP Wieleń
  Renata Korpys - SP Miały
  Natalia Blewąska - SP Gulcz
  I miejsce
  II miejsce
  III miejsce
  Karol Plich - SP Dzierżążno
  Wojciech Stefaniak - SP Wieleń
  Kacper Ostrowski - SP Wieleń


  Bieg na 60m
  Zuzanna Ziopaja - SP Wieleń
  Wiktoria Dymek - SP Wieleń
  Katarzyna Zagórska - SP Rosko
  I miejsce
  II miejsce
  III miejsce
  Marek Dubiel - SP Wieleń
  Cezary Mikołajczak - SP Wieleń
  Mikołaj Szukała - SP Gulcz


  Bieg na 600/1000m
  Zuzanna Helwich - SP Wieleń
  Aleksandra Szmed - SP Rosko
  Julia Pawłowska - SP Wieleń
  I miejsce
  II miejsce
  III miejsce
  Patryk Helak - SP Rosko
  Mikołaj Mazur - SP Wieleń
  Błażej Miśkowski - SP Wieleń


  Sztafeta 4x100m
  SP Wieleń
  SP Rosko
  SP Dzierżążno
  I miejsce
  II miejsce
  III miejsce
  SP Wieleń
  SP Rosko
  SP Gulcz

  19.09.2014

  Sprzątanie Świata "Turysto! Szanuj Środowisko!".

  W piątek, 19 września 2014 r. uczniowie szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA. Turysto! Szanuj Środowisko!" to hasło przewodnie tegorocznej akcji, której głównym celem jest zachęcanie i refleksja nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, wakacji oraz w czasie pobytu na łonie przyrody. Uczniowie klas I-III zadbali o czystość terenu wokół szkoły, a klasy starsze IV-VI sprzątali wyznaczone miejsca w mieście. Łącznie zebrano ok. 400 kg śmieci i udało się zlikwidować 2 nielegalne wysypiska śmieci.

  17.09.2014

  Wycieczka do Biskupina

  W dniu 17 września br., uczniowie klas Vc,d i IV a uczestniczyli w wycieczce do Biskupina i Rogowa. Pierwszym punktem wycieczki był udział uczniów w XX Festynie Archeologicznym Kamień-Brąz-Żelazo w Biskupinie. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach tkackich, lepienia naczyń z gliny, konserwacja ceramik, dzieje pieniądza, budowa Biskupina oraz byli świadkami walk przy użyciu broni wczesnośredniowiecznej. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Rogowie w Parku Dinozaurów "Zaurolandia", gdzie uczniowie obejrzeli repliki dinozaurów oraz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących rysowania mapy. Po zakończonych warsztatach dzieci aktywnie spędzały resztę wolnego czasu w parku linowym i placu zabaw.

  11.09.2014

  Spotkanie z policjantem

  W dniu 11.09.2014r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz życiu codziennym. Spotkanie z policjantem sier. sztab. Bartoszem Hammerlingiem odbyło się w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Uczniowie klas I podczas spotkania dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, jak chronić się przed agresywnymi zwierzętami. Podczas spotkania policjant przestrzegał dzieci przed kontaktami z obcymi osobami, które mogą zrobić im krzywdę. Tłumaczył w jaki sposób mogą się bronić i co w takiej sytuacji powinni zrobić.

  Policjant gościnnie odwiedził również klasę III b oraz klasę IV - VI oddziału specjalnego.

  Uczniowie żywo dyskutowali, zadawali pytania dotyczące pracy policji. Spotkania odbyły się w miłej atmosferze. Dzieci z klasy I d za aktywność, w nagrodę mogły obejrzeć kajdanki. Z bezpiecznej odległości oglądały również broń oraz gaz, który policjant ma zawsze przy sobie.

  Uczniowie serdecznie dziękują sier. sztab. Bartoszowi Hammerlingowi za odwiedziny.


  03.09.2014

  Uroczyste otwarcie nowej Małej Szkoły.

  W dniu 3 września br. nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Małej Szkoły. Burmistrz Wielenia Pan Zbigniew Stochaj, w obecności Dyrektora Samorządowej Administracji Oświatowej Pana Przemysława Grześkowiaka oficjalnie przekazał Pani Reginie Dolnej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu nowe pomieszczenia do użytku szkolnego. Dzięki wysiłkowi finansowemu organu prowadzącego szkołę, w okresie wakacji, dotychczasowa świetlica i biblioteka zamienione zostały na dwie sale lekcyjne oraz salę zabaw. Przedstawiciele klas I d i III b dokonali przecięcia wstęgi, po czym wszyscy uczniowie raczyli się słodką niespodzianką ufundowaną przez Pana Burmistrza.


  01.09.2014

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015


  27.06.2014

  Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


  25.06.2014

  POPOŁUDNIOWY PIKNIK III A

  W środę 25 czerwca odbył się "piknik rodzinny" klasy IIIa. Podczas spotkania wychowawca, uczniowie ich rodzeństwo i rodzice musieli wykazać się sporą sprawnością fizyczną. Radości i zabawom nie było końca.

  25.06.2014

  Piknik klasowy V a

  W środę 25.06.14 r. uczniowie klasy V a uczestniczyli w pikniku klasowym.

  Dużą niespodzianką dla wychowawcy klasy, było krótkie przedstawienie w wykonaniu wszystkich podopiecznych oraz podziękowanie za całoroczną opiekę. Podczas pikniku na uczniów czekało moc atrakcji. Ognisko i pieczenie kiełbasek, lody, owoce, zabawy z chustą, mecz piłki nożnej i inne zabawy.

  Spotkanie miało na celu integrację grupy i podsumowanie roku szkolnego.


  24.06.2014

  RODZINNE PODCHODY KLASY II a

  Po ciężkiej całorocznej pracy nad realizacją zadań projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" rodzice i uczniowie klasy II a (wych. Barbara Sikora) postanowili aktywnie uczcić swój duży sukces. A świętować było co - osiągnęli 9 miejsce w podsumowaniu wszystkich trzech etapów konkursu (na ponad 160 drużyn). Z tej okazji w ostatni wtorek tego roku szkolnego wybrali się na wspólne podchody. Grupa uciekająca pod kierownictwem wychowawczyni zostawiała po drodze nie lada zadania dla grupy drugiej - ścigającej. Musieli oni np. zaśpiewać piosenkę pani sprzedawczyni w sklepie czy opatrzyć rannego kolegę. Z wszystkich zadań wywiązali się znakomicie. Wcale niełatwo było im też odszukać pierwszą grupę, która ukryła się za basztą na wzgórzu. Kiedy już się odnaleźliśmy, zakończyliśmy zabawę wspólnym ogniskiem i zdrowym poczęstunkiem. Wszystkim rodzicom biorącym udział w zabawie i przygotowującym pyszny posiłek serdecznie dziękujemy.


  23.06.2014

  Wycieczka klas IVa i IVb


  18.06.2014

  Bal


  17.06.2014

  DLA MAMY, DLA TATY…

  Dnia 17 czerwca b.r. dzieci z klas II a i II d oraz uczniowie biorący udział w przedstawieniu o papieżu, zaprosili swoich rodziców, by radośnie uczcić Dzień Mamy i Ojca. Licznie przybyli goście obejrzeli przedstawienie o świętości naszego rodaka - Papieża Jana Pawła II. Następnie swoje popisy rozpoczęli uczniowie klasy II a, których podziwiać można było w wesołym krakowiaku, recytacji wierszy oraz wzruszających piosenkach. Klasa II d zaprezentowała się w tańcu "Budzenie wiosny", piosenkach i wierszach. Nie zabrakło też kolorowych laurek dla mam i tatusiów oraz słodkiego poczęstunku. Uczniów do uroczystości przygotowały panie: Elżbieta Snella, Barbara Sikora, Anna Domina, Janina Grzebyta i Magdalena Mikołajczak.

  Za słodycze serdecznie dziękujemy sponsorom: p.R.Grzegorzewskiemu, p.B.Mazur i p.D.B.Snella.


  12.06.2014

  Podróże kształcą

  W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas IV-VI oddziału specjalnego Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu uczestniczyli w wielu wycieczkach. Były to wyjazdy do kina w Pile i Czarnkowie, po najbliższej okolicy, a nawet nad Morze Bałtyckie.

  Podczas wyjazdów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną integrowali się społecznie razem z uczniami klas I - IV. Od kilku lat korzystają z zaproszenia p. Urszuli Wojnarowicz z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pile. Uczestnicy tych corocznych spotkań wraz z opiekunami (p. Elżbietą Tecław i p. Ewą Bednarek) intensywnie przygotowują się do występów, tworzą różnorodne stroje i ciekawe potrawy, a także program artystyczny, za który odpowiedzialna jest p. Paulina Rychlik.

  Prezentacje w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Pile co roku mają inny charakter. Był już czas strojów hinduskich i włoskich. W tym roku ogłoszono Dzień Romski, a prezentacja dotyczyła nie tylko stroju, ale i tańca cygańskiego.

  Na początku czerwca 2014 uczniowie naszego oddziału zintegrowali się ze środowiskiem szkolnym i wyjechali z uczniami klas czwartych na wspólną wycieczkę do Kołobrzegu. Wyjazd nad Morze Bałtyckie był dla niektórych uczniów pierwszym pobytem nad polskim morzem. Rekreacyjna podróż obejmowała wiele atrakcyjnych miejsc w Kołobrzegu. Zwiedzono port rybacki, latarnię morską, ciekawy okazał się pobyt w centrum artykułów wojskowych i przejażdżka amfibią.

  Do działań związanych z wyjazdami uczniów naszego oddziału, chętnie angażują się rodzice naszych podopiecznych.

  Szeroki wachlarz licznych wycieczek, uczniowie mogą zawdzięczyć wychowawczyni p. Elżbiecie Tecław, za ich organizację, a także za pozyskanie środków finansowych i rzeczowych od ludzi dobrej woli, bez których wyjazdy edukacyjne nie byłyby możliwe.


  06.06.2014

  Wycieczka klasy Vb


  30.05.2014

  Dzień pełen radości

  30 maja b.r. w naszej szkole obchodzono Dzień Dziecka, którego głównym organizatorem i sponsorem była Rada Rodziców.

  Jest to najbardziej wyczekiwany dzień w szkole przez wszystkich uczniów. W tym dniu nie ma lekcji, a ogrom zabaw jest olbrzymi. Na tegorocznej imprezie uczniowie mieli do wyboru moc atrakcji: dmuchane budowle, trampolinę , słodkości oraz pieczone kiełbaski. Niespodzianką były lody dla każdego ucznia. Oprócz tego, na boisku szkolnym odbyły się półfinały i finały Mini Mundialu dla klas IV-VI. Eliminacje oraz losowanie drużyn trwały już od tygodnia. Do półfinałów doszły klasy VA, VIA, VIC i VIB. W finale znaleźli się chłopcy z VIA i VIB. Ostatecznie wygrała klasa VIA. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w licznych zawodach sportowych min. biegach na 200m. Organizatorem imprez sportowych byli nauczyciele wychowania fizycznego i klas I-III.

  Dzień Dziecka to dzień pełen radości i zabawy wszystkich uczniów naszej szkoły.


  20.05.2014

  Gry planszowe o zdrowiu uczą i bawią

  Na jednych z lekcji uczniowie klasy II a (wych. Barbara Sikora) poznali Piramidę Zdrowia. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona pomocna w dokonywaniu przez nich właściwych wyborów żywieniowych. Sposobem na utrwalenie zasad zdrowego odżywiania było opracowanie własnej gry planszowej, która promuje prawidłowe odżywianie i aktywny tryb życia. Było to ostatnie zadanie konkursowe w ramach programu "Zdrowo jem, więcej wiem".

  Uczniowie przy pomocy swoich rodziców opracowywali w grupach gry planszowe utrwalające wiadomości o piramidzie Zdrowia. Wszystkie gry były bardzo pomysłowe, niezwykle ciekawe, wykonane estetycznie i wyglądały… jak ze sklepu. Klasowe gry mogli obejrzeć rodzice podczas zebrań. Korzystali z nich nasi koledzy i koleżanki, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Do gier zachęciliśmy także przedszkolaków, którzy chętnie dołączyli do wspólnej zabawy


  14.05.2014

  Wycieczka do Nowin Wielkich


  30.04.2014

  "Mistrz matematyki 2014"

  Dnia 30 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny "Mistrz matematyki 2014", który zorganizowały: Barbara Sikora i Paulina Rychlik. W konkursie brało udział 11 uczniów klas III wykazujących się uzdolnieniami matematycznymi. Uczniowie rozwiązywali test matematyczny składający się z 10 zadań otwartych i 2 zamkniętych.

  Wyniki konkursu:
      I miejsce - Kinga Skrzeszewska z klasy III c
      II miejsce - Anna Dmitrzuk z klasy III a i Emilia Lembicz z klasy III c
      III miejsce - Rozalia Chmara z klasy III b, Zuzanna Surma z klasy III b i Zuzanna Fąferek z klasy III c.

  30.04.2014

  Kwiecień minął pod hasłem konkursów językowych

  Dn. 9 kwietnia odbył się II konkurs języka angielskiego dla uczniów klas III „I’m Brilliant”. Do testu przystąpiło 17 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w eliminacjach klasowych. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające głównie umiejętność słuchania oraz słownictwo.

  Nagrodzeni uczniowie to:
      Mikołaj Parthun I miejsce
      Wiktoria Kmiecik II miejsce (ex aequo)
      Aleksandra Czaplińska II miejsce (ex aequo)
      Olgierd Raczkowski II miejsce (ex aequo)
      Zuzanna Surma III miejsce (ex aequo)
      Maksymilian Ryżek III miejsce (ex aequo)
  Uczniowie wyróżnieni: Marcelina Zielonacka oraz Emil Mikołajczak.

  Kolejnego dnia do testu z języka angielskiego przystąpiło 27 uczniów klas V i VI, którzy walczyli nie tylko o nagrody, lecz również o możliwość reprezentowania naszej szkoły w konkursie powiatowym w Krzyżu Wielkopolskim.
  Wyniki przedstawiają się następująco:
      Natalia Domańska I miejsce (ex aequo)
      Mikołaj Mumot I miejsce (ex aequo)
      Eliza Szymczak II miejsce
      Martyna Fabiszak III miejsce (ex aequo)
      Gabriel Misiak III miejsce (ex aequo)
  Uczniowie wyróżnieni: Wiktoria Pieścikowska, Karolina Stanuch, Kacper Frukowski i Dawid Schiller.

  Dnia 14 kwietnia zakończył się też długoterminowy Konkurs Kulturowo-Językowy (edycja V: Londyn i Berlin). Jego uczestnicy przez sześć kolejnych tygodni odpowiadali na pytania związane z kulturą, geografią, historią w/w miast stołecznych. Odpowiedzi można było udzielać za pomocą formularza on-line lub wrzucając je do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej. Zadanie było tym trudniejsze, iż część tych pytań zadawana była w języku angielskim oraz niemieckim, a jego zwieńczeniem był test podsumowujący wiedzę z całego okresu trwania konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pseudonim, dzięki czemu na bieżąco byli informowani o swoich wynikach. Spośród 51 uczniów najlepsi okazali się:
      Tobiasz Izydor I miejsce
      Kacper Frukowski II miejsce (ex aequo)
      Dawid Sikora II miejsce (ex aequo)
      Antoni Spychalski III miejsce
  Uczniowie wyróżnieni: Bartosz Wiśniewski, Cezary Mikołajczak oraz Justyna Helwich.

  30.04.2014

  Dzień Patrona


  30.04.2014

  Recepta na świętość…

  30 kwietnia b.r. uczniowie naszej szkoły w uroczystym apelu uczcili dzień kanonizacji wielkiego człowieka- Papieża Jana Pawła II, "dzień , który na zawsze powinien pozostać w naszej pamięci i w naszych sercach". W przedstawieniu mali aktorzy wyjaśnili, co to jest beatyfikacja, a co kanonizacja. Ukazali najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Poszukiwali recepty na świętość, którą znaleźli i na zakończenie podali w 7 punktach,uznając że był to naprawdę Święty naszych czasów. Podczas przedstawienia zabrzmiała także ulubiona pieśń naszego Papieża "Barka" oraz piękna pieśń "Kochamy Cię Janie Pawle II". Uczniów do występu przygotowały: Anna Domina, Janina Grzebyta i Barbara Sikora.

  26.04.2014

  Mistrzostwa Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  W sobotę 26.04.2014 r. w Żerkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów Wiktoria Dymek i Jakub Miśkowski. Pomimo dużej konkurencji (około 120 zawodników w każdej kategorii) nasi reprezentanci walczyli ambitnie i zajęli miejsca poza pierwszą 40-stką. Łącznie w zawodach stertowało przeszło 1000 zawodników z szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  16.04.2014

  Szkolny konkurs literacko-plastyczny dla klas II-III
  oraz zainteresowanych uczniów klas I

  16 kwietnia b.r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu literacko- plastycznego. W dniach od 28 lutego do 1 kwietnia 2014r. przeprowadzono w pionie klas I-III szkolny konkurs literacko-plastyczny dla klas II i III oraz zainteresowanych uczniów klas I, którego celem było rozbudzanie zainteresowania literacko-plastyczną formą wypowiedzi oraz rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

  Organizatorami konkursu już od kilku lat są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - mgr Anna Baron, mgr Krystyna Ryżek, mgr Danuta Busse, którzy opracowali regulamin konkursu, warunki uczestnictwa, formy pracy literackiej, techniki plastyczne ilustracji oraz kryteria oceny prac konkursowych.

  Tematem tegorocznego konkursu były "Cuda i dziwy marcowej przyrody i pogody". Uczniowie mogli wybrać następujące formy pracy literackiej: wiersz, opis, opowiadanie lub notatkę kronikarską; natomiast w ilustracji mogli wykorzystać malowanie farbami, rysunek kredką, wycinankę, wydzierankę, nakrapiankę, collage, a także technikę mieszaną jak: rysunek kredką świecową i pokrycie go farbą. Najczęściej wybieraną formą wypowiedzi literackiej przez uczestników konkursu był wiersz, a najbardziej popularną techniką plastyczną wykorzystaną w ilustracji okazała się wycinanka z kolorowego papieru i rysunek kredką.

  Oceny prac konkursowych dokonała komisja powołana przez organizatorów konkursu. Nagrodzono prace następujących uczniów:

  • Kornelia Siekierska kl. I a - I miejsce

  • Kinga Skrzeszewska kl. III c - I miejsce

  • Julia Dzudzewicz kl. I a - II miejsce

  • Dominika Stołowska kl. III b - II miejsce

  • Patrycja Hewusz kl. I a - III miejsce

  • Anastazja Błoch kl. II d - III miejsce

  • Zofia Grzebyta kl. I a - wyróżnienie

  • Piotr Wiesetek kl.I a - wyróżnienie

  • Zuzanna Dolna kl. II a - wyróżnienie

  Wszystkie nagrodzone prace przedstawiają w twórczy i oryginalny sposób najrozmaitsze cuda i dziwy marcowej przyrody i pogody, a co najważniejsze posiadają nieodparty i niepowtarzalny dziecięcy urok.

  W tym roku szkolnym po raz pierwszy w konkursie wzięli udział zainteresowani uczniowie klas I.

  16.04.2014

  Gminny turniej BRD

  W środę 16.04.2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. W turnieju udział wzięły Szkoły Podstawowe z Wielenia, Roska, Miałów i Gulcza oraz Gimnazja z Wielenia i Roska. Po oficjalnym otwarciu turnieju jego uczestnicy udali się do klas gdzie rozwiązywali testy teoretyczne. Następnie zawodnicy musieli uporać się z przejazdem przez Miasteczko Ruchu Drogowego gdzie do zaliczenia były minimum 3 punkty kontrolne. W kolejnych konkurencjach drużyny wykonywały zadanie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz do pokonywały tor przeszkód. W wyniku rywalizacji bezkonkurencyjne okazały się drużyny z Wielenia. Zarówno wieleńska podstawówka jak i gimnazjum awansowały do turnieju powiatowego. Indywidualnie najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: SP- Zuzanna Lewandowska (SP Wieleń), G- Marcin Jaworski (G. Rosko).


  Klasyfikacja końcowa SP:
  1. SP Wieleń - 63
  2. SP Miały - 72
  3. SP Gulcz - 78
  4. SP Rosko - 101

  Klasyfikacja końcowa G:
  1. G. Wieleń - 25 (w przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu zadecyduje wyższa ilość punktów z testów teoretycznych)
  2. G. Rosko - 25

  Skład zwycięskich drużyn:
  SP Wieleń - Zuzanna Lewandowska, Zuzanna Helwich, Tobiasz Izydor, Cezary Mikołajczak.
  Gimnazjum Wieleń- Patrycja Jessa, Jacek Raczkowski, Damian Szwalbe.


  15.04.2014

  INNA LEKCJA MUZYKI…

  Dnia 15 kwietnia nauczycielki muzyki: Barbara Sikora i Paulina Rychlik zorganizowały dla chętnych uczniów klas IV-VI wycieczkę edukacyjną do Poznania. Najpierw wszyscy wzięli udział w przedstawieniu operowym dla dzieci pt.: "Myszki i wojna" w Teatrze Muzycznym. Jeszcze przed rozpoczęciem opery uczniowie przypomnieli sobie zasady zachowania w teatrze, zobaczyli orkiestrę, a podczas przedstawienia usłyszeli różne rodzaje głosów operowych. Potem poszliśmy na Stary Rynek i gościliśmy w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Tutaj uczniowie wzięli udział w lekcji na temat: "Jak to instrumenty muzyczne w rodzinach się chowały". Cała grupa aktywnie brała udział w zajęciach słuchając różnych znanych i mniej znanych instrumentów, poznając rodziny poszczególnych instrumentów. Na koniec wszyscy mogliśmy obejrzeć wiele ciekawych instrumentów zwiedzając muzeum.

  09.04.2014

  Drzwi Otwarte

  9 kwietnia b.r. Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu po raz kolejny otworzyła swoje drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną edukację w tej szkole. Zebranych powitała p. Dyrektor Regina Dolna oraz wicedyrektor Eugeniusz Forma. Przedstawiono nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz prezentację multimedialną przybliżającą ofertę edukacyjną szkoły. Następnie przyszli pierwszoklasiści zostali przydzieleni do klas, poznali swoich wychowawców oraz swoje sale lekcyjne. W nowe otoczenie pomogli ejść sześcio i siedmiolatkom uczniowie klas starszych.

  09.04.2014

  Konkurs Matematyczny Pangea

  28 marca b.r. w Warszawie uczniowie naszej szkoły: Mikołaj Mumot, Mateusz Frąckowiak i Jakub Sikora pod opieką mgr I. Piotrowskiej uczestniczyli w finałowym etapie Konkursu Matematycznego 2013-2014 Pangea.

  Wyniki etapu finałowego:
  Mateusz Frąckowiak- 7 miejsce
  Mikołaj Mumot - 22 miejsce.

  Serdecznie gratulujemy.


  09.04.2014

  Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

  Dnia 12.04.2014 r. na terenie wieleńskiej " Strzelnicy", odbyły się Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych szkół podstawowych i gimnazjalnych . Naszą szkołę reprezentowało 36 uczniów. Wśród najlepszych byli uczniowie naszej szkoły. Wiktoria Dymek zajęła I miejsce w kategorii dziewcząt klas V, a Jakub Miśkowski miejsce II w kategorii chłopców kl. VI . Nasza mistrzyni i wicemistrz powiatu będą reprezentować szkołę w Mistrzostwach Województwa w Żarkowie. W zawodach wzięło udział ok.300 zawodników ze szkół podstawowych oraz gimnazjów .

  09.04.2014

  XXV Gminny Konkurs Recytatorski w Rosku

  9 kwietnia b.r. uczniowie szkół podstawowych klas I -VI i gimnazjum uczestniczyli w konkursie pt. Gminny Konkurs Recytatorski w Rosku. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów, a czworo z nich zajęło czołowe miejsca.
  W kategorii I-III:
  Kornelia Siekierska z kl .I a- I miejsce

  Kategoria IV-VI …
  Mateusz Frąckowiak - I miejsce
  Justyna Helwich - II miejsce
  Karol Więckowski - III miejsce

  Gratulujemy!


  21.03.2014

  WIOSNA Z DARAMI

  Dnia 21 marca b.r. naszej szkole obchodzono ,,Pierwszy Dzień Wiosny''. Ten radosny dzień został zorganizowany przez SU. Uczniowie szkoły w barwnym i głośnym korowodzie, na czele z tradycyjną Marzanną, przeszli w kierunku Noteci , aby wydać wyrok zimie. Nad rzeką czekała niespodzianka, spotkanie z wiosną, która przywitała uczniów darami: promieniami ciepłego słońca, delikatnym powiewem wiatru, zieloną trawką i kolorowymi kwiatami. W towarzystwie "długo wyczekiwanego gościa" uczniowie wrócili do szkoły.

  20.03.2014

  Księga Zdrowych Przekąsek klasy II a

  Czasami między posiłkami mamy ochotę na małe co nie co. Niestety dzieci często sięgają wtedy po słodycze lub słone przekąski, które są bardzo kaloryczne, a nie zawierają witamin i składników mineralnych. Uczniowie klasy II a (wych. B.Sikora) w ramach ogólnopolskiego projektu Zdrowo jem, więcej wiem, poszukali innego rozwiązania i przy pomocy rodziców przygotowali przepisy na dobre przekąski. Zdrowe i pożywne przekąski zostały zebrane w "Księgę Zdrowych Przekąsek klasy II a". W księdze znalazły się m.in. przepisy na "Owocowe żelki", "Owocowe szaszłyki", "Owoce na twarożku", różne sałatki warzywne itp. Książkę obejrzeli uczniowie klas młodszych, rodzice, nauczyciele oraz grupa przedszkolaków.

  20.03.2014

  Klasowy ogródek ziołowy kl. II a

  Wiosna to czas, kiedy zabieramy się do pracy w naszych ogrodach. Klasa II a (wych. B.Sikora) w ramach projektu "Zdrowo jem, więcej wiem" zakładała klasowy ogródek ziołowy. Uprawa ziół jest okazją dla uczniów do obserwowania wzrostu roślin. Najpierw dzieci zbierały informacje na temat różnych ziół i prezentowały je na forum klasy. Następnie wybrali zioła, które będą uprawiali. Uczniowie prowadzą Dziennik obserwacji - opisują prace wykonywane kolejno podczas zakładania ogródka oraz fazy rozwoju roślin. Wszyscy cierpliwie czekają, kiedy pojawią się kiełki, pierwsze listki i wreszcie, kiedy będą mogli posmakować ziół na swoich kanapkach.

  20.03.2014

  Ciekawa i atrakcyjna lekcja w-f.

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu nauczyciele na co dzień dbają aby lekcje wychowania fizycznego były ciekawe i atrakcyjne. Jedną z takich lekcji była niewątpliwie lekcja przeprowadzona w czwartek 20.03.2014 r., w klasie V C. Początkowo przeprowadzono rozgrzewkę z kijami do unihokeja a następnie doskonalono prowadzenie piłki, podania, przyjęcia i oczywiście strzały do bramki. W czasie trwania zajęć uczniowie doskonalili cechy motoryczne takie jak: szybkość, zwinność i koordynacja ruchowa. Na koniec lekcji odbyła się gra właściwa podczas, której uczniowie mieli możliwość zastosować poznane elementy techniki. Zajęcia odbyły się w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" Rok Szkoły w Ruchu.
  scenariusz lekcji


  18.03.2014

  Zapraszali do wspólnej zabawy

  W marcu uczniowie klasy II a (wych. B.Sikora) w ramach ogólnopolskiego projektu Zdrowo jem, więcej wiem, zbierali pomysły na swoje ulubione gry i zabawy, które można organizować w szkole. Do wspólnej zabawy zaprosili swoich rówieśników. Niektóre zabawy wykorzystali podczas zajęć wychowania fizycznego. Do zabawy "Strażnik" dołączyły starsze koleżanki. Swoje zabawy promowali także wśród młodszych kolegów w wieleńskim przedszkolu. Podczas wizyty u nich wspólnie z wielką radością bawili się w "Stonogę" czy "Na ziemi zostaje". Zabawy dostarczyły wszystkim wiele radości.


  18.03.2014

  Edukacja zdrowotna na lekcji w-f.

  W dniu 18 marca 2014 r. w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu przeprowadzono lekcję wychowania fizycznego o tematyce zdrowotnej. Realizując zadania z obszaru 3 akcji "Ćwiczyć każdy może" dotyczącego edukacji zdrowotnej dziewczęta z klasy V A doskonaliły przewroty w przód i tył na zwinnościowym torze przeszkód, kształtowały cechy motoryczne oraz uczyły się mierzyć tętno spoczynkowe i po wysiłku. Ponadto na lekcji uczennice dowiedziały się jak aktywność ruchowa i zdrowy styl życia wpływa na poszczególne narządy człowieka.

  scenariusz lekcji


  17.03.2014

  Dzień Świętego Patryka

  Szmaragdowa wyspa już kolejny raz uchyliła dla nas rąbka tajemnicy. Celebrując 17 marca - Dzień Świętego Patryka po raz kolejny zajrzeliśmy w głąb Irlandii, przybliżyliśmy się do kultury, tradycji oraz historii tego kraju. W podróży towarzyszyły nam legendarne skrzaty, uczniowie kl. Va i Vc, urozmaicając prezentacje nt. tego dnia ciekawostkami, zagadkami i słodkościami, które symbolizowały skarb skrzatów. Nasz skrzat - LEPRECHAUN - płatał również figle uciekając "maluchom", a starszym uczniom zadawał skompilowane pytania dot. Dnia Świętego Patryka oraz Irlandii. Dobrej zabawie towarzyszyła irlandzka muzyka oraz taniec. Obchody tego dnia zakończyliśmy konkursem tematycznym.


  14.03.2014

  Wesołe kanapki

  Dnia 14.03 2014 w ramach projektu " owoce w szkole" klasa I c wraz z wychowawcą mgr Karoliną Schwarz przygotowała zdrowe i pyszne kanapki na drugie śniadanie!


  13.03.2014

  Dzień ze skakanką!

  Czwartek 13 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu upłynął pod znakiem zabaw z skakanką. "Dzień ze skakanką" odbył się w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" Rok Szkoły w Ruchu. W tym dniu uczniowie aktywnie spędzali przerwy w rytmie muzyki skacząc z skakanką. Fajna zabawa i piękna słoneczna pogoda udzielała się również nauczycielom, którzy wraz z uczniami świetnie się bawili. Ponadto w tym dniu wszystkie lekcje wychowania fizycznego były poprzedzone specjalną rozgrzewką oczywiście z skakanką. "Święto skakanki" bardzo spodobało się uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji szkoły. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że takich dni w roku szkolnym powinno być więcej!


  12.03.2014

  Tańczymy i dobrze się bawimy!

  W środę 12.03.2014 r. uczniowie klas IV i V brali udział w popołudniowych zajęciach tanecznych "Tańczymy i dobrze się bawimy", które prowadziła mgr Jolanta Ściegienna. Zajęcia odbywały się w ramach ogólnopolskiej akcji "Ćwiczyć każdy może" Rok Szkoły w Ruchu. Uczniowie tańczyli tańce integracyjne do dowolnego utworu muzycznego oraz "Swing w Uliczce". Ponadto poznawali kroki i konstruowali układ taneczny do staroangielskiego utworu pt. "Stecknerin". Głównym celem zajęć była integracja oraz wyrabianie poczucia rytmu wśród dzieci.


  11.03.2014

  Zdrowo i kolorowo!

  W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" Rok Szkoły w Ruchu dnia 3.03.2014 r., w klasie II B, wychowawczyni mgr Paulina Rychlik przeprowadziła lekcję wychowania fizycznego o zdrowym odżywianiu i roli aktywności ruchowej w życiu człowieka. Lekcja podzielona była na dwie części. Pierwsza część odbywała się w sali lekcyjnej gdzie uczniowie zapoznali się z "Piramidą Zdrowia", oglądali film edukacyjny oraz wykonali smaczne i zdrowe kanapki. W drugiej części dzieci aktywnie ćwiczyły na boisku z chustą "Klanza". Głównym celem lekcji było zwrócenie uwagi dzieciom na zdrowe odżywianie połączone z codzienną aktywnością ruchową.

  scenariusz lekcji


  10.03.2014

  Kwiatek dla Pani

  Dnia 10 marca b.r. obchodzony był w naszej szkole Dzień Kobiet. W tym dniu chłopcy obdarowywali dziewczęta drobnymi prezentami i tulipanami. Samorząd Uczniowski przygotował piękne kwiaty i życzenia dla płci pięknej. W dniu swojego święta dziewczyny zwolnione były z odpytywania na lekcji.

  kółko


  04.03.2014

  Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

  Mikołaj Mumot został finalistą WKM w roku szkolnym 2013/2014. W kolejnym etapie zdobył 33 pkt., do zdobycia tytułu laureata zabrakło 1 pkt. Ucznia do konkursu przygotowała mgr I. Piotrowska.

  Gratulujemy wyniku!!!

  04.03.2014

  Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Pangea

  52 uczniów naszej szkoły brało udział w OKM Pangea. Trzech z nich zakwalifikowało się do kolejnego etapu: Jakub Sikora – IV b, Mateusz Frąckowiak – V a i Mikołaj Mumot – VI b. Zostali oni zaproszeni do dalszych eliminacji, które odbędą się 28 marca 2014r. w Warszawie. Uczniów do konkursu przygotowały: mgr I. Piotrowska i mgr Magdalena Zwolińska-Wojewoda.

  Zwycięzcom gratulujemy!!!


  27.02.2014

  Na koniec karnawału

  27 lutego b.r. w naszej szkole dla uczniów klas I - III odbyły się Bale Karnawałowe. Uczniowie bawili się, tańczyli i brali udział w licznych konkursach i atrakcjach. Nie zabrakło ciekawych i kolorowych przebrań

  kółko


  26.02.2014

  Wycieczka do teatru

  26 lutego uczniowie klas IVa, IVb oraz Vc udali się na wycieczkę do Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwszym punktem wyjazdu było obejrzenie spektaklu "Przygody Guliwera" w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy głównego bohatera. Po nagrodzeniu aktorów gorącymi brawami oraz wręczeniu im kwiatów wycieczkowicze udali się na basen, gdzie mogli korzystać z różnych atrakcji wodnych.


  25.02.2014

  O Braciach Grimm…..

  Dnia 25 lutego b.r. dla uczniów klas piątych odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy "W krainie baśni Braci Grimm". Główne cele konkursu to popularyzacja twórczości braci Grimm, rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

  W zmaganiach brało udział 11 uczniów.
  Bezkonkurencyjni okazali się :
      I miejsce - Justyna Helwich V a
      II miejsce - Tobiasz Koza V b i Kacper Frukowski V b
      III miejsce - Dariusz Świątek V a

  Organizatorami konkursu były: mgr Joanna Orzechowska i mgr Bożena Szczepańska.
  Zwycięzcom gratulujemy!

  kółko


  24.02.2014

  Dzień z Radosną Szkołą.

  W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu, 24.02.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu zorganizowano akcję "Dzień z Radosną Szkołą". Dzieci aktywnie i z wielkim zaangażowaniem ćwiczyły na lekcji, która zorganizowana była w formie obwodu stacyjnego. Uczniowie wykazali się sprytem i kreatywnością w pokonywaniu przeszkód. Podczas akcji uczniowie klas I-III rozwijali cechy motoryczne takie jak gibkość, zręczność oraz koordynację ruchową. Zajęcia wyzwoliły w dzieciach wiele pozytywnej energii, szczęśliwe i zadowolone wróciły na zajęcia do klas.


  21.02.2014

  Drugoklasiści o Tuwimie…

  Dnia 21 lutego b.r. dla uczniów klas drugich odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy Wiersze Juliana Tuwima. W zmaganiach brało udział 14 uczniów, zwycięzcami zostali:
      I miejsce - Noemi Kwiatkowska II b
      II miejsce - Kinga Grzelak II a i Zuzanna Dolna II a
      III miejsce - Dominika Lewy II c i Zofia Izydor II c.

  Organizatorami konkursu były: mgr Joanna Orzechowska i mgr Bożena Szczepańska.
  Zwycięzcom gratulujemy!

  kółko


  17.02.2014

  Walentynki

  14 luty to Dzień Zakochanych - Walentynki. W związku z przypadającymi w tym czasie feriami zimowymi, odbyły się one w naszej szkole w poniedziałek 17 lutego b.r.

  Jak co roku SU zorganizował pocztę walentynkową. Uczniowie przez cały dzień mogli wysyłać walentynki, które krążyły po szkole dzięki ,,walentynkowym listonoszom". Podczas przerw można było bawić się, tańczyć i słuchać muzyki. Dla tych, którzy ubrani byli na czerwono została przygotowana niespodzianka - szczęśliwy numerek, który zwalniał w tym dniu z odpowiedzi.

  Pierwszy dzień po feriach minął ciekawie i "na czerwono".

  kółko


  05.02.2014

  Aktywne Ferie - Turniej Unihokeja

  W środę 5.02.2014 r. odbył się I Otwarty Turniej Unihokeja dla uczniów szkoły podstawowej w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn podzielonych na dwie grupy. Rywalizacja była bardzo zacięta a atmosfera panująca w sali gorąca. Ostatecznie wygrała drużyna Piekielni Chłopcy (J. Stefaniak, M. Szymański, M. Wicher, B. Komorowski, J. Łuszkiewicz, P.Pytel, D. Kujat, D. Schiller), drugie miejsce wywalczyła drużyna FC Rokez (J. Miśkowski, D. Pawłowski, J. Mumot, Karol Więckowski, A. Stróżyński) a na trzecim miejscu uplasowała się FC V A (W. Stefaniak, W. Dymek. M. Mazur, C. Mikołajczak, A. Snella, M. Obst, M. Frąckowiak, K. Grzebyta, D. Izydor). Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 otrzymały pamiątkowe medale. Przyznano również nagrody indywidualne w postaci pamiątkowych pucharów. Królem strzelców turnieju został Dawid Kujat- 9 bramek. Najlepszym zawodnikiem uznano Jakuba Miśkowskiego. Najlepszym bramkarzem został Jan Stefaniak. Podczas turnieju, każdy zawodnik otrzymał napoje, słodki upominek oraz opaski odblaskowe.

  Uczniowie mieli okazję na sportowo spędzić czas wolny od zajęć dydaktycznych. W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego trwa akcja "Aktywne Ferie" podczas, których uczniowie wyjeżdżają na basen, lodowisko, biorą udział w turniejach i zajęciach organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Głównym celem prowadzonych akcji jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i kreowanie postaw prozdrowotnych


  03.02.2014

  Aktywne ferie

  Ferie to nie tylko czas spędzony w domu przed komputerem czy telewizorem. Ferie to w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego przede wszystkim czas spędzony aktywnie w gronie kolegów i koleżanek. W dniu 3.02.2014 r., grupa uczniów naszej szkoły w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu w czasie wolnym od zajęć szkolnych szlifowała umiejętności jazdy na łyżwach oraz pływania podstawowymi stylami. W większości uczniowie bardzo dobrze radzili sobie zarówno na łyżwach jak i w wodzie. Dzieci zadowolone, szczęśliwe i z uśmiechem na twarzy wróciły do domu.


  31.01.2014

  Owoce i warzywa w akcji…

  W styczniu b.r. uczniowie klasy II a (wychowawca B. Sikora) zmierzyli się z kolejnym zadaniem ogólnopolskiego konkursu "Zdrowo jem, więcej wiem". Tym razem musieli przygotować teatrzyk owoców i warzyw, którego tematyka dotyczyła zalet ich spożywania. Przedstawienie pt: "Co jest ważniejsze - owoc czy warzywo?" obejrzeli uczniowie klas I-III. Dzięki inscenizacji dowiedzieli się o wartościach odżywczych owoców i warzyw, o witaminach jakie zawierają oraz o tym, jak ważne są one dla zdrowia człowieka. Uwagę wszystkich przyciągały piękne, kolorowe stroje dzieci oraz dekoracje, które zostały przygotowane przez rodziców. W godzinach popołudniowych teatrzyk połączony z grą na instrumentach i z wesołym tańcem obejrzeli rodzice, dziadkowie i rodzeństwo występujących aktorów z klasy II a. Następnego dnia przedstawienie zostało wystawione dla młodszych kolegów i koleżanek z przedszkola w Wieleniu.

  Serdecznie dziękuję rodzicom za okazaną pomoc w realizacji przedstawienia.

  B.S.


  31.01.2014

  Z pokarmem do paśnika

  W ramach szkolnej akcji "Pomagamy zwierzakom" tuż przed feriami, pierwszoklasiści udali się do leśniczówki Wizany.

  Uczniowie zabrali ze sobą torby pełne warzyw i owoców, aby dokarmić i pomóc zwierzętom leśnym przetrwać zimę. W lesie przy wielkim paśniku spotkali się z przedstawicielami nadleśnictwa. Dzięki pogadance dydaktycznej została poszerzona ich wiedza na temat dokarmiania zwierząt. Organizatorzy wyjazdu oraz uczniowie serdecznie dziękują Nadleśnictwu Krzyż za ciekawą lekcję przyrody i upominki.


  30.01.2014

  Woda

  W ramach ogólnopolskiego konkursu Fundacji Banku Ochrony Środowiska "Zdrowo jem, więcej wiem", klasa II a wraz z wychowawczynią p. Barbarą Sikora przystąpiła do drugiego etapu - Zima. Jednym z zadań konkursowych było wymyślenie i stworzenie postaci bajkowej - oryginalnej, śmiesznej, sympatycznej, przyjacielskiej lub dziwnej - która byłaby znakiem rozpoznawczym kampanii zachęcającej do picia wody.

  Uczniowie w małych grupach tworzyli maskotki o nazwie WODOLUBEK. Wodolubek, jak sama nazwa podpowiada, "to postać, co o zdrowie swoje dba i wodę pije co dnia".

  Kolejnym krokiem było przeprowadzenie kampanii na rzecz picia wody - z wykorzystaniem postaci zwycięskiego Wodolubka. W naszej kampanii wzięli udział uczniowie, rodzice, a także przedszkolaki. Wszyscy chętnie częstowali się zdrową, niegazowaną, naturalną wodą.


  30.01.2014

  95 rocznica Powstania Wielkopolskiego oraz
  69 rocznica wyzwolenia Wielenia

  Styczeń to miesiąc bardzo ważny dla mieszkańców ziemi wieleńskiej - naszej małej Ojczyzny.

  W tym roku przypada 95 rocznica Powstania Wielkopolskiego i 69 rocznica powrotu Wielenia do Polski. Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pp. Anety Rutkowskiej-Forma i Marii Kaźmierczak przygotowali uroczysty apel upamiętniający te tak ważne wydarzenia. W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Wielenia p. Zbigniew Stochaj, Dyrektor Samorządowej Administracji Samorządowej p. Przemysław Grześkowiak, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Marlena Wojtkowiak oraz rodzice i dziadkowie młodych aktorów.

  Mottem obchodów były słowa Wisławy Szymborskiej:

  Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
  (..) Można nie kochać cię - i żyć,
  ale nie można owocować.

  Młodzież piosenką i słowem uczciła tych, którzy oddali życie, abyśmy mogli żyć i rozwijać się w wolnej Polsce.


  28.01.2014

  Wystawa "Nasze zainteresowania i pasje"

  W dniach 27- 28 stycznia b.r. w naszej szkole miała miejsce wystawa pt. ,,Nasze zainteresowania i pasje ". Celem wystawy było pokazanie zbiorów gromadzonych przez uczniów oraz zaprezentowanie zdolności artystycznych i manualnych swoim kolegom i koleżankom. W przedsięwzięcie zaangażowało się 32 uczniów ( kl. V a, b, c i VI c). Wystawa mieściła się w dwóch salach i podzielona była na działy tematyczne: szkice i rysunki, modelarstwo, orgiami, gry planszowe, filatelistyka, numizmatyka, hobby tematyczne (samochody i historia w literaturze), biżuteria z koralików i fotografia. Poprzez wystawę uczniowie i organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na to, że warto mieć hobby, pasję i niekoniecznie musi to być komputer czy gry komputerowe. Dzięki różnorodności tematycznej która została zaprezentowana, pozostaje mieć nadzieję, że pozostali uczniowie znajdą coś dla siebie, a pomysły pobudzą ich do działania w czasie zbliżających się ferii zimowych. Organizatorami i opiekunami wystawy były p. Magdalena Mikołajczak i p. Paulina Rychlik.


  24.01.2014

  Od wnuków i wnuczek …

  W piątek 24 stycznia b.r. odbyło się spotkanie dla babć i dziadków.

  Szkolne Obchody Dnia Babci i Dziadka to uroczystość, która po raz pierwszy odbyła się w 2009 roku i od tego czasu z przerwą ubiegłoroczną gromadzi rzeszę zwolenników.

  Tegoroczne piątkowe popołudnie, rozpoczęło się od zaśpiewania kolędy przez nauczycieli tutejszej szkoły. Podczas spotkania wzorem lat poprzednich, goście mieli możliwość podziwiania swoich wnuków, wnuczek w występach, śpiewach, tańcach itd. Jasełka bożonarodzeniowe pt. Okulary wiary zostały wystawione przez uczniów klas II a, III a, III c i prowadzących z kl. IV. Uczniów przygotowały p. Anna Domina i p. Barbara Sikora. Następnie odbył się pokaz układu tanecznego w wykonaniu uczniów klas IV-VI pod kierunkiem p. Jolanty Ściegiennej.

  "Witajcie babcie, cześć dziadziusiowie" - tak swój występ rozpoczęli uczniowie klasy II a. Zaprezentowali się w recytacji wierszy i śpiewie piosenek. Dla babć i dziadków zagrała także "Orkiestra wnucząt" - drugoklasiści wykonali instrumentację perkusyjną do utworu J. Straussa "Polka Trisch Trasch". Dzieci przygotowała wychowawczyni p. Barbara Sikora.

  Na koniec goście zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej pt. Kalendarium z życia szkoły 2013/2014. To galeria zdjęć i opisów ukazująca najważniejsze wydarzenia z życia szkoły od września do stycznia bieżącego roku szkolnego.

  Prezentację przygotowała p. Magdalena Mikołajczak.

  Słodki poczęstunek dla wszystkich ufundował Burmistrz Miasta.


  20-22.01.2014

  Akcja "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu.

  W dniach 20-22.01.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu zorganizowano dla klas I-III "Ćwiczenia przy muzyce". Zajęcia prowadziła Pani Karolina Schwarz nauczycielka nauczania zintegrowanego oraz języka niemieckiego. Celem akcji było zaspokojenie wrodzonej potrzeby ruchu dziecka oraz aktywizacja umysłu, wyrobienie koordynacji ruchów i mobilizacji do działania. Ćwiczenia rozwijały poczucie rytmu, tempa i były przejawem naturalnej dziecięcej ekspresji. Uczniowie ambitnie i z dużym zaangażowaniem podchodzili do ćwiczeń.

  W akcji wzięło udział ok.220 uczniów klas I-III.


  19.01.2014

  Śpiewanie kolęd i pastorałek

  W niedzielne popołudnie 19 stycznia b.r. w kościele pw. Wniebowzięcia M.B. i Św. Michała w Wieleniu, rozbrzmiewały piękne polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Kolędowanie zorganizowały: p. Anna Domina i p. Barbara Sikora. Mimo mroźnej i wietrznej aury słuchacze dopisali. Zgromadzeni usłyszeli 20 wykonań wokalnych i instrumentalnych kolęd znanych i mniej znanych. Wszyscy wykonawcy otrzymali podziękowania i upominki, które ufundował Burmistrz Miasta.

  B.S.


  18.01.2014

  III miejsce w Mistrzostwach Powiatu!

  Rok Szkoły w Ruchu - akcja "Ćwiczyć każdy może"

  W sobotę 18.01.2014 r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w Piłce Ręcznej Chłopców. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn podzielonych na dwie grupy. Rywalizacja była zacięta, a emocje udzielały się zawodnikom, publiczności zgromadzonej w hali oraz trenerom. Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Wieleniu ostatecznie wygrała mecz o trzecie miejsce 4:3 z SP Siedlisko.

  Reprezentacja SP Wieleń zagrała w składzie: Michał Szymański (kapitan), Jan Stefaniak, Bartosz Komorowski, Dawid Pawłowski, Dominik Jusko, Dawid Schiller, Patryk Pytel. Mateusz Wicher, Jakub Łuszkiewicz.

  Klasyfikacja końcowa:
  1. SP Krzyż
  2. SP Drawski Młyn
  3. SP Wieleń
  4. SP Siedlisko
  5. SP Połajewo.

  Gratulacje!


  13.01.2014

  "Mój niepełnosprawny kolega"

  Temat niepełnosprawności jest dobrze znany uczniom Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Uczniowie klasy II b wzięli udział w konkursie plastycznym pt: ,,Mój niepełnosprawny kolega'' organizowanym przez Stowarzyszenie Dogonić radość w Pile. Wśród nagrodzonych był uczeń Adam Grzewka. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 listopada 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Pile. Nagrodzone prace znalazły się w kalendarzu na rok 2014 wydanym przez stowarzyszenie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


  12.01.2014

  WOŚP

  W niedzielę 12 stycznia 2014 roku odbył się 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej edycji był "Na ratunek". Aktywnie w zbieranie pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów włączyli się uczniowie naszej szkoły. 23 grupy wolontariuszy wśród, których byli uczniowie klas V i VI od niedzielnego poranka przez kilka godzin zbierali pieniądze do puszek. Warto było, ponieważ zebraliśmy 3299,16 zł!

  10.01.2014

  Noworoczny Turniej Mini Siatkówki - Rok Szkoły w Ruchu

  10 stycznia 2014 roku w Krzyżu Wlkp. odbył się Noworoczny Turniej Siatkarski Szkół Podstawowych. W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" Rok Szkoły w Ruchu udział w turnieju wzięli również udział uczniowie i uczennice z naszej szkoły. zawody przebiegały w radosnej i przyjacielskiej atmosferze. Zawodnicy doskonalili swoje umiejętności techniczne i taktyczne a wszystkie mecze odbywały się w myśl zasady "Fair-Play".


  08.01.2014

  Śpiewanie kolęd i pastorałek

  10 stycznia w naszej szkole odbyło się śpiewanie kolęd i pastorałek. Dzieci, które najpiękniej zaśpiewały, wystąpią w naszym kościele parafialnym przed szerszą publicznością w niedzielę 19.01. Wszystkim śpiewającym serdecznie dziękujemy.

  B. Sikora i A. Domina


  08.01.2014

  Foteliki i pasy bezpieczeństwa

  Rozumienie potrzeby i nabywanie wiedzy o prawidłowym stosowaniu fotelików i pasów bezpieczeństwa w pojeździe to jedno z celów lekcji.

  Na zajęciach dzieci uczyły się przewidywań skutków działań swoich i innych uczestników ruchu drogowego. Duża świadomość swojego zagrożenia w pojeździe sprawi że dzieci będą dbały o swoje bezpieczeństwo.


  07.01.2014

  Uczniowie klasy IIb wraz z wychowawczynią Pauliną Rychlik przystąpili do kampanii "KLUB PANCERNIKA GUSTAWA"

  Klub Pancernika Gustawa jest elementem kampanii zwracającej uwagę na problem właściwego wyboru i poprawnego montowania fotelików samochodowych oraz bezpiecznego przewożenia dzieci. Kampania ta realizowana jest od 2005 r. przez Instytut Transportu Samochodowego.

  Uczniowie klasy II B w ramach kampanii w roku szkolnym 2013/14 zrealizują osiem scenariuszy zajęć na temat bezpieczeństwa dla dzieci. Planowana jest realizacja następujących tematów:

  • Co to jest bezpieczeństwo?
  • Piesi uczestnicy ruchu
  • Rowerzyści
  • Transport szkolny i publiczny / zachowanie na przystanku
  • Foteliki i pasy bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo w domu i na wakacjach
  • Bezpieczna zabawa
  Aby przystąpić do klubu uczniowie wraz z opiekunem musieli napisać opowiadanie dotyczące bezpieczeństwa, dzięki temu otrzymali zestaw upominków związany z Klubem Pancernika Gustawa.

  Zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzenia strony www.klubpancernika.pl


  21.12.2013

  Dziewczyny na brąz.

  21 grudnia w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt. Reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu składająca się niemal w całości z uczennic klas V wywalczyła trzecie miejsce. Gratulujemy dziewczynom i liczymy na równie dobry występ w 2014 roku!


  20.12.2013

  W świątecznym nastroju

  Piątkowy dzień w szkole upłynął dla wszystkich w świątecznym nastroju.

  Na zajęciach poruszano tematy związane z tradycjami świątecznymi . W klasach odbywały się wigilie, dzielono się opłatkiem i składano sobie życzenia.

  Jak co roku dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości , wystawiono jasełka. Przedstawienie pt. Okulary wiary przedstawili uczniowie głównie klas drugich i trzecich pod kierunkiem p. Anny Dominy i Barbary Sikora. Wśród zaproszonych gości był proboszcz Roman Poplewski.


  19.12.2013

  Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować"

  Klasa IIb przystąpiła do nauki udzielania pierwszej pomocy. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki - pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.

  19.12.2013

  Dobro powraca !!!

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu przygotowania do świąt i tworzenie świątecznego nastroju trwało od początku grudnia.

  Uczniowie wraz z opiekunami podjęli kolejne działania, mające na celu pomoc uczniom z rodzin najuboższych. "W każdym sercu świeci iskierka miłości" - to cykliczna akcja charytatywna, która zapisana jest w tradycji szkoły już od wielu lat. Przez dwa tygodnie uczniowie przynosili do szkoły dary: żywność z długim terminem ważności, zabawki, odzież, obuwie, przybory szkolne. Do akcji zostali włączeni rodzice, którzy podczas spotkań z wychowawcami obfite dary składali na rękach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia ofiarowaliśmy siedemnastu potrzebującym rodzinom pomoc i radość!

  Wszystkim darczyńcom dziękujemy za ofiarowaną pomoc!


  19.12.2013

  Spotkanie z pisarką

  19 grudnia 2013 roku odbyło się autorskie spotkanie z pisarką dla dzieci Katarzyną Campbell. Organizatorem była biblioteka szkolna przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Wieleniu.

  Autorka opowiadała uczniom klas drugich o swojej twórczości, prezentowała fragmenty swoich utworów, które ubarwiała ciekawą prezentacją multimedialną.

  W trakcie spotkania zachęcała młodych czytelników do czytania fragmentów swoich utworów. Bawiła się z dziećmi w rozwiązywanie zagadek. Autorka książek pokazała dzieciom również swoje pasje. Malowała fantazyjne wzory na twarzach dzieci. Przyozdabiała balony wyczarowując z nich zwierzęta, przedmioty i postacie z bajek.


  19.12.2013

  Dziewczyny na medal!

  Zakończyliśmy zmagania w turnieju dziewcząt w unihokeja. Zwyciężyła klasa V A, która w całym turnieju nie straciła bramki! Drugie miejsce dla klasy VI B a trzecią lokatę zajęły dziewczyny z VI A. Łącznie w turnieju zagrało 72 zawodniczki z 9 klas. Najlepsze uczennice reprezentować będą naszą szkołę w turnieju powiatowym. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom - Gratulujemy!


  18.12.2013

  Christmas Time

  Dnia 18 grudnia odbył się VII szkolny Konkurs Tematyczny z Języka Angielskiego Christmas Time. Miał on na celu wzbudzenie zainteresowania uczniów tradycjami świątecznymi w Wielkiej Brytanii oraz propagowanie nauki języka angielskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Po zmaganiach konkursowych nadszedł czas na ogłoszenie wyników.
      I miejsce - Patrycja Osajda (kl. Vc) i Jakub Sikora (kl. IVb)
      II miejsce - Maja Sotek (kl. Vc)
      III miejsce - Eliza Szymczak (kl. Va)
      Wyróżnienia otrzymali: - Agata Grzelak, Dariusz Świątek oraz Mikołaj Mazur.

  Zwycięzcom gratulujemy!

  18.12.2013

  "Ćwiczyć każdy może"

  W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" dnia 18.12.2013r. w klasie Ib przeprowadzono ciekawą lekcję wychowania fizycznego z wykorzystaniem ławeczek i rozmaitych przyborów gimnastycznych. Lekcja odbywała się w systemie stacyjnym. Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespoły, wykonywali przydzielone im zadania ruchowe.

  Pierwsza stacja obejmowała toczenie piłki lekarskiej po ławeczce oraz przeskoki zawrotne przez ławeczkę. Druga stacja obejmowała przejście równoważne po ławeczce w przód i w tył z dwukrotnym przekładaniem obręczy przez siebie. Trzecia stacja obejmowała przejście równoważne po ławeczce z przenoszeniem piłki lekarskiej nad głową z jednej strony ławeczki na drugą. Czwarta stacja obejmowała na przemian czołganie się na wprost po skośnie ustawionej ławeczce i zjeżdżanie po niej w dół z asekuracją nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz wejście na czworakach po skośnie ustawionej ławeczce i schodzenie w dół po drabince.

  W trakcie wykonywanych ćwiczeń uczniowie ćwiczyli zręczność, równowagę, siłę, zwinność oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Doskonalili umiejętność współpracy w zespole oraz wspieranie się podczas wykonywanych ćwiczeń. Na lekcji panowała atmosfera życzliwości, serdeczności i radości. Uczniowie mogli wykonywać ćwiczenia w swoim tempie oraz na miarę swoich możliwości. Po zakończeniu zajęć uczniowie byli uśmiechnięci, zadowoleni i pełni dobrej energii.

  mgr Anna Baron

  scenariusz lekcji


  14.12.2013

  Wicemistrzostwo dla SP Wieleń!

  W sobotę 14 grudnia 2013 rokuw Drawsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Chłopców. Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce uzyskując tytuł wicemistrzów powiatu.

  Skład drużyny: Michał Szymański, Jan Stefaniak, Wojciech Stefaniak, Patryk Pytel, Bartosz Komorowski, Dominik Jusko, Szymon Turek, Dawid Kujat, Mateusz Frąckowiak, Jakub Łuszkiewicz.

  Gratulujemy!


  12.12.2013

  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju

  W czwartek odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju chłopców. Mistrzostwa rozgrywane były w dwóch grupach po trzy zespoły. Zacięta rywalizacja dostarczyła wielu emocji, które udzielały się również kibicom dopingującym swoich faworytów.
      I miejsce - VIa
      II miejsce - VIb
      III miejsce - Va
      IV miejsce - VIc
  Dalsze miejsca zajęła klasa IV D i IV A.


  11.12.2013

  Zdrowo się odżywiamy!

  Klasa II a w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu uczestniczyła w zajęciach o zdrowym odżywianiu przeprowadzonych przez wychowawcę Barbarę Sikora. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się o tym co to są składniki odżywcze oraz o roli etykiet na produktach spożywczych. Uczniowie układali bajki o składnikach odżywczych. Napisane przez dzieci utwory zebrane zostały w "Księgę historyjek o dobrych i złych składnikach w odżywianiu klasy II". Uczniowie przy pomocy rodziców tworzyli również plakaty o tym jak czytać etykiety. Najlepsze prace wywieszone zastały na gazetce szkolnej w sklepie "Biedronka" oraz w Centrum Medycznym.


  10.12.2013

  Szkolny Kiermasz Świąteczny

  Dnia 10 grudnia b.r. w sali gimnastycznej odbył się Szkolny Kiermasz Świąteczny, który był zarazem podsumowaniem Projektu edukacyjnego Pielęgnujemy tradycje realizowanego w latach 2003-2013.

  Jak co roku prezentowane były talenty twórcze uczniów, rodziców i nauczycieli. Oferta ozdób świątecznych była ogromna. Zaopatrzyć się można było w wianki adwentowe, stroiki, bombki, szyszkowe ludziki, gwiazdki i witraże. Nie zabrakło też tradycyjnej kartki świątecznej, która zawsze była nieodłącznym elementem kiermaszu.

  Dla gości przygotowano również pokaz umiejętności wokalnych i tanecznych uczniów tutejszej szkoły.

  Tegoroczne spotkanie było jednak wyjątkowe. Dokonano na nim podsumowania 10- letniej pracy nad realizacją Projektu edukacyjnego Pielęgnujemy tradycje w latach 2003-2013.Uczestnicy wtorkowego spotkania zaproszeni zostali do obejrzenia prezentacji multimedialnej, ukazującej historię przedsięwzięcia w latach 2003-2013, którego organizatorkami przez wszystkie lata były panie Danuta Busse i Elżbieta Tecław. Był to także czas podziękowań.

  Autorki przedsięwzięcia pragną serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w 10- letnią pracę nad realizacją projektu, głównie Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Seniorom, Księżom oraz wszystkim Przyjaciołom szkoły.

  "Po 10 latach pracy mamy poczucie spełnienia. Uważamy, że nasze cele zostały osiągnięte, a nasze dzieło będzie kontynuowane". Dziękujemy!!!

  M.M


  10.12.2013

  Pomagamy zwierzakom

  Już po raz piąty w naszej szkole zorganizowana została akcja szkolna akcja "Pomagamy zwierzakom".

  Działanie miało na celu zbiórkę karmy dla psów i wsparcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie oraz Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance. Podczas miesięcznej zbiórki SU zebrał 458 kg pożywienia. Nagrodą za największą ilość zebranej karmy w danej klasie, był wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. Przejazd został sfinansowany przez Radę Rodziców. Ten zaszczyt przypadł klasie IV a, która zgromadziła 187 kg.

  W minionym tygodniu uczniowie tej klasy wraz z opiekunami udali się do schroniska, aby przekazać zebrane "dary" czworonożnym przyjaciołom. Na miejscu pracownicy oprowadzili uczniów po terenie schroniska, opowiedzieli o jego funkcjonowaniu, poinformowali o zasadach adopcji psa oraz o tym jak powinniśmy opiekować się zwierzętami

  Dla uczniów klasy III b, którzy również mocno zaangażowali się w akcję, odbyła się pogadanka przeprowadzona przez przedstawiciela Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance.

  Organizatorzy: M. Mikołajczak i M. Ryżek

  Wszystkim, którzy wsparli akcję serdecznie dziękujemy.


  09.12.2013

  OTWARCIE WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA


  06.12.2013

  Kalendarz Adwentowy

  Dnia 06.12.2013 r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie Kalendarza Adwentowego. Konkurs miał na celu zapoznanie uczniów ze świąteczną tradycją naszych sąsiadów. Wzięło w nim udział 20 uczniów.
  Jury wyłoniło zwycięzców:

  Klasy I-III
      I miejsce - Anna Dmitrzuk kl. III a
      II miejsce - Tadeusz Mądrowski I c i Katarzyna Majewska II c
      III miejsce - Weronika Frajer I b i Maria Fabiszak I c

  Klasy IV-VI
      I miejsce - Kacper Wojewoda kl. IV a
      II miejsce - Aleksandra Momot kl. IV a
      III miejsce - Jakub Grzewka kl. V b
  Organizatorem konkursu była mgr Karolina Schwarz.

  06.12.2013

  Mikołaj w naszej szkole

  Piątkowa, wietrzna pogoda nie zachęcała do odwiedzin, mimo to do naszej szkoły przybył św. Mikołaj, który przyniósł uczniom słodkości. Upominki ufundowała Rada Rodziców.


  02.12.2013

  BLIŻEJ ANDERSENA

  2 grudnia b.r. w naszej szkole odbył się V Gminny Konkurs Czytelniczy pt. Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena, dla uczniów klas czwartych.

  W konkursie wzięło udział 14 uczniów, przedstawicieli szkół podstawowych z gminy Wieleń. Zadaniem czwartoklasistów było rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość twórczości baśniopisarza oraz jego życia. Najlepszą znajomością baśni wśród uczniów klas czwartych w gminie Wieleń okazali się:
      I miejsce - Roksana Winiecka - Szkoła Podstawowa w Rosku
      II miejsce - Oliwia Duda - Szkoła Podstawowa w Wieleniu
               i Joanna Marcinkowska - Szkoła Podstawowa w Rosku
      III miejsce - Julia Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Wieleniu
      Wyróżnienia - Martyna Libera- Szkoła Podstawowa w Miałach,
              Gabriela Sotek - Szkoła Podstawowa w Rosku
              i Jakub Sikora - Szkoła Podstawowa w Wieleniu.

  Organizatorami konkursu były: Magdalena Mikołajczak i Bożena Szczepańska.


  29.11.2013

  Tenis stołowy dziewcząt.

  W ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" - Rok Szkoły w Ruchu zorganizowaliśmy turniej tenisa stołowego. 29 listopada rozegnano Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiła 25 zawodniczek a zawody rozegrano systemem pucharowym. Uczennice z dużym zaangażowaniem przystąpiły do rywalizacji przy stołach. Dziewczęta doskonaliły umiejętności techniczne poznane wcześniej na lekcja wychowania fizycznego. Podczas turnieju emocje udzielały się zawodniczkom oraz kibicom zgromadzonym w sali gimnastycznej, którzy dopingowali swoje faworytki.

  Końcowa klasyfikacja:
      I miejsce - Aleksandra Skwierczyńska
      II miejsce - Wiktoria Dymek
      III miejsce - Monika Szwrebel
      IV miejsce - Martyna Fabiszak

  Gratulujemy!!!


  29.11.2013

  KALIGRAFIA -GINĄCA SZTUKA

  29 listopada b.r. odbył się szkolny konkurs pt. Kaligrafia- ginąca sztuka dla uczniów klas II-III. W konkursie wzięło udział 21 uczniów, przedstawicieli ze wszystkich klas drugich i trzecich. W związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima uczniowie biorący udział w szkolnym konkursie, przepisywali fragment wiersza poety pt. "Cuda i dziwy". Przedtem wysłuchali nagrania pięknej recytacji utworu, wypowiadali się na temat jego treści, nastroju oraz oceniali walory poetyckie.
  Jury wyłoniło zwycięzców:
      I miejsce - Oliwia Jusko
      II miejsce - Nikola Śliwińska i Wiktoria Róg
      III miejsce - Dominika Lewy
      Wyróżnienie - Jakub Wawrowski

  Organizatorami konkursu były: Elżbieta Snella i Danuta Busse.

  kółko


  28.11.2013

  Konkurs Czytelniczy

  Dnia 28 listopada b. r. odbył się Szkolny Konkurs Czytelniczy pt. Zaczarowany Świat Baśni H. Ch. Andersena. W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas czwartych. Zwycięzcami zostali:
      I miejsce - Julia Szewczyk IV b i Oliwia Duda IV d
      II miejsce - Wiktoria Brzezińska IV b i Jakub Sikora IV b
      III miejsce - Sandra Rychlik IV a

  Uczniowie z miejscami na podium zakwalifikowali się do kolejnego etapu i będą reprezentować szkołę na V Gminnym Konkursie Czytelniczym pt. Zaczarowany Świat Baśni H. Ch. Andersena.

  kółko


  21-28.11.2013

  Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

  W dniu 21 listopada 201 3 roku odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Z zadaniami konkursowymi zmagało się czternaścioro uczniów naszej szkoły. Do etapu rejonowego zakwalifikował się Mateusz Frąckowiak, uczeń klasy V a, którego opiekunem jest Pani Maria Kaźmierczak.

  Etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego miał miejsce 22 listopada 2013 roku. Tym razem uczestniczyło w nim dwadzieścioro ośmioro uczniów z klas IV-VI. Podczas etapu rejonowego szkołę będzie reprezentowało dwóch uczniów - Mikołaj Mumot z klasy VI b, przygotowywany przez Panią Anetę Rutkowską-Forma oraz Dawid Schiller z klasy VI a, przygotowywany przez Panią Magdalenę Ryżek.

  Dnia 28 listopada 2013 roku odbyły się eliminacje w ramach etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Spośród dwadzieściorga dwojga uczniów z klas V i VI do etapu rejonowego zakwalifikował się jeden z nich, mianowicie Mikołaj Mumot z klasy VI b - uczeń przygotowywany przez Panią Irenę Piotrowską.

  Wszystkim zakwalifikowanym uczniom życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych.

  27.11.2013

  Konkurs ortograficzny Ortografia na wesoło

  Dnia 27 listopada b. r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs ortograficzny, który był także eliminacjami do XIII Gminnego Konkursu Ortograficznego Ortografia na wesoło w Rosku. Do zmagań przystąpili mistrzowie ortografii z poszczególnych klas. Zwycięzcami zostali:
      I miejsce - Mikołaj Mumot –VI b
      II miejsce - Natalia Domańska – VI c
      III miejsce - Zuzanna Ławrynowicz – VI a
  Gratulujemy!

  22.11.2013

  Uczymy się segregować śmieci

  22 listopada b.r. w sali gimnastycznej odbyła się prelekcja na temat selekcji i segregacji śmieci. Spotkanie dla uczniów kl. IV-VI, zostało zorganizowane w ramach kampanii edukacyjnej przez Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Uczniowie mieli okazję w sposób teoretyczny i praktyczny poszerzyć wiedzę na temat selektywnej zbiórki rzeczy i segregacji odpadów w odpowiednie pojemniki. Na koniec odbył się guiz podsumowujący zdobyte przez uczniów wiadomości.

  VI c


  19.11.2013

  MISTRZOSTWA SZKOŁY W TENISIE STOŁOWYM

  Dnia 19 listopada b.r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców. W zawodach wzięli udział uczniowie klas IV-VI.

  Turniej został rozegrany systemem pucharowym. Klasyfikacja jest następująca :
      I miejsce - Bartosz Komorowski
      II miejsce - Mateusz Frąckowiak
      III miejsce - Sławomir Gapski
      IV miejsce - Michał Szymański
  Zwycięzcom gratulujemy!!!

  kółko


  19.11.2013

  Konkurs recytatorski

  Dnia 19 listopada b.r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs recytatorski. Każdy z uczestników miał do zaprezentowania dwa utwory poetyckie. Wiersze musiały być związane z tematyką wiejską. W konkursie wzięło udział 13 uczniów. Jury wyłoniło zwycięzców:
  Justyna Helwich - I miejsce
  Mateusz Frąckowiak - II miejsce
  Zuzanna Ziopaja - III miejsce
  Wyróżnienia: Klaudia Paszkiewicz, Miłosz Więckowski, Mateusz Rybarczyk.
  Zwycięzcy będą reprezentować szkołę w XV Rejonowym Konkursie Poezji Stanisława Neunerta w Gulczu.

  kółko


  08.11.2013

  To jest Polska…

  Dnia 8 listopada b.r., odbył się apel z okazji Święta Niepodległości.

  Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego.

  Uczniowie klas piątych( V b,c) ukazali tragiczne losy naszego narodu, wykorzystując pantomimę. Nie trzeba było słów, aby ukazać jak cierpieli nasi rodacy. W nastrój wprowadzała muzyka min. Marsz Pogrzebowy i Etiuda Rewolucyjna Fryderyka Chopina. W odegranych scenkach, piątoklasiści ukazali walkę narodu polskiego i wyzwolenie się spod jarzma zaborców. Nie zabrakło scen przedstawiających domy pogrążone w żałobie po stracie najbliższych, terroru w szkołach i walki nauczycieli o język ojczysty. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akademii: M. Mikołajczak i P. Rychlik.


  06.11.2013

  Mistrzostwa Szkoły w Szachach.

  Dnia 06 listopada b.r. w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Szachach.
  W zawodach wzięło udział 11 zawodników.
  Turniej został rozegrany systemem pucharowym.
      I miejsce - Mateusz Frąckowiak
      II miejsce - Michał Szymański
      III miejsce - Piotr Gudanis
      IV miejsce - Kacper Wojewoda
  Zwycięzcom gratulujemy!!!

  kółko


  25.10.2013

  Mimo, iż Halloween jest w Polsce tematem kontrowersyjnym, to jest to nieodzowny element kultury angielskiej, a ucząc jednego z najpopularniejszych języków obcych nie sposób nie wspomnieć o tradycjach panujących w krajach anglojęzycznych. Z tego powodu w naszej szkole, po raz kolejny odbył się konkurs na najciekawszą dynię-lampion. Zabawa była dla osób chętnych, a jej celem było również rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności dzieci oraz umożliwienie im prezentacji własnych dokonań.

  W konkursie wzięło udział ponad 60 uczniów, którzy od środowego poranka przynosili pięknie wyrzeźbione dynie. Dzięki tym pracom na szkolnym korytarzu powstała kolorowa i urokliwa wystawa. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie oraz gratulujemy pomysłowości i kreatywności.

  Wyróżnione prace:
  kategoria klas IV-VI
      I miejsce - Zuzanna Helwich (kl. Va)
      II miejsce - Tobiasz Izydor (kl. Va)
      III miejsce - Mikołaj Mazur (kl. Va)
  wyróżnienia: Julia Szewczyk (kl. IVb), Bartosz Wiśniewski (kl. VIb)

  kategoria klas I-III
      I miejsce - Hubert Dąbkowski (kl. Ic)
      II miejsce - Zuzanna Dolna (kl. IIa)
      III miejsce - Kacper Izydor (kl. IIIc)
  wyróżnienia: Jan Łukomski (kl. Ic), Dominika Lewy (kl. IIc).

  Wszyscy młodsi uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.


  29.102013

  Zdrowo jem, więcej wiem.

  Klasa II a w tym roku szkolnym przystąpiła do realizacji programu o zdrowym odżywianiu. Pierwszym zadaniem konkursowym, z jakim przyszło się zmierzyć uczniom było ułożenie bajki, wiersza lub komiksu o dobrych i złych składnikach w odżywianiu. Zwyciężyła bajka autorstwa Jakuba Kowalewskiego pt.: "Król Hot Dog i Królewna Frytka".

  Dawno temu jak to w bajkach często bywa, w królestwie "Zły tłuszcz" żył sobie król - Hot Dog z królewną Frytką. W tym królestwie wszyscy się źle odżywiali. Na śniadanie były hamburgery, na obiedzie królowały cukierki i bombonierki, a kiedy nadeszła kolacji pora, służba wołała pana doktora. Król się skarżył, że brzuszek go boli, a królewna była smutna z takiej niedoli. Po takich zdarzeniach król odrzekł - "Basta! Nie można jeść w kółko słodyczy i ciasta! Od dziś będzie nowy nawyk nam znany - codziennie jadamy jabłka i banany." Król stał się chudszy, królewna piękniejsza i wszyscy byli dumni ze swego zwycięstwa. Złe odżywianie przegrało walkę, a na dowód tego opowiedziałem wam tę bajkę.

  Wszystkie utwory zebrane zostały w "Księgę historyjek o dobrych i złych składnikach w odżywianiu klasy II".


  paździenik 2013

  O pracy ludzi na wsi i w mieście

  Poznając pracę ludzi w różnych zawodach uczniowie klasy II a dowiedzieli się dużo o pracy rolnika i to nie tylko z podręczników. Korzystając z pięknej pogody i z zaproszenia rodziców Tobiasza uczniowie odwiedzili gospodarstwo wiejskie w Nowych Dworach. Dzieci obserwowały prace wykonywane w gospodarstwie rolnym, m. in. dojenie krowy. Oczywiście wszyscy mogli spróbować świeżego, ciepłego mleczka. Tobiasz ze swoim tatą pokazał kolegom i koleżankom zwierzęta i maszyny rolnicze. Uczniowie zadawali dużo pytań dotyczących pracy rolnika. Mama w tym czasie przygotowała prawdziwą ucztę - były słodycze i pieczone w ognisku kiełbaski. Dzieci przekonały się, jak ciężka i potrzebna jest praca rolnika.

  Rodzicom Tobiasza serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie.


  25.10.2013

  W piątek 25 października 2013 pani Magdalena Sobczak - z-ca Burmistrza Wielenia - przyjęła niecodziennych gości. W ramach projektu Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej z wizytą do Urzędu Miejskiego w Wieleniu udała się grupa szóstoklasistów z naszej szkoły.

  Gospodarz Gminy zapoznała młodzież m.in. ze strukturą organizacyjną urzędu, zasadami konstruowania budżetu gminy i wydatkowania środków budżetowych. Specyfikę pracy w urzędzie przedstawił także pan Marek Dolny - Sekretarz Gminy. Dzieci miały możliwość obejrzenia insygniów władzy i poznały zasady zatrudniania na stanowiska urzędnicze. Następnie pracownica urzędu, pani Hanna Forbrich - inspektor ds. promocji i rozwoju gminy - oprowadziła dzieci po poszczególnych biurach, przedstawiając zakres obowiązków pracowników. Podczas wizyty dzieci mogły również obejrzeć kronikę urzędu, poznać nazwiska ludzi zasłużonych dla naszej gminy i uzyskać informacje o projektach realizowanych na terenie gminy. Dużą radość sprawiła dzieciom możliwość sprawdzenia na ile wygodny jest fotel burmistrza.

  Na zakończenie spotkania szóstoklasiści otrzymali materiały promujące Wieleń (m. in. smyczki i podkładki pod myszki), a w podziękowaniu za poświęcony czas przekazali urzędnikom wykonane przez siebie plakaty, których tematem była nasza gmina.

  Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas oraz poszerzenie wiedzy uczniów.


  17.10.2013

  Urodziny Kubusia Puchatka w bibliotece szkolnej

  14 października 1926 roku ukazało się pierwsze wydanie książki A.A. Milne "Kubuś Puchatek". Z tego powodu w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" w dniach 15-17 października 2013 roku w bibliotece szkolnej obchodzono 87 rocznicę urodzin szanownego jubilata. W uroczystości brali udział uczniowie ze świetlicy, a także klasy I b, II b, III b.

  Po uroczystym odśpiewaniu " Sto lat", przy "małym co nieco", najmłodsi czytelnicy dowiedzieli się jak powstała książka " Kubuś Puchatek" i wysłuchali jej fragmentu. Następnie dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów książki, rozpoznawały dotykiem pluszowe postaci, szukały ukrytego miodu i gimnastykowały się jak Kubuś.

  Na koniec każdy uczestnik spotkania wymyślał prezent dla Kubusia dorysowując go na rozpoczętym obrazku.


  14.10.2013

  Pasowanie na ucznia klas I


  14.10.2013

  Dzień Edukacji Narodowej


  10.10.2013

  XIV Turniej Leśny Sarbia 2013

  Kolejny raz drużyna z naszej szkoły wzięła udział w XIV Turnieju Leśnym Sarbia 2013.

  Szkołę reprezentowali: Agata Dąbkowska, Maria Adamska, Julia Szewczyk i Mikołaj Mumot.

  Po apelu przy dźwięku rogu myśliwskiego, rozpoczęło się "łowienie" punktów w 6 konkurencjach. Pierwsza polegała na rozpoznaniu gatunków drzew i krzewów po owocach, liściach i drewnie. Następna to rozpoznawanie owadów leśnych. Trzecią konkurencją było rozpoznawanie głosów ptaków. Następne zadanie miało na celu sprawdzenie znajomości gwary łowieckiej i trofeów myśliwskich. Kolejne polegało na oszacowaniu masy drzewa, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i metod. Ostatnia konkurencja była niespodzianką. Drużyna losowała gatunek zwierzęcia i musiała wymienić jego pozytywny i negatywny wpływ na przyrodzę i w gospodarkę człowieka.

  Łącznie drużyna zdobyła 67 punktów. Pomimo, że reprezentacja szkoły nie znalazła się na podium, uzyskaliśmy tyle samo punktów co szkoła z III miejscem, a 4 punkty dzieliły nas od zwycięzców turnieju.


  08.10.2013

  Tydzień chleba i zdrowego stylu życia

  Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyła się akcja Tydzień chleba realizowana w ramach ogólnopolskiego programu Trzymaj formę. Jest to jedna z wielu inicjatyw prozdrowotnych w szkole mająca na celu propagowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych. Innowacją tegoroczną było zaproszenie do współpracy Burmistrza Wielenia, który został partnerem w realizacji zadań programowych.

  Tydzień chleba rozpoczął się w poniedziałek 07 października 2013 roku rozstrzygnięciem konkursu na najsmaczniejszy i najzdrowszy chleb. W tym dniu uczniowie poszczególnych klas przynosili chleby upieczone w warunkach domowych. Do konkursu przystąpiło 19 klas i tyle bochenków przeróżnych chlebków. Ocenie podlegały walory zdrowotne i smakowe chlebów. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ każdy wypiek zasługiwał na wyróżnienie i uznanie. Ostatecznie po wielu dyskusjach pierwsze miejsce zajęła klasa II b - wych. Paulina Rychlik, drugie miejsce klasa IIIb - wych. Danuta Rosochowata, trzecie miejsce klasa II c - wych.Maria Banasiak. W skład komisji konkursowej weszli:
  więcej


  Przewodnicząca - Zastępca Burmistrza Wielenia Magdalena Sobczak,
  Dyrektor SP Wieleń - Regina Dolna,
  Wicedyrektor SP Wieleń - Eugeniusz Forma,
  Partner szkoły - Mirosława Koza,
  Koordynator programu Trzymaj formę - Grażyna Wróbel-Grzegorek,
  Pedagog szkolny - Joanna Orzechowska,
  Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Martyna Fabiszak, Zuzanna Ławrynowicz.

  Dnia 08 października 2013 roku konkursowe wypieki były wyeksponowane w szkole dla uczniów i rodziców, którzy tego dnia przybyli na spotkania z wychowawcami. Uczniowie starszych klas podczas przerw międzylekcyjnych częstowali chlebem wszystkich uczniów szkoły. Po południu natomiast wypieki kosztowali rodzice. Wśród wielu z nich akcja wzbudziła prawdziwy podziw. Rodzice deklarowali chęć przygotowania wypieków w domu.

  Kolejnym krokiem w świętowaniu Tygodnia chleba była wizyta z pysznym i zdrowym pieczywem w Urzędzie Miejskim w Wieleniu. Na tę okazję chleby przygotowali nauczyciele. Dzięki uprzejmości Burmistrza Wielenia Pana Zbigniewa Stochaja uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali stanowisko, na którym królowały przeróżne chleby. Uczniowie zachęcali do degustacji wypieków klientów oraz pracowników urzędu. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i pozytywnymi reakcjami. Wielu spośród gości i pracowników urzędu prosiło o przepisy na chleby, których skosztowali.

  Na zakończenie obchodów Tygodnia chleba uczniowie przeszli ulicami Wielenia częstując wypiekami mieszkańców.

  Organizatorki akcji Grażyna Wróbel-Grzegorek oraz Joanna Orzechowska mają nadzieję, że zarówno uczniowie, rodzice jak i pozostali degustatorzy chlebów zostali zachęceni do poświęcenia czasu na samodzielne przygotowywanie zdrowych i pysznych wypieków.

  Wróbel-Grzegorek Grażyna


  zwiń

  04.10.2013

  "Marsz po zdrowie - nordic walking"

  Dnia 04.10.2013 roku po raz kolejny uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kazimierz Wielkiego w Wieleniu uczestniczyli w akcji "Marsz po zdrowie - nordic walking" organizowanego w ramach ogólnopolskiego programu "Trzymaj formę". W tym roku szkolnym partnerem w realizacji programu jest Burmistrz Wielenia Zbigniew Stochaj.

  Trasa marszu wyniosła 6 km i przebiegała z Wielenia do Bęglewa i z powrotem do Wielenia. Marsz poprzedziło krótkie szkolenie z zakresu techniki nordic walking oraz rozgrzewka dostosowana do potrzeb dyscypliny. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pokonywali trasę i obiecali uczestniczyć w kolejnym marszu.


  03.10.2013

  W lesie

  W czwartek nasza klasa III a wraz z wychowawczynią p. Bernadetą, udała się na wycieczkę do lasu. Zbieraliśmy szyszki, liście, korę różnych drzew i krzewów, aby zrobić wystawkę w naszej klasie. Uzbieraliśmy też bardzo dużo grzybów, w szczególności podgrzybków. Mierzyliśmy obwód drzew. Przez lornetkę próbowaliśmy wypatrzeć różne zwierzęta i ptaki. Udało nam się zobaczyć wiewiórkę skaczącą z jednego drzewa na drugie. Zwróciliśmy uwagę na pająki w pajęczynie.

  Wycieczka nam się podobała i dużo się nauczyliśmy.

  Emil


  30.09-03.10.2013

  Święto chłopców w naszej szkole

  30 września w Polsce obchodzimy Dzień Chłopaka. Również w naszej szkole w tym dniu chłopcy od swoich koleżanek z klasy otrzymali drobne podarunki i zwolnieni byli od odpowiedzi ustnych, a nauczyciele obdarowani zostali przez przedstawicielki SU drobnymi upominkami.

  Z okazji święta chłopców Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę dla uczniów klas IV - VI. W czasie zabawy odbyły się konkursy, w których młodzi mężczyźni musieli wykazać się swoimi umiejętnościami w dziedzinach, które zazwyczaj są domeną dziewczyn. Mimo nietypowych zadań poradzili sobie wyśmienicie.

  Obieranie jabłka (plastikowym nożykiem)     I miejsce- Kacper Siuda V c
      II miejsce - Jakub Łuszkiewicz VI a
      III miejsce - Michał Giś V b

  Spacer w szpilkach
      I miejsce- Oskar Błoch VI b
      II miejsce - Michał Szymański VI a
      III miejsce - Krzysztof Lisowski IV b

  Damski manicure
      I miejsce - Jan Stefaniak
      II miejsce - Maciej Sikora
      III miejsce - Paweł Malisz

  Plecenie warkocza
      I miejsce- Kacper Wojewoda V c
      II miejsce - Krzysztof Duda IV d
      III miejsce - Dominik Izydor V a

  Ponadto klasy IV-VI wzięły udział w konkursie na Kukłę idealnego chłopaka. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością, a ich prace zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym, przyciągając uwagę wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Podczas dyskoteki jury ogłosiło wyniki:     miejsce - klasa IV c,
      miejsce - klasa IV b,
      miejsce - klasa VI a.

  Wszystkie zwycięskie klasy otrzymały słodkie podarunki, a nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca był "szczęśliwy numerek".

  Ostatnią atrakcją były wybory "Idealnego Chłopaka", którym - wg dziewczyn naszej szkoły - został Dominik Jusko, uczeń klasy VI b.

  Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali słodkie upominki, ale największą nagrodą była świetna zabawa i wyjątkowa atmosfera!


  26.09.2013

  Europejski Dzień Języków

  Po raz kolejny w naszej szkole obchodzony był Europejski Dzień Języków. Święto to zainicjowane zostało przez Radę Europy, która wśród swoich działań prowadzi także politykę skierowaną na promocję językowej różnorodności i wielojęzykowość. Znajomość różnych języków jest ważna już na etapie wyboru kolejnych szczebli edukacji w kraju lub za granicą, a w przyszłości umożliwi zdobycie satysfakcjonującej pracy. Posługiwanie się językami obcymi pomaga przekroczyć bariery i różnice kulturowe, dzięki czemu poznawanie świata staje się łatwiejsze.

  Z tej okazji uczniowie klas IV-VI przygotowali prezentacje nt. wylosowanych przez siebie państw. I tak na korytarzu szkolnym powstała wystawa, na której wszyscy mogli obejrzeć np. francuską wieżę Eiffla, angielski London Eye czy austriacki lodowiec Grossglockner. Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością podczas wykonywania prac, a każda z nich zawierała takie elementy jak flaga, kontur państwa, nazwa stolicy, najważniejsze budynki/zabytki, nazwa języka urzędowego oraz kilka podstawowych zwrotów w danym języku.

  Również młodsi uczniowie naszej szkoły poznawali inne kraje i języki przygotowując plakaty nt. wylosowanego państwa, a rezultaty ich pracy zostały zaprezentowane na wystawie na małym skrzydle.

  Była to świetna okazja aby uaktywnić uczniów, którzy zawsze chętnie przychodzą z pomysłami i z wielkim zaangażowaniem biorą udział w życiu szkoły oraz aby przekazywać wiedzę inaczej niż zza nauczycielskiego biurka.

  26-27.09.2013

  Jesienne smakołyki

  26 i 27 września 2013r. przyrządzaliśmy w naszej klasie II b jesienne specjały: surówkę z marchewki i pyszne pieczone cynamonowe jabłka. Każdy z nas przyniósł produkty. Z wielkim zapałem zabraliśmy się do pracy. W ruch poszły nożyki. Obieranie warzyw to nie jest łatwe zadanie, ale poradziliśmy sobie z nim bardzo dzielnie. Pani przyniosła ogromną tarkę, dzięki której nasza surówka powstała bardzo szybko. Każdy miał okazję nauczyć się trzeć marchewkę. Gotową surówkę przełożyliśmy do miski i dodaliśmy do niej jeszcze więcej witamin z cytrynki. W końcu nastąpiła degustacja, a Panie Paulina i Ania pochwaliły efekty naszej pracy. W piątek było słodko. Do umytych i wydrążonych jabłek dodawaliśmy miód i cynamon. Zapachy roznosiły się po całej szkole, a słodki specjał wywołał uśmiechy na naszych twarzach!

  Uczniowie klasy II b


  23.09.2013

  Skąd się bierze chleb?

  Skąd się bierze chleb? Z czego się piecze chleb? Na czym polega praca piekarza? W jaki sposób przygotowuje się pieczywo w piekarni, a w jaki sposób w domu?

  Na te nurtujące pytania klasa III a szukała odpowiedzi nie tylko w podręcznikach, ale przede wszystkim w praktyce. Uczestniczyli w zajęciach z udziałem zaproszonego gościa- rodzica, który pokazał dzieciom jak można upiec chleb w domu. Udali się również z wizytą do piekarni Promyk w Pęckowie. Podczas zwiedzania piekarni, uczniowie obejrzeli pomieszczenie, w którym piecze się chleb. Dowiedzieli się o sposobie produkcji pieczywa oraz produktach potrzebnych do jego wytwarzania. Mieli okazję przyjrzeć się przyrządom i maszynom, które w piekarni spełniają ważną rolę. Urządzeniom do mieszania mąki i ciasta chlebowego oraz piekarskiej łopacie do wyciągania gorących bochenków z pieca. W piekarni zostali hojnie obdarowani wiedzą, gościnnością, życzliwą atmosferą oraz smacznymi, świeżymi wypiekami.

  Po tak ciekawych lekcjach, trzecioklasiści nie maja już problemu z odpowiedzią na powyższe pytania.

  SP &B.Ł.


  20.09.2013

  Odkrywamy Czystą Polskę

  "Sprzątanie Świata - Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa, ich segregacja oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

  Od 20 lat w trzeci weekend września setki tysięcy mieszkańców naszej planety, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling.

  Odkrywamy Czystą Polskę pod takim hasłem rusza tegoroczna, akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2013". Jak co roku, do akcji aktywnie włączyli się uczniowie naszej szkoły. Sprzątali nie tylko tereny wokół szkoły, ale również wyznaczone miejsca w Wieleniu, min. park, kort itd. Na lekcjach w tym dniu poruszano tematykę związaną z tą międzynarodową akcją.

  kółko


  14.09.2013

  Michałki po raz 10…

  14 września po raz 10 odbył się najstarszy w Wielkopolsce maraton MTB Michałki 2013. Ta niezwykła sportowa impreza, od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dorosłych, młodzieży i uczniów wieleńskiej podstawówki.

  Kiedy zawodnicy rywalizowali na trasie, na stadionie odbywały się zawody rowerowe dla dzieci do 15 roku życia. W wyścigach wystartowało 118 dzieci, co cieszy organizatorów, dla których jednym z celów organizacji maratonu jest popularyzowanie jazdy na rowerze wśród najmłodszych. Wśród zawodników z różnych zakątków kraju min. Szczecina, Międzychodu, Lipki, Pniew, Budzynia itp., naszą szkołę reprezentowała liczna grupa miłośników dwóch kółek.

  Po zaciętej rywalizacji, kilkoro uczniów z naszej szkoły zajęło czołowe miejsca. Wśród kategorii 7-9 lat - III miejsce zdobył Juliusz Dembski. W kategorii 10-12 lat Mikołaj Mazur zajął I miejsce, Martyna Wojewoda i Krzysztof Dadej zajęli II miejsce, a Jakub Mataczyna zajął III miejsce. Zawodnicy otrzymali medale, drobne nagrody, słodycze oraz wzięli udział w konkursie o trzy markowe rowery.

  kółko


  02.09.2013

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne odbyło się w sali gimnastycznej. Do grona społeczności szkolnej dołączyli nowi uczniowie - 77 pierwszoklasistów. Grono pedagogiczne powiększyło się o dwóch nowych nauczycieli, Pana Eugeniusza Formę nauczyciela historii oraz Pana Marcina Bagrowskiego nauczyciela zajęć technicznych. Z dniem 01 września 2013 r. zmieniła się dyrekcja szkoły. Dyrektor szkoły Regina Dolna powierzyła stanowisko Wicedyrektora szkoły Panu Eugeniuszowi Formie.

  28.06.2012

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013  26.06.2013

  "TYLE CZŁOWIEK WART, ILE DRUGIEMU MOŻE POMÓC."

  Mija kolejny rok akcji zbiórki nakrętek w naszej szkole. Akcja ta ma na celu nie tylko dbanie o środowisko (plastik jest największym utrapieniem środowiska naturalnego - rozkłada się 100-1000 lat), ale przede wszystkim pomoc niepełnosprawnym dzieciom.

  Tegoroczna zbiórka nakrętek przeznaczona była na pomoc dla Agatki i Natalki - uczennic pierwszej klasy naszej szkoły. Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać kilkaset kilogramów nakrętek, czym przyczyniliśmy się do ich rehabilitacji. W imieniu dziewczynek i jej rodziców dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję.  czerwiec 2013

  Egzamin na kartę rowerową

  W ubiegłym tygodniu uczniowie klas czwartych zdawali egzaminy na kartę rowerową.

  Egzamin sprawdzający głównie przepisy ruchu drogowego składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

  W tym roku po raz pierwszy egzamin praktyczny odbywał się w niedawno oddanym do użytku miasteczku ruchu drogowego. Obiekt znajduje się na terenie szkoły i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Nie wszyscy jednak czwartoklasiści mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności praktycznych, warunkiem było zaliczenie części teoretycznej, która dla niektórych okazała się nie lada zadaniem.


  18.06.2013

  Lekcje wychowawcze inaczej…

  Wystawione oceny, wysokie wyniki, liczne sukcesy i piękna pogoda to tylko niektóre argumenty, które zadecydowały, iż klasa IV a wtorkowe lekcje spędziła w nietradycyjny sposób…


  07-08.06.2013

  W Trójmieście

  W dniach 6-7 czerwca wyjechałam z koleżankami i kolegami z klas piątych na wycieczkę do Trójmiasta.

  Wstałam wcześnie rano. Sprawdziłam czy wszystko mam spakowane i zjadłam śniadanie. Nie miałam wielkiego apetytu, dlatego w mojej torbie znalazło się dużo bułek. O 6:45 pożegnałam się z babcią i wsiadłam do autobusu. Gdy autobus wyruszył, zrobiłam się głodna jak wilk. Byłam podekscytowana i cały czas się uśmiechałam ze szczęścia. Po ok. 2 godzinach jazdy zatrzymaliśmy się w małej miejscowości, której nazwy nie znałam. Było tam małe zoo. Opiekunowie wyznaczyli nam czas 45 minut na obejrzenie zoo. Było tam wiele ciekawych zwierząt. Po raz pierwszy w życiu widziałam jak paw rozkłada swój królewski ogon oraz lwa. Po dojechaniu do Trójmiasta oglądaliśmy oceanarium, w którym było mnóstwo ryb i zwierząt morskich. Najbardziej zachwyciła mnie meduza oraz płaszczka. Następnie poszliśmy zwiedzać stuletni statek, który przetrwał dwie wojny światowe- Błyskawicę. Pojechaliśmy do ośrodka wypoczynkowego ,,Korona”. Podobało mi się tam. Zjedliśmy obiadokolację, a potem poszliśmy na spacer nad morze. Na brzegu było dużo ładnych muszelek, które nazbierałam na pamiątkę. Następnego dnia zjedliśmy śniadanie i wyjechaliśmy do Sopotu na molo. Gdy na nie weszłam zaparło mi dech w piersiach, tak pięknie wyglądało morze. Przy molo spotkaliśmy piosenkarza Skibę, który rozdawał autografy. Tego dnia pogoda nam sprzyjała. Gdy jechaliśmy do fokarium, robiło się coraz cieplej. Tam obejrzałam różne sztuczki wykonywane przez foki. Zdziwiłam się jak są inteligentne. Następnie pojechaliśmy do latarni morskiej. Weszłam po kręconych schodach na sam szczyt, skąd było widać morze w całej swej okazałości. Tego dnia byłam również na stadionie. Pan kierowca bezpiecznie zawiózł nas do domu.

  Ta wycieczka bardzo mi się podobała. Chciałabym w wakacje znów pojechać nad morze.

  Natalia D.


  31.05.2013

  Mistrzowski Dzień Dziecka

  Kiedy mówimy naszym uczniom, że są dziećmi, protestują. Z drugiej strony, każdy dorosły chętnie wraca do czasów dzieciństwa.
  W tym jednym dniu w roku zdarza się, że życzenia otrzymują i rodzice i dzieci.

  Dzień Dziecka w naszej szkole po raz kolejny świętowaliśmy na Stadionie Miejskim w Wieleniu. Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w Turnieju Piłki Nożnej Szkolna Liga Mistrzów. Poszczególnym klasom w drodze losowania przydzielono zespoły piłkarskie z Ligi Mistrzów, natomiast zawody rozgrywano w trzech grupach po trzy zespoły. Ambicji zaangażowania w duchu zasady fair play mogliby się uczyć od dzieci niejedni zawodowi piłkarze. Młodzi adepci piłkarscy wspierani byli głośnym i zorganizowanym dopingiem swoich kolegów i koleżanek. W wyniku rozegranych meczów bezkonkurencyjna okazała się klasa VI a, która grała jako AC Milan, drugie miejsce zajął Arsenal Londyn czyli klasa V b a na trzecim miejscu uplasował się Bayern Monachium klasa VI c. Wszystkie zespoły z rąk przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marleny Wojtkowiak otrzymały pamiątkowe dyplomy, a drużyny na podium dodatkowo puchary. Organizatorami, a jednocześnie sędziami turnieju byli nauczyciele wychowania fizycznego Sławomir Szymczak i Marcin Rychlik.

  W czasie gdy starsi uczniowie rozgrywali turniej piłki nożnej, klasy I-III korzystały z atrakcji przygotowanych przez szkołę i Radę Rodziców. Dmuchane zamki, wata cukrowa, ciasto drożdżowe, ciastka, cukierki oraz napoje miały do dyspozycji dzieci w dniu swojego święta. W dalszej części imprezy nauczyciele klas I-III zorganizowali zawody sportowe w formie wyścigów rzędów, natomiast z atrakcji mogli skorzystać uczniowie klas IV-VI. Dzień Dziecka odbył się dzięki wsparciu Rady Rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły i sponsorom.

  Sprawna organizacja, sprzyjająca pogoda, a przede wszystkim miłe wrażenia, zadowolenie i szczęście malujące się na twarzy naszych uczniów, tak zapamiętamy Dzień Dziecka 2013 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  29.05.2013

  GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY dla uczniów klas III w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  Dnia 29 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierz Wielkiego w Wieleniu odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem Wiosna w ogródku i na talerzu. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół podstawowych z Roska, Gulcza, Miałów, Dzierżąźna Wielkiego i Wielenia. Uczestnicy konkursu wzięli udział w drużynowych rozgrywkach o tytuł Mistrzowskiej Drużyny Ortografii oraz indywidualnie pisali dyktando ubiegając się o tytuł Mistrza Ortografii.

  Wyniki konkursu:
  tytuł Mistrzowskiej Drużyny Ortografii zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wieleniu

  Indywidualny Tytuł Mistrz Ortografii zdobył uczeń Jakub Sikora SP w Wieleniu
  II miejsce - Julia Domina SP w Wieleniu
  III miejsce - Wioletta Kaprucka SP w Rosku
  IV miejsce - Joanna Marcinkowska SP w Rosku

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne nagrody rzeczowe. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.


  28.05.2013

  WYCIECZKA EDUKACYJNO-REKREACYJNA KLAS PIERSZYCH

  Dnia 28 maja 2013r. uczniowie klas: I a i I c wraz z wychowawcami i opiekunami odbyli wycieczkę do Poznania. Pierwsze kroki skierowane były do zoo, gdzie z bliska można się przyjrzeć różnym gatunkom zwierząt, o których uczniowie wcześniej uczyli się na zajęciach, realizując zagadnienia z bloku tematycznego "Z wizytą w zoo". Dzieci z łatwością rozpoznawały i nazywały większość zwierząt, a nazwy tych mniej znanych odczytywały z tablic informacyjnych. Spacer po ogrodzie zoologicznym odbywał się przy drobnym deszczyku, ale za to umilił go "koncert" w wykonaniu pięknej śnieżnobiałej papugi, a na pożegnanie głośno odezwał się osioł domowy. Kolejnym etapem wycieczki był pobyt w Teatrze Muzycznym na spektaklu pt. "Pchła Szachrajka". Uczniowie przypomnieli sobie zasady kulturalnego zachowania się i pokazali, że potrafią grzecznie przebywać w takich miejscach. Na zakończenie czekała wszystkich wesoła zabawa, na Malcie wiele śmiechu i radości było podczas zjeżdżania ze stoku na pontonach. Uczniowie zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Wielenia, gdzie czekali stęsknieni rodzice.


  27.05.2013

  Dzień Rodziny

  Dnia 27 maja2013r. uczniowie klasy I b,c pod opieką swoich wychowawczyń przygotowali program artystyczny pt ,,Kot w butach'' dla swoich bliskich. Na szkolne obchody Dnia Rodziny licznie przybyły całe rodziny występujących uczniów i osoby zaprzyjaźnione ze szkołą. Mali aktorzy z bijącym sercem i wypiekami na twarzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Rodzice z podziwem i wzruszeniem oklaskiwali swoje pociechy. Na zakończenie całego programu artystycznego dzieci podarowały swoim zaproszonym Gościom tęczowe słoiczki i piękne laurki.


  27.05.2013

  Przedstawienie dla przedszkolaków

  Dnia 27 maja2013r. wychowawcy klas pierwszych wraz ze swoimi wychowankami zaprosili przedszkolaków na bajkę w ich własnym wykonaniu. Zaproszeni goście, młodsi koledzy i koleżanki z przedszkola w Wieleniu i Miałach mieli możliwość obejrzenia spektaklu pt. Kot w butach. Przedstawienie zostało wystawione w sali gimnastycznej. Bajka dobrze znana wszystkim dzieciom, została w sposób zaskakujący przedstawiona młodej publiczności. Barwne stroje małych aktorów, ich sposób poruszania się, sprawiały, że dzieci bardzo mocno angażowały się w sztukę. Przedszkolaki z zadowoleniem obejrzały przedstawioną bajkę, widać było szczęśliwe buzie dzieci, bajka jak wiemy, ma dobre zakończenie.


  24.05.2013

  A kwiatki matki pozostają świeże, bo tylko matka umie kochać szczerze…

  A kwiatki matki pozostają świeże, bo tylko matka umie kochać szczerze… Takimi słowami w czwartkowe popołudnie, uczniowie klasy IIa pod kierunkiem wychowawczyni mgr Bernadety Łukomskiej uczcili święto Dnia Matki. Drugoklasiści przygotowali dla swoich mam wierszyki i piosenki. Były życzenia, kwiatki i kolorowe laurki.

  Tego dnia zadowolenie i uśmiech zagościł na twarzy każdej mamy.


  22-23.05.2013

  Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych
  w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  22 maja 2013 roku w bibliotece szkolnej, odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas I b i I c, a 23 maja klas I a i I d.

  Uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek, księgozbiorem dla najmłodszych uczniów oraz "prośbami" książki. Specjalnie na tę okazję uczennice z klasy VI b przygotowały dla nowych czytelników krótką inscenizację pt. "Szlakiem baśni", połączoną z rozwiązywaniem zagadek tematycznie związanych z bajkami i baśniami. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie i odbyło się pasowanie na czytelnika. Każdy uczeń otrzymał na pamiątkę dyplom pasowania na czytelnika. Przed powrotem do klasy każdy nowy czytelnik wypożyczył pierwszą książkę


  21.05.2013

  Historia toruńskiego piernika…

  21maja 2013 roku we wtorek ja wraz ze swojš klasš IV c i IV a, pojechaliœmy do Torunia. Wyjazd odbył się już o godzinie 5:30, ale nikt w czasie podróży nie był senny. Kiedy wjechaliœmy do Torunia ujrzeliœmy piękne widoki z Wisłš w tle. Najpierw zwiedziliœmy fabrykę pierników toruńskich. Poznaliœmy historię piernika toruńskiego, min. katarzynki i ciekawe legendy zwišzane z miastem. Był konkurs na najładniejsze pierniki i konkurs rozróżniania przypraw. Następnie udaliœmy się do orbitarium na film pod tytułem „Wehikuł czasu” o przeszłoœci Torunia. Potem poszliœmy do geodium, były tam ciekawe wynalazki, którymi się bawiliœmy. Kolejne godziny to zwiedzanie zabytków Torunia, zobaczyliœmy takie zabytki jak: krzywš wieżę, dom Mikołaja Kopernika, makietę miasta, katedrę œw. Janów i pomnik Mikołaja Kopernika.

  Czas wolny prawie wszyscy uczestnicy wycieczki spędzili na poszukiwaniach pamištek z tego niezwykłego miasta. Ja na pamištkę z wycieczki kupiłem parcelowanego krzyżaka, a inni oczywiœcie… pierniki…

  Maciej K.


  15-17.05.2013

  Czas spędzony w stolicy…

  W dniach 15 - 17 maja 2013r. udaliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem. Dzień przywitał nas pięknym wschodem słońca. Na miejsce przybyliśmy w południe, gdzie powitał nas pan przewodnik. Przez trzy dni oprowadzał nas po naszej stolicy. Poznaliśmy historię miasta, zwiedziliśmy ciekawe zabytki takie jak Zamek Królewski, Barbakan i Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście i Pałac Prezydencki, Belweder, Katedrę i inne kościoły, Pałac na Wodzie i Park Łazienkowski, Pałac w Wilanowie. Byliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego i Małego Powstańca. Odwiedziliśmy Powązki Wojskowe, gdzie pochowani są ludzie zasłużeni dla naszego kraju i gdzie znajduje się Pomnik Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem. Zobaczyliśmy również Sejm, Pałac Kultury i Nauki, skąd podziwialiśmy piękną panoramę Warszawy, Stadion Narodowy, studio radia Zet, Świątynię Opatrzności Bożej z Panteonem Wielkich Polaków. Byliśmy także w Centrum Nauki Kopernik i mogliśmy tutaj zobaczyć różne ciekawostki naukowe i sami przeprowadzić doświadczenia. Ciekawym punktem naszej wycieczki była możliwość zobaczenia jak lądują i startują samoloty z warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina. Po trzech dniach pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Wielenia.


  14.05.2013

  DRZWI OTWARTE DLA PRZYSZŁYCH PIERWSZOKLASISTÓW

  Dnia 16 maja 2013 roku odbyły się Drzwi otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów. Przyszli pierwszoklasiści i ich rodzice zostali powitani w holu szkoły przez panią dyrektor mgr Reginę Dolną. Pani dyrektor przedstawiła nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w tym przyszłych wychowawców klas pierwszych. Następnie przedstawiła listy uczniów przydzielonych do poszczególnych klas. Przyszli wychowawcy wraz z dziećmi udali się do sal lekcyjnych oraz pokazali przyszłym uczniom szkołę.


  więcej...

  Dalsza część spotkania odbyła się w sali gimnastycznej, gdzie były przygotowane stanowiska do zajęć z dziećmi w zakresie edukacji polonistycznej prowadzone pod kierunkiem Danuty Busse, matematycznej - Anny Baron, plastycznej - Elżbiety Snelli oraz zajęcia ruchowe - Małgorzaty Paszczyńskiej pod nazwami: stacja Literkowo, stacja Cyferkowo, stacja Kredka i pędzel, stacja Radosna szkoła. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach. Przy każdej stacji otrzymały drobne nagrody. Pomocą młodszym kolegom służyli uczniowie z klas trzecich.

  Rodzice przyszłych pierwszoklasistów mogli zapoznać się z zestawem podręczników do klasy pierwszej. Otrzymali broszurki informacyjne na temat dojrzałości szkolnej.

  Drzwi otwarte poprzedziło spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów, które odbyło się dnia 9 kwietnia 2013 roku. Spotkanie odbyło się pod hasłem Dojrzałość szkolna. Prezentację na ww. temat przedstawiły Danuta Busse i Elżbieta Snella. Rodzice otrzymali materiały w formie broszurek Kodeks rodzicielskiego postępowania i Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły? przygotowane przez Annę Baron. Pani dyrektor Regina Dolna omówiła przygotowanie szkoły na przyjęcie nowych uczniów pod względem bazy materialnej.

  Danuta Busse

  zwiń

  14.05.2013

  Wycieczka do Torunia

  14.05.2013 roku klasa III A pod dowództwem wychowawcy pani Danuty Busse udała się na wycieczkę do Torunia. Mimo, że godzina 6.00 nie jest najlepszą porą dla trzecioklasisty, to w komplecie wyjechaliśmy z Wielenia. Po czterech godzinach byliśmy w grodzie Mikołaja Kopernika, który tak "namieszał" w gwiazdach i planetach. Toruń przywitał nas pogodnie i zaprosił do Planetarium. Kosmiczna podróż wywołała wiele emocji i była niezwykłą lekcją astronomii.
  więcej...

  Na spacer po Starym Mieście udaliśmy się z panem przewodnikiem, który pod pomnikiem Flisaka pięknie opowiedział nam legendę o tym toruńskim bohaterze. Podziwialiśmy toruńskie zabytki, katedrę św. Janów, w której znajduje się jeden z największych średniowiecznych dzwonów i wiele innych dzieł sztuki. Z dużym zapałem wdrapaliśmy się na wieżę kościelną, byliśmy w doskonałej formie. Zatrzymaliśmy się oczywiście pod pomnikiem i domem Mikołaja Kopernika, najsłynniejszej postaci miasta. Nie obyło się bez zakupów. Bez łupów nie mogliśmy wracać do Wielenia. Oj, czego tam nie było.

  Mała przekąska w znanej restauracji dodała nam energii. W Forcie IV odbyliśmy piernikową lekcję. Najsłynniejsze pierniki są przecież w Toruniu. Bardzo smacznie!!! Aaa, nie wszystkie budynki w Toruniu są proste, przy Krzywej Wieży można się zdziwić.

  Oczywiście byliśmy bardzo grzeczni, mili i kulturalni. Nasza pani i opiekunowie też. Dość późną porą wróciliśmy szczęśliwie do Wielenia. zwiń

  Antek Spychalski


  13.05.2013

  Niezwykłe okazały się miejsca …

  Uczniowie klasy IV b Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyli fascynującą wycieczkę. Niezwykłe okazały się miejsca i sytuacje: przejazd kolejką wąskotorową ze Żnina do Wenecji czy zwiedzanie Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Uczniowie miło spędzili czas w biskupińskim grodzie, zdobywając nową wiedzę i umiejętności. Wycieczkę, pełnymi atrakcjami dla uczniów, zakończono w Parku Dinozaurów w Rogowie.


  07-10.05.2013

  Tam byliśmy … Częstochowa - Oświęcim - Kraków - Wieliczka

  W dniach 7 - 10 maja 2013r. uczniowie z klasy VI a i c wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Częstochowy, Oświęcimia, Krakowa i Wieliczki.

  Wyruszyliśmy o godzinie 5.00 rano sprzed budynku szkoły, żegnani przez grono Rodziców. W autokarze przywitał nas pan Przemysław Ćwikła - pełniący funkcję naszego pilota. Po długiej podróży ze śpiewem na ustach dotarliśmy do Częstochowy. Pełni radości przywitaliśmy się z Maryją i zwiedziliśmy oblicza Jasnej Góry. Następnie ruszyliśmy do Oświęcimia. Nasza młodzież zaopatrzona w specjalne mikroporty ze słuchawkami przekroczyła bramę obozu, nad którą widniał napis: "Arbeit Macht Frei".
  więcej...

  Dla wszystkich zwiedzanie tego miejsca było olbrzymim przeżyciem. Każde słowo pani przewodnik przywoływało okropności wojny i tragiczny los ludzi, którzy stracili swoje życie w obozie. Po ponad godzinnym pobycie w Oświęcimiu udaliśmy się autokarem do drugiego obozu w Brzezince. Pani przewodnik przedstawiła nam kolejną lekcją żywej historii. Wszyscy w zadumie udaliśmy się do autokaru i ruszyliśmy w dalszą drogę. Około godziny 21.00 dotarliśmy do naszego hotelu turystycznego w Luborzycy koło Krakowa. Przez kolejne dwa dni po śniadaniu wyruszaliśmy, by zwiedzać Kraków. Nasz autokar szybko docierał pod wawelskie wzgórze. Tutaj czekała nas miła niespodzianka - wyjrzało słońce. Już przy wejściu Naczelnik Tadeusz Kościuszko przywitał nas z grzbietu swego rumaka. Przekroczyliśmy bramy Wawelu i stanęliśmy przed Katedrą. Pan przewodnik wprowadził nas do Panteonu sławy i świetności Polski okresu Piastów, Jagiellonów, Andegawenów i Sasów. Podziwialiśmy drogocenne arrasy z okresu panowania Zygmunta Augusta, zabytkowe nagrobki polskich królów i królowych, wysłuchaliśmy historii o św. Stanisławie. Podziwialiśmy liczne zabytki kultury narodowej. Następnie udaliśmy sie na wieżę. Wszyscy mieli możliwość dotknięcia serca Dzwonu Zygmunta. Z wysokości przeszliśmy do podziemi Katedry. Pokłoniliśmy się naszym wieszczom narodowym - Adamowi Mickiewiczowi i Juliuszowi Słowackiemu. Pan przewodnik przedstawił nam historię otwarcia grobu królowej Jadwigi. Obejrzeliśmy m. in. Kaplicę Zygmuntowską. Wyruszyliśmy na dalszy podbój podziemi. Byliśmy w Krypcie Leonarda, widzieliśmy groby m. in. Generała Władysława Sikorskiego, Marszałka Piłsudskiego. Po tej żywej lekcji historii rozpierała wszystkich duma, że mamy tak wspaniałą przeszłość i takich bohaterów. Kolejnego dnia ruszyliśmy do Kazimierza. Przespacerowaliśmy się po rynku dzielnicy żydowskiej, a pan przewodnik przybliżył nam historię tego narodu. Widzieliśmy trzy synagogi. Rozmawialiśmy o świętach i zwyczajach żydowskich. Atrakcjom nie było końca, bowiem udało nam się zdobyć Kopiec Kościuszki, by z jego szczytu obejrzeć panoramę Krakowa. Nie zabrakło także dodatkowych atrakcji, pobyt w Ogrodzie doświadczeń oraz w Podziemiach Krakowa dostarczył nam wiele emocji i uporządkował naszą dotychczasową wiedzę. Ukoronowaniem wycieczki było zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. Uczniowie spacerując podziemnymi korytarzami podziwiali komory, kaplice, podziemne jezioro oraz rekonstrukcję starych urządzeń służących do wydobywania soli. Na uczestnikach największe wrażenie wywarła Kaplica Św. Kingi z żyrandolami z solnych kryształów.

  Cztery wspólnie spędzone ze sobą dni zostaną w pamięci uczniów i nauczycieli bardzo długo, bowiem mimo fizycznego zmęczenia wszyscy wrócili do Wielenia z uśmiechami na twarzach. Takich chwil się nie zapomina… zwiń


  09.05.2013

  Od ziarenka do bochenka

  Dnia 9 maja uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyli wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną.

  Najpierw uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Tego dnia miała tam miejsce impreza edukacyjna "Od ziarenka do bochenka". Uczniowie mogli zobaczyć: omłoty cepami, czyszczenie ziarna ,mielenie ziarna na żarnach, młyn, przygotowanie ciasta chlebowego, piec do pieczenia chleba, pokaz pracy kowala, a także wyrób masła i kawy zbożowej. Drugoklasiści oglądali jak wypieka się szczodraki , następnie mogli je degustować.

  Druga część wycieczki miała miejsce w kinie Helios w Pile. Dzieci obejrzały film trójwymiarowy "Krudowie" .

  Około godziny 18.30 uczestnicy wycieczki trochę zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do Wielenia.


  07.05.2013

  Dzień Patrona

  W tym roku szkolnym obchody Dnia Patrona odbyły się 7 maja 2013 r. Tradycyjnie uczniowie klas V pod kierunkiem wychowawczyń - pp. Anety Rutkowskiej- Forma i Marii Kaźmierczak - przygotowali uroczysty apel. Młodzi aktorzy przypomnieli najważniejsze wydarzenia związane z królem Kazimierzem Wielkim - patronem naszej szkoły.

  W podsumowaniu narrator - uczeń Mikołaj Mumot powiedział:
  W życiu należy odwoływać się do wartości i historii narodu. Kazimierz Wielki to władca, który może być przykładem do naśladowania dla młodych Polaków budujących nowe, demokratyczne, silne państwo polskie. Ważnym elementem jest też tworzenie, pielęgnowanie i szerzenie historii, tradycji i kultury lokalnej, budowanie naszej małej ojczyzny.

  Dyrektor szkoły Regina Dolna podziękowała uczniom oraz zaangażowanym nauczycielom…i odwołała sprawdziany i kartkówki zapowiedziane w tym dniu! Jak świętować, to na całego!


  30.04.2013

  Kolor biało - czerwony

  W szkole uczczono Święto Konstytucji 3 Maja. Lekcje w ostatnim dniu przed weekendem majowym, rozpoczęły się od założenia przez wszystkich uczniów i nauczycieli biało- czerwonych opasek. Odśpiewano hymn państwowy. Na zajęciach dominowały tematy patriotyczne, utrwalano wiadomości o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dniu Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Święcie Pracy. W każdej sali lekcyjnej zawisły gazetki nawiązujące do zbliżających się świąt.

  27.04.2013

  Przedszkolaki w naszej szkole

  W kwietniu gościliśmy w naszej szkole przyszłych uczniów , a obecnych przedszkolaków. Maluchy miały okazję obejrzeć zajęcia edukacyjne w klasach pierwszych i aktywnie w nich uczestniczyć .W trakcie trwania zajęć przedszkolaki usiadły w szkolnych ławkach i przez chwilę poczuli się prawdziwymi uczniami wieleńskiej podstawówki. Po zakończonych zajęciach przyszedł czas na zwiedzanie szkoły, w której od września będą zdobywać wiedzę.


  17.04.2013

  Próbny alarm przeciwpożarowy

  Dnia 17 kwietnia 2013r. odbyła się próbna ewakuacja szkoły na wypadek pożaru.


  27.03.2013

  W ostatni dzień zajęć przed Wielkanocą w naszej klasie Ib zorganizowaliśmy wspólne przygotowania do świąt. Postanowiliśmy spędzić trochę czasu w rodzinnej atmosferze. Miło było zobaczyć wszystkich zaangażowanych w pracę nad świątecznymi wypiekami, bo takie właśnie było nasze zadanie.

  Przynieśliśmy wszystkie potrzebne składniki, zorganizowaliśmy nawet piekarnik. Razem pracowaliśmy w pocie czoła, wymyślając możliwości ozdabiania wypieków. W czasie kiedy czekaliśmy, aż babki się upieką, zamieniliśmy klasę w kino i na wielkim ekranie obejrzeliśmy bajkę o Wielkanocnych Przygodach. Nagrodą za taką pracę i cierpliwość było wspólne zajadanie pachnących babeczek.

  Z pełnymi brzuszkami rozmawialiśmy o świątecznych tradycjach, o prezentach o których marzymy, o tym kto na nie zasłużył, a kto nie do końca. Okazało się, że w naszej klasie wszyscy zasłużyli na koszyki pełne niespodzianek. Zatem Zajączku- CZEKAMY!

  Wracaliśmy do domów bardzo zadowoleni, życząc sobie wesołych świąt.


  25.03.2013

  Lekcja otwarta dla rodziców

  Dnia 25 marca w klasie I a odbyły się lekcje otwarte dla rodziców. W przedświątecznym zabieganiu wielu rodziców znalazło czas, aby zobaczyć swoje pociechy podczas pracy w szkole. Zajęcia dotyczyły tradycji wielkanocnych. W pierwszej części, dzieci prezentowały różne swoje umiejętności, takie jak: wypowiadanie się, czytanie, układanie i pisanie zdań z rozsypanki wyrazowej, dodawanie i odejmowanie liczb, recytowanie wierszy o tematyce świątecznej. W drugiej części uczniowie z rodzicami robili pisanki. Wspólna praca dostarczyła wszystkim wiele radości. I młodsi i starsi uświadomili sobie, jak ważne jest pielęgnowanie polskich świątecznych zwyczajów.


  25.03.2013

  Szkolny Konkurs Matematyczny

  Dnia 20 marca odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny "Mistrz matematyki 2013" zorganizowany przez mgr Barbarę Fobka i mgr Barbarę Sikora. W konkursie brało udział 16 uczniów klas III uzdolnionych matematycznie. Uczniowie rozwiązywali test matematyczny składający się z 10 zadań otwartych i 2 zamkniętych.

  Wyniki konkursu:
  I miejsce - Kacper Wojewoda z klasy III a
  II miejsce - Julia Szewczyk z klasy III b
  III miejsce - Julia Wiącek z klasy III c.


  25.03.2013

  SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

  Dnia 25.03.2013r. odbył się szkolny konkurs recytatorski ,,Bractwo Brzechwy i Tuwima i innych autorów poezji dziecięcej''. W szkolnym konkursie brało udział 17 uczniów.

  Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale. Na uwagę zasługiwał dobór rekwizytów i bogactwo strojów oraz oryginalne interpretacje utworów.

  Komisja konkursowa w składzie: Maria Banasiak, Małgorzata Paszczyńska, Paulina Rychlik przyznała uczestnikom następujące miejsca:
  I Zuzanna Dolna -uczennica klasy Ia
  II Patrycja Rojewska -uczennica klasy Ia
  III Zofia Izydor -uczennica klasy Ib

  wyróżnienie:
  Julia Szefczyk IIIb
  Marta Dykow IIIc

  Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. A pozostali uczestnicy otrzymali słodkie lizaki i dyplomy za udział w konkursie.

  Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, nauczycielom i rodzicom za doskonałe przygotowanie małych artystów.


  22.03.2013

  Turniej Piłki Siatkowej "Trzymaj formę"

  Od dwóch lat w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu realizowany jest ogólnopolski program prozdrowotny "Trzymaj formę". Celem programu jest promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej oraz zapobieganie działaniom zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży. Koordynatorem programu w szkole jest Grażyna Wróbel-Grzegorek. W ramach działań programowych dnia 22 marca 2013 roku zorganizowany został Turniej Piłki Siatkowej. Ideą spotkania było pokazanie uczniom szkoły podstawowej, że aktywność ruchowa i chęć wspólnej zabawy jest ważna w każdym wieku. Tak więc podczas turnieju zawodnikami byli pracownicy samorządu oraz nauczyciele z wieleńskich szkół. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego tego dnia wystąpili w roli kibiców.
  więcej

  Turniej przebiegał w rywalizacji czterech drużyn: reprezentacja Urzędu Miejskiego w Wieleniu, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu, Zespołu Szkół im. hetmana Stefana Czarnieckiego oraz Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego. Po uroczystym otwarciu turnieju, przywitaniu zawodników, gości i uczniów rozpoczęła się zacięta rywalizacja. Rozgrywki przebiegały systemem "każdy z każdym". Każda z drużyn rozegrała trzy mecze po jednym secie do 25 punktów. Choć turniej miał charakter zabawowy, grający dawali z siebie wszystko, aby doprowadzić swoją drużynę do wygranej. Nie brakowało efektownych zagrywek, bloków, ale i upadków. Przerwy między meczami uprzyjemniały występy zespołów chirliderskich uczennic szkoły podstawowej. Dzięki młodym kibicom podczas rozgrywek było barwnie i głośno. Kibice przekrzykiwali się w dopingu swoich drużyn, a atmosfera dorównywała rozgrywkom ligowym. Po rozegraniu sześciu zaciętych meczy zostali wyłonieni zwycięzcy. I tak:


  I miejsce - drużyna nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu,
  II miejsce - reprezentacja Urzędu Miejskiego w Wieleniu,
  III miejsce - drużyna nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej im. Kazimierz Wielkiego w Wieleniu,
  IV miejsce - drużyna nauczycieli Zespołu Szkół im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu.

  Choć rywalizacja wyłoniła zwycięzców, tak naprawdę tego dnia każdy był zwycięzcą - każdy zawodnik oraz kibic, który chciał się bawić i promować aktywność ruchową. Impreza przebiegła w miłej atmosferze, a organizatorzy oraz zawodnicy wyrazili chęć kontynuacji turnieju w kolejnych latach.

  Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz uczniom za wspólną zabawę!

  Skład drużyn:
  Urząd Miejski w Wieleniu:

  • KAPITAN - burmistrz Zbigniew Stochaj
  • Jacek Fręś
  • Marek Dolny
  • Adam Pazurek
  • Radosław Janecki
  • Paweł Heppner
  • Zbigniew Kotowski
  • Grażyna Ryżek

  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu:
  • KAPITAN - Mirosław Sałanowski
  • Marek Durh
  • Joanna Ignaszak
  • Marcin Bagrowski

  Zespół Szkół im. hetmana Stefana Czarnieckiego:
  • KAPITAN - Robert Grzebyta
  • Arkadiusz Gajdziński
  • Agnieszka Białys- Fobka
  • ks. Piotr Derda

  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu:
  • KAPITAN - Grażyna Wróbel-Grzegorek
  • Sławomir Szymczak
  • Marcin Rychlik
  • Jolanta Ściegienna
  • Marek Boharewicz
  • Monika Graś

  Sędzia: uczeń Zespołu Szkół im. hetmana Stefana Czarnieckiego - Karol Gumny
  Oprawa muzyczna: Paweł Heppner

  Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju dla: Sławomira Szymczaka, Jolanty Ściegiennej, Marcina Rychlika, Joanny Orzechowskiej, Magdaleny Ryżek, Krystyny Mallach, Marceliny Ptak, Anny Błoch, Macieja Sosnowskiego.

  Dziękujemy również sponsorowi turnieju Panu Szymonowi Wróbel firma Euro-Seven.

  Grażyna Wróbel -Grzegorek

  zwiń

  18-22.03.2013

  Tydzień zajęć z języka angielskiego
  pod patronatem Świętego Patryka


  14.03.2013

  Pomagamy zwierzętom

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, organizowane są różne akcje charytatywne.

  Od kilku lat dużym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodzin cieszy się akcja "Pomagamy zwierzętom".

  W mroźne, zimowe dni uczniowie klas pierwszych realizując tym samym temat omawiany na zajęciach, gromadzili karmę dla dzikich zwierząt i zawieźli ją do pobliskiego Leśnictwa Wizany.

  więcej

  Ponadto Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę karmy dla psów i kotów. W tym roku szkolnym do akcji włączyły się niemal wszystkie klasy IV - VI. Zebrano przeszło 351 kg pożywienia. Nagrodą za największą ilość zebranej karmy w danej klasie była wizyta w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Jędrzejewie. Najbardziej w realizację przedsięwzięcia zaangażowała się klasa V b, która zgromadziła na swoim koncie klasowym 136 kg karmy.

  W minionym tygodniu uczniowie tej klasy wraz z opiekunami, udali się do schroniska w Jędrzejewie, aby przekazać zebrane "dary" dla czworonożnych przyjaciół.

  Na miejscu pracownicy schroniska oprowadzili uczniów po terenie, opowiedzieli o funkcjonowaniu schroniska, poinformowali o zasadach zabrania psa ze schroniska oraz o tym jak powinniśmy opiekować się czworonożnymi przyjaciółmi.

  Dla pozostałych uczniów, którzy również mocno zaangażowali się w akcję ( klasy IV c, V a) odbyła się pogadanka z udziałem przedstawiciela Pogotowia dla Zwierząt w Trzciance.

  Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleniu udowodnili, że organizowanie takich akcji jest bardzo potrzebne, dziękują wszystkim którzy wsparli ich działania.

  zwiń

  08.03.2013

  8 marzec…

  Szczęścia, uśmiechu, dużo radości, spełnienia marzeń i satysfakcji z wszelkich swoich działań… tego i wiele innych ciepłych słów usłyszała płeć piękna w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  Tego dnia wszystkie dziewczynki otrzymały kwiatki lub drobne prezenty od chłopców ze swojej klasy, a nauczyciele którym również udzielił się ten miły nastrój, zapomnieli w tym dniu o odpytywaniu i kartkówkach.

  Ponadto na korytarzach szkolnych można było podziwiać wystawę prac plastycznych pt. " Kobieta współczesna". Cały dzień upłynął w bardzo miłej i pozytywnej atmosferze.


  19.02.2013

  Z pokarmem do paśnika

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu uczą się jak należy pomagać zwierzętom. Aby zdobyta wiedza nie pozostała tylko w teorii, zorganizowany został wyjazd wszystkich pierwszaków do leśniczówki Wizany. W lesie, przy wielkim paśniku uczniowie spotkali się z panem leśniczym, który poszerzył wiedzę dzieci na temat dokarmiania zwierząt. Opowiedział, jak i kiedy karmić zwierzęta, aby im pomóc, a nie zaszkodzić; uzmysłowił, jak dużą rolę mają tzw. lizawki stojące w lesie, które dostarczają sarnom, dzikom, zającom koniecznych składników mineralnych. Po tej interesującej rozmowie uczniowie mogli wsypać do paśnika pokarm, jaki ze sobą przywieźli dla zwierząt. Nie brakowało siana, marchewek, ziemniaków. Takie lekcje utrwalone w praktyce uczniowie na pewno zapamiętają na długo. Organizatorzy wyjazdu oraz uczniowie serdecznie dziękują Nadleśnictwu Krzyż oraz leśniczemu Leśnictwa Wizany, za poświęcony czas i za upominki, jakie otrzymali.


  20.02.2013

  samodzielne zakupy...

  Pieniądze i oszczędzanie to w tym tygodniu przewodnie hasła na lekcjach uczniów klas pierwszych. Cały blok tematyczny dotyczy uczestnictwa w planowaniu zakupów i podejmowaniu decyzji.

  Środa była dniem bardzo nietypowym dla uczniów klasy I b, z wychowawczynią P. Rychlik byli na prawdziwych zakupach. Pierwszym punktem wycieczki było obejrzenie bankomatu i wytłumaczenie dzieciom skąd się biorą na koncie pieniądze oraz jak można je wypłacić. Dzieci miały okazję zobaczyć jak się wypłaca pieniądze z bankomatu. Następnie przyszedł czas na zajęcia praktyczne czyli małe samodzielne zakupy. Każdy uczeń samodzielnie wybierał towar i za niego płacił przy kasie.

  Po takiej dawce emocji wszystkim smakowały zakupione przez siebie łakocie.

  P.Rychlik


  13-14.02.2013

  Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym

  W dniach 13 i 14 .02.2013 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. O tytuł Mistrza Szkoły rywalizowało 62 chłopców i 32 dziewczynki z klas IV-VI. Turniej rozegrany został systemem pucharowym (do dwóch wygranych setów).

  W kategorii chłopców bezkonkurencyjny okazał się Daniel Szwalbe pokonując w finale Filipa Kubiaka. Trzecie miejsce przypadło w udziale Rafałowi Kubisiowi (wszyscy z klasy VI a ).

  Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Daria Janas z klasy VI a, na drugim miejscu uplasowała się Anna Boharewicz z klasy VI c, natomiast na najniższym stopniu podium stanęła rewelacyjna w całym turnieju uczennica klasy IV a Wiktoria Dymek.

  Organizatorami mistrzostw byli nauczyciele wychowania fizycznego.


  14.02.2013

  Kolor czerwony…

  14 lutego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu od samego rana czuć było podekscytowanie i niecierpliwość, a kolor czerwony, który zwalniał uczniów z odpytywania, dominował w klasach i w ubiorach uczniów. Wszystko to za sprawą Walentynek, które jak co roku obchodzone były w szkole. Przechadzając się po korytarzach szkolnych dało się słyszeć rozmowy o tym, kto do kogo wysłał kartkę i ile kartek otrzymał. Od samego rana bowiem, działała poczta walentynkowa. Każdy mógł wysłać kartkę do lubianej przez siebie osoby, a byli również tacy, którzy wysyłali ich kilka. Przed lekcjami oraz podczas przerw na parterze dużego i małego skrzydła stali wyznaczeni "listonosze", którzy odbierali kartki od uczniów, a następnie dostarczali je do adresatów. Mimo, iż nie każdy otrzymał walentynkę, to dzień ten bez wątpienia dostarczył uczniom wiele wrażeń i emocji, a atmosfera dnia zakochanych udzieliła się większości uczniów i nauczycieli.


  07-08.02.2013

  Czuwaj orłów rodzie stary

  W Szkole Podstawowej i m. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu dnia 07.02.2013r odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na Ziemi Wieleńskiej. Przedstawienie pt. Legenda o białym ptaku Kazimierza Kalinowskiego to przesłanie skierowane do młodych ludzi, które ukazuje w jakim trudzie walk powstała Polska. Uczniowie odśpiewali również Pieśń o Wieleniu autorstwa p. Łucjana Sikory lokalnego patrioty.

  Przygotowania uczniów do apelu podjęły się mgr A. Rutkowska-Forma , mgr M. Kaźmierczak. Scenerię, która przeniosła nas w odległe czasy przygotowała mgr E. Tecław.

  Akademia uświetniła również gminne obchody rocznicowe, które odbyły się 08.02.2013r. Młodzi aktorzy swoją postawą poruszyli serca zgromadzonych gości.

  Pamiętajmy o naszej tradycji, kulturze i historii.
  Dbajmy o naszą MAŁĄ OJCZYZNĘ!


  06-07.02.2013

  Na koniec karnawału

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w rytmie muzyki i przy skocznej zabawie pożegnano karnawał. Dla uczniów klas I-III odbył się tradycyjnie bal przebierańców. Nieco inny charakter miała popołudniowa zabawa dla uczniów klas IV-VI. Na tegorocznej imprezie obowiązywało przebranie. Uczestnicy brali udział w konkursie na najciekawsze przebranie karnawałowe. Zwycięzcami zostali Jarek Matysiuk i Weronika Kostecka.
  Klasa IIa


  13.01.2013

  WOŚP


  12.01.2013

  KOLĘDOWY CZAS…

  Śpiewanie kolęd w okresie bożonarodzeniowym to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów, niestety nieco zaniedbany przez nasze społeczeństwo. Aby podtrzymywać tradycję i przypomnieć sobie zapomniane już nieco polskie kolędy i pastorałki zorganizowany został koncert. O tym, dlaczego warto śpiewać kolędy, pięknie mówił ks. Jan Twardowski: Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Tymi słowami rozpoczął się Koncert Kolęd i Pastorałek, który odbył się 12 stycznia 2013r. w kościele pw. Wniebowzięcia M.B. i Św. Michała w Wieleniu.

  więcej

  Koncert zorganizowany został przez Szkołę Podstawową im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Gospodarz - ks. Kanonik Roman Poplewski przywitał zaproszonych gości. Polskie kolędy i pastorałki śpiewali i grali uczniowie i ich rodzice. Zgromadzeni usłyszeli ponad 20 pięknych utworów. Wszyscy wykonawcy otrzymali podziękowania i upominki, które ufundował Burmistrz Miasta. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem przez wszystkich przybyłych na koncert kolędy "Wśród nocnej ciszy".

  Pielęgnujmy polskie tradycje i zwyczaje!

  zwiń

  08.01.2013

  Festiwal piosenki niemieckiej

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu dnia 08.01.2013 odbył się "Festiwal piosenki niemieckiej". Tego typu impreza odbyła się w szkole po raz pierwszy, organizatorem była p. Karolina Schwarz nauczyciel języka niemieckiego. W festiwalu brali udział uczniowie z klas IV-VI: Nicola Pałasz, Agata Wiza, Agata Rychlik, Klaudia Milcarz,Martyna Wojewoda, Zuzia Ziopaja, Dominika Preś, Ola Kubasińska, Kamila Osajda, Weronika Kostecka, Julita Rychlik, Kasia Wojtkowiak, Dariusz Świątek, Weronika Kasprzak,Weronika Grzechuła,Jagoda Pozarzycka, Daniel Szwalbe, Justyna Helwich, Daria Janas, Mateusz Frąckowiak, Karol Więckowski, Milena Berg, Sara Konarska. Uczniowie mogli się pochwalić nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale także znajomością języka niemieckiego. Pomysłowe przebrania zainicjowane przez uczniów dostarczyły wszystkim dodatkowych wrażeń. Uczniowie występowali przed zaproszonymi gośćmi i rodzicami .


  21.12.2012

  Święta tuż...tuż...
  w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  Nietrudno zauważyć i poczuć świąteczny nastrój w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Już w pierwszych dniach grudnia świąteczne dekoracje przyozdobiły korytarze, sale lekcyjne i niemal wszystkie pomieszczenia w szkole. W holu można było podziwiać wystawę kalendarzy adwentowych.

  Gdy tylko za oknem pojawiły się pierwsze płatki śniegu, pierwszoklasiści z utęsknieniem wyczekują świąt. Aby stworzyć świąteczną atmosferę, uczniowie klasy Ib wraz z wychowawczynią Pauliną Rychlik zaprosili swoich bliskich na zajęcie otwarte. Celem zajęć było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego, oraz integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych prac plastycznych.
  więcej

  Odbył się X Szkolny Kiermasz Świąteczny, główne zadanie Projektu edukacyjnego Pielęgnujemy tradycję autorstwa D.Busse i E.Tecław.

  Sprzedaż oferty kiermaszu towarzyszyła spotkaniom dla rodziców. Oferta była bardzo bogata: kartki świąteczne, stroiki, witraże, bombki, worki na zioła, biżuteria-makrama, kalendarze adwentowe, serwetniki, śnieżynki, pierniki-ciastka itp. W przygotowaniu oferty pomogli rodzice uczniów oraz zaprzyjaźnieni seniorzy. Uzyskana kwota ze sprzedaży zostanie przeznaczona na doposażenie pracowni klas I-III.

  Tradycyjnie już w ostatni przedświąteczny dzień odbyły się jasełka bożonarodzeniowe i klasowe wigilie.

  Niezależnie od tego, ile wszyscy mamy lat, marzymy, by święta były magiczne i urocze. Każdy z nas, czy do tego się przyznaje czy nie, szuka w życiu odrobiny magii, ciepła, bliskości. Dzieciństwo to czas, kiedy na tę magię jesteśmy najbardziej zachłanni i najbardziej... gotowi, aby ją przyjąć, uwierzyć w nią.

  PR&MM

  zwiń

  20.12.2012

  Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych:
  - Gminny Konkurs Plastyczny na Anielska Rzeźba

  Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Spośród 140 nadesłanych prac z wszystkich placówek oświatowych gminy Wieleń, jury nagrodziło i wyróżniło trzydzieści pięć prac w siedmiu kategoriach. Wspólnie z przewodniczącą jury nagrody i dyplomy wręczał Marek Dolny, sekretarz gminy.

  Nagrodzeni uczniowie: klasy I-III

  I miejsce - Krzysztof Duda -kl. III d i Dominika Stołowska - kl. II b
  II miejsce - Paulina Naruszewicz - kl. III c
  Wyróżnienia: Kacper Góźdź - kl. I c i Agnieszka Stankiewicz - kl. III b

  Klasy IV-VI

  I miejsce - Wiktoria Dymek- kl. IV a i Patrycja Graś -kl.- VI c
  II miejsce - Cezary Mikołajczak - kl. IV a i Rozalia Jaśkiewicz - kl. V a


  20.12.2012

  I Mistrzostwa Szkoły w Warcabach

  Po eliminacjach klasowych, które odbyły się w ubiegłym miesiącu przyszedł czas na finał.

  Dnia 20 grudnia 2012r. odbyły się I Mistrzostwa Szkoły w Warcabach. Organizatorem mistrzostw był mgr S. Szymczak. Zwycięzcami zostali:


  I miejsce - Artur Snella - IV a
  II miejsce - Piotr Gudanis - V a
  III miejsce - Wojciech Kuźma - VI b
  IV miejsce - Mateusz Frąckowiak - IV a

  Gratulujemy!!!


  19.12.2012

  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju

  W grudniu w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się dwie duże szkolne imprezy sportowe takie jak Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiło osiem klas dziewcząt i chłopców składających się z ośmioosobowych reprezentacji. W sumie na boisku w dwóch w/w zawodach udział wzięło 128 uczniów. Mistrzostwa rozgrywane były w dwóch grupach po cztery zespoły. Zacięta rywalizacja dostarczyła wielu emocji, które udzielały się również kibicom dopingującym swoich faworytów. Przerwy w grze umilała kibicom oprawa muzyczna tak jak przy największych imprezach sportowych.


  więcej

  Wśród dziewcząt najlepiej zaprezentowały się klasy VI A i VI B, które rozegrały miedzy sobą walkę o pierwsze miejsce. Zwycięsko z tej konfrontacji wyszły uczennice klasy VI A pokonując koleżanki z VI B 2:0. Najwięcej bramek w turnieju zdobyła Patrycja Graś z klasy VI C, która ośmiokrotnie pokonywała bramkarkę rywali. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

  1. VI A 2.VI B 3. VI C 4.V A 5.V B 6. IV C 7. V C 8. IV A

  Turniej chłopców dostarczył również bardzo wielu emocji. W rozgrywkach grupowych najlepiej radzili sobie zawodnicy z klasy VI A, VI C, V B i V C. W finale spotkali się uczniowie klasy VI A i VI C, którzy potrzebowali rzutów karnych aby wyłonić mistrza. Ostatecznie zwyciężyli reprezentanci VI A i to oni mogli świętować wygraną. Najlepszymi strzelcami zostali wspólnie Jakub Bzdręga i Dawid Kiełbasa - 5 bramek. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

  1. VI A, 2.VI C, 3.V B, 4.V C, 5.VI B, 6.V A 7. IV A 8. IV B Marcin Rychlik zwiń


  18.12.2012

  ZAJĘCIA OTWARTE KLASY IB W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

  Gdy tylko za oknem pojawiły się pierwsze płatki śniegu, pierwszoklasiści z utęsknieniem wyczekują świąt. Aby stworzyć świąteczną atmosferę , uczniowie klasy Ib wraz z wychowawczynią Pauliną Rychlik zaprosili swoich bliskich na zajęcie otwarte. Celem zajęć było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną w czasie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, kształtowanie uczuć ciepła rodzinnego , oraz integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych prac plastycznych.

  więcej

  W trakcie pierwszej części zajęć, dzieci wraz z obecnymi Rodzicami, poznawały bożonarodzeniowe tradycje. Rozwiązywały zadania matematyczne, układały puzzle o tematyce świątecznej. Druga część zajęć miała charakter praktyczny. Pierwszoklasiści ozdabiali świąteczną choinkę kolorowymi brokatami oraz dekorowali pomarańczo- goździkami. Na koniec dzieci zaśpiewały świąteczną piosenkę . Wspólna praca plastyczna z rodzicami sprawiła wszystkim wiele radości i dała możliwość międzypokoleniowej integracji. Niezależnie od tego, ile wszyscy mamy lat, marzymy, by święta były magiczne i urocze. Każdy z nas, czy do tego się przyznaje, czy nie, szuka w życiu odrobiny magii, ciepła, bliskości. Dzieciństwo to czas, kiedy na tę magię jesteśmy najbardziej zachłanni i najbardziej... gotowi, aby ją przyjąć, uwierzyć w nią.

  P. Rychlik

  zwiń

  17.12.2012

  Uroczyste otwarcie obiektów sportowych
  w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  Dnia 17 grudnia 2012 roku, w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyła się uroczystość otwarcia obiektów sportowych: Miasteczka Ruchu Drogowego, Placu Zabaw oraz wyremontowanej sali gimnastycznej. Inwestorem obiektów, a zarazem gospodarzem uroczystości był Burmistrz Wielenia Zbigniew Stochaj.

  więcej

  Tego dnia mury szkolne przekroczyło wielu szanownych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi: starosta powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego - Wiesław Maszewski, wizytator Kuratorium Oświaty w Pile - Aleksandra Krupowicz, radny powiatowy - Adam Pazurek, radni Rady Miejskiej w Wieleniu z przewodniczącym Jackiem Fręś, zastępca burmistrza - Magdalena Sobczak, skarbnik gminy - Agnieszka Gapska, dyrektor SAO - Przemysław Grześkowiak, Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie - inspektor Robert Kotwica, podinspektor Adam Filip, komendant policji Wieleniu - podkom. Krzysztof Stróżyński, specjaliści bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile - Edward Bartol i Stanisław Jendraszczak, dyrektor MGOK - Alicja Adamczyk, naczelnik OSP - Dominik Dembski, duchowni, Rada Rodziców, sponsorzy.

  Zaproszeni goście wraz z całą społecznością szkolną uczestniczyli w poświęceniu obiektów przez księdza kanonika Romana Poplewskiego oraz w uroczystym przecięciu biało-czerwonej wstęgi, będącej symbolem dopuszczenia do użytku obiektów sportowych.

  Burmistrz Wielenia wraz z dyrektorem szkoły podziękowali osobom podejmującym działania wspierające budowę obiektów. Podziękowania otrzymali: radni Rady Miejskiej w Wieleniu, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile - Zbigniew Przeworek za dofinansowanie budowy Miasteczka Ruchu Drogowego, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Noteć Adam Pazurek i prezes ATA Technik Maciej Gramowski - za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu terenu pod budowę obiektów sportowych, podinspektor Adam Filip - za pomoc w opracowaniu projektu organizacji ruchu w Miasteczku Ruchu Drogowego. Dyrektor szkoły podziękowała również sponsorom dzięki, którym możliwy był zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej. Należeli do nich: Rada Rodziców, Bank Spółdzielczy, Nadleśnictwo Potrzebowice, Marek Rojewski - PPHU Kamex, Waldemar Bierbasz - PHU Danex.

  Miłym akcentem, kończącym uroczystość, było odznaczenie przez uczniów Burmistrza Wielenia Zbigniewa Stochaja i dyrektora szkoły Reginę Dolną Orderami Przyjaciela Dzieci oraz wręczenie tablic pamiątkowych, będących wyrazem wdzięczności za poświęcenie, pracę i zaangażowanie w wprowadzenie pozytywnych zmian w środowisku szkolnym.

  zwiń

  08.12.2012

  Bliżej baśni Andersena…

  Dnia 8 grudnia uczniowie klasy IIa wraz z opiekunami wybrali się do teatru do Poznania. W Teatrze Muzycznym obejrzeli z wielkim zainteresowaniem spektakl : "Dziewczynka z zapałkami" autorstwa Ch.H. Andersena.

  Był to dzień wyjątkowy i pełen niespodzianek. Młodych widzów powitały postacie z bajek: Królowa Śniegu, Gerda, dobra wróżka oraz siedmioro krasnoludków. Był także św. Mikołaj, który rozdawał dzieciom lizaki. Z każdą postacią dzieci mogły porozmawiać, każda z nich opowiadała o krainie, z której pochodzi. Nie zabrakło wspólnych fotografii.

  Do domu uczniowie wrócili zadowoleni i pełni wrażeń.


  05.12.2012

  Szkolny konkurs "Adventskalender" dla klas I-VI

  Dnia 14.11. 2012r w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu ogłoszono konkurs na najładniejszy kalendarz adwentowy.

  więcej

  Głównym celem konkursu było poszerzanie wiedzy o tradycjach i zwyczajach państw Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec. Poprzez prace plastyczne dzieci rozwijały swoje zdolności manualne, a także umiejętność samodzielnej pracy, co było w szczególności brane pod uwagę przy ocenie jury. Konkurs wzbogacił wiedzę dzieci na temat pochodzenia kalendarza adwentowego oraz wzbudził zainteresowanie nauką języka naszych najbliższych sąsiadów.

  Od kilku lat organizatorem konkursu jest nauczyciel j. niemieckiego mgr Karolina Schwarz. Nagrodzono prace następujących uczniów:

  Klasy I - III
  I - miejsce Anna Dmitrzuk II a,
  II miejsce - Maciej Kaszkowiak I d,
  III miejsce - Kinga Grzelak I a, Kaja Dębińska III d,

  Klasy IV - VI
  I miejsce - Aleksandra Kubasińska IV b ,
  II miejsce -Dariusz Świątek IV a Natalia Preś IV b,
  III miejsce -Mateusz Rychlik IV b, Dominika Preś IV b

  Wyróżnienia: Cezary Mikołajczak IVa, Błażej Bałamut IVb, Krystian Król IVb

  Wszystkie prace uczniów można podziwiać na szkolnej wystawie.

  Organizator:
  Karolina Schwarz

  zwiń

  30.11.2012

  Szkolny konkurs literacko-plastyczny dla klas II-III

  W dniach od 15 października do 20 listopada 2012r. przeprowadzono w pionie klas I-III szkolny konkurs literacko-plastyczny dla klas II i III, którego celem było rozbudzanie zainteresowania literacko-plastyczną formą wypowiedzi oraz rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

  więcej

  Organizatorami konkursu już od kilku lat są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - mgr Anna Baron, mgr Krystyna Ryżek, mgr Danuta Busse, którzy opracowali regulamin konkursu zawierający: warunki uczestnictwa, formy pracy literackiej, techniki plastyczne ilustracji oraz kryteria oceny prac konkursowych.

  Tematem tegorocznego konkursu były "Kolorowe dary jesieni". Uczniowie mogli wybrać następujące formy pracy literackiej: wiersz, opis, opowiadanie lub notatkę kronikarską; natomiast w ilustracji mogli wykorzystać malowanie farbami, rysunek kredką, wycinankę, wydzierankę, stemplowanie liśćmi, a także odbijankę mozaikową z ziemniaczanych stempelków. Najczęściej wybieraną formą wypowiedzi literackiej przez uczestników konkursu był wiersz, a najbardziej popularną techniką plastyczną wykorzystaną w ilustracji okazała się wycinanka z kolorowego papieru, liści oraz najróżniejszych materiałów przyrodniczych.

  Oceny prac konkursowych dokonała komisja powołana przez organizatorów konkursu. Nagrodzono prace następujących uczniów:

  • Amelia Saganowska kl. III a - I miejsce
  • Kinga Skrzeszewska kl. II c - II miejsce
  • Ewelina Piontek kl. III b - II miejsce
  • Dominika Stołowska kl. II b - III miejsce
  • Krzysztof Duda kl. III d - III miejsce
  • Maksymilian Ryżek kl. II a - wyróżnienie
  • Kornelia Kaczmarkiewicz kl. II b - wyróżnienie
  • Maksymilian Gałecki kl.II c - wyróżnienie
  • Emilia Lembicz kl. II c - wyróżnienie
  • Dominika Rutkowska kl. III a - wyróżnienie
  • Anna Szarek kl. III a - wyróżnienie
  • Sandra Rychlik kl. III a - wyróżnienie
  • Kacper Wojewoda kl. III a - wyróżnienie
  • Filip Banasiak kl.III a - wyróżnienie
  • Agnieszka Stankiewicz kl. III b - wyróżnienie
  • Julia Szewczyk kl.III b - wyróżnienie
  • Paulina Naruszewicz kl. III c - wyróżnienie

  Wszystkie nagrodzone prace przedstawiają w twórczy i oryginalny sposób bogactwo barw oraz różnorodność darów jesieni, a co najważniejsze posiadają nieodparty i niepowtarzalny dziecięcy urok.

  30 listopada 2012r. organizatorzy konkursu wraz z panią dyrektor Magdaleną Mikołajczak wręczyli nagrodzonym uczniom nagrody książkowe oraz dyplomy. Uczniowie, którzy nie zostali nagrodzeni otrzymali podziękowania za udział w konkursie.

  Wszystkie nagrodzone prace zostały zaprezentowane na szkolnym wernisażu.

  Organizatorzy konkursu:
  Anna.Baron
  Krystyna.Ryżek
  Danuta.Busse

  zwiń

  listopad 2012

  Osiągnięcia uczniów w konkursach pozaszkolnych

  1. Ogólnopolski Konkurs Eucharystycznego Ruchu Młodych w Poznaniu.

  2. XII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej Malwa 2012

  3. Gminny konkurs plastyczny Najpiękniejszy zakątek mojej okolicy

  4. Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej - gminne

  więcej

  1. Ogólnopolski Konkurs Eucharystycznego Ruchu Młodych w Poznaniu.
  Członkowie ERM wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Sekretariat ERM w Poznaniu. Konkurs odbył się w kościele pw. Nawiedzenia NMP na os. Bohaterów II Wojny Światowej. Należało zaprezentować trzy rodzaje piosenek: religijną, patriotyczną, ulubioną lub biesiadną. Komisji oceniającej najbardziej spodobał się występ Justyny Helwich z klasy IV a, która została wyróżniona poprzez specjalne podziękowanie. Całość konkursu uświetnił koncert zespołu Confessio, który jest autorem wielu piosenek religijnych śpiewanych w Kościele.

  2. XII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej Malwa 2012
  Laureaci konkursu: Zuzanna Dolna I a, Kinga Grzelak Ia, Wiktoria Buksik I a - II miejsce i Justyna Helwich IV a - III miejsce.

  3. Gminny konkurs plastyczny Najpiękniejszy zakątek mojej okolicy
  Uczestnicy i laureaci gminnego konkursu plastycznego pt. Najpiękniejszy zakątek w mojej okolicy uczestniczyli w rozstrzygnięciu konkursu, które odbyło się w MGOK Strzelnica. Laureaci otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody. Dla wszystkich uczestników konkursu wystąpił Teatr Pozytywka z Krakowskiego Biura Promocji Kultury pt. To ci hałas. Zwycięscy konkursu: Dominika Stołowska II b, Kamil Matusz - I miejsce, Cezary Mikołajczak IV a - II miejsce, Maja Sotek IV c - wyróżnienie,

  4. Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej - gminne
  Drużyna zajęła III miejsce. Skład drużyny: Stefaniak Jan V a, Stefaniak Wojciech IV a, Bzdręga Jakub VI a, Kujat Dawid Va, Łuszkiewicz Jakub V a, Turek Szymon V b, Heyer Jakub VI c, Kubiak Filip VI a.

  zwiń

  29.11.2012

  Andrzejkowy czas…

  W czwartek w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu po szarym i ponurym listopadzie przyszedł czas na andrzejkowe szaleństwa. Główny cel to kultywowanie polskich zwyczajów. Jako pierwsi w wir andrzejkowych wróżb i zabaw wpadli uczniowie klas I-III. Po południu bawili się uczniowie klas IV -VI. W klasach pod opieką wychowawców odbywały się wróżby, gry i zabawy, którym zdawało się nie mieć końca.


  31.10.2012

  Ach… jak miło być uczniem

  Dzień 31 października 2012r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu był dniem szczególnym dla uczniów klas pierwszych. W obecności Burmistrza Wielenia Pani Magdaleny Sobczak, dyrektora SAO Pana Przemysława Grześkowiaka, przewodniczącej Rady Rodziców Pani Marleny Wojtkowiak, Rodziców i nauczycieli uczniowie złożyli ślubowanie i symbolicznym ołówkiem zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów. Była to pierwsza uroczystość w nowo wyremontowanej sali gimnastycznej.

  Dyrektor szkoły Regina Dolna podziękowała Burmistrzowi Wielenia za możliwość przeprowadzania remontu. Poinformowała, że oficjalne otwarcie sali nastąpi w drugiej połowie listopada łącznie z oddaniem do użytku Miasteczka Ruchu Drogowego i placu zabaw. Pierwszoklasistom życzyła samych piątek i szóstek, a ich Rodzicom zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.

  Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy pasowania i pamiątki ufundowane przez Radę Rodziców.


  31.10.2012

  Z kulturą angielką w tle

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu obchodzono Halloween na wesoło.

  Stawiając na dobrą zabawę nauczycielki języka angielskiego jak co roku zaprosiły uczniów do wzięcia udziału w "lekcji języka angielskiego z kulturą w tle". Tematem było święto hucznie obchodzone za granicą m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy też Irlandii - HALLOWEEN. Jednakże w tym roku myślą przewodnią było Halloween na wesoło, tak aby również najmłodsi mogli dobrze się bawić. Jednym z wielu elementów zaplanowanych na cały tydzień zbaw związanych z tym świętem było przygotowanie najciekawszego lampionu z dyni Jack o' Lantern. Wyzwanie to, angażujące niejednokrotnie całą rodzinę, zaowocowało dużą różnorodnością pomysłów na wykonanie lampionów, jak i również przysporzyło nie lada wątpliwości komisji konkursowej. Należy jednak pamiętać, iż każdy lampion zasługuje na miano tego wyjątkowego. Zagłębiając się dalej w historię i kulturę krajów anglojęzycznych uczniowie mieli okazję na zajęciach poznać nie tylko współczesne sposoby obchodzenia tego święta, ale również zapoznać się z wierzeniami związanymi z Halloween.

  więcej

  A najmłodsi przy dobrej muzyce i słodyczach przygotowanych przez rodziców poznawali legendy o Halloween.

  Nagrodzeni uczniowie w konkursie na lampion Jack o' Lantern kl. I - III
  I m. - Oskar Kaczmarkiewicz - II b
  II m. - Kacper Izydor - II c
  III m. - Rafał Walter - I d
  Wyróżnienia: Dominika Stołowska II b, Maja Świątek II a, Emil Mikołajczak II a, Angelika Mrozek- Gliszczyńska II b

  Nagrodzeni uczniowie w konkursie na lampion Jack o' Lantern kl. IV - VI
  I m. - Sara Konarska IV b, Kacper Siuda IV c
  II m. - Patrycja Graś VI c, Klaudia Górzna V c, Mateusz Frąckowiak IV a
  III m. - Kacper Wojewoda IV c, Tobiasz Izydor IV a
  Wyróżnienia: Wiktoria Dymek IV a, Cezary Mikołajczak IV a, Zuzanna Helwich IV a, zwiń

  27.10.2012

  Rajdy rowerowe

  Wrzesień i październik to miesiące sprzyjające rowerowym przejażdżkom, a tegoroczna aura okazała się życzliwa. Uczniowie pod opieką p. J. Ściegiennej, p. I. Piotrowskiej, p. A. Domina i p. M. Sosnowskiego wybrali się na rajd rowerowy. Tegoroczna wyprawa zahaczyła o Drawsko i przystań wodną Marina. Wycieczka uwieńczona została ogniskiem nad brzegami Noteci.

  26.10.2012

  Szkolny Klub Wolontariusza DOBRO POWRACA !

  W roku szkolnym 2012/2013 powołano w naszej szkole Szkolny Klub Wolontariusza Dobro Powraca!. Celem tej organizacji jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, zapoznanie z ideą wolontariatu, podejmowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych i samotnych oraz prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy (pomoc rówieśnikom szkolnym w nauce). Spotkania członków Klubu Wolontariusza odbywają się systematycznie raz w tygodniu. Każde przedsięwzięcie wolontariackie propagowane jest wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez plakaty, ogłoszenia, ulotki. Działalność klubu pozytywnie postrzegana jest przez uczniów, którzy chętnie uczestniczą w akcjach i cotygodniowych zajęciach.

  więcej

  Praca w zespole wolontariuszy uczy dzieci kreatywności, odpowiedzialności za inne osoby i daje szansę współdziałania. Młodzież dzieli się zadaniami, zgłasza swoje uwagi, wątpliwości, uczy się argumentowania oraz strategicznego myślenia. Grupa daje poczucie siły, więzi, bezpieczeństwa, uczy współpracy, pomaga odnaleźć własne miejsce, co sprzyja kształtowaniu poczucia własnej wartości, samorealizacji. Systematyczna praca w grupie pozwala dostrzegać sytuację z różnych perspektyw, dzięki czemu poznanie problemu jest głębsze i umożliwia podjęcie właściwych działań.

  26 października 2012 roku opiekunowie SKWDP Pani Magdalena Ryżek i Pani Joanna Orzechowska zaprosiły młodych wolontariuszy do złożenia przysięgi niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Ogłoszono także wyniki konkursu na Logo Wolontariatu Dobro Powraca ! Gratulujemy zwycięzcom ! zwiń


  16-23.10.2012

  TYDZIEŃ CHLEBA NA ZAKWASIE W SZKOLE 2012

  W miesiącu październiku (16-23.10.2012) uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu po raz drugi uczestniczyli w kampanii edukacyjnej "Tydzień chleba na zakwasie w szkole 2012". Organizatorem akcji jest "Fundacja Dobre Życie" Pani Walentyny Rakiel-Czarneckiej. W tym roku szczególny nacisk kładliśmy na zmotywowanie młodych ludzi do spożywania większej ilości chleba, w tym głównie z ziarna z pełnego przemiału, żytniego, na zakwasie. Coraz częściej bowiem miejsce tradycyjnych kanapek w szkole zajmują przekąski typu batoniki, słodkie ciastka, chipsy, napoje gazowane. Są to "puste" kalorie. Jednym z najlepszych pokarmów dla naszego mózgu jest właśnie chleb.

  więcej

  Zgodnie z założeniami szkoła podjęła się promocji zdrowia, przygotowując degustację chleba, wypieczonego na naturalnym zakwasie oraz naturalnych dodatkach. Wspaniałe wypieki przygotowali nauczyciele oraz rodzice. Były chleby żytnie, orkiszowe, wieloziarniste. Przez kilkanaście godzin w szkole unosił się wspaniały zapach świeżo pieczonego chleba. Akcja wzbudzała wśród rodziców i uczniów ogromne zainteresowanie oraz zachwyt, jak dalece szkoła potrafi angażować się w edukację uczniów.

  Kolejną atrakcją w ramach obchodzonego "Tygodnia…" był wyjazd dzieci klasy III d oraz Vd do piekarni Pana Henryka Skrzypca w Krzyża Wlkp. Uczniowie mogli posłuchać jak przebiegają kolejne etapy produkcji chleba oraz obejrzeć niezbędne urządzenia do jego produkcji. Właściciel piekarni Pan Henryk Skrzypiec w sposób bardzo ciekawy opowiadał dzieciom o chlebie i jego wyrobie, zaprezentował działanie podstawowych urządzeń. Największe zainteresowanie uczniów wzbudził ogromny piec do pieczenia chleba oraz fakt, że do jego wypieku używa się prawdziwego zakwasu (mogliśmy go zobaczyć i posmakować). Piekarnia, która ma ponad 30 letnią historię to miejsce owiane szacunkiem do produkcji chleba oraz własnej pracy.

  Podsumowaniem akcji była prezentacja prac plastycznych uczniów na temat chleba i sposobu jego produkcji.

  zwiń

  19.10.2012

  JESIEŃ …

  Jesień to bardzo pracowity i przyjemny czas dla ogrodników ale i także dla uczniów klasy I b. To pora zbierania warzyw i owoców oraz wytężony czas nauki . Pierwszoklasiści wiedzą już wszystko o wartościach odżywczych warzyw i owoców. Potrafią prawidłowo nazwać warzywa i owoce, dokonują analizy i syntezy sylabowej nazw warzyw.

  więcej

  Podsumowując wszystkie te wiadomości i cały blok tematyczny: ,,Jesień w ogródku warzywnym'' przygotowali wspólnie z wychowawczynią pyszną surówkę ze świeżej kapusty , marchewki i koperku. Po przygotowaniu wszyscy z dużym apetytem zjedli zdrową surówkę . Uczniowie przyrzekli, że będą codziennie spożywać świeże owoce i warzywa.

  zwiń

  16.10.2012

  Wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego

  W dniu 16.10.2012 uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu wraz z wychowawcą panem S. Szymczakiem, nauczycielem przyrody panią M. Kaźmierczak oraz panem M. Sosnowskim, udali się na jednodniową wycieczkę do Drawieńskiego Parku Narodowego.

  więcej

  W godzinach porannych 27 osobowa grupa dotarła do Głuska, gdzie dołączyła pani przewodnik poczym wszyscy pojechali na ścieżkę dydaktyczną biegnącą brzegami jeziora Ostrowieckiego i jeziora Czarne. W dalszej kolejności uczniowie zwiedzili osadę Ostrowiec i Starą Węgornię na Płocicznej. Pani przewodnik cały czas w sposób ciekawy i urozmaicony przekazywała informacje na temat osobliwości przyrodniczych, krajobrazowych i zasad funkcjonowania parku. Następnie wszyscy udali się do elektrowni wodnej Kamienna. Nie mogło zabraknąć podsumowującego wycieczkę ogniska z pieczonymi kiełbaskami i ziemniakami nad brzegami Drawy.

  Pomimo stosunkowo niewielkiej ( 35 km) odległości dzielącej Wieleń od granic Drawieńskiego Parku Narodowego większość uczniów była tam po raz pierwszy. Pełni wrażeń i bogatsi o wiadomości na temat atrakcji i bogactwa parku, w godzinach popołudniowych wrócili do Wielenia.

  zwiń

  12.10.2012

  Dzień Edukacji Narodowej
  w Szkole Podstawowej im. K. Wielkiego w Wieleniu

  Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza w Wieleniu, nie jest tylko dniem ,w którym uczniowie składają życzenia swoim nauczycielom.

  więcej

  Jest to dzień szczególny przede wszystkim dla uczniów, gdyż w tym dniu zorganizowane zostały wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, które poprzedziła kampania przedwyborcza. Kandydaci (Zuzanna Helwich, Tobiasz Izydor, Patrycja Osajda, Michał Szymański, Agata Wiza, Dawid Pawłowski, Weronika Kasprzak, Dominik Mendel, Justyna Fręś) prezentowali swoje plany i propozycje związane z działaniami w szkole. Po zawziętej rywalizacji, zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, przewodniczącym został Dawid Pawłowski zdobywając 59 głosów a jego zastępcą Justyna Fręś (55 głosów). Pozostali kandydaci weszli w skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Następnie pani dyrektor mgr Regina Dolna dokonała uroczystego mianowania powierzonych funkcji, uczniowie natomiast w obecności koleżanek, kolegów i nauczycieli złożyli akt przysięgi, zobowiązujący ich do wypełniania swoich obowiązków sumiennie i uczciwie.

  zwiń

  11.10.2012

  Bliżej przyrody…

  W dniu 11 października uczniowie klas drugich ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Nadleśnictwa w Potrzebowicach.

  We wspaniale urządzonej bazie edukacyjnej dzieci obserwowały przyrodę, las i dowiedziały się o pracy ludzi pracujących w lesie. Większość zajęć odbywała się w terenie, uczniowie przemierzali ścieżkę przyrodniczo- edukacyjną obserwując i słuchając przyrodę. Zachwycili się arboretum, które służy nie tyle do zwiedzania, ale do przeprowadzenia praktycznych lekcji z botaniki. W Izbie Edukacji Leśnej uczniowie obejrzeli bajkę o tematyce przyrodniczej oraz podziwiali znajdujące się tam eksponaty min. wypchane zwierzęta. Pełni wrażeń wrócili do szkoły, aby na kolejnych lekcjach zgłębić wiedzę o otaczającej ich przyrodzie.


  1-3.10.2012

  REKOLEKCJE SZKOLNE 2012

  W dniach 1 - 3 października w ramach misji parafialnych odbywały się rekolekcje. W kościele pod wezwaniem św. Michała oraz w szkole uczniowie w tych dniach umacniali swoją wiarę. Nauki głosił ksiądz rekolekcjonista ze Świętej Góry w Gostyniu. Oprócz Słowa Bożego, ojciec zadawał dzieciom dużo pytań dotyczących Biblii, wiary itd., na które chętnie odpowiadały. Nie zabrakło konkursów i zajęć zorganizowanych przez nauczycieli religii. Konkursy tematycznie były związane z czasem roku liturgicznego - różańcem. Uczniowie wykonywali prace plastyczne dotyczące tajemnic różańca, a najciekawsze prace zostały nagrodzone. Dla chętnych zorganizowano pracę dodatkową, dzieci mogły zrobić różańce, które następnie zostały wyeksponowane na ambonie kościelnej. W wolnym czasie wyświetlano filmy religijne i śpiewano piosenki. Uczniowie odnowieni duchowo rozpoczęli kolejny miesiąc nauki w szkole.


  26.09.2012

  Europejski Dzień Języków Obcych

  Europa może się poszczycić niezwykłym bogactwem językowym - posiada 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących językami regionalnymi lub językami mniejszości. więcej

  Aby zwrócić uwagę społeczności Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu na tę lingwistyczną różnorodność, szkoła przyłączyła się do Europejskiego Dnia Języków Obcych. Języki Obce okiem na świat tak brzmiało jedno z wielu haseł towarzyszących tegorocznym obchodom, które świętowaliśmy nie tylko w środę, 26 września. Już od początku tygodnia nauczyciele języków obcych przygotowali różnorodne gry i zabawy jak i zadania plastyczne, mające na celu zainteresowanie uczniów historią, geografią, polityką, kulturą i sportem krajów europejskich. Uczniowie biorący udział w zabawach musieli rozpoznać np. fragmenty utworów muzycznych, zabytki czy też sławnych ludzi. Prowadzenie dialogów dwujęzycznych, odgrywanie scenek.

  Konkurs piosenki Jak to w Europie leciało udowodnił, iż nie istnieją dla odważnych uczniów żadne bariery językowe.

  zwiń

  18.09.2012

  SZLAKIEM PIASTOWSKIM

  Uczniowie klas czwartych ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego odbyli fascynującą podróż ku przeszłości. Aby lepiej poznać czasy panowania patrona swojej szkoły, udali się na festyn archeologiczny do Biskupina, który w tym roku poświęcony był dynastii Piastów Polska Piastów.

  Celem wycieczki było min. poznanie realiów życia z początków polskiej państwowości. To od piastowskich przodków przejęliśmy wiele standardów wiedzy oraz kulturowych zachowań. Uczniowie mogli się o tym przekonać oglądając inscenizację pt. Koronacja Bolesława Chrobrego i walkę wojów oraz wziąć udział w pokazach dawnych słowiańskich obrzędów czy średniowiecznych rzemiosł. Czwartoklasiści zwiedzili zrekonstruowaną wioskę wczesnopiastowską: chaty i zabudowania oraz muzeum. więcej

  O tym, że obszar Ziemi Pałuckiej to znakomita baza edukacyjna dla uczniów , łącząca lekcje "żywej" historii , języka polskiego , plastyki , muzyki z zabawą przekonali się uczniowie biorąc udział w warsztatach np. garncarskich, konkursach i słuchając muzyki.

  Dawna kultura i związane z nią rekwizyty spodobały się uczniom wieleńskiej podstawówki, o czym świadczą zakupione pamiątki : łuki, miecze, sakiewki itd.

  zwiń

  14.09.2012

  SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2012

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu aktywnie włączają się w akcje szkolne i ogólnopolskie. Do zadań wychowawczych należą min. dbałość o estetykę szkoły i terenów wokół niej oraz ochronę środowiska..

  Do tegorocznej akcji Sprzątanie Świata - Polska 2012 przystąpiła cała społeczność szkolna. Uczniowie sprzątali tereny wokół szkoły i wyznaczone miejsca w Wieleniu. Na lekcjach odbyły się pogadanki na temat oszczędzania energii elektrycznej i wody oraz używania produktów z recyklingu.


  03.09.2012

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
  IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELENIU


  29.06.2012

  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012


  06.2012

  W tym roku szkolnym, tak jak i w latach poprzednim, nasza szkoła włączyła się do akcji zbierania nakrętek. Akcja ma na celu nie tylko dbanie o środowisko (plastik jest największym utrapieniem środowiska naturalnego - rozkłada się 100-1000 lat), ale przede wszystkim pomoc niepełnosprawnemu dziecku.

  więcej

  Tegoroczna zbiórka nakrętek przeznaczona była na pomoc dla chorego na autyzm Dawidka, który mieszka w naszym mieście. Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać kilkaset kilogramów nakrętek, czym przyczyniliśmy się do rehabilitacji chłopca. W imieniu swoim oraz Dawida i jego rodziców dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję. koordynator akcji

  Krystyna Mallach

  zwiń

  06.2012

  RADOŚĆ POZNAWANIA

  W oddziale specjalnym Szkoły Podstawowej im. Kazimierz Wielkiego w Wieleniu uczy się czterech uczniów. Pomocą pedagogiczno- psychologiczną i specjalistyczną objętych jest kilkudziesięciu uczniów. Wśród tych dzieci spotkać można takie, które potrzebują ogromnego wsparcia i ciepła ze strony opiekunów i nauczycieli. To wszystko możemy im zapewnić podczas pobytu w szkole. Jednak naszą misją przewodnią jest wprowadzenie ich w świat, który często ich przerasta. Uczniowie ci muszą się nauczyć funkcjonować w najbliższym otoczeniu, ale i w szerszym kręgu ludzi. Inaczej sami sobie nie poradzą. Ich postrzegania świata opiera się najczęściej na domu rodzinnym i szkole. Wyjście poza te środowiska wzbudza w nich lęk i zagubienie. Aby zapobiegać takim sytuacją musimy wychodzić z uczniami w świat. Taką możliwość dają nam wycieczki szkolne o różnym celu edukacyjno-wychowawczym. Podczas takich wyjazdów uczniowie bardzo integrują się ze sobą, nie czują się odrzucone, "inne". Pod opieką swoich nauczycieli poznają różne ciekawe miejsca, uczą się zachowania w różnych sytuacjach i odnajdują siebie. Radość, jaką obdarzają się wzajemnie pokazuje nam jak niewiele "tym" dzieciom potrzeba. Grupa przyjaciół, zaufani opiekunowie, nowe - ciekawe miejsce. Organizatorkami wyjazdów są p. Elżbieta Tecław oraz p. Grażyna Wróbel-Grzegorek

  więcej

  W bieżącym roku szkolnym uczniowie niepełnosprawni odbyli wycieczki do Kosina - "Kowbojskie miasteczko", do Czarnkowa na wystawę połączoną z warsztatami pt: "Toruńskie pierniki", na basen do Wągrowca. Ostatnim bardzo ciekawym doświadczeniem był wyjazd do Piły do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na obchody "Dnia Hinduskiego". Uczniowie oraz opiekunowie wspomnianego ośrodka każdego roku poznają inne kraje i kultury. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów były Indie i kultura hinduska. Wszyscy uczestnicy obchodów dni hinduskich przebrani byli w rodzime stroje. Teren wokół ośrodka szkolno-wychowawczego przemienił się w indyjski targ, rzekę Hades i zamek Tadź Mahal. Klimatu dopełniła niezwykła indyjska muzyka. Uczniowie ośrodka przygotowali inscenizację i tańce. Wszyscy wspólnie mogliśmy poćwiczyć jogę oraz spróbować doskonałych indyjskich potraw.

  Klimat spotkania był niesamowity. Nasi uczniowie byli zafascynowani i co ważne w ich pamięci pozostało wiele faktów dotyczących Indii i kultury hinduskiej.

  Powyższe wyjazdy możliwe są dzięki finansowemu wsparciu ludzi dobrej woli. Dziękujemy wszystkim, którzy w różny sposób przyczynili się do wprowadzenia w życie naszych pomysłów i dali naszym uczniom szansę poznawania świata.

  Wróbel-Grzegorek Grażyna

  zwiń

  20.06.2012

  Dzień Szkoły bez Przemocy

  20 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu stał się apelem o życie bez bólu. W ramach programu społecznego Szkoła bez Przemocy zorganizowano Happening ulicami Wielenia, którego koordynatorem była mgr Magdalena Ryżek. Marsz stał się wołaniem o szczęśliwe życie dla dzieci. Ruszyliśmy z apelem o życie bez przemocy, którego hasłem stało się wołanie: Jeśli Ci się, dzieje źle! Krzyknij: nie!

  Każdy z nas potrzebuje życia opartego na miłości, która nie zadaje bólu. Potrzebują tego dzieci oraz dorośli! Dlatego też zgromadzeni przed Urzędem Miejskim zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie obejrzeli montaż słowno - muzyczny pt. Nie dam Ci płakać ..... Następnie ponad 400 uczniów wraz z nauczycielami i rodzicami wypuściło z dłoni balony, które stały się symbolem wyrzucenia przemocy z naszego życia. Wszyscy przemierzyliśmy drogę w ramach manifestacji przeciwko przemocy.


  15.06.2012

  Mini Euro

  Polska wygrywa MINI EURO W piątek, 15 czerwca na Stadionie Miejskim w Wieleniu odbył się turniej piłkarski "Mini Euro 2012". Organizatorem zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego: Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik i Jolanta Ściegienna. Turniej był zarazem oficjalnymi Mistrzostwami Szkoły Podstawowej w Wieleniu w Piłce Nożnej. W turnieju wzięło udział 9 drużyn - klas, które zostały w drodze losowania przydzielone do trzech grup. Każda klasa reprezentowała w turnieju jedną z drużyn finalistów Mistrzostw Europy. więcej

  Mecze w grupie rozgrywano systemem "każdy z każdym". Po meczach grupowych dwa pierwsze zespoły przechodziły do dalszej fazy turnieju. Po meczach w drugiej rundzie zostały trzy najlepsze zespoły Polska, Ukraina i Anglia. Uczniowie tych klas miedzy sobą walczyli o miejsce na podium. Największa niespodziankę sprawiła Ukraina reprezentowana przez uczniów klasy Va, którzy pokonali w drodze do finału reprezentacje Włoch czyli klasę VIa 4:3. Zwycięzcą Mini Euro została reprezentacja Polski, uczniowie klasy VIb w meczach o I miejsce pokonali Ukrainę 3:2 i Anglię 2:0. Drugie miejsce zajęła Anglia (VIc) a trzecie Ukraina (Va). Rywalizacja była zacięta a o wyniku decydowały czasami bramki zdobywane w ostatnich minutach meczu. Dziewczęta z poszczególnych klas dopingowały chłopców przebrane za cheeleaderki w rytm przebojów takich jak: "Koko Euro Spoko" i "Endless Summer". Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały z rąk Pani wicedyrektor szkoły mgr Magdaleny Mikołajczak pamiątkowe dyplomy a pierwsze trzy drużyny dodatkowo puchary i medale.

  Skład zwycięskiej drużyny Polska (VI B)- Cezary Mrotek, Seweryn Latański, Amadeusz Kamiński, Damian Sikora, Konrad Grzech, Dawid Garstka, Przemysław Górzny, Seweryn Tymek, Adam Kubiś.

  Organizatorzy kierują podziękowania dla Banku Spółdzielczego w Wieleniu oraz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wieleniu za ufundowanie pucharów, medali i dyplomów.

  zwiń
  Włochy 3:0 Hiszpania
  Anglia 5:0 Grecja
  Polska 6:0 Niemcy
  Włochy 5:0 Portugalia
  Anglia 3:1 Ukraina
  Polska 5:0 Holandia
  Hiszpania 0:0 Portugalia
  Grecja 0:3 Ukraina
  Niemcy 1:4 Holandia

  Anglia 6:0 Holandia
  Ukraina 4:3 Włochy
  Polska 8:0 Hiszpania

  Anglia 4:1 Ukraina
  Anglia 0:2 Polska
  Polska 3:2 Ukraina
  zwiń

  05.06.2012

  Drzwi otwarte w wieleńskiej podstawówce

  Dnia 05 czerwca w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu zagościli przyszli pierwszoklasiści. Dzieci wraz z rodzicami zostali przywitani przez panią dyrektor mgr Reginę Dolną . Następnie koleżanki i koledzy z klas trzecich, w krótkiej części artystycznej, pokazali co "kryją" mury szkoły. Uświadomili przedszkolakom, że od września przejmą obowiązki uczniów i będą się uczyć tańczyć, śpiewać, recytować itd. Trzecioklasiści zatańczyli polkę, recytowali wiersze, śpiewali piosenkę, zademonstrowali fragment udzielania pierwszej pomocy i fragment przedstawienia z programu Aktywnie po zdrowie. Na koniec złożyli życzenia swoim młodszym kolegom "... żeby nikt się szkoły nie bał, ... bo w szkole jest miło...". Druga część spotkania odbyła się w klasach. Najwyraźniej naszym przyszłym uczniom bardzo spodobało się w szkole, bo trudno niektórym było opuścić klasy. Tak więc, czekamy na nich we wrześniu.


  04-06.06.2012

  WYCIECZKA DO WARSZAWY

  W dniach 04-06 czerwca odbyła się wycieczka szkolna klas VI do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęło się od spotkania z przewodnikiem, który oprowadził uczniów po Cmentarzu Powązkowskim oraz po Starym Mieście. Uczestnicy wycieczki mogli tutaj zobaczyć m.in. Zamek Królewski oraz Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, katedrę św. Jana Chrzciciela, pomnik syrenki oraz mury miejskie, przy których stoi Pomnik Małego Powstańca. Tego samego dnia widzieli również nowopowstały Stadion Narodowy oraz Grób Nieznanego Żołnierza, który do tej pory znany był im jedynie z książek i telewizji.

  więcej

  Najwięcej wrażeń dostarczył jednak drugi dzień wycieczki, ponieważ tego dnia uczniowie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogli zobaczyć teatr robotyczny (gdzie aktorami nie byli ludzie lecz roboty) oraz poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Podczas kilkugodzinnego pobytu w tej instytucji żaden ze zwiedzających nie miał czasu na nudę i wszyscy zgodnie orzekli, że jest to miejsce, do którego chcieliby jeszcze powrócić. Kolejnym punktem wycieczki było przejście do Zamku Ostrogskich i zwiedzanie znajdującego się w nim nowoczesnego Muzeum Interaktywnego Chopina.

  Ostatni dzień rozpoczął się od podziwiania panoramy Warszawy z 30 piętra Pałacu Kultury i Nauki oraz obejrzenia wystawy o Leonardo da Vinci. Następnie uczestnicy wycieczki mieli okazję zwiedzić zespół pałacowo-parkowy Łazienki Królewskie i na własne oczy zobaczyć m.in. Pałac na Wodzie oraz Belweder. Ostatnim punktem programu było udanie się do centrum Handlowego Fort Wola i udział w seansie filmu w technologii 5D, który oprócz trójwymiarowego obrazu wzbogacony jest o liczne efekty stymulujące zmysły dotyku i zapachu.

  Do Wielenia wycieczkowicze wrócili późnym wieczorem - zmęczeni, ale zadowoleni i bogatsi w nową wiedzę o stolicy naszego kraju. Opiekunami wycieczki byli wychowawcy klas szóstych (Magdalena Zwolińska, Irena Piotrowska, Krystyna Mallach) oraz pedagog szkolny Joanna Orzechowska.

  zwiń

  01.06.2012

  DZIEŃ DZIECKA

  1 czerwiec to święto, na które czekają dzieci na całym świecie. W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu jest to także dzień oczekiwany przez wszystkich uczniów. W tym bowiem dniu zabawy, gry i tańce wydają się nie mieć końca. Chociaż w tym roku pogoda spłatała wszystkim figla i nie było obiecanych dmuchanych zamków i turnieju piłkarskiego Mini-Euro, to raczej nikt nie miał prawa do narzekania. Początkowo obchody zaplanowano na Stadionie Miejskim w Wieleniu, jednakże deszcz zmusił organizatorów do zabawy na terenie szkoły.

  więcej

  Dzieci świętowały Międzynarodowy Dzień Dziecka, atrakcji było sporo. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w międzyklasowym turnieju sportowym. Zabawa dla klas IV-VI rozpoczęła się dyskoteką zorganizowaną w holu szkolnym. Następnie po dwugodzinnej wyczerpującej imprezie uczniowie udali się do sali gimnastycznej na pokaz cheerleaderek. Dziewczęta z klas IV-VI prezentowały się w układach tanecznych oraz w przepięknych strojach na wzór krajów uczestników Euro 2012. Wysoki poziom występów widownia nagradzała owacją na stojąco. Na koniec pokazu wszyscy zatańczyli do polskiego hymnu na Euro "Koko Euro Spoko". Ponadto Rada Rodziców przygotowała dla dzieci dużo miłych niespodzianek i atrakcji m.in. kiełbaski z grilla, watę cukrową, popcorn, pyszny placek i napoje. Organizatorami tegorocznego Dnia Dziecka była Rada Rodziców. Szczególne podziękowania kierowane są dla wszystkich sponsorów, którzy wsparli Radę Rodziców w zorganizowaniu imprezy.

  zwiń

  30.05.2012

  Wycieczka klas trzecich

  Dnia 30 maja odbyła się wycieczka edukacyjno-rekreacyjna dla uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Dwa autokary zawiozły 81 trzecioklasistów wraz z wychowawcami i opiekunami najpierw do Osieka, gdzie uczniowie mogli na chwilę przenieść się w XVIII, XIX wiek. W miesiącu maju na lekcjach edukacji dzieci uczyły się o tradycjach ludowych, poznawali dawne przedmioty, dowiedziały się, co to skansen. Tutaj mogli dotknąć dawnych przedmiotów, przebywać w starych chatach, kuźni, czy sali lekcyjnej sprzed dziesiątek lat. Największą atrakcją był pokaz wypieku wafli oraz samodzielne robienie masła. Spacer po tym malowniczym muzeum na świeżym powietrzu zakończył się degustacją chleba z masłem wykonanym przez dzieci, wafli, kawy zbożowej i maślanki. Na drugą część wycieczki uczniowie udali się pobliskiego Sypniewa. Tam głównym celem była wspólna zabawa, gry ruchowe, przejażdżki bryczką. Po wysiłku fizycznym wszystkim bardzo smakowały kiełbaski z grilla. Grom w piłkę nożną czy siatkówkę nie było końca, dlatego z żalem wracaliśmy do Wielenia. W drodze powrotnej można było słyszeć głosy uczniów: "To była moja najlepsza wycieczka".


  29.05.2012

  Kaligrafia - ginąca sztuka

  29 maja odbył się szkolny konkurs kaligrafii pod nazwą " Kaligrafia - ginąca sztuka". W konkursie brało udział 31 uczniów z klas I-III. Celem konkursu było zachęcanie najmłodszych uczniów do dbałości o estetykę pisma odręcznego. Oprócz przepisania krótkiego tekstu, uczestnicy konkursu mogli popisać się swoją pomysłowością i fantazją przy ozdabianiu litery A. Kreatywność dzieci mile zaskoczyła organizatorów. W konkursie zwyciężył Krzysztof Duda kl.II d, II miejsce przyznano Emilii Lembicz kl. I c, III miejsce zdobyły uczennice: Anna Dmitrzuk kl. I a i Zuzanna Fąferek kl. I c. Przyznane zostały także wyróżnienia dla: Wiktorii Kmiecik kl. I a, Amelii Saganowskiej kl. IIa, Nadii Ficner kl. IIa, Agnieszki Stankiewicz kl. IIb oraz Urszuli Wiesetek kl. IId. Organizatorami konkursu były: mgr E. Snella i D. Busse.


  15.05.2012

  ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu pielęgnuje się tradycje i zwyczaje, dlatego 15 maja obchodzone jest święto przyrody i ekologii - Święto Polskiej Niezapominajki. Święto w tym roku w Polsce obchodziło swoje 10- lecie istnienia. Organizatorami byli mgr Elżbieta Tecław, mgr Maria Kaźmierczak i mgr Maciej Sosnowski.

  więcej

  W tym dniu społeczność szkolna ubrana była w barwach: niebiesko- żółto- zielonych i każdy uczeń i nauczyciel przyozdobiony został kwiatkiem niezapominajki. Odbył się konkurs plastyczny "Niezapominajka", a wytwory prac podziwiać można było na wystawie w holu szkolnym.

  Ponadto w każdej klasie przedstawiciele SU wykonali gazetki upamiętniające postać inicjatora święta Andrzeja Zalewskiego. Na lekcjach nauczyciele informowali uczniów o Święcie Polskiej Niezapominajki i celach przedsięwzięcia. W dniu kalendarzowej i katolickiej św. Zofii w wielu miejscach w Polsce odbywa się sadzenie drzew i krzewów, dlatego też i w naszej szkole uczniowie klasy II d wraz z wychowawcą mgr Elżbietą Snella posadzili drzewko czerwonego kasztanowca w Zielonym Ogrodzie przy świetlicy szkolnej. Uczniowie brali udział w quizie o tematyce leśnej. Szkoła udekorowana była bukietami niezapominajek, a szkolna grota przybrała tematykę "Piękno polskiej przyrody".

  Niezapominajka to kwiatek ładny i niebieski to kawałek nieba, który można zabrać ze sobą do domu.

  M.M.

  zwiń

  8.05.2012

  V Szkolny Językowy Konkurs Logopedyczny
  dla klas I - III
  "GIMNASTYKA JĘZYKA"
  w Szkole Podstawowej im Kazimierza Wielkiego
  w Wieleniu

  08.05.2012 roku miał miejsce w Szkole Podstawowej im Kazimierza Wielkiego w Wieleniu V Szkolny Językowy Konkurs Logopedyczny dla klas I - III "Gimnastyka Języka". Stał się on już konkursem cyklicznym, ma w naszej szkole swoją tradycję. Brali nim udział ci uczniowie, których wymowa jest coraz bardziej poprawna.

  więcej

  Dzieci uczyły się wierszyka na pamięć. Musiały przejść dwa etapy: klasowy i szkolny. Najważniejszymi celami konkursu było pobudzanie kreatywności u dzieci, doskonalenie techniki wymowy, zwracanie uwagi na wybrzmiewacie każdej głoski podczas recytacji utworu, doskonalenie dykcji, emisji głosu, gestu i mimiki, przestankowania oraz co najważniejsze, zwalnianie tempa mowy. W konkursie wzięto udział 26 uczniów z klas I-III. Proponowane do recytacji wiersze może staną się inspiracją do tworzenia interesujących form pracy, usprawniających mowę dziecka.

  Wyniki konkursu:
  I MIEJSCE: Zuzanna Helwich kl. IIIa
  II MIEJSCE: Mateusz Ryżek kl. IId
  III MIEJSCE: Julianna Domina kl. IIa

  WYRÓŻNIENIA:
  Krzysztof Duda kl. IId
  Sylwia Paszkiewicz kl. Ib
  Patrycja Ziopaja kl. Ic

  Uczniowie recytowali poezję przepięknie, wybrano tych, którzy starali się sprostać wymogom konkursu. Przyznano nagrody książkowe i rzeczowe. Wszystkim nagrodzonym oraz biorącym udział serdecznie gratulujemy!

  W skład komisji konkursowej weszli: mgr Barbara Fobka, mgr Elżbieta Snella, mgr Bernadeta Niezborała. Zdjęcia wykonała Elżbieta Snella.

  W przygotowanie konkursu włączyli się nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, dyrekcja szkoły oraz logopeda. Wszystkim zaangażowanym miłośnikom poezji serdecznie dziękujemy.

  Organizatorem konkursu była mgr Bernadeta Niezborała - logopeda.

  Bernadeta Niezborała

  zwiń

  04.05.2012

  DZIEŃ PATRONA

  Koniec kwietnia jest dla Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu miesiącem szczególnym, bowiem to właśnie w tym czasie cała społeczność szkolna wspomina Patrona -Kazimierza Wielkiego. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia pt. "Historia pewnego tronu ...", przygotowana przez uczniów klas V wraz z opiekunami ( J. Ściegienna, M. Ptak, M. Rychlik, M. Ryżek). Występujący zaprosili szanownych gości, dyrekcję, nauczycieli i uczniów na uroczystą lekcję historii, podczas której opowiedzieli o wielkich czynach króla Kazimierza. Podziwiać można było piękne stroje średniowieczne, które przybliżyły nam obraz ówczesnych obyczajów. Końcowym akcentem spotkania było złożenie kwiatów przez delegację uczniów wraz z zaproszonymi gośćmi pod tablicą pamiątkową Kazimierza Wielkiego - Patrona naszej szkoły.


  27.04.2012

  Święta majowe

  Tuż przed długim majowym weekendem uczniowie szkoły odbyli krótką lekcję patriotyzmu, aby raz jeszcze przypomnieć sobie historie świąt majowych. Piątkowa lekcja w klasach IV -VI rozpoczęła się od założenia przez każdego ucznia biało- czerwonych opasek jako widocznego symbolu przywiązania do barw narodowych. Odśpiewano hymn państwowy. Następnie przedstawiciele klas zapoznali kolegów i koleżanki z listem Pana Prezydenta RP. Główny cel lekcji to przypomnienie wiadomości o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zabrakło także wystaw w biało- czerwonych kolorach.


  23.04.2012

  AQUAPARK W WĄGROWCU

  Dnia 24.04.2012 roku uczniowie niepełnosprawni Szkoły Podstawowej im. K. Wielkiego w Wieleniu razem z pełnosprawnymi uczniami szkoły uczestniczyli w wycieczce do Aquaparku w Wągrowcu. Organizatorkami wycieczki były pani Elżbieta Tecław i pani Grażyna Wróbel-Grzegorek. Dzieci przez półtorej godziny korzystały z atrakcji parku wodnego. Radość dzieci wywoływała salwy śmiechu i szczęście zarówno obecnych rodziców jak i opiekunów. Największą atrakcją dla dzieci był zjazd kilkunastometrową rurą do wody.

  Po wodnych szaleństwach wszyscy udali się na wągrowiecki rynek, gdzie dzieci oddawały się przyjemności jedzenia pysznych lodów.

  Dzieci wracały zmęczone, ale bardzo zadowolone. Szczęście na ich twarzach to największa nagroda dla organizatorów wycieczki.

  G.W-G.


  23.04.2012

  NOWI CZYTELNICY W SP WIELEŃ

  Tradycją Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu jest "Pasowania na czytelnika" uczniów klas pierwszych. Organizatorką corocznej uroczystości jest mgr Bożena Szczepańska nauczycielka biblioteki szkolnej, nad oprawą plastyczną czuwa plastyczka Elżbieta Tecław. Uczniowie w tym dniu przychodzą ubrani odświętnie.

  więcej

  W tym roku szkolnym podobnie jak w latach poprzednich uroczystość rozpoczęła się od zapoznania pierwszoklasistów z regulaminami biblioteki szkolnej i czytelni. Odbyło się głośne ślubowanie i pasowanie na czytelnika poprzez dotknięcie książką. Następnie uczniowie podpisali swoje pierwsze karty czytelnika. Całą uroczystość uświetniła krótka inscenizacja pt. "Kopciuszek" w wykonaniu uczennic należących do kółka bibliotecznego. Każdy nowy czytelnik biblioteki, oprócz dyplomu otrzymał kolorową zakładkę do pierwszej wypożyczonej książki z biblioteki szkolnej.

  Aby nowi czytelnicy pozostali wierni czytaniu książek przez długie lata.

  M.M.

  zwiń

  20.04.2012

  WYCIECZKA ERM I MINISTRANTÓW

  20 kwietnia odbyła się wycieczka Eucharystycznego Ruchu Młodych i ministrantów z parafii p.w. Św. Michała w Wieleniu. Trasa wycieczki przebiegała przez: Pniewy, Wolsztyn, Obrę.

  W Pniewach odwiedziliśmy doczesne szczątki błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej - pionierki i założycielki ERM. Siostra z zakonu Urszulanek, przedstawiła nam w skrócie jej życiorys. Mieliśmy również okazję zwiedzić jej pokoje zakonne, oraz wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej.

  Kolejnym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie parowozowni w Wolsztynie i tamtejszego skansenu oraz do dzisiaj czynnego młyna, zobaczyliśmy też narzędzia z XVIII i XIX wieku.

  więcej

  Kulminacyjnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie klasztoru braci Oblatów w Obrze, a także obejrzenie przedstawienia teatralnego w ich wykonaniu. Zwiedziliśmy również muzeum pamiątek przywiezionych przez braci zakonnych z Misji, z różnych zakątków świata. Na koniec brat Damian, który pochodzi z Wielenia i uczył się w naszej szkole podstawowej, oprowadził nas po całym terenie braci zakonnych.

  Program wycieczki był bardzo bogaty, dowiedzieliśmy się wiele ciekawych rzeczy, zmęczeni ale w dobrych nastrojach wróciliśmy do domu w późnych godzinach wieczornych.

  Dzieci z ERM.

  zwiń

  19.04.2012

  Nasza szkoła w półfinałach konkursu "Ratujemy i uczymy ratować"

  W ubiegłym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować". Program ten propaguje Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego celem jest nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Skierowany jest do uczniów klas I-III, ale chętnie biorą w nim udział także starsi uczniowie. Do tej pory w naszej szkole przeszkolonych zostało około 200 uczniów.

  więcej

  W lutym tego roku Fundacja WOŚP ogłosiła konkurs "Ratujemy i uczymy ratować". Jest on przeznaczony dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych objętych Programem Edukacyjnym "Ratujemy i uczymy ratować". Celem konkursu jest propagowanie podstawowych czynności ratujących życie oraz sprawdzenie umiejętności uczniów nabytych w ramach powyższego programu edukacyjnego. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym, który odbył się w lutym bieżącego roku, należało wykonać pracę plastyczną obejmującą zakres tematyczny związany z udzielaniem pierwszej pomocy. Na tym etapie jury, powołane przez WOŚP, wybrało sześć najlepszych szkół w każdym województwie, które przeszły do półfinału. Nasza szkoła znalazła się w najlepszej szóstce w województwie wielkopolskim.

  Dnia 19 kwietnia w Borowie koło Czempinia odbyły się półfinały Ogólnopolskiego Konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Na tym etapie obowiązywało kilka konkurencji łączących elementy ruchowe z wiedzą z zakresu Programu Edukacyjnego "Ratujemy i uczymy ratować". Jury, organizujące i oceniające konkurencje półfinałowe, stanowili instruktorzy-koordynatorzy programu z Fundacji WOŚP.

  Każda drużyna składała się z 5 osób (2 dziewczynki, 2 chłopców i nauczyciel). Drużynę z Wielenia reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Zuzanna Helwich, Agata Szwabowicz, Tobiasz Izydor i Cezary Mikołajczak. Przygotowywali się do udziału w konkursie pod kierunkiem p. Barbary Sikora. Wychowawczyni wraz z uczniami wzięła udział w sześciu konkurencjach. Uczestnicy musieli wykazać się szybkością i dokładnością m.in. w sztafecie na torze przeszkód obejmującym zakładanie kamizelki odblaskowej, rozstawianie trójkąta ostrzegawczego, zakładanie rękawiczek, jak też umiejętnością układania poszkodowanego w pozycji bocznej, wzywania pomocy, kompletowania apteczki czy wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Rywalizując z drużynami ze szkół w Czempiniu, Wielowsi, Ptaszkowa, Koła i Hanulina, zajęliśmy czwarte miejsce. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 3 z Koła, która będzie reprezentowała nasze województwo w finale w Warszawie.

  B. Sikora

  zwiń

  18.04.2012

  Rozstrzygnięcie konkursu

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu po raz trzeci już odbył się Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo- i Niemieckojęzycznych. Tegoroczna edycja dotyczyła Australii i Austrii.

  Konkurs miał na celu m.in. zainteresowanie uczniów kulturą innych krajów, sprawdzenie i doskonalenie umiejętności językowych oraz rozwinięcie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach (książki, słowniki, Internet, etc.). Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko samodzielnością, lecz również wytrwałością. Przez 6 tygodni na specjalnie przygotowanej gazetce oraz na stronie internetowej szkoły pojawiały się pytania dotyczące Australii i Austrii. Część z nich była w języku angielskim i niemieckim. Zadaniem uczniów było samodzielne odszukanie odpowiedzi na te pytania, a następnie wrzucenie ich do specjalnej skrzynki pocztowej lub wysłanie poprzez formularz on-line.

  więcej

  Każdemu z uczestników przydzielony został pseudonim, dzięki czemu możliwe było informowanie uczniów o wynikach po każdym etapie konkursu z równoczesnym zachowaniem anonimowości. Po 6 tygodniach, dn. 4 kwietnia odbył się test końcowy, obejmujący materiał, z którym uczniowie zapoznawali się w trakcie trwania konkursu.

  Najlepsi nagrodzeni zostali dyplomami oraz nagrodami książkowymi.
  I miejsce ex aequo: Jakub Kittel (kl. Vc) oraz Mikołaj Mumot (kl. IVb)
  II miejsce: Seweryn Tymek (kl. VIb)
  III miejsce: Aleksandra Kalinowska (kl. VIc)
  wyróżnienia: Aleksandra Wiącek (kl. VIc) oraz Kamil Ryżek (kl. Va)

  Organizatorami konkursu byli: mgr Krystyna Mallach, mgr Karolina Schwarz oraz mgr Maciej Sosnowski (odpowiedzialny za stronę internetową).

  zwiń

  03.04.2012

  SPRAWDZIAN KLAS SZÓSTYCH

  Uczniowie klas szóstych we wtorek pisali sprawdzian podsumowujący ich wiedzę zdobytą podczas nauki w szkole podstawowej. W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 59 uczniów.


  21.03.2012

  POWITALIŚMY WIOSNĘ !

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu uczniowie powitali Wiosnę i pożegnali Zimę.

  Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie klas szóstych przygotowali dla młodszych kolegów aerobik na wesoło. Na przerwach skakano ze skakanką i prezentowano układy taneczne aerobiku. Ponadto na terenie szkoły i boiska szkolnego pochowane były fanty i rysunki, a zadaniem uczniów było odnalezienie ich. Uczniowie, którzy odnaleźli najwięcej otrzymali słodki upominek. Punktem kulminacyjnym Szkolnych Obchodów Dnia Wiosny był przemarsz kolorowego i głośnego korowodu wokół szkoły, z kilkoma Marzannami na czele. Kukły - symbole zimy zostały pożegnane i przekazane panu woźnemu do spalenia.

  Aby kolejne dni były ciepłe i radosne.


  13.03.2012

  Wycieczka na mecz Lech-Wisła

  We wtorek 13 marca 2012 roku liczna grupa przedstawicieli klas III-VI pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego Marcina Rychlika, Sławomira Szymczaka i wsparciu nauczyciela historii pana Łukasza Kozy, wyjechała na mecz Pucharu Polski Lech Poznań - Wisła Kraków. Mecz odbył się na nowoczesnym stadionie miejskim przygotowanym na Euro2012.

  W tym dniu na stadionie zebrało się 18 tysięcy kibiców, a wśród nich 24 wieleńskich uczniów. Nie był to pierwszy mecz podczas, którego na trybunach zasiedli kibice ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu ponieważ wyjazdy na mecze organizowane są systematycznie od roku 2011. Jak zawsze było bardzo dużo emocji na boisku, ale również na trybunach. Dostarczyli nam ich nie tylko piłkarze, ale przede wszystkim wspaniały doping kibiców, którym wtórowały wszystkie dzieciaki. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy lecz my już myślimy o kolejnym wyjeździe...


  14.03.2012

  KANGUR W SP WIELEŃ

  Jednym z konkursów, który od lat w szkołach cieszy się ogromną popularnością jest Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.

  W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu do konkursu przystąpiło 59 uczniów. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju, na które wszyscy z niecierpliwością czekają.


  28.02.2012

  Edukacyjna wycieczka

  Ania z Zielonego Wzgórza Montgomery to niewątpliwie jedna z najciekawszych lektur w szkole podstawowej.

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w celu przybliżenia sobie powieści udali się do teatru do Poznania. W Teatrze Muzycznym obejrzeli spektakl teatralny pt. "Ania z Zielonego Wzgórza". Zachwyceni grą aktorów wcielających się w postacie książkowe z pewnością na długo zapamiętają przygody rudowłosej Ani i jej przyjaciół.

  więcej

  Kolejnym punktem obcowania z kulturą była wizyta w Muzeum Instrumentów Muzycznych. Jest to jedyne tego typu miejsce w Polsce i trzecie co do wielkości w Europie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć około 2 tysięcy eksponatów ze wszystkich zakątków świata.

  Nie zabrakło także spaceru po poznańskiej starówce.

  Z całą pewnością trzeba stwierdzić, że stolica wielkopolski to miejsce gdzie nie ma czasu na nudę.

  M. M.

  zwiń

  11.02.2012

  Hokeiści z Wielenia najlepsi w powiecie

  W sobotę 11.02.2012 w Drawsku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego Szkół Podstawowych w Unihokeju Chłopców. W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny z poszczególnych gmin naszego powiatu SP Drawsko, SP Wieleń, SP 1 Czarnków, SP Huta i SP Siedlisko. Turniej był rozgrywany systemem "każdy z każdym". Ten kto chociaż raz miał okazję uczestniczyć w takich zawodach jako gracz lub jako kibic wie, że dyscyplina ta jest jedną z najbardziej dynamicznych spośród gier zespołowych. Fakt ten sprawia, iż unihokej jest bardzo zjawiskowy, a oglądającym go dostarcza wielu wrażeń i emocji.

  więcej

  Pierwsze mecze mistrzostw pokazały, że drużyny są bardzo wyrównane a rywalizacja zacięta. W trzecim meczu spotkały się drużyny z Drawska i Wielenia i po pasjonującym pojedynku zawodnicy z Wielenia pokonali gospodarzy drużynę z Drawska 3:2. Jak się później okazało zwycięstwo w tym meczu miało podwójna wartość ponieważ zadecydowało o zwycięstwie Szkoły Podstawowej z Wielenia w całym turnieju. Należy podkreślić, że hokeiści SP Wieleń triumfowali w Mistrzostwach Powiatu po raz drugi z rzędu i będą reprezentować nasz powiat na zawodach rejonowych.

  Zwycięska drużyna SP Wieleń zagrała w składzie: Jakub Wojciechowski, Konrad Grzech, Stanisław Jonas, Marcin Przybysz, Seweryn Latanski, Damian Sikora, Cezary Mrotek, Dawid Kujat, Michał Szymański, Maksymilian Obst, Przemysław Madrawski. Trener: Marcin Rychlik

  M. R.

  zwiń

  10.02.2012

  POMAGAMY ZWIERZĘTOM

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu aktywnie realizacją działania akcji szkolnej Pomagamy zwierzętom.

  Przez cały tydzień poprzedzający ferie zimowe miała miejsce zbiórka karmy i koców dla psów. Akcję zorganizował SU wraz z opiekunami oraz uczniowie klasy IVc. W ostatnim dniu przed feriami zebrane dary zostały przekazane dla Schroniska dla Psów w Jędrzejewie. Uczniowie klasy IV c i organizatorzy pragną podziękować Radzie Rodziców za sfinansowanie wyjazdu.

  więcej

  Przez cały tydzień poprzedzający ferie zimowe miała miejsce zbiórka karmy i koców dla psów. Akcję zorganizował SU wraz z opiekunami oraz uczniowie klasy IVc. W ostatnim dniu przed feriami zebrane dary zostały przekazane dla Schroniska dla Psów w Jędrzejewie. Uczniowie klasy IV c i organizatorzy pragną podziękować Radzie Rodziców za sfinansowanie wyjazdu.

  Tradycją szkoły stało się także dokarmianie zwierząt leśnych, realizując tym samym program klasy pierwszej. Temat - Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. Z pokarmem do paśnika realizowany jest w praktyczny sposób, W tym celu organizowane są wyjazdy dla uczniów klas pierwszych do oddalonego o kilka km Leśnictwa Wizany. Klasy pierwsze wraz z opiekunami udali się do lasu, aby pomóc przetrwać trudny okres dla dzikich zwierząt, w mroźnej tegorocznej zimie. Uczniowie zaopatrzeni w różnorodne warzywa i owoce mieli okazję włożyć je do olbrzymiego paśnika.

  Dużo cennych wskazówek i wiedzy o zwierzętach przekazała uczniom pani Renata Grupińska z Nadleśnictwa Krzyż. Najaktywniejsi uczniowie podczas spotkania otrzymali w nagrodę kolorowe książeczki. Na koniec na uczniów czekała miła niespodzianka, przygotowano dla nich ognisko z ciepłym poczęstunkiem.

  Nadleśnictwu Krzyż, Leśnictwu Wizany i Kołu Łowieckiemu Bażant pierwszoklasiści wraz z opiekunami za okazaną gościnność bardzo dziękują.

  M. M.

  zwiń

  10.02.2012

  Konkursy czytelnicze w wieleńskiej podstawówce

  Odbyły się konkursy czytelnicze dla uczniów klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Chętni uczniowie kl. III wzięli udział w konkursie pt. "Kubuś Puchatek i jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu".

  Po zmaganiach na wszystkich uczestników czekał wspaniały tort urodzinowy Kubusia Puchatka. Organizatorkom konkursu była Joanna Orzechowska.

  więcej

  Konkurs miał na celu wyłonić najlepszego znawcę kubusiowych przygód. Najlepszymi czytelnikami okazali się:
  I miejsce - Kacper Wojewoda - III d i Mateusz Frąckowiak - III a
  II miejsce -Tobiasz Koza - III c i Dariusz Świątek - III
  III miejsce - Patrycja Osajda- III b

  Dla uczniów klas czwartych odbył się konkurs z życia i twórczości baśniopisarza H., Ch. Andersena. Po zmaganiach uczniów na szczeblu szkolnym, wyłoniono uczniów, którzy reprezentowali szkołę na III Gminnym Konkursie Czytelniczym "Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena".

  Konkurs miał na celu wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania wielkim baśniopisarzem pokoleń i jego twórczością. Organizatorami konkursu były: Joanna Orzechowska i Magdalena Mikołajczak.

  W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Wieleń. Przedstawiciele poszczególnych szkół zostali wcześniej wyłonieni podczas eliminacji szkolnych. Najlepszą znajomością baśni wśród uczniów klas czwartych w gminie Wieleń okazali się:
  -Weronika Kotowska - Szkoła Podstawowa w Dzierzążnie Wielkim- I miejsce
  Natalia Dębińska - Szkoła Podstawowa w Wieleniu - II miejsce
  Zuzanna Piechowiak - Szkoła Podstawowa w Miałach i Wiktoria Grencel - Szkoła Podstawowa w Gulczu - III miejsce

  Organizatorzy pragną podziękować opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu.

  Dla uczniów klas piątych i szóstych odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości baśni braci Grimm. Najlepszą znajomością baśni wśród uczniów okazali się: Aleksandra Wiącek - I miejsce, Weronika Wiesetek - II miejsce, Honorata Śliwińska i Aleksandra Kalinowska - III miejsce. Organizatorkami konkursu były: Danuta Rosochowata, Bożena Szczepańska.

  M. M.

  zwiń

  09.02.2012

  AKTYWNIE PO ZDROWIE

  Uczniowie klasy I b pod kierunkiem wychowawczyni mgr Danuty Rosochowatej realizują od początku roku szkolnego ogólnopolski programu "Aktywnie Po Zdrowie". Celem jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania się i uświadamianie roli aktywności fizycznej. Przekazywanie wiedzy odnośnie produktów służących zdrowiu i szkodliwych dla zdrowia, a także związku między żywieniem a występowaniem wielu chorób. Program składa się z trzech etapów: jesiennego, zimowego i wiosennego. W każdym etapie realizuje się zajęcia i konkursy związane z promocją zdrowia, przeprowadza się również prelekcję wśród rodziców.

  więcej

  Uczniowie klasy I b zrealizowali etap jesienny i zmagają się w etapie zimowym. Zdobytą wiedzę wykorzystali biorąc udział w Balu Karnawałowym. Bal rozpoczął się inscenizacją pt." Na straganie". Gry, zabawy i tańce oparte były o tematykę związaną z realizacją założeń zawartych w programie. Było zatem jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku, picie soku przez słomkę, rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku, przeciąganie liny warzywno-owocowej. W nagrodę każdy otrzymał kubek soku marchewkowego i mandarynkę. Dominowały stroje owoców i warzyw.

  M. M.

  zwiń

  08-09.02.2012

  CZAS NA ZABAWĘ

  Tuż przed feriami dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, odbył się Bal Przebierańców dla uczniów klas I-III i zabawa walentynowo-karnawałowa dla uczniów klas IV- VI.


  03.01.2012

  TYDZIEŃ WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELENIU

  Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia. W obecnych czasach trudno znaleźć inne, lepsze narzędzie edukacji obywatelskiej. Młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami, podjąć się zadań wzbogacających jej doświadczeniami umiejętności. Udział w wolontariacie w wyniku nabytych doświadczeń pozwala sprecyzować zainteresowania, znaleźć pomysł na zawód, studia, a czasem po prostu dorosnąć.

  więcej

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w ramach działań w Programie społecznym "Szkoła bez Przemocy" koordynowanym przez mgr Magdalenę Ryżek, zorganizowano szereg działań podczas TYGODNIA WOLONTARIATU. Podczas warsztatów przeprowadzonych przez opiekunów Małego SU, tj. mgr Marcelinę Ptak i mgr Małgorzatę Paszczyńską oraz wychowawców klas dzieci dowiedziały się czym jest wolontariat i wspólnie ustalili co oni sami mogą zrobić aby uczestniczyć w tym aktywnie. Oto ich pomysły: - dzielenie się słodyczami lub śniadaniem z głodnymi kolegami, przynoszenie żywności dla najuboższych w szkole i na inne zbiórki, - dokarmianie zwierząt oraz przynoszenie pokarmów itp. na zbiórkę dla zwierząt, - czytanie bajek i opowiadań młodszym kolegom i dzieciom np. z Domu Dziecka, - pomaganie słabszym kolegom w zadaniach w nauce, - pomoc starszym ludziom: przy pakowaniu zakupów, przechodzeniu przez ulicę.

  Uczniowie w klasach IV - VI pod opieką opiekunów SU (mgr Magdalenę Ryżek, mgr Krystynę Mallach) oraz pedagoga szkolnego mgr Joannę Orzechowską organizowali akcje charytatywne, wspomagali potrzebujących. Jednak priorytetowym działaniem były warsztaty, podczas których ustalono plan działań nowopowstałego Szkolnego Klubu Wolontariatu, tak, by wolontariat stał się normatywną częścią planu zadań Samorządu Uczniowskiego.

  SP. WIELEŃ

  zwiń

  04.01.2012

  PARTNERSTWO MIĘDZY SZKOŁĄ I RODZINĄ

  Partnerska współpraca pomiędzy szkołą i rodziną jest jednym z kluczowych warunków skutecznego przeciwdziałania i zapobiegania przemocy szkolnej oraz wyrazem troski o rozwój oraz jakość edukacji i wychowania dzieci. Rodzic i nauczyciel są dla dziecka pierwszymi autorytetami - dlatego ich współpraca pozwala na wczesne reagowanie w przypadku problemów oraz wparcie młodego człowieka w najważniejszych momentach życia. Dlatego też w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu nauczyciele przygotowują spotkania z rodzicami, lekcje otwarte w różnorakich formach. Jednym z tego rodzaju spotkań były zorganizowane przez konsultantów Szkoły bez Przemocy tj. mgr Magdalenę Ryżek i mgr Joannę Orzechowską, warsztaty pt. "Budowanie partnerstwa między szkołą a rodziną".

  więcej

  Warsztat przygotowuje rodziców do roli partnerów nauczyciela-wychowawcy oraz szkoły. Podczas zajęć rodzice poznali zasady i metody pozytywnej komunikacji z nauczycielami i szkołą. Dowiedzieli się o czym oraz w jaki sposób rozmawiać z nauczycielami. Nauczyli się rozpoznawać i kontrolować emocje, mogące negatywnie wpływać na relacje ze szkołą. Zapoznali się z podstawowymi zasadami i normami prawnymi dotyczącymi relacji z nauczycielami oraz wpływu tych relacji na proces kształcenia i wychowania ich dzieci.

  SP. WIELEŃ

  zwiń

  06.01.2012

  Dnia 4 stycznia odbyły się szkolne eliminacje do VII Powiatowego Konkursu Kolęd i Pastorałek. Przesłuchania odbywały się w dwóch kategoriach: klasy I-III oraz IV-VI. Jury w składzie: Barbara Sikora, Anna Domina, Natalia Nowak wysłuchało 18 utworów w wykonaniu uczniów klas I-III i 10 utworów artystów klas IV-VI. Po trudnej i burzliwej naradzie zostały ogłoszone wyniki.

  WYNIKI SZKOLNYCH ELIMINACJI
  DO VII POWIATOWEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK:

  więcej
  Do konkursu zakwalifikowali się:
  z klas I-III - Justyna Helwich, Maksymilian Ryżek +Kacper Wojewoda
  z klas IV-VI - Aleksandra Kalinowska, Daria Janas+Agata Rychlik+Katarzyna Wojtkowiak

  Wyróżnienia:
  Julianna Domina, Sara Konarska, Oliwia Jusko, Zuzanna Helwich, Zuzanna Lewandowska, Mateusz Frąckowiak + Tobiasz Izydor, Agnieszka Stankiewicz + Julia Szewczyk Klaudia Górzna, Paulina Szymańska + Martyna Wojewoda zwiń

  09.01.2012

  WOŚP

  8 stycznia 2012r. odbył się XX Finał WOŚP gramy z pompą! Pieniądze zbierane były na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

  24 grupy wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu zasiliło konto WOŚP o 3630,70 zł.


  17.01.2012

  CZAS KOLĘDOWANIA

  17 stycznia w Domu Kultury "Strzelnica" w Wieleniu odbył się VII Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek. Organizatorem konkursu, od wielu już lat, jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego. Młodzi artyści szkół podstawowych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego prezentowali swoje muzyczne talenty kultywując tradycję wspólnego śpiewania pieśni bożonarodzeniowych.

  więcej

  Jury w składzie: Henryka Grześ - emerytowana nauczycielka muzyki - przewodnicząca jury, Alicja Adamczyk - dyrektor Ośrodka Kultury "Strzelnica", Janina Grzebyta - wieloletnia współorganizatorka naszego konkursu po wysłuchaniu kilkunastu utworów wyłoniło laureatów.

  W kategorii soliści klas I - III
  Grand Prix - Aleksandra Maćkowiak - SP1 Czarnków
  I miejsce - Justyna Helwich - SP Wieleń
  II miejsce - Agata Buśko - SP Pęckowo, Kacper Wojewoda - SP Wieleń
  III miejsce - Amelia Szynalska - SP Dzierżążno, Amelia Pawlak - SP Miały

  W kategorii zespoły klas I - III
  I miejsca nie przyznano
  II miejsce - tercet z SP w Dzierżążnie Wielkim
  III miejsce - duet z SP w Miałach

  W kategorii soliści klas IV - VI
  I miejsce - Zofia Dymek - SP Pęckowo
  II miejsce - Aleksandra Kalinowska - SP Wieleń
  III miejsce - Marta Pacanowska - SP Dzierżążno

  W kategorii zespoły klas IV - VI
  Grand Prix - tercet z SP nr 1 w Czarnkowie
  II miejsce - tercet z SP w Pęckowie, tercet z SP w Wieleniu, duet z SP Miały
  III miejsce - tercet z SP w Dzierżążnie Wielkim.

  Laureaci otrzymali puchary, nagrody książkowe i dyplomy.

  Wszystkie nagrody, jak też słodki poczęstunek ufundowali: Burmistrz Miasta - pan Zbigniew Stochaj , Nadleśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice -pan Hieronim Adamczewski, Rada Rodziców SP Wieleń, dyrekcja szkoły, ksiądz kanonik Roman Poplewski i pani Hanna Forbrich.

  Organizatorzy konkursu: Barbara Sikora, Anna Domina i Natalia Nowak, serdecznie dziękują wszystkim sponsorom za okazaną pomoc oraz opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.


  20.01.2012

  PODZIĘKOWANIA DLA BABCI I DZIADKA

  W przeddzień Święta Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyło się świąteczne, szkolne spotkanie. Uroczystość ta wpisała się już w tradycję naszej szkoły i cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko babć i dziadków, ale także całych rodzin.

  więcej

  Goście mogli obejrzeć przedstawienie jasełkowe pt. "Poszukiwanie Zbawiciela" przygotowane pod kierunkiem Anny Domina, Natalii Nowak i Barbary Sikora . Następnie uczniowie klasy trzeciej A recytowali wiersze i śpiewali piosenki dla swoich babć i dziadków. Montaż słowno-muzyczny przygotowała wychowawczyni klasy Barbara Sikora. Podziwiać można było także układ taneczny do piosenki "Magia świąt" w wykonaniu uczniów klasy piątej B. Przygotowania dzieci do tańców podjęła się wychowawczyni klasy Jolanta Ściegienna. Na koniec goście obejrzeli prezentację multimedialną III Kalendarium z życia szkoły, składającą się z bogatej galerii zdjęć i opisów ukazujących najważniejsze wydarzenia z życia szkoły od września do stycznia bieżącego roku szkolnego. Prezentację przygotowały: Magdalena Mikołajczak i Barbara Sikora.

  Dla kochanych babć i dziadków nie zabrakło również kolorowych kwiatków i słodkiego poczęstunku.

  Organizatorzy dziękują wszystkim za wspólnie mile spędzony czas, sponsorom za słodycze dla gości oraz dzieci i zapraszają za rok.

  zwiń

  25.01.2012

  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju

  W dniu 25 stycznia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju. Do rywalizacji przystąpiło sześć klas składających się z ośmioosobowych reprezentacji. Mistrzostwa rozgrywane były w dwóch grupach po trzy zespoły. Zacięta rywalizacja dostarczyła wielu emocji, które udzielały się również kibicom dopingującym swoich faworytów. Przerwy w grze umilała kibicom oprawa muzyczna tak jak przy największych imprezach siatkarskich czy mistrzostw w piłce ręcznej.

  więcej
  W rozgrywkach grupowych najlepiej zaprezentowały się klasy VI C i V C, które wygrały rywalizację w pierwszej części zawodów. Półfinały dość zdecydowanie wygrały reprezentacje klas VI A i VI C. W meczu o trzecie miejsce VI B pokonała po trzech trafieniach Czarka Mrotka klasę V C. Finał natomiast to był już popis skutecznej i efektownej gry klasy VI C, która pokonała VI A 4:0. Królem strzelców został Filip Urban z 6 trafieniami na koncie. Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:
  1. VI C,
  2.VI A,
  3.VI B,
  4.V C,
  5.V A,
  6.IV A

  Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Wojciechowski, Stanisław Jonas, Marcin Przybysz, Dagmara Gawołek, Filip Urban, Patryk Weychan.

  Marcin Rychlik

  zwiń

  06.12.2011

  Ciekawa niedziela w wykonaniu trzecioklasistów.

  W niedzielny poranek uczniowie klas trzecich wyruszyli w podróż autokarem do Poznania .

  Pierwszym zaplanowanym przystankiem było centrum handlowe Plaza. Tu dzieci odwiedziły kino Cinema City i miały możliwość obejrzenia filmu 3D pt. ,, Hubbele''. Dzieci podczas projekcji poznawały pracę astronomów oraz mogły sobie w wyobraźni zbudować obrotową mapę nieba. Film pozwolił uczniom ugruntować swoja wiedzę, którą zdobyli na lekcji oraz odkryć tajemnice jakie skrywa w sobie wszechświat. Następnie 53 osobowa wycieczka przeniosła się do Macdonalds gdzie podczas spożywania posiłków dzieci jeszcze żwawo dyskutowały na temat wahadłowców, kosmosu a nawet poruszały tematy istnienia życia poza Ziemią. Ostatnim punktem wycieczki po Poznaniu była wizyta na ulicy Bułgarskiej, gdzie mieści się siedziba drużyny Lecha Poznań i pierwszy nowoczesny stadion na EURO 2012 o pojemności prawie 43000 miejsc. Uczniowie a w szczególności chłopcy podczas drogi na stadion byli zachwyceni ogromem przepięknie podświetlonego obiektu a z ust niejednego uczestnika można było usłyszeć "Jaki wielki", " Jaki on jest piękny". Trzecioklasiści wraz z opiekunami byli świadkami meczu Lech Poznań-Widzew Łódź, który zakończył się niestety porażką gospodarzy.

  Uczniowie wracając do domu byli zadowoleni i uśmiechnięci a spędzone chwile podczas wycieczki zapamiętają na długo .


  06.12.2011

  IX SZKOLNY KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH
  Dobro powraca !!!

  Dnia 6 grudnia 2011r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu odbył się IX SZKOLNY KIERMASZ OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH. Kiermasz realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego "Pielęgnujemy tradycję", zapoczątkowanego w naszej szkole w 2003 roku. Inicjatorkami i organizatorkami projektu są mgr Elżbieta Tecław i mgr Danuta Busse. Każdego roku impreza przybiera coraz większy wymiar, zarówno w zakresie odwiedzających kiermasz jak i osób zaangażowanych w jego realizację. Organizatorki corocznie starają się pielęgnować tradycje bożonarodzeniowe oraz zakorzeniać dobro i szacunek wśród ludzi.

  więcej

  Poprzedzeniem kiermaszu było udekorowanie szkoły i wprowadzenie w niej świątecznej atmosfery jako jeden z celów pielęgnacji tradycji bożonarodzeniowych.

  W tym roku podczas kiermaszu w sprzedaży ukazały się: kartki świąteczne, ozdoby na okna, choinki, torby-makramy, woreczki na zioła oraz świąteczne pierniki i ciasteczka. Oferta kiermaszu corocznie się wzbogaca. Magia produktów polega na zachowaniu tradycyjnego stylu z nowoczesnymi trendami w sztuce zdobienia. Wszystkie artykuły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem odwiedzających. Dochód z kiermaszu jak co roku przeznaczony zostanie na doposażenie pracowni plastycznej, pracowni klas I-III oraz zakup materiałów do dekoracji szkoły.

  Niezwykłą atmosferę mikołajkowego wieczoru dopełniły występy artystyczne w wykonaniu naszych uczniów. Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie uczęszczający na kółko języka angielskiego. Zaśpiewali piękne kolędy w języku angielskim. Uczniów przygotowały mgr Krystyna Mallach oraz mgr Marcelina Ptak. Kolejnym punktem programu był montaż muzyczno-słowny pt.: "Pokochałem tę miłość...". Uczniów przygotowała mgr Magdalena Ryżek we współpracy z mgr Joanną Orzechowską i mgr Krystyną Mallach. W pięknej scenografii uczniowie zaprezentowali swoje zdolności aktorsko-muzyczne. Występ wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Na twarzach gości widać było zadumę oraz wzruszenie, często do łez. Młodzi artyści otrzymali gromkie brawa, a opiekunowie wiele słów uznania i gratulacji. Ostatnim punktem programu artystycznego był świąteczny taniec w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Choreografię opracowała mgr Jolanta Ściegienna.

  Uzupełnieniem kiermaszu były prezentacje osiągnięć uczniów w ramach realizowanych w szkole programów "Szkoła bez przemocy" (montaż muzyczno-słowny "Pokochałem tę miłość..."), "Trzymaj formę", "Na tropach przyrody" oraz wystawa "Święta Bożego Narodzenia w literaturze".

  Całość zaprezentowała się magicznie i nastrojowo. Stwierdzenie, że sala gimnastyczna "pękała w szwach" nie będzie przesadzone.

  Organizatorki IX SZKOLNEGO KIERMASZU OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH pragną gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie kartek i ozdób świątecznych: nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz sympatykom szkoły. Szczególne podziękowania dla: Angeliki Raczkowskiej, Mirosławy Kozy, Marleny Stołowskiej, Elżbiety Graś, Emilii Jusko, Joanny Górznej, Krystyny Ćwik, Krystyny Grzebyty, Agnieszki Banasiak, Agnieszki Buksik-Banasiak, Beaty Mendel, Moniki Graś, Anny Rojewskiej, Marii Grzegorek, Jadwigi Dybała, Janiny Żytkiewicz, Sylwii Parthun, Anny Kaczmarkiewicz, Arlety Kaczmarkiewicz, Katarzyny Olkowskiej, Katarzyny Mrozik-Gliszczyńskiej, Zuzanny Ostrowskiej, Małgorzaty Czaplińskiej i Aliny i Zenona Dolnych oraz Nadleśnictwu Potrzebowice i właścicielom przedsiębiorstwa "Venopol".

  Wróbel-Grzegorek Grażyna

  zwiń

  22.12.2011

  ŚWIĘTA TUŻ... TUŻ...

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu przygotowania do świąt i tworzenie świątecznego nastroju trwało od początku grudnia.

  Od 30 listopada do 21 grudnia 2011 roku Samorząd Uczniowski uruchomił kolejne działania, mające na celu pomoc uczniom z rodzin najuboższych. "W każdym sercu świeci iskierka miłości" - to cykliczna akcja charytatywna, która zapisana jest w tradycji szkoły już od sześciu lat. Przez trzy tygodnie uczniowie przynosili do szkoły dary: żywność z długim terminem ważności, zabawki, odzież, obuwie, przybory szkolne. Do akcji zostali włączeni rodzice, którzy podczas spotkań z wychowawcami obfite dary składali na rękach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia ofiarowaliśmy potrzebującym rodzinom pomoc i radość, a każdemu z darczyńców dziękujemy, przypominając, że DOBRO POWRACA ! Samorząd Uczniowski SP. WIELEŃ dziękuje za ofiarowaną pomoc !

  więcej

  Podziękowania składamy również uczniom i opiekunom grupy wolontariuszy z Zespołu Szkół w Wieleniu za ofiarowaną dobroć i świąteczne paczki.

  Odbyły się szkolne konkursy związane tematycznie ze świętami. VI Szkolny Konkurs Tematyczny z Języka Angielskiego o tematyce świątecznej Christmas Time. Najlepszą znajomością języka angielskiego o tematyce świątecznej w szkole okazali się: Kamil Ryżek i Aleksandra Kalinowska, odbył się również Szkolny Konkurs na Kalendarz Adwentowy z języka niemieckiego.

  W ostatni dzień nauki przed świętami, uczniowie i nauczyciele, dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia na klasowych wigiliach.

  Nie zabrakło także przedstawienia - jasełek wystawionych dla uczniów i pracowników szkoły. Gościem szczególnym był ksiądz proboszcz - Roman Poplewski. SP WIELEŃ

  SP WIELEŃ

  zwiń

  04.11.2011

  Uczniowie odwiedzili Dom Małego Dziecka W Krzyżu Wlkp.
  Dobro powraca !!!

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w ramach pracy samorz+/-du uczniowskiego, dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami aktywnie wł+/-czaj+/- się w działalnoPć charytatywn+/-, organizuj+/-c różnorakie akcje, które maj+/- wesprzeć tych, którzy potrzebuj+/- pomocy. W paĽdzierniku w ramach akcji Cukierek albo Psikus zebraliPmy słodycze dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Krzyżu Wielkopolskim.

  więcej

  4 listopada grupa wolontariuszy z wieleńskiej podstawówki wraz z organizatorami akcji mgr Magdalen+/- Ryżek, mgr Krystyn+/- Mallach, mgr Sławomirem Szymczakiem oraz przedstawicielem Rady Rodziców p. Karin+/- Stochaj odwiedzili dzieci, by na ręce pani dyrektor Elżbiety Brudło przekazać kilkadziesi+/-t kilogramów słodyczy.

  Po dotarciu na miejsce uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci przez pracowników placówki. Dyrektor domu przedstawiła zasady działania i funkcjonowania oProdka. Uczniowie zwiedzili budynek, przekazali zebrane dary, spędzili miło czas z podopiecznymi oProdka i następnie po krótkim odpoczynku powrócili do Wielenia. W trakcie pobytu wPród wolontariuszy zrodziła się myPl kontynuacji współpracy.

  Co wizyta w domu dziecka dała uczniom?

  Dzieci nie s+/- w stanie bezpoPrednio wpłyn+/-ć na los rówiePników. Jednakże wizyta u nich pokazała z jakimi codziennymi problemami borykaj+/- takie placówki. Dało to wiele do myPlenia i zmotywowało do dalszej pracy na rzecz wolontariatu. Uczniowie maj+/- PwiadomoPć jak ważna jest nawet najmniejsza pomoc okazywana drugiej osobie.

  Wszystkim, tym, którzy wł+/-czyli się w akcję Cukierek albo Psikus serdecznie dziękujemy !!!

  Pamiętajmy, że Dobro Powraca !!!

  SP Wieleń

  zwiń

  05.11.2011

  AUTOBUS LECHA POZNAŃ W SP WIELEŃ

  Nietypową przygodę sportową przeżyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleniu. W ramach akcji organizowanej przez FAN CLUB pt. "Autokar Lecha w Twojej szkole" do Wielenia przybył autobus wożący na mecze piłki nożnej piłkarzy pierwszej drużyny LECHA Poznań. Wizyta gości miała związek z konkursem plastycznym, którego tematem byli piłkarze Kolejorza i ich autobus klubowy. Artyści oraz cała społeczność szkolna miała szansę skonfrontować swoje wizje i wyobrażenia dotyczące pojazdu, którym poruszają się piłkarze poznańskiej drużyny, z rzeczywistym autokarem.

  więcej

  Uczniowie wszystkich klas mogli wejść do zaparkowanego na boisku szkolnym autobusu, rozsiąść się wygodnie na miejscach swoich sportowych idoli oraz poszerzyć wiedzę na temat historii drużyny Lecha Poznań, oglądając specjalnie przygotowany na tę okazję film. Autokar należy do Biura Podróży Fan Club, który jest sponsorem Lecha, został zamówiony specjalnie na potrzeby piłkarzy. Kosztował 420 tysięcy euro a moc silnika wynosi 480 KM. Wyposażony jest w 50 wygodnych miejsc, telewizory z dvd, mikrofalę, dwie lodówki, a także na jego pokładzie znajduje się bezprzewodowy Internet. Wszystko po to, aby w drodze na mecz piłkarze mogli jeszcze przeanalizować grę rywali.

  Wizyta choć krótka wszystkim zwiedzającym sprawiła dużo radości. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace nastąpi w czerwcu, a zwycięska szkoła w nagrodę będzie zwiedzała stadion i szatnie Lecha Poznań, ale przede wszystkim spotka się z piłkarzami. Transport na stadion i powrót z wycieczki zapewnia Fan Club, który podstawi pod szkołę autokar Lecha.

  Marcin Rychlik

  zwiń

  22.11.2011

  Cudze chwalicie, swego nie znacie...

  W piękny, ciepły i słoneczny dzień listopada 2011 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kazimierz Wielkiego w Wieleniu wybrali się na wycieczkę szkolną do Czarnkowa. Organizatorem wyjazdu była wychowawczyni klasy V b pani Jolanta Ściegienna. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas V i VI oraz uczniowie odziały specjalnego.

  więcej

  Głównym celem wycieczki był wizyta w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej, gdzie odbywała się wystawa pt.: "Świat Toruńskiego Piernika". W pierwszej części zobaczyliśmy ekspozycję związaną z historią toruńskich pierników oraz usłyszeliśmy jego ciekawą historię. W części drugiej uczniowie samodzielnie wypiekali pierniki. Na pamiątkę każdy uczeń zabierał ze sobą własnoręcznie wypieczone ciastko. Po pobycie w muzeum udaliśmy się na Górę Krzyżową, z której uczniowie podziwiali piękną panoramę miasta. Korzystając z pięknej pogody odwiedziliśmy nowo zmodernizowany rynek czarnkowski. Uczniów urzekło piękno i nowoczesność tego miejsca - bezpieczny pasaż ze ścieżką rowerową a przede wszystkim piękne fontanny. Kolejnym punktem na mapie wycieczki była wizyta na Przystani Jachtowej "Marina". Uczniowie zostali zaproszeni do hangaru, w którym zgromadzony jest sprzęt do turystyki śródlądowej - kajaki, łodzie, rowery. "Opiekun" portu w sposób bardzo ciekawy opowiadał o przystani, odpowiadał na wszystkie pytania dzieci. W tym miłym klimacie uczniowie mogli się posilić i odpocząć.

  W drodze powrotnej do Wielenia zatrzymaliśmy się w Goraju, aby obejrzeć pięknie położony Zespół Szkół Leśnych w Goraju. Dzięki uprzejmości władz szkoły uczniowie mogli zwiedzić zamek, w którym obecnie znajduje się internat dla uczniów.

  Uczniowie wracali z wycieczki bardzo zadowoleni i pełni pozytywnych emocji.

  W imieniu organizatora wycieczki, opiekunów oraz uczniów składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta za serdeczne powitanie i miłe przyjęcie na Przystani Jachtowej Marina" oraz za podarowane upominki dla uczniów.

  Ewa Bednarek

  zwiń

  23.11.2011

  Wyróżnienia dla nauczycieli

  W ubiegłym tygodniu w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia im. M. Karłowicza, wojewoda Piotr Florek i wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Walkowiak wręczyli nauczycielom Medale Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę.

  więcej

  Podczas uroczystości wyróżnieni zostali nauczyciele i osoby związane ze szkolnictwem, szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania. Uhonorowani pedagodzy mogą poszczycić się wieloletnią praktyką i działalnością w zakresie nauk pedagogicznych.

  Wśród nagrodzonych byli również nauczyciele z gminy Wieleń, ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: Irena Piotrowska i Elżbieta Tecław, Złotą Odznakę za Długoletnią Służbę Maria Banasiak i Bernadeta Łukomska oraz Brązową Odznakę za Długoletnią Służbę Sławomir Szymczak.

  Pani Irena Piotrowska nauczyciel matematyki posiada 30 letni staż pracy. Może poszczycić się wysokimi osiągnięciami uczniów w konkursach matematycznych na różnych szczeblach. Wyróżnia się pracą na rzecz środowiska jest współorganizatorką gminnej imprezy dla dzieci "Wszystkie dzieci nasze są". W szkole jest koordynatorem działań związanych z profilaktyką.

  Pani Elżbieta Tecław nauczyciel plastyki z 25 letnim stażem pracy. Jest nauczycielem twórczym. Podjęte przez nią zadania mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły i promocję szkoły w środowisku lokalnym. Wspólnie z koleżanką od 2004 roku realizuje program "Pielęgnujemy tradycję", którego elementem jest coroczny "Kiermasz Kartek, ozdób i Stroików Świątecznych" Od wielu lat angażuję się w działalność ekologiczną szkoły, opracowała i wdrożyła projekt "Zielona Szkoła".

  Pani Maria Banasiak nauczyciel nauczania zintegrowanego z 31 letnim stażem pracy. Od wielu lat prowadzi zespół teatralny, wyrównując tym samym szanse edukacyjne i artystyczne dzieci. Grupa Wieleńskie Sowizdrzały, wystawiła kilka sztuk, jedną w języku niemieckim. Teatr może poszczycić się sporymi osiągnięciami min. Złotą i Brązową Maską na Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. Praca z teatrem przyczyniła się do promowania szkoły oraz Małej Ojczyzny w szerszym środowisku. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego ZKP oraz funkcję przewodniczącej komisji ZFŚS.

  Pani Bernadeta Łukomska nauczyciel klas I-III z 31 letnim stażem pracy. Kieruje się zasadą podmiotowości ucznia, pomaga dzieciom z rodzin patologicznych. Uzyskała Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania początkowego. Jest współautorem kilku programów realizowanych w szkole. Angażuje się w pracę integracyjną ze środowiskiem lokalnym. Jest prezesem Oddziału ZNP w Gminie Wieleń.

  Pan Sławomir Szymczak od 15 lat jest nauczycielem wychowania fizycznego. Bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju sportu w szkole, mieście i całej gminie Wieleń. W tym celu wdrożył i opracował kilka programów. Jest organizatorem zawodów sportowych dla młodzieży na szczeblu szkolnym, gminnym i powiatowym. Przygotowywani przez niego uczniowie osiągają wysokie wyniki zarówno indywidualnie jak i drużynowo. W 2009 prowadzona przez niego drużyna zdobyła tytuł Mistrza województwa wielkopolskiego Ligii Piłkarskiej Coca- Cola Cup w kategorii Szkół podstawowych.

  Podczas poniedziałkowego spotkania w Urzędzie Miejskim dowód uznania dla nagrodzonych nauczycieli wyraził Burmistrz Wielenia - Zbigniew Stochaj oraz Dyrektor Samorządowej Administracji Oświatowej Przemysław Grześkowiak składając wszystkim gratulacje.

  zwiń

  14.10.2011

  Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
  im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu

  W dniu 14 października 2011r. w całym kraju obchodziliśmy święto Dnia Edukacji Narodowej. W szkole podstawowej w Wieleniu wspólnie świętowali nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy obsługi i administracji . Tradycją wieleńskiej podstawówki jest ślubowanie pierwszoklasistów, którzy tym samym dołączyli do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego. Dzieci w obecności pani dyrektor mgr Reginy Dolnej, sztandaru, grona pedagogicznego i rodziców, ślubowały że będą dobrymi uczniami i Polakami.

  więcej
  Następnie uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na uczniów symbolicznym ołówkiem i otrzymali z rąk przedstawiciela Rady Rodziców pamiątkowe dyplomy. Życzymy im, żeby zgodnie z tym, co ślubowali przy sztandarze, byli dobrymi uczniami i Polakami. Dbali o dobro i honor szkoły. Rodzicom i opiekunom pierwszoklasistów, by przy współpracy i pomocy nauczycieli pomagali swoim pociechom w realizacji tych zadań. Trzymamy kciuki za jak najlepsze oceny na pierwszym szkolnym świadectwie.

  W drugiej części obchodów dnia Edukacji Narodowej odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy III b i III d. Celem części artystycznej było budzenie szacunku dla pracy nauczycieli jak również innych pracowników szkoły. W tym dniu pani dyrektor mgr Regina Dolna wręczyła nagrody oraz złożyła wszystkim obecnym podziękowania za ciężką pracę na rzecz rozwoju oświaty. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował piękne laurki z życzeniami, które wręczono wszystkim pracownikom szkoły i zaproszonym gościom. Uczniowie i rodzice składali nauczycielom życzenia i podziękowania za trud wkładany w wychowanie młodzieży i kształtowanie młodych umysłów. W tym uroczystym dniu ogłoszone zostały wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą szkoły została Aleksandra Kalinowska.

  Paulina Rychlik

  zwiń

  17.10.2011

  Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Wieleniu

  16 października w całej Polsce obchodzono 33 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W związku z tym wydarzeniem w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego odbył się apel poświęcony Wielkiemu Polakowi, zatytułowany "Kawarniane wspomnienia".

  więcej

  Scenariusz apelu składał się z kilku części, które zawierały wątki związane z życiem Karola Wojtyły, takie jak; poezje, dzieciństwo, młodość, anegdoty, ojczyzna, modlitwa. W apelu główne role zagrali: Mikołaj Mumot, Martyna Fabiszak, Wiktoria Pieścikowska, Celina Snella, Dariusz Świątek, Justyna Helwich, Julianna Domina, Mikołaj Mazur, Eliza Szymczak, Karolina Stanuch, Adam Łanecki, Mateusz Frąckowiak, Wiktoria Widman, Zuzanna Helwich, Agata Szwabowicz, Zuzanna Lewandowska, Laura Rutkowska. Dzieci przedstawiły Jana Pawła II jako syna Maryi, patriotę miłującego Ojczyznę, kochającego przyrodę, szczególnie góry oraz jako człowieka troszczącego się o dzieci i młodzież, a przede wszystkim jako Człowieka Modlitwy. Nie zabrakło ukochanych pieśni Jana Pawła II: " Barki" i "Czarnej Madonny", zagranej na żywo przez Mikołaja Mumota. Uczniów do przedstawienia przygotowały katechetki: Anna Domina i Natalia Nowak oraz nauczycielka muzyki Barbara Sikora.

  Tegoroczny Dzień Papieski przebiegał pod hasłem; "Jan Paweł II - człowiek modlitwy", dlatego całość apelu zakończyła się wspólną modlitwą "Ojcze Nasz". zwiń


  17.10.2011

  Gościem specjalnym w tym dniu w szkole był Arcybiskup Metropolita Archidiecezji Poznańskiej Stanisław Gądecki. Po spotkaniu Arcybiskupa z uczniami odbyło się spotkanie z nauczycielami, podczas którego Arcybiskup oraz wszyscy goście zostali zaproszeni do degustacji przygotowanych wypieków. Wszyscy byli pełni podziwu dla działań szkoły w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. więcej

  W tym samym dniu po zajęciach lekcyjnych odbyły się spotkania z rodzicami. Uczniowie zapraszali rodziców do degustacji oraz zachęcali do samodzielnego wypieku chleba. Rodzice byli mile zaskoczeni przeprowadzoną akcją i zachwycali się smakiem oraz zapachem chleba.

  Akcja spotkała się z wielkim zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Było to kolejne działanie w ramach profilaktyki i edukacji prozdrowotnej dzieci.

  Jako szkoła jesteśmy otwarci na wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji zdrowotnej naszych dzieci. Rozwój cywilizacji niesie ze sobą szereg zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju. Edukacja uczniów w tej kwestii może przynieść zmianę sposobu myślenia a co za tym idzie rozsądne podejście do spraw żywienia.

  mgr Grażyna Wróbel-Grzegorek

  zwiń

  wrzesień - październik 2011

  Trasa rajdu najczęściej prowadzi z Wielenia do Miałów. Celem wycieczek jest propagowanie nawyków prozdrowotnych i walorów historyczno-przyrodniczych najbliższej okolicy. więcej

  Podczas wyjazdu uczniowie dowiadują się o historii tragicznego w skutkach pożaru lasów Puszczy Noteckiej w 1992 roku. Z wieży widokowej oglądają widoki "odradzającej" się puszczy.

  U celu wycieczki uczniowie i nauczyciele wspólnie przygotowują ognisko i w pięknej jesiennej aurze pieką ziemniaki. Ważnym i bardzo ciekawym punktem wycieczki była ostatnio wizyta w Izbie Pamięci Regionalnej w Miałach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi Miały. Znajdują się tam sprzęty używane kilkadziesiąt lat temu w gospodarstwach rolnych oraz domowym. O powstaniu Izby Pamięci Regionalnej oraz o eksponatach w sposób niezwykle ciekawy opowiadał inicjator i opiekun izby p.Marek Doczekalski.

  Uczniowie i nauczyciele wracają do Wielenia zadowoleni i dumni, że w swojej najbliższej okolicy mogli spędzić czas aktywnie i ciekawie. G.W-G. & J.Ś zwiń


  październik 2011

  "MARSZ PO ZDROWIE-NORDIC WALKING"

  Słoneczne dni tegorocznej jesieni stały się inspiracją aby uczniowie, nauczyciele oraz rodzice Szkoły Podstawowej im.Kazimierza Wielkiego w Wieleniu wyruszyli po raz drugi na "Marsz po zdrowie-nordic walking". Akcja organizowana jest w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj formę". Założenia programu to promowanie zasad zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Trasa marszu przebiegała na odcinku: Wieleń-Bęglewo-Wieleń.

  Gościem specjalnym marszu był Pan Stefan Helwich, mistrz Polski oraz trzeci wicemistrz świata w nordic walking w swojej kategorii wiekowej. Pan Stefan przekazał uczestnikom podstawowe zasady techniki nordic walking oraz podzielił się wrażeniami z uczestnictwa w zawodach międzynarodowych w Austrii.

  Akcja "Marszu po zdrowie-nordic walking" cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców. Oprócz promowania nawyków prozdrowotnych możemy miło i aktywnie wspólnie spędzić czas.


  20-28.10.2011

  CUKIEREK ALBO PSIKUS

  Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90 i mimo, iż czasami budzi kontrowersje jego świętowanie może sprawić wiele radości. Tak też było w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  Jak co roku uczniowie mieli okazję uczestniczyć w lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych o tematyce Halloween oraz wziąć udział w konkursie na "Najciekawszą dynię Jack'o'lantern", który został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego. Uczestników konkursu było ponad 70, a prace konkursowe można było podziwiać na przygotowanej w holu szkolnym kolorowej wystawie. Każdego roku odnosimy wrażenie, że uczniowie nie są nas już w stanie zaskoczyć i co roku swoją kreatywnością udowadniają nam, że jesteśmy w błędzie. Jury nie miało łatwego zadania, ale wyłoniło zwycięzców:

  więcej

  kategoria I-III
  I miejsce: Angelika Mrozek-Gliszczyńska (kl. Ib) i Kacper Wojewoda (kl. IIId)
  II miejsce: Kacper Izydor (kl. Ic) i Tobiasz Izydor (kl. IIIa)
  III miejsce: Julia Pietras (kl. Ib) i Antoni Spychalski (kl. IIa)
  wyróżnienia: Oskar Kaczmarkiewicz (kl. Ic) i Dariusz Świątek (kl. IIIa)

  kategoria klas IV-VI
  I miejsce: Patrycja Graś (kl. Vc) i Gabriela Snella (kl. VIb)
  II miejsce: Natalia Kaczmarkiewicz (kl. VIc) i Klaudia Górzna (kl. IVc)
  III miejsce: Kacper Sottek (kl. Va)
  wyróżnienia: Jakub Kittel (kl. Vc) i Dawid Schiller (kl. IVa)

  Przybliżając kulturę krajów anglojęzycznych nauczyciele przeznaczyli lekcje jak i zajęcia pozalekcyjne z języka angielskieg0, na poszerzenie wiedzy uczniów na temat Halloween. Łącząc zabawę z nauką dzieci miały okazję wziąć udział w konkursie wiedzy na temat Halloween, rozwijać umiejętności plastyczne wykonując maski (na Halloween), poszukać w różnych źródłach ciekawostek związanych z historią tego święta oraz dowiedzieć się w jaki sposób odchody tego święta odbywają się we współczesnym świecie.

  A dla tych którzy lubią zabawę i taniec zorganizowano mini bale przebierańców, które dzięki uprzejmości rodziców umilone były słodyczami i drobnymi podarunkami. Rodzicom serdecznie dziękujemy za wsparcie.

  W tym roku szkolnym Halloween okazało się również wspaniałą okazją do sprawienia radości dzieciom. W dniach od 20 do 28 października odbyła się akcja "CUKIEREK ALBO PSUKUS" czyli zbiórka słodyczy dla dzieci z domu dziecka, której organizatorami byli mgr Magdalena Ryżek, mgr Krystyna Mallach, mgr Marcelina Ptak oraz mgr Sławomir Szymczak.

  Podczas przerw uczniowie mogli dzielić się słodyczami, wrzucając je do specjalnych koszy trzymanych przez osoby przebrane za halloweenowe postacie. Ponadto w sobotę grupa dzieci wraz z opiekunami zbierała słodycze przechadzając się ulicami miasta. Dzieci przyciągały uwagę ludzi swoim wyglądem, ale przede wszystkim przypominały, że warto czynić dobro, bo DOBRO POWRACA!!! Ludzie dobrej woli nas nie zawiedli, a wręcz przeciwnie - byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni hojnością ludzi, którzy dzielili się tym, co sami posiadają. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zebraliśmy dużą ilość słodyczy, które zostaną przekazane na ręce wychowawców Domu Małego Dziecka w Krzyżu Wlkp.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję i podzielili się słodyczami. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii na stronie internetowej naszej szkoły. SP. Wieleń G.W-G. & J.Ś zwiń


  27.10.2011

  Uczniowie naszej szkoły o ekologii wiedzą już dużo. Zbierają nakrętki, baterie i makulaturę, wiedzą też czym jest recykling. Zachęcając innych do przyłączenia się w dbaniu o naszą planetę postanowili nakręcić film - EKOREWOLUCJE - i dać lekcje swoim kolegom aby nauczyć ich oszczędzać wodę, energię i m.in. papier. Zobacz sam i przekonaj się, że Twoje czyny mają również znaczenie. Przyłącz się do EKOREWOLUCJI.


  10.2011

  SPEŁNIAMY MARZENIA

  "Czy człowiek nie umiejący liczyć, który znalazł czterolistną koniczynę, ma też prawo do szczęścia?" Stanisław Jerzy Lec

  Odpowiedź na postawione pytanie wydaje się oczywista. Każdy ma prawo do szczęścia i realizacji marzeń. Szczególnie ci najmłodsi i najsłabsi. Nauczyciele uczący w Oddziale Specjalnym Szkoły Podstawowej im. Kazimierz Wielkiego w Wieleniu każdego dnia dbają o to, aby swoim uczniom oprócz przekazywania wiedzy, pomagać realizować marzenia. Czasami są to drobnostki, dla nas ludzi pełnosprawnych niezauważalne, a im dające wiele radości i zadowolenia. Jednym z takich marzeń był wyjazd do stadniny koni. Dzięki wsparciu ludzi dobrej woli udał się te marzenie zrealizować. W październikowy piątek uczniowie z niepełnoprawnością intelektualną oraz ruchową wyruszyli na wycieczkę do Kosina.

  więcej

  Organizatorem wyjazdu była pani Elżbieta Tecław - wychowawca klasy IV d Oddziału Specjalnego. Atmosferę podekscytowania i radości dało się odczuć już podczas jazdy autobusem. Uczniowie śmiali się i z niecierpliwością czekali na dojazd na miejsce. W Kosinie powitała nas instruktorka, która ciekawie przedstawiła dzieciom plan wycieczki. Uczniowie zostali zaproszeni do przejazdu "pociągiem na kołach". Trasa przejazdu wiodła z Kosina do Krzyża Wlkp. Po przejeździe wszyscy udali się na spotkanie z konikami. Opiekun konia Kasztanka zaprosił wszystkich na przejażdżki indywidualne. Każdy uczeń przy asekuracji mógł się przejechać konno. Okrzykom radości nie było końca. Najwięcej śmiechu wśród uczniów wzbudziła jazda opiekunów. Po tak emocjonującym punkcie programu uczniowie mogli usiąść w karczmie gdzie w ramach zajęć plastycznych rysowali swoje wrażenia z jazdy konnej. Po odpoczynku uczniowie zwiedzali Mini Zoo, gdzie mieszkają lamy, jelenie, dzikie świnie, kucyki, pawie i inne zwierzęta. Po wyczerpującej wycieczce wszyscy udali się na pyszny obiad, po którym musieli już wracać do Wielenia. W drodze powrotnej opowieściom nie było końca, wszyscy byli bardzo zadowoleni. Uczniowie śmiali się i śpiewali. Atmosfery radości i jedności wśród uczniów nie sposób przekazać. Szczęście tego dnia było wypisane na roześmianych twarzach uczniów.

  Dziękujemy sponsorom wyjazdu dzieci niepełnosprawnych do Kosina: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieleniu, firmie Kamex - Marek Rojewski, firmie Euro-Seven Szymon Wróbel.

  W-G.G.

  zwiń

  01.09.2011

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
  IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W WIELENIU

  1 września 2011 roku po raz kolejny szkoła zatętniła życiem.

  O godzinie 9.00 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012. Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość: przedstawicieli Rady Rodziców , uczniów, rodziców nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Po części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych na krótkie spotkania.
  16.09.2011

  WIELKIE SPRZĄTANIE

  Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję Sprzątanie Świata - Polska 2011. O czystość terenu wokół szkoły uczniowie dbają przez cały rok szkolny, od września bowiem mają wyznaczone miejsca do stałego porządkowania.

  23.09.2011

  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA...

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu realizowany jest projekt Pielęgnujemy Tradycje. Jednym z zadań projektu są obchody Dnia Polskiej Niezapominajki. Przyjęte w 2002 r. święto ma na celu promowanie walorów przyrodniczych, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski, ale również zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc historycznych i sytuacji.

  Dlatego też w szkole uczczono pamięć zmarłego niedawno inicjatora Dnia Polskiej Niezapominajki - Andrzeja Zaleskiego. Podziwiać można wystawę pt. Ocalić od zapomnienia..., poświęconą osobie zmarłej i przedmiotom codziennego użytku, które warto zachować w naszej pamięci.

  M.M.


  27.09.2011

  Wycieczka do Biskupina i Rogowa.

  W dniu 20 września 2011roku uczniowie klas czwartych ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego byli na wycieczce do Biskupina i Rogowa.

  więcej

  W Biskupinie uczestniczyli w XVII Festynie Archeologicznym pt. Grecja. Narodziny Europy, w Rogowie zwiedzili Zaurolandię park dinozaurów.

  Wycieczka miała na celu nie tylko zainteresowanie prehistorią, historią czy poznawanie zabytków kultury materialnej, ale także wdrażanie do prawidłowego zachowania się w instytucjach kultury oraz kształcenie odpowiedzialności za siebie i innych w zespole. Jako, że dzieci były z różnych klas organizatorom zależało również na integracji grupy.

  Po zakończeniu zwiedzania uczniowie bawili się w parku rozrywki w Zaurolandii.

  Około godziny 18.00, bogatsi w wiedzę i doświadczenia, ale uśmiechnięci i zadowoleni, mali turyści wrócili do Wielenia.

  A. R-F.

  zwiń

  27.09.2011

  JĘZYKI ŁĄCZĄ LUDZI

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu po raz pierwszy zorganizowany został Dzień Języków Obcych. Został on ustanowiony przez Radę Europy w 2001r. Ma przypominać o korzyściach płynących ze znajomości języków i zachęcać do nauki języków obcych - nieważne, czy po to, by łatwiej znaleźć pracę, móc porozumieć się na zagranicznym wyjeździe, poznać obcą kulturę, czy też dla samej satysfakcji z opanowania nowego języka. więcej

  Oficjalnie święto przypada na dzień 26 września, ale w naszej szkole trwa cały tydzień.

  Na dodatkowych zajęciach języka angielskiego oraz języka niemieckiego uczniowie poznawali fakty związane z kulturą i tradycją innych państw, ich symbole narodowe oraz położenie na mapie. Na drzwiach do sal lekcyjnych umieszczone zostały popularne słowa i zwroty w różnych językach, a na ścianach plakaty motywujące do nauki języków obcych.

  Ponadto uczniowie mieli okazję do wymiany swoich opinii nt. Dlaczego warto uczyć się języków obcych? Niektóre z tych opinii zaprezentowane zostały na gazetce w holu szkolnym przyciągając uwagę nie tylko uczniów.

  Najwięcej emocji jednak dostarczyły prezentacje o wybranych stolicach europejskich, które przez cały tydzień zdobiły korytarze szkolne. Musiały one zawierać flagę danego państwa, nazwę stolicy, jej najpopularniejsze budynki/symbole oraz kilka określonych haseł napisanych w języku danego państwa. Spełnienie tych warunków oraz estetyka wykonania, pomysłowość i nakład pracy włożonej w wykonanie prac pozwoliło jury (w składzie: mgr Danuta Busse, mgr Elżbieta Snella oraz mgr Karolina Schwarz) na wyłonienie zwycięskiej klasy. Nagrodą był Szczęśliwy Numerek (dzień wolny od odpowiedzi ustnych) i został on przyznany klasie V a, która wykonała pracę o Wiedniu.

  Większość ludzi uważa, że wszyscy powinniśmy znać chociaż jeden język obcy. Uczmy się języków! Zacznijmy od zaraz! K.M.& M.P. zwiń


  28.09.2011

  Mistrzostwa Szkoły w Biegach Przełajowych

  Dnia 28.09.2011 r. w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Indywidualnych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców. Zawody miały na celu wyłonienie reprezentacji na Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe oraz były znakomitym przetarciem przed zbliżającymi się zawodami powiatowymi, które również odbędą się w Wieleniu.
  więcej
  Klasyfikacja końcowa dziewczęta:

  Klasa IV:
  1. Jagoda Stańko - IV A
  2.Martyna Wojewoda - IV B
  3. Aleksandra Skwierczyńska - IV A

  Klasa V:
  1. Agata Dobrzańska - kl. V B
  2. Anna Boharewicz - kl. V C
  3. Daria Janas - kl. V A

  Klasa VI:
  1. Natalia Golsztajn - VI B
  2. Dominika Dura - VI B
  3. Natalia Kowalska - VI B
  Klasyfikacja końcowa chłopcy:

  Klasa IV:
  1. Kacper Wojtkowiak - IV C
  2. Jan Stefaniak - IV A
  3. Jakub Łuszkiewicz - IV A

  Klasa V:
  1.Jakub Bzdręga - V A
  2. Kamil Baron - V C
  3. Przemysław Mądrawski - V B

  Klasa VI:
  1.Seweryn Latański - VI B
  2. Filip Urban - VI C
  3. Stanisław Jonas - VI C
  Marcin Rychlik zwiń

  BIBLIOTEKA SZKOLNA
  CZYNNA

  w roku szkolnym 2014/2015
  Poniedziałek 900 - 1200
  Wtorek 900 - 1300
  Środa 800 - 900
  Czwartek 800 - 1100
  Piątek 800 - 1200


  obowiązuje od 01.09.2014

  REKORDY SZKOŁY
  DZIEWCZYNKI

  SKOK W DAL

  Aneta Ciosek - 4,48 m - 13.05.2011 r.
  Aneta Ciosek - 4,30 m - 8.05.2011 r.
  Dagmara Faligowska - 3,79 m - 4.05.2010 r.
  Aneta Ciosek - 3,65 m - IX 2009 r.
  60 M

  Aneta Ciosek - 8,7 s - 8.05.2011 r.
  Dagmara Faligowska - 9,1 s - 4.05.2010 r.
  Klaudia Mazur - 9,8 s - IX 2009 r.
  600 M

  Aneta Ciosek - 2.02 min - 8.05.2011 r.
  Aneta Ciosek - 2.15 min - IV.2011 r
  Aneta Ciosek - 2.26 min - IX 2009 r.
  800 M

  Aleksandra Pawliczak - 3.25 min - IX 2009 r.
  RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

  Monika Machowska - 42 m - IX 2009 r.  REKORDY SZKOŁY
  CHŁOPCY

  SKOK W DAL

  Dawid Stańko - 4.96 m - 4.05. 2010 r.
  Dawid Stańko - 4.50 m - IX 2009 r.
  60 M

  Dawid Stańko - 8.0 s - 8.05.2010 r
  Dawid Stańko - 9.0 s - IX 2009 r.
  800 M

  Dominik Grot - 3.12 min - 30.03.2010 r.
  Norbert Bukowski - 3.30 min - IX 2009 r.
  1000 M

  Mateusz Pietras - 3.17 min -13.05.2011 r.
  Mateusz Pietras - 3.21 min - 8.05.2011 r.
  Dawid Stańko - 3.27 min - 8.05.2010 r.
  Dawid Stańko - 3.42 min - IX 2009 r.
  RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ

  Stanisław Dąbkowski - 59,5 m - 13.05.2011 r.
  Stanisław Dąbkowski - 57 m - 8.05.2011 r.
  Dawid Stańko - 53 m - 4.05. 2010 r.
  Krystian Pawłowski - 51 m - IX 2009 r.
  Kazimierz Wielki jest niewątpliwie jednym z najwybitniejszych władców Polski. Kiedy obejmował tron w roku 1333, kraj nasz był zaledwie zlepkiem dwóch prowincji: Małopolski i Wielkopolski oraz Kujaw i ziem łęczyckiej, sieradzkiej i sandomierskiej. Pozostałe obszary - Pomorze Gdańskie i Zachodnie, Śląsk, Mazowsze, Ziemia Lubuska - znajdowały się w obcych rękach. Dwa wieki sporów i niesnasek, zakończonych przez ojca, Władysława Łokietka, starającego się scentralizować kraj, spowodowały, że Polska, dawniej szanowana i poważana w całej Europie, stała się państwem słabym i pełniącym marginalną rolę na międzynarodowej arenie politycznej. Dlatego też młody król miał niełatwe zadanie - kontynuując dzieło ojca musiał odbudować jej dawną świetność: przywrócić utracone terytoria, zapełnić pusty skarbiec i zapewnić spokój i dobrobyt swoim poddanym.

  Kazimierz Wielki nie miał łatwego zadania - zacofanie polskiego społeczeństwa, problemy finansowe państwa, a także niepopularne decyzje polityczne powodowały niechęć ze strony znacznej części wielmożów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Mimo tego w krótkim czasie polski król odbudował wewnętrznie kraj, na mocy zaś traktatów i układów z władcami ościennymi odzyskał część utraconych ziem.

  Dzięki nowym terytoriom Polska i jej mieszkańcy zaczęli się zmieniać. Wpływ religii i kultury spowodował, że nasz kraj stał się krajem tolerancji religijnej, koniecznej aby mieszkające w jednym państwie różne nacje mogły żyć w pokoju. Stąd też do Polski zaczęli napływać Włosi, Żydzi, Flamandowie, Wołosi, Niemcy, Anglicy, Francuzi.

  Biegnący przez polskie ziemie najwygodniejszy szlak lądowy z Zachodu na Wschód spowodował gwałtowny rozwój kupiectwa, handlu, rolnictwa, górnictwa i rzemiosła, te zaś z kolei podniosły znacząco standard życia mieszkańców Polski. Odbudowano zniszczone miasta i założono nowe, otoczone silnymi fortyfikacjami, zapełnił się królewski skarbiec. Kazimierz Wielki skodyfikował prawo i przeprowadził reformy: monetarną i wojskową, dzięki której armia polska stała się istotną siłą w Europie. Sam król również zdobywał coraz to większy szacunek. Mądra polityka zjednała mu przychylność większości europejskich władców, szczególnie ceniono jego umiejętność zawierania korzystnych dla Polski układów.

  Rozkwit i dobrobyt Polski, tolerancja oraz swobodne mieszanie się kulturowych wpływów Wschodu i Zachodu sprowadziły również na nasze ziemie wielu uczonych z różnych krajów Europy. W roku 1364 w Krakowie, ówczesnej stolicy kraju, powstał jeden z pierwszych w środkowej Europie uniwersytetów, który bardzo szybko zyskał sobie międzynarodową sławę.

  W chwili swojej śmierci w roku 1370 pozostawił monarchię, jak na owe czasy, nowoczesną, bogatą i liczącą się w całej Europie.

  Król Kazimierz Wielki jest też związany z historią naszego miasta. Według przekazu Janka z Czarnkowa to właśnie Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięczamy umocnienie samego grodu Wieleń, a także wybudowanie nowego zamku i otoczenie grodu silnymi obwarowaniami - ok. 1368 roku. Wieleń był jednym z łańcucha zamków obronnych osłaniających Wielkopolskę od północy.

  Gród wieleński miał przede wszystkim znaczenie strategiczne. Z biegiem czasu wykształcił się tu również ośrodek wymiany handlowej, przez Noteć przechodził szlak solny, wiodący z południa na północ.

  Najprawdopodobniej również Kazimierz Wielki nadał Wieleniowi prawa miejskie, o czym świadczą wzmianki w dokumentach z czasów króla (ok. 1331 - 1350).

  Misją naszej szkoły jest wykształcenie ucznia świadomego własnej wartości, odpowiedzialnego, dobrze wyposażonego w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, aktywnego, współpracującego w grupie, przestrzegającego norm społecznych.

  Wybierając na patrona szkoły króla Kazimierza Wielkiego, kierowaliśmy się jego dokonaniami, które są powszechnie doceniane. Pragniemy, aby patron naszej szkoły uosabiał wartości uniwersalne bliskie uczniom, nauczycielom i rodzicom.

  Analizując działania i dokonania króla Kazimierza Wielkiego uznaliśmy, iż jest on godnym wzorcem do naśladowania. Treści związane z proponowanym patronem realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych oraz ścieżki regionalnej na I i II etapie kształcenia (klasy III - nauczanie zintegrowane oraz klasy IV-VI - j. polski, historia). Przykłady jego działalności pozwalają również na realizację we wszystkich klasach programu wychowawczego szkoły i osiągnięcie następujących efektów działań wychowawczych wśród uczniów:

  • znajomość symboli narodowych, regionalnych i umiejętność zachowania się wobec nich,
  • rozumienie pojęć: norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność,
  • znajomość przeszłości historycznej, kultury własnej miejscowości, swojego macierzystego regionu,
  • znajomość historii swojej szkoły,
  • poznanie dziedzictwa kulturowego poprzez kontakt ze zbiorami wytworów kultury materialnej, sztuką regionu, zabytkami architektury.
  • poszanowanie wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku pokoleń.
  • dostrzeganie wpływu innych osób na kształtowanie osobowości i drogi życiowej,
  • rozumienie wagi wyznaczania celów, umiejętność ich określania i dążenie do ich osiągnięcia,
  • dostrzeganie związku między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością regionu.

  Jednym z elementów dorobku króla Kazimierza Wielkiego było powstanie nowego, silnego społeczeństwa, posiadającego otwarty stosunek do zmienianej przez siebie rzeczywistości. W tym duchu chcemy kształcić i wychowywać nasze dzieci. W poszanowaniu historii ziemi wieleńskiej jako fundamentu do budowania przyszłości i otwartości na świat.

  HARMONOGRAM KONKURSÓW
  w roku szkolnym 2014/2015

  1. Konkurs plastyczny dla klas I - III
  wrzesień - maj - - mgr D. Busse
  mgr A. Baron
  2. Konkurs wiedzy o książce „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele ” dla klas III
  październik - - mgr B. Szczepańska
  3. Konkurs kaligrafii dla klas II i III
  listopad D. Busse
  E. Snella
  4. Konkurs literacko- plastyczny
  styczeń - - mgr D. Busse
  mgr K. Ryżek
  mgr A. Baron
  5. „Pięknie czytam” – konkurs dla klas II i III
  luty mgr D. Rosochowata
  mgr M. Banasiak
  mgr K. Schwarz
  6. Szkolny konkurs czytelniczy „Czy znasz wiersze J. Tuwima ?” dla klas II
  luty - - mgr B. Szczepańska
  7. Szkolny konkurs recytatorski dla klas I -III
  marzec - - mgr M. Banasuak
  mgr B. Łukomska
  mgr D. Rosochowata
  8. Szkolny Konkurs Recytatorski Bractwo Brzechwy i Tuwima
  marzec - maj mgr M. Paszczyńska
  mgr E. Snella
  mgr P. Rychlik
  9. Szkolny konkurs tematyczny z języka angielskiego IRISH DAY
  marzec - - mgr K. Mallach
  mgr M. Ptak
  10. Konkurs matematyczny – KANGUR 2014 (międzynarodowy)
  marzec nauczyciele kl. I- III
  mgr I. Piotrowska
  11. Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II - III
  marzec Kwiecień
  Wieleń
  - mgr D. Busse
  mgr K. Ryżek
  mgr A. Baron
  12. Konkurs czytelniczy „Czy znasz bajki Ch. Perraulta?”
  marzec -- mgr B. Szczepańska
  13. Szkolny konkurs matematyczny dla klas II i III
  kwiecień - - mgr B. Sikora
  mgr P. Rychlik
  mgr B. Fobka
  mgr K. Kowalewska
  14. Konkurs ekologiczny dla klas II i III
  kwiecień - - mgr B. Sikora
  mgr B. Łukomska
  15. Konkurs w języku angielskim I` m brillant (klasy III)
  kwiecień - - mgr K. Mallach
  mgr M. Ptak
  KLASY IV – VI
  1. Turniej Leśny Sarbia 2013
  wrzesień - wrzesień mgr M. Kaźmierczak
  mgr M. Sosnowski
  2. Konkurs plastyczny „Ziemia w twoich rękach”
  wrzesień wrzesień mgr E. Tecław
  3. Konkurs przyrodniczy „Na tropach przyrody”
  wrzesień- maj - rejonowy
  czerwiec
  mgr M. Sosnowski
  mgr M. Kaźmierczak
  4. Szkolny konkurs z języka angielskiego - Halloween
  październik - mgr K. Mallach
  mgr M. Ptak
  5. VI Konkurs Kulturowo Językowy
  październik- listopad - - mgr K. Schwarz
  mgr K. Mallach
  6. „Tydzień chleba na zakwasie” – konkurs na najsmaczniejszy chleb.
  październik gminny
  14 października
  - mgr G. Wróbel-Grzegorek
  7. Konkurs poezji o tematyce wiejskiej
  listopad listopad
  Gulcz
  - mgr M. Ryżek
  mgr M. Mikołajczak
  mgr A. Rutkowska Forma
  8. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
  21 listopada rejonowy
  8 stycznia
  wojewódzki
  6 lutego
  mgr I. Piotrowska
  mgr M. Zwolińska
  9. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
  27 listopada rejonowy
  9 stycznia
  wojewódzki
  13 lutego
  mgr M. Kaźmierczak
  mgr M. Sosnowski
  10. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
  28 listopada rejonowy
  15 stycznia
  wojewódzki
  7 lutego
  mgr M. Mikołajczak
  mgr M. Ryżek
  mgr A. Rutkowska Forma
  11. „Ortografia na wesoło”
  grudzień grudzień
  Rosko
  - mgr M. Ryżek
  mgr M. Mikołajczak
  mgr A. Rutkowska Forma
  12. Konkurs czytelniczy „Zaczarowany świat baśni Andersena”
  grudzień grudzień mgr B. Szczepańska
  mgr M. Mikołajczak
  13. Konkurs tematyczny z języka angielskiego
  grudzień grudzień grudzień mgr K. Mallach
  mgr M. Ptak
  14. Konkurs plastyczny „Bombka choinkowa”
  grudzień grudzień - mgr E. Tecław
  15. Kalendarz Adwentowy
  grudzień mgr K. Schwarz
  16. „ Najładniejsza kartka świąteczna” wykonana w języku niemieckim i angielskim
  marzec - - mgr K. Schwarz
  mgr M. Ptak
  17. Konkurs czytelniczy „W krainie baśni braci Grimm” dla klas V - VI
  styczeń - - mgr B. Szczepańska
  18. Powiatowy konkurs ortograficzny
  marzec kwiecień
  Trzcianka
  mgr M. Ryżek
  mgr M. Mikołajczak
  mgr A. Rutkowska Forma
  19. Konkurs recytatorski
  marzec kwiecień
  Rosko
  - mgr M. Ryżek
  mgr M. Mikołajczak
  mgr A. Rutkowska Forma
  20. Konkurs przyrodniczy
  marzec - maj
  Krzyż
  mgr M. Sosnowski
  mgr M. Kaźmierczak
  21. Konkurs matematyczny dla klas IV - VI
  marzec maj
  Dzierżążno
  kwiecień
  Czarnków
  mgr I. Piotrowska
  mgr M. Zwolińska
  22. Bezpieczny Internet
  marzec - - mgr J. Orzechowska
  mgr M. Sosnowski
  23. Konkurs Wiedzy o sporcie
  marzec - - mgr M. Rychlik
  24. Konkurs matematyczny KANGUR 2014
  marzec mgr I. Piotrowska
  mgr M. Zwolińska
  25. Festiwal piosenki niemieckiej
  - - mgr K. Schwarz
  26. „ Najładniejsza kartka świąteczna” wykonana w języku niemieckim
  kwiecień - - mgr K. Schwarz
  27. Konkurs czytelniczy Legendy Polskie
  kwiecień mgr B. Szczepańska
  28. Konkurs Plastyczny „Palma wielkanocna”
  - - wojewódzki
  kwiecień
  mgr E. Tecław
  29. Konkurs Plastyczny „Baranek wielkanocny”
  kwiecień kwiecień - mgr E. Tecław
  30. Powiatowy Konkurs Języka Polskiego
  kwiecień - maj
  Czarnków
  mgr M. Ryżek
  mgr M. Mikołajczak
  mgr A. Rutkowska- Forma
  31. Konkurs literacki na wiersz Radosna niezapominajka
  maj - - mgr B. Szczepańska
  32. Konkurs Plastyczny „Łowiectwo w oczach dziecka”
  - - rejonowy
  kwiecień
  mgr E. Tecław
  33. Konkurs Plastyczny „Pędzlem malowane”
  maj - maj mgr E. Tecław
  34. Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego
  maj - - mgr M. Ptak
  mgr K. Mallach
  35. „Piękno Ziemi Czarnkowsko – Trzcianeckiej” Powiatowy Konkurs Plastyczny
  maj - maj mgr E. Tecław
  36. Konkurs na najlepszego sportowca szkoły w kat. chłopcy, dziewczynki
  czerwiec - - mgr M. Rychlik
  37. Konkurs na najbardziej usportowioną klasę
  czerwiec - - mgr M. Rychlik

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH
  w roku szkolnym 2014/2015


  30.01.2015 r
  Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny dla Klas II-III "Zima w bieli i błękicie"

  Nagrodzeni uczniowie to:
      I miejsce: Marika Kortylewska
                        Marta Szrama
    II miejsce: Dominik Lejman
                        Norbert Izydor
  III miejsce: Kornelia Siekierska
                        Zofia Izydor

  30.01.2015 r.
  Konkurs historyczny "Powstanie Wielkopolskie" - etap gminny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mateusz Frąckowiak
  III miejsce: Matylda Mazur


  III miejsce zespołowo: Dominika Rutkowska, Matylda Mazur, Mateusz Frąckowiak.

  Uczniów przygotował: Eugeniusz Forma

  07.01.2015 r
  Konkurs Plastyczny "Mój choinkowy dzwoneczek" - etap okręgowy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Dominika Stołowska
               Oskar Kaczmarkiewicz
  Wyróżnienie: Kornela Kaczmarkiewicz
               Anna Szarek
               Krzysztof Duda
               Tobiasz Izydor
               Dariusz Świątek
               Joanna Klekota
               Tobiasz Koza

  Uczniów przygotowała: Elżbieta Tecław

  17.11-19.12.2014 r.
  Szkolny konkurs "Główka pracuje"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Matylda Mazur
  II miejsce: Julia Szewczyk
              Tobiasz Izydor
  III miejsce: Mateusz Frąckowiak
  Wyróżnienie: Patrycja Osajda
              Agnieszka Stankiewicz
              Antoni Spychalski

  Konkurs zorganizował: Maciej Sosnowski

  17.11-12.12.2014 r.
  Szkolny Konkurs dla Uczniów Klas II-III "Kaligrafia - Ginąca Sztuka"

  Nagrodzeni uczniowie to:

  KLasy: I-III:
  I miejsce: Kornelia Siekierska
              Julia Sobek
  II miejsce: Marika Makuch
  III miejsce: Wojciech Bromberek
              Michał Sikora
              Maciej Matuszczak

  12.12.2014 r.
  Konkurs plastyczny "Ozdoba Choinkowa"

  Nagrodzeni uczniowie to:

  KLasy: I-III:
  I miejsce: Jakub Wojtkowiak
              Vivien Skotarczak
  II miejsce: Blanka Fuhrman
  III miejsce: Anastazja Błoch

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Olgierd Raczkowski
  II miejsce: Hubert Barchan
              Oskar Kaczmarkiewicz
              Sara Konarska
  III miejsce: Joanna Łusiewicz
  Wyróżnienie: Oliwia Jusko
              Mateusz Frąckowiak

  Nagroda sponsora: Ewelina Piontek

  09.12.2014 r.
  Szkolny Konkurs Recytatorski

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Wyróżnienie: Justyna Helwich,
              Bartosz Mataczyna,
              Milena Tymek,
              Oliwia Jusko,
              Anna Dmitrzuk,

  05.12.2014 r.
  Szkolny Konkurs na Kalendarz Adwentowy

  Nagrodzeni uczniowie to:

  KLasy: I-III:
  I miejsce: Blanka Furman
  II miejsce: Weronika Kacza
  III miejsce: Katarzyna Majewska

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Maja Świątek
  II miejsce: Tobiasz Izydor
  III miejsce: Jagna Sotek

  03.12.2014 r.
  Szkolny Konkurs Ortograficzny

  Nagrodzeni uczniowie to:

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Karolina Stanuch
  II miejsce: Patrycja Osajda
  III miejsce: Justyna Helwich
  Wyróżnienie: Kacper Frukowski
              Oliwia Duda
              Hubert Izydor

  Ucznia przygotowały: Magdalena Ryżek, Magdalena Mikołajczak, Aneta Rutkowska-Forma.

  28.11.2014 r.
  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikowała się: Patrycja Osajda;

  Ucznia przygotowała: Magdalena Mikołajczak.

  27.11.2014 r.
  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Mateusz Frąckowiak,

  Ucznia przygotowała: Maria Kaźmierczak.

  24.11.2014 r.
  "Teatr Jednego Aktora" - Powiatowy Konkurs dla Szkół Podstawowych

  Nagrodzeni uczniowie to:
  III miejsce: Justyna Helwich

  Ucznia przygotowała: Magdalena Ryżek

  23.11.2014 r.
  "Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  III miejsce: Nikola Śliwińska

  Ucznia przygotowała: Elżbieta Tecław

  21.11.2014 r.
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Mateusz Frąckowiak, Michał Giś, Tobiasz Izydor, Kacper Frukowski, Patrycja Osajda, Dariusz Świątek.

  Uczniów przygotowały: Irena Piotrowska, Magdalena Zwolińska-Wojewoda.

  21.11.2014 r.
  Gminny konkurs na "Najsmaczniejszy chleb"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  III miejsce: Zuzanna Lużyńska

  Konkurs zorganizowały: Joanna Orzechowska, Grażyna Wróbel-Grzegorek.

  19.11.2014 r.
  XVI Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Stanisława Neunerta w Gulczu

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mateusz Frąckowiak,
  II miejsce: Justyna Helwich

  Uczniów przygotowała: Magdalena Ryżek

  12.11.2014 r.
  Szkolny Konkurs Jednego Aktora

  Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego: Maksymilian Ryżek, Klaudia Grott, Justyna Helwich.

  Uczniów przygotowały:Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Ryżek

  12.11.2014 r.
  Szkolny Konkurs Recytatorski o Tematyce Wiejskiej

  Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego: Oliwia Jusko, Justyna Helwich, Mateusz Frąckowiak

  Uczniów przygotowały: Magdalena Mikołajczak, Magdalena Ryżek

  05.11.2014 r.
  Prawa Dziecka Oczami Dzieci - eliminacje szkolne

  Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego: Maksymilian Ryżek, Miłosz Więckowski, Karolina Warnkowska, Sara Konarska.

  Uczniów przygotowały: Joanna Orzechowska, Elżbieta Tecław

  30.10.2014 r.
  Barwy jesieni - konkurs plastyczny.

  Nagrodzeni uczniowie to:

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Sara Konarska, Kamil Bresler
  II miejsce: Filip Banasiak
  III miejsce: Miłosz Więckowski, Oskar Matysiuk
  Wyróżnienie: Marcelina Zielonacka, Mikołaj Parthun, Kornelia Kaczmarkiewicz, Bartosz Grzech

  Konkurs zorganizowały: Elżbieta Tecław, Małgorzata Grzebyta, Bożena Ostrowska

  29.10.2014 r.
  Walory turystyczne gminy Wieleń w obiektywie

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  II miejsce: Blanka Furman
  Wyróżnienie: Vivien Skotarczak

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Martyna Pazurek
  II miejsce: Julia Harmacińska
  Wyróżnienie: Cezary Mikołajczak, Krzysztof Duda

  23.10.2014 r.
  Konkurs plastyczny "Słowem malowane" - powiatowy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  II miejsce: Aleksandra Tobys
  Wyróżnienie: Maksymilian Ryżek

  18.09.2014 r.
  Szkolny konkurs na "Najsmaczniejszy Chleb"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  I miejsce: Zuzanna Lużyńska
  II miejsce: Tadeusz Mądrawski
  III miejsce: Katarzyna Majewska

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Oliwia Jusko
  II miejsce: Amelia Haupa
  III miejsce: Milena Tymek

  Konkurs zorganizowały: Joanna Orzechowska, Grażyna Wróbel-Grzegorek.

  09.10.2014 r.
  Turniej Leśny w Sarbii - rejonowy

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce.

  Szkołę reprezentowały: Nikoła Śliwińska, Agnieszka Stankiewicz, Agata Dąbkowska, Maria Adamska.

  Uczniów przygotował: Maciej Sosnowski

  18.09.2014 r.
  Grzybobranie w Puszczy Noteckiej - gminny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Nikola Śliwińska
  Wyróżnienie: Maja Świątek, Dariusz Świątek

  Uczniów przygotowała: Elżbieta Tecław

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH
  w roku szkolnym 2014/2015


  07.02.2015 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt

  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Wiktoria Dymek, Zuzanna Helwich, Zuzanna Lewandowska, Dominika Łuszkiewicz, Wiktoria Widman, Aleksandra Kubasińska, Dominika Preś, Zuzanna Ziopaja, Agata Grzelak, Julia Pawłowska.

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Bartosz Szymczak

  09.01.2015 r.
  Turniej Noworoczny w Mini Siatkówce - powiatowy

  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Jakub Grzebyta, Kamil Kasperczak, Hubert Izydor, Cezary Mikołajczak, Jakub Dominikowski-Obst.

  Uczniów przygotowali: Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik

  18.12.2014 r.
  Zawody o Puchar Burmistrza Krzyża w Piłce Nożnej Halowej

  Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Kamil Grzebyta, Cezary Mikołajczak, Dariusz Świątek, Mikołaj Mazur, Mateusz Frąckowiak, Bartosz Mataczyna, Kamil Kasperczak, Błażej Bałamut.

  Uczniów przygotowali: Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik

  06.12.2014 r.
  Zawody o Puchar Burmistrza Krzyża w Piłce Nożnej Halowej

  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Oskar Sottek, Oskar Garstka, Jakub Grzebyta, Kamil Kasperczak, Błażej Miśkowski, Damian Krystek, Dariusz Świątek, Hubert Izydor, Wojciech Stefaniak, Jakub Sikora.

  Uczniów przygotowali: Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik

  24-28.11.2014 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju Dziewcząt
  I miejsce: Klasa VI a
  II miejsce: Klasa VI b
  III miejsce: Klasa VI c

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Bartosz Szymczak, Grażyna Wróbel-Grzegorek.

  24-28.11.2014 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju Chłopców
  I miejsce: Klasa VI a
  II miejsce: Klasa V d
  III miejsce: Klasa VI c

  Uczniów przygotowali: Sławomir Szymczak, Bartosz Szymczak, Marcin Rychlik.

  14.11.2014 r.
  Turniej o Puchar Burmistrza Wielenia w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Wiktoria Dymek, Zuzanna Helwich, Zuzanna Lewandowska, Dominika Preś, Zuzanna Ziopaja, Agata Grzelak, Julia Pawłowska, Jagna Sotek.

  Uczniów przygotowali: Bartosz Szymczak, Marcin Rychlik

  13.11.2014 r.
  Turniej o Puchar Burmistrza Wielenia w Piłce Nożnej Halowej Chłopców

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Juliusz Dębski, Oliwier Spychalski, Kamil Kasperczak, Oskar Sottek, Jakub Sikora, Błażej Miśkowski, Hubert Izydor, Kamil Grzebyta, Wojciech Stefaniak.

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Sławomir Szymczak

  25.09.2014 r.
  I Memoriał Lekkoatletyczny im. Bolesława Sołtysika

  Nagrodzeni uczniowie to:


  Bieg na 60 m
  Zuzanna Ziopaja - I miejsce
  Wiktoria Dymek - II miejsce
  Bieg na 600 m
  Zuzanna Helwich - I miejsce
  Julia Pawłowska - III miejsce
  Skok w dal
  Jagna Sottek I miejsce
  Sztafeta 4x100 m I miejsce
  Jagna Sottek
  Zuzanna Ziopaja
  Wiktoria Dymek
  Zuzanna Lewandowska

  Bieg na 60 m
  Marek Dubiel - I miejsce
  Cezary Mikołajczak - II miejsce
  Bieg na 1000 m
  Mikołaj Mazur - II miejsce
  Błażej Miśkowski - III miejsce
  Skok w dal
  Wojciech Stefaniak - I miejsce
  Kacper Ostrowski - III miejsce
  Sztafeta 4x100 m I miejsce
  Marek Dubiel
  Cezary Mikołajczak
  Wojciech Stefaniak
  Jakub Makrocki

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Bartosz Szymczak, Sławomir Szymczak

  REGULAMIN KONKURSU

  I. Organizator konkursu:
  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu.

  II. Cele konkursu:
  - rozwijanie spostrzegawczości, procesów kojarzenia, uogólniania i porównywania
  - wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań
  - kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

  III. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu będą treści zadań dotyczące: klasyfikowania, porównywania, uogólniania - ćwiczące refleks, pomysłowość i wyobraźnię twórczą.
  Tematyka zadań nie będzie zawierała typowych treści objętych programem nauczania.

  IV. Forma konkursu:
  Konkurs będzie składał się z dwóch części:
  - pierwsza część trwać będzie cztery tygodnie. Uczniowie udzielać będą odpowiedzi w formie pisemnej do zadań umieszczonych na stronie internetowej szkoły. Zadania ukazywać się będą w każdy poniedziałek. Uczniowie przez tydzień będą mieli szanse do udzielania odpowiedzi.
  - w drugiej części uczniowie w piątym tygodniu przystąpią do rozwiązania testu w szkole.

  V. Uczestnicy:
  Chętni uczniowie z klas IV - VI.

  VI. Zgłoszenia:
  Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do nauczyciela informatyki p. Macieja Sosnowskiego po identyfikator. Będzie on podstawą do wzięcia udziału w konkursie i późniejszej identyfikacji. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za dopilnowanie swojego identyfikatora tak, aby inni uczestnicy nie mogli odpowiadać za niego. Na pytania do testu uczestnik może wysłać odpowiedź tylko raz.

  VII. Terminy:
  Tydzień 1 17.11.2014r. - 21.11.2014r.
  Tydzień 2 24.11.2014r. - 28.11.2014r.
  Tydzień 3 01.12.2014r. - 05.12.2014r.
  Tydzień 4 08.12.2014r. - 12.12.2014r.
  15.12.2014r. - test w klasie.

  VIII. Nagrody
  Przewidziano nagrody za I, II, III miejsce.


  Zadania

  Tydzień I
  Tydzień II
  Tydzień III
  Tydzień IV - ostatni

  - nr uczestnika tydzień 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 test suma
  1 1 6 4 4 6 8 28
  2 3 3 6 - - - 9
  3 4 2 - 3 - - 5
  4 5 8 7 9 7 6 37
  5 6 7 6 7 5 3 28
  6 7 7 7 9 5 4 32
  7 12 7 5 8 6 8 34
  8 14 7 4 8 3 4 26
  9 16 6 5 6 4 2 23
  10 18 6 5 8 5 1 25
  11 24 5 6 7 6 4 28
  12 32 3 - - - - 3
  13 34 5 5 2 3,5 4 19,5
  14 36 5 5 6 6 4 26
  15 39 7 - - - - 7
  16 41 - - 7 - - 7
  17 42 6 5 6 4 3 24
  18 43 8 6 - - - 14
  19 44 - 3 5 - - 8
  20 46 5 2 6 5,5 4 22,5
  21 48 8 7 7 7 7 36
  22 49 7 5 8 5 2 27
  23 51 6 2 5 4,5 2 19,5
  24 52 6 6 7 6,5 3 28,5
  25 53 - 6 - - - 6
  26 54 7 7 8 7 8 37
  27 55 6 7 6 6 3 28
  28 56 1 - - - - 1
  29 59 7 5 8 5 7 32
  30 60 8 8 9 6 3 34
  31 63 3 - - - - 3
  32 66 1 - - - - 1
  33 74 8 7 8 7 9 39
  34 77 5 3 5 1 3 17
  35 78 2 3 - - - 5
  36 79 1 - - - - 1
  37 83 - 5 8 - 13

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
  KULTUROWO-JĘZYKOWEGO

  edycja VI: Australia i Austria

  • Konkurs jest VI edycją szkolnego konkursu wiedzy o kulturze, zwyczajach i życiu codziennym mieszkańców krajów anglojęzycznych oraz niemieckojęzycznych.
  • Ta edycja ma na celu szczególne zainteresowanie uczniów Australią i Austrią - miejscami wartymi zobaczenia, słynnymi mieszkańcami, etc.
  • Konkurs rozpoczyna się w poniedziałek 09-03-2015 i trwa przez kolejnych 6 tygodni.
  • W każdy poniedziałek, w okresie trwania konkursu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły umieszczona zostanie lista 5 pytań (3 w języku polskim i 2 w języku obcym) dotyczących Australii i Austrii (ogółem 30 pytań). (Każdy uczestnik konkursu odpowiada na 3 pytania w języku polskim oraz na 2 pytania w wybranym przez siebie języku obcym - angielskim lub niemieckim. O wybranym języku należy poinformować organizatorów podczas zapisów do konkursu).
  • Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania w formie pisemnej. Karty zawierające odpowiedzi na pytania powinny zostać umieszczone w skrzynce Post Office do godziny 11:00 w piątek danego tygodnia lub przesłane za pomocą formularza on-line do godziny 18.00. Odpowiedzi niepodpisane, nieczytelne lub udzielone po czasie nie będą brane pod uwagę.
  • Wyniki poszczególnych etapów będą umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany zostanie 1 punkt (max 30 pkt).
  • Po 6 tygodniach zostanie przeprowadzony test wiedzy o Australii i Austrii (max 30 pkt), skonstruowany w oparciu o informacje uzyskane w trakcie trwania konkursu. Termin testu zostanie podany na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
  • W ciągu trwania konkursu można uzyskać maksymalnie 60 punktów (30 za cotygodniowe rundy i 30 za test końcowy). Zdobywcą pierwszego miejsca zostaje uczeń z największą liczbą punktów.
  • Konkurs skierowany jest dla uczniów klas IV-VI.
  • Termin rozstrzygnięcia konkursu podany zostanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

  Na zwycięzców czekają nagrody!

  ORGANIZATORZY:
  mgr Krystyna Kalisz
  mgr Karolina Schwarz


  Tydzień 6


  PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM
  1. W jakim austriackim mieście znajduje się najstarszy ogród zoologiczny na świecie?
       odp.

  2. W jakim austriackim mieście znajduje się jedno z najbardziej luksusowych więzień świata?
       odp.

  3. Jaki znany aktor urodził się w wiosce Thal, położonej na przedmieściach drugiego co do wielkości austriackiego miasta Graz?
       odp.

  NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  4. Who is Gregor Schlierenzauer?
       odp.

  5. How many people live in Vienna?
       odp.

  NA PYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU NIEMIECKIM
  4. Wann ist Franz Schubert geboren?
       odp.

  5. Wer ist Gregor Schlierenzauer?
       odp.


  Tydzień 5


  PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM
  1. Ile kilometrów wynosi linia brzegowa Australii?
       odp.

  2. Jak nazywa się największy torbacz mięsożerny?
       odp.

  3. Jakie dwa zwierzęta znajdują się w herbie Australii?
       odp.

  NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  4. What is Uluru-Kata Tjuta?
       odp.

  5. Who is Jason Phillip Crump?
       odp.

  NA PYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU NIEMIECKIM
  4. Was ist das Uluru-Kata Tjuta?
       odp.

  5. Woher kommt Jason Crump?
       odp.


  Tydzień 4

  PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM
  1. Jaką walutą posługują się Austriacy?
       odp. Austriacy posługują się euro.

  2. Ile krajów związkowych wchodzi w skład Austrii?
       odp. W skład Austrii wchodzi 9 krajów związkowych.

  3. Jak nazywa się katedra wiedeńska, jeden z symboli miasta?
       odp. Katedra wiedeńska - jeden z symboli miasta - to Katedra świętego Szczepana Męczennika.

  NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  4. What is the name of the Austrian mountains?
       odp. The name of the Austrian mountains is the Alps.

  5. What is the name of the biggest lake in Austria?
       odp. The biggest lake in Austria is Lake Constance (German: Bodensee).

  NA PYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU NIEMIECKIM
  4.Wie heißen die Berge in Österreich?
       odp. Die Berge in Österreich heißen Alpen.

  5. Das Tier heißt Schnabeltier.
       odp. Wien hat 1, 1 731 236 Einwohner.


  Tydzień 3

  PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM
  1. Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii?
       odp. Najwyższy szczyt Australii to Góra Kościuszki (odkryty i nazwany przez Pawła Edmunda Strzeleckiego; wznosi się na wysokość 2228 m n.p.m.).

  2. Jak nazywa się australijska formacja skalna przedstawiona na obrazku nr 2? Kliknij
       odp. Formacja ta nazywa się Uluru. Znana jest także pod nazwą Ayers Rock oraz The Rock.

  3. Wymień miesiące letnie w Australii.
       odp. Miesiące letnie Australii to grudzień, styczeń i luty.

  NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  4. What is the name of the biggest coral reef system in the world?
       odp. The name of the biggest coral reef system is the Great Barrier Reef.

  5. What is the name of the animal in picture no 3? Kliknij
       odp. The name of the animal in picture no 3 is a platypus.

  NA PYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU NIEMIECKIM
  4. Wie heißt der berühmteste Monolith Australien auf dem Foto nr 2 vorgestellt? Kliknij
       odp. Der Monolith Australiens heißt Uluru oder Ayers Rock.

  5. Wie heißt das Tier auf dem Foto nr 3 vorgestellt? Kliknij
       odp. . Das Tier heißt Schnabeltier.


  Tydzień 2

  PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM
  1. Z iloma państwami graniczy Austria?
       odp. Austria graniczy z 8 państwami.

  2. Jak nazywa się najdłuższa rzeka Austrii?
       odp. Najdłuższa rzeka Austrii to Dunaj.

  3. Kim jest Heinz Fisher?
       odp. Heinz Fischer jest prezydentem Austrii.

  NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  4. What is the capital of Austria?
       odp. The capital of Australia is Vienna.

  5. In what city was Wolfgang Amadeus Mozart born?
       odp. Wolfgang Amadeus Mozart was born in Salzburg.

  NA PYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU NIEMIECKIM
  4. Mit wem grenzt Österreich im Westen?
       odp. Österreich grenzt im Westen an die Schweiz Und das Fürstentum Liechtenstein.

  5. Wo ist Mozart geboren?
       odp. Mozart ist in Salzburg geboren.


  Tydzień 1

  PYTANIA W JĘZYKU POLSKIM
  1. Z iloma państwami graniczy lądowo Australia?
       odp. Australia nie graniczy lądowo z żadnym państwem.

  2. Jaki budynek przedstawiony jest na obrazku nr 1? kliknij aby zobaczyć
       odp. Budynek przedstawiony na obrazku nr 1 to Opera w Sydney.

  3. Co oznacza nazwa AUSTRALIA?
       odp. Nazwa Australia wywodzi się od łacińskiego Terra Australis i znaczy Ziemia Południowa.

  NA PYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  4. What is the capital of Australia?
       odp. The capital of Australia is Canberra.

  5. What is the name of the biggest city in Australia?
       odp. The biggest city in Australia is Sydney.

  NA PYTANIA W JĘZYKU NIEMIECKIM ODPOWIEDZ W JĘZYKU NIEMIECKIM
  4. Wie heißt die Hauptstadt von Australien?
       odp. Die Haupstadt von Australien heißt Canberra.

  5. Wie heißt die großte Stadt in Australien?
       odp. Die großte Stadt in Australien heißt Sydney.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH
  w roku szkolnym 2013/2014


  01.09.2013 r. - 12.06.2014 r.
  Najlepszy sportowiec w szkole

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Wiktoria Dymek, Bartosz Komorowski
  II miejsce: Zuzanna Ziopaja, Jan Stefaniak
  III miejsce: Zuzanna Helwich, Michał Szymański

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Jolanta Ściegienna, Bartosz Szymczak, Sławomir Szymczak

  1.09.2013 r. - 12.06.2014 r.
  Najbardziej usportowiona klasa w szkole

  Nagrodzone klasy to:
  I miejsce: VI a
  II miejsce: V a
  III miejsce: VI b

  Uczniów przygotowali: Jolanta Ściegienna, Bartosz Szymczak, Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik

  26-30.05.2014 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej (Szkolny Mini Mundial)

  Nagrodzone klasy to:
  I miejsce: VI a
  II miejsce: VI b
  III miejsce: VI c

  Uczniów przygotował: Sławomir Szymczak

  26.04.2014 r.
  Mistrzostwa Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  Szkołę reprezentowali: Wiktoria Dymek, Jakub Miśkowski

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Sławomir Szymczak

  05.04.2014 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych

  Szkołę reprezentowali:
  Wiktoria Dymek - I miejsce
  Jakub Miśkowski - II miejsce

  Uczniów przygotowali : Marcin Rychlik, Sławomir Szymczak

  08.03.2014 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłopców

  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Jan Stefaniak, Dawid Schiller, Dawid Kujat, Mateusz Wicher, Patryk Pytel, Bartosz Komorowki, Michał Szymański, Jakub Łuszkiewicz, Mateusz Frąckowiak, Wojciech Stefaniak, Jakub Miskowski, Dominik Jusko

  Uczniów przygotował :Sławomir Szymczak

  18.01.2014 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców
  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Jan Stefaniak, Michał Szymański, Dominik Jusko, Dawid Pawłowski, Bartosz Komorowski, Mateusz Wicher, Jakub Łuszkiewicz, Dawid Schiller, Patryk Pytel.

  Uczniów przygotowali:Marcin Rychlik, Sławomir Szymczak.

  10.01.2014 r.
  Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt w Krzyżu Wlkp.
  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce.

  Szkołę reprezentowały: Dominika Preś, Zuzanna Ziopaja, Julia Pawłowska, Aleksandra Skwierczyńska, Wiktoria Dymek, Zuzanna Lewandowska, Agata Grzelak.

  Uczniów przygotowali: Jolanta Ściegienna, Marcin Rychlik.

  21.12.2013 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dziewcząt
  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce.

  Szkołę reprezentowały: Wiktoria Dymek, Zuzanna Lewandowska, Agata Szwabowicz, Wiktoria Widman, Zuzanna Ziopaja, Dominika Preś, Agata Grzelak, Julia Pawłowska, Zuzanna Helwich, Eliza Szymczak, Aleksandra Skwierczyńska.

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Jolanta Ściegienna.

  19.12.2013 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju Dziewcząt
  I miejsce: Klasa V a
  II miejsce: Klasa VI b
  III miejsce: Klasa VI a

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Jolanta Ściegienna.

  14.12.2013 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Chłopców
  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Jan Stefaniak, Michał Szymański, Patryk Pytel, Bartosz Komorowski, Dominik Jusko, Szymon Turek, Wojciech Stefaniak, Dawid Kujat, Jakub Łuszkiewicz, Mateusz Frąckowiak.

  Uczniów przygotowali: Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik.

  12.12.2013 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju Chłopców
  I miejsce: Klasa VI a
  II miejsce: Klasa VI b
  III miejsce: Klasa V a

  Uczniów przygotowali: Sławomir Szymczak, Marcin Rychlik.

  29.11.2013 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Aleksandra Skwierczyńska
  II miejsce: Wiktoria Dymek
  III miejsce: Monika Szwerbel
  IV miejsce: Martyna Fabiszak

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Jolanta Ściegienna.

  22.11.2013 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Bartosz Komorowski
  II miejsce: Mateusz Frąckowiak
  III miejsce: Sławomir Gapski
  IV miejsce: Michał Szymański

  Uczniów przygotował: Sławomir Szymczak.

  16.11.2013 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Wojciech Stefanak, Dawid Kujat, Jakub Łuszkiewicz, Patryk Pytel, Jan Stefaniak, Michał Szymański, Mateusz Wicher, Dominik Jusko Bartosz Komorowski, Jakub Miśkowski.

  Uczniów przygotowali: Marcin Rychlik, Sławomir Szymczak.

  28.09.2013 r.
  Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych
  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce.

  Szkołę reprezentowali: Błażej Miśkowski, Wiktoria Dymek, Zuzanna Helwich, Zuzanna Lewandowska, Wojciech Stefaniak, Zuzanna Ziopaja, Rozalia Jaśkiewicz, Bartosz Komorowski, Jagoda Stańko, Jan Stefaniak, Dawid Grzelak, Jakub Miśkowski.

  Uczniów przygotowali: Macin Rychlik, Sławomir Szymczak, Jolanta Ściegienna.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH
  w roku szkolnym 2013/2014


  X 2013 r. - VI 2014
  Ogólnopolski konkurs "Zdrowo jem, więcej wiem"

  Uczniowie z klasy IIa zajeli 9 miejsce + wyróżnienie

  Uczniów przygotowała: Barbara Sikora

  1.09.2013 r. - 26.06.2014 r.
  Konkurs czytelniczy dla klas II i III.

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Zuzanna Fąferek
  II miejsce: Katarzyna Majewska
  III miejsce: Noemi Kwiatkowska

  Uczniów przygotowały: Krystyna Ryżek, Maria Banasiak, Paulina Rychlik

  26.06.2014 r.
  Konkurs rejonowy "Czyste wody - zdrowe ryby"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Wyróżnienie: Paweł Dur, Tobiasz Izydor

  Uczniów przygotowała: Elżbieta Tecław

  17.06.2014 r.
  Gminny Konkurs Matematyczny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: IV:
  I miejsce: Jakub Sikora
  II miejsce: Kamil Bresler

  KLasy: V:
  I miejsce: Mateusz Frąckowiak
  III miejsce: Michał Giś

  KLasy: VI:
  I miejsce: Mikołaj Mumot

  Uczniów przygotowały: Magdalena Zwolińska-Wojewoda, Irena Piotrowska

  17.06.2014 r.
  VII Powiatowy, XV Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej

  Wiktoria Buksik otrzymała wyróżnienie:

  Uczennicę przygotowała: Barbara Sikora

  15.06.2014 r.
  Konkurs Piosenki Religijnej "BARKA 2014" - powiatowy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Anna Dmitrzuk, Emilia Lembicz
  II miejsce: Justyna Helwich
  III miejsce: Maksymilian Ryżek

  Uczniów przygotowały: Anna Domina

  12.06.2014 r.
  Powiatowy konkurs Recytatorski "Kochać Poezję"

  Justyna Helwich zajęła I miejsce

  Uczennicę przygotowała: Magdalena Ryżek

  30.05.2014 r.
  " Człowiek - Papież - Święty"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Adam Jóśko
  II miejsce: Hubert Barchan
  III miejsce: Kamil Matusz
  IV miejsce: Teresa Wolska

  Uczniów przygotowały: Janina Grebyta

  30.05.2014 r.
  XI Gminny Konkurs " Czytelnik roku"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Natalia Domańska, Natalia Dembińska, Krystian Król, Antoni Spychalski
  II miejsce: Wiktoria Matyasik,
  III miejsce: Oliwia Duda,
  Wyróżnienie: Michał Giś, Joanna Klekota, Dominik Koza, Tobiasz Koza, Milena Berg, Agata Dąbkowska, Patrycja Osajda, Nicola Palasz

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Magdalena Mikołajczak, Aneta Rutkowska-Forma

  28.05.2014 r.
  II Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej

  Wiktoria Buksik otrzymała wyróżnienie:

  Uczennicę przygotowała: Marcelina Ptak

  20.05.2014 r.
  Konkurs plastyczny "Miejsce w którym mieszkam"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Wyróżnienie: Kamil Matusz, Adam Jóśko, Kacper Frukowski

  Uczniów przygotowała: Elżbieta Tecław

  15.05.2014
  " Radosna Niezapominajka - II edycja" - etap szkolny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Julia Sanocka
  II miejsce: Weronika Kacza
  Wyróżnienie: Adam Jusko, Kamil Matusz, Teresa Wolska, Hubert Barchan

  Uczniów przygotowały:

  30.04.2014 r.
  Szkolny Konkurs Matematyczny " Mistrz matematyki 2014 "

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Kinga Skrzeszewska
  II miejsce: Emilia Lembicz, Anna Dmitrzuk
  III miejsce: Zuzanna Fąferek, Rozalia Chmara, Zuzanna Surma

  Uczniów przygotowały: Krystyna Ryżek, Bernadeta Łukomska, Danuta Rosochowata

  17.04.2014 r.
  Rzeźba wielkanocna - gminny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Agnieszka Stankiewicz, Mateusz Frąckowiak
  II miejsce: Krzysztof Duda
  Wyróżnienie: Tobiasz Koza

  Uczniów przygotowała: Elżbieta Tecław

  24.02.2014 r. - 14.04.2014 r.
  Szkolny Konkurs Kulturowo -Językowy, edycja V : Londyn i Berlin

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Tobiasz Izydor
  II miejsce: Kacper Frukowski, Dawid Sikora
  III miejsce: Antoni Spychalski
  Wyróżnienie: Bartosz Wiśniewski, Cezary Mikołajczak, Justyna Helwich

  Uczniów przygotowali: Krystyna Mallach, Marcelina Ptak, Karolina Schwarz, Maciej Sosnowski

  10.04.2014 r.
  Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas V i VI

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Natalia Domańska, Mikołaj Mumot
  II miejsce: Eliza Szymczak
  III miejsce: Martyna Fabiszak, Gabriel Misiak
  Wyróżnienie: Wiktoria Pieścikowska, Karolina Stanuch, Kacper Frukowski, Dawid Schiller

  Uczniów przygotowały: Krystyna Mallach, Marcelina Ptak

  9.04.2014 r.
  Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas III ' I'm Brilliant'

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mikołaj Parthun
  II miejsce: Wiktoria Kmiecik, Aleksandr Czaplińska, Olgierd Raczkowski
  III miejsce: Zuzanna Surma, Maksymilian Ryżek
  Wyróżnienie: Emil Mikołajczak, Marcelina Zielonacka

  Uczniów przygotowały: Krystyna Mallach, Marcelina Ptak

  9.04.2014 r.
  XXV Gminny Konkurs Recytatorski w Rosku

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  I miejsce: Kornelia Siekierska

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Mateusz Frąckowiak
  II miejsce: Justyna Helwich
  III miejsce: Karol Więckowski

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Magdalena Mikołajczak, Danuta Busse

  9.04.2014 r.
  XII Powiatowy Konkurs Matematyczny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  II miejsce: Mikołaj Mumot
  VIII miejsce: Mateusz Frąckowiak

  Uczniów przygotowały: Irena Piotrowska, Regina Dolna

  28.02.2014 r.- 01.04.2014 r.
  Szkolny konkurs literacko-plastyczny " Cuda i dziwy marcowej przyrody i pogody"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Kornelia Siekierska, Kinga Skrzeszewska
  II miejsce: Julia Dzudzewicz, Dominika Stołowska
  III miejsce: Patrycja Hewusz, Anastazja Błoch

  Uczniów przygotowały: Danuta Busse, Krstyna Ryżek, Danuta Busse, Danuta Rosochowata, Danuta Busse, Elżbieta Snella

  28.03.2014
  " Palić, nie palić - oto jest pytanie?"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Kacper Forbrich
  II miejsce: Sara Konarska
  III miejsce: Tobiasz Izydor

  Uczniów przygotowała: Joanna Orzechowska

  28.03.2014 r.
  Jajko wielkanocne - powiatowy

  W konkursie udział brałi: Paweł Dur, Kinga Graś, Olimpia Sotek, Agata Roguska, Klaudia Grott, Angelika Mrożek-Gliszczyńska

  Uczniów przygotowały: Elżbieta Tecław, Danuta Rosochowata

  28.03.2014 r.
  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea - etap krajowy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Mateusz Frąckowiak - VII miejsce:
  Mikołaj Mumot - XXII miejsce:
  Jakub Sikora - udział

  Uczniów przygotowały: Magdalena Zwolińska - Wojewoda, Irena Piotrowska

  26.03.2014 r.
  Gminny Konkurs Plastyczny " Baśniowy Świat Jana Brzechwy"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Zuzanna Lużyńska
  II miejsce: Katarzyna Majewska
  Wyróżnienie: Szymon Izydor, Szymon Makrocki

  Uczniów przygotowały: Elżbieta Snella, Maria Banasiak, Paulina Rychlik

  21.03.2014 r. Szkolny Konkurs Recytatorski

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Kornelia Siekierska
  II miejsce: Patrycja Rojewska
  III miejsce: Zofia Izydor
  Wyróżnienie: Adrian Biskup, Zuzanna Dolna, Wiktoria Buksik, Oliwia Jusko

  Uczniów przygotowały: Danuta Busse, Barbara Sikora, Maria Banasiak, Anna Baron, Krystyna Ryżek

  20.03.2014 r.
  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur"

  Nagrodzeni uczniowie uzyskali wynik: bardzo dobry: Mikołaj Mumot
  wyróżnienie: Kacper Góźdź, Jakub Sikora, Mateusz Frąckowiak, Mateusz Wicher

  Uczniów przygotowały:Maria Banasiak, Magdalena Zwolińska-Wojewoda, Irena Piotrowska, Regina Dolna

  17.03.2014 r.
  Szkolny konkurs języka angielskiego Święty Patryk - Patron Irlandii

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  I miejsce: Maksymilian Ryżek
  II miejsce: Anna Dmitrzuk
  III miejsce: Zuzanna Surma

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Matylda Mazur
  II miejsce: Adam Łusiewicz, Justyna Helwich
  III miejsce: Martyna Pazurek
  Wyróżnienie: Paulina Naruszewicz, Dariusz Światek

  Uczniów przygotowały: Marcelina Ptak, Krystyna Mallach

  01.03.2014 r.
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy
  W konkursie udział brał: Mikołaj Mumot, który otrzymał tytuł finalista

  Ucznia przygotowała: Irena Piotrowska.

  28.02.2014 r.
  Konkurs czytelniczy dla uczniów klas piątych "W krainie baśni braci Grimm"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Justyna Helwich
  II miejsce: Tobiasz Koza, Kacper Frukowski
  III miejsce: Dariusz Świątek

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Magdalena Mikołajczak

  28.02.2014 r.
  Szkolny konkurs " Pięknie Czytam" dla klas II-III

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Nikola Śliwińska
  II miejsce: Zuzanna Fąferek
  III miejsce: Zuzanna Surma, Weronika Kacza
  Wyróżnienie: Zofia Izydor, Agata Kamińska, Szymon Malisz, Amelia Jabłońska

  Uczniów przygotowały: Bernadeta Łukomska, Krystyna Ryżek, Danuta Rosochowata, Barbara Sikora, Maria Banasiak, Elżbeta Snella

  21.02.2014 r. Szkolny konkurs czytelniczy dla uczniów klas drugich " Wiersze Juliana Tuwima"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Noemi Kwiatkowska
  II miejsce: Kinga Grzelak, Zuzanna Dolna
  III miejsce: Dominika Lewy, Zofia Izydor

  Uczniów przygotowały: Paulina Rychlik, Barbara Sikora, Maria Banasiak

  30.01.2014 r.
  Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego w mojej małej ojczyźnie - konkurs literacko-plastyczny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Krzysztof Duda
  II miejsce: Justyna Helwich

  Uczniów przygotowały: Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Ryżek.

  17.01.2014.
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy
  W konkursie udział brał: Mikołaj Mumot, który zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego

  Ucznia przygotowała: Irena Piotrowska.

  16.01.2014 r.
  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap rejonowy
  W konkursie udział brałi: Mikołaj Mumot i Dawid Schiller

  Uczniów przygotowały: Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Ryżek.

  10.01.2014 r.
  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap rejonowy
  W konkursie udział brał: Mateusz Frąckowiak

  Ucznia przygotowała: Maria Kaźmierczak.

  18.12.2013 r
  VII Konkurs Tematyczny z Języka Angielskiego o Tematyce Świątecznej "Christmas time"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Patrycja Osajda, Jakub Sikora
  II miejsce: Maja Sotek
  III miejsce: Eliza Szymczak

  Uczniów przygotowała: Krystyna Mallach, Marcelina Ptak.

  17.12.2013 r.
  Gminny Konkurs Recytatorski "Poezja Juliana Tuwima"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Justyna Helwich
  II miejsce: Mateusz Frąckowiak
  III miejsce: Karol Więckowski
  Wyróżnienie: Julia Szewczyk

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Magdalena Mikołajczak.

  16.12.2013 r.
  Konkurs na Stroik Bożonarodzeniowy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  I miejsce: Oskar Kaczmarkiewicz
  II miejsce: Dominika Stołowska
  III miejsce: Patryk Garstka, Jan Łukomski

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Agnieszka Stankiewicz
  Wyróżnienie: Ewelina Piontek, Krzysztof Duda, Klaudia Górzna.

  Uczniów przygotowały: Elżbieta Snella, Karolina Schwarz, Elżbieta Tecław, Danuta Rosochowata.

  11.12.2013 r.
  XIII Gminny Konkurs Ortograficzny "Ortografia na wesoło"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Natalia Domańska
  Wyróżnienie: Zuzanna Ławrynowicz, Mikołaj Mumot.

  Uczniów przygotowały: Magdalena Mikołajczak, Magdalena Ryżek, Aneta Rutkowska-Forma.

  1.12.2013 r.
  Poezja Juliana Tuwima - szkolny konkurs recytatorski

  Uczniowie:Julia Szewczyk, Wiktoria Brzezińska, Ewelina Piątek, Agnieszka Stankiewicz, Paulina Naruszewicz, Mateusz Rybarczyk, Michalina Sotek, Klaudia Grott, Weronika Grzelak, Witold Kaszkowiak, Bartosz Mataczyna, Milena Tymek, Mateusz Frąckowiak, Justyna Helwich, Klaudia Paszkiewicz, Maja Sotek, Karol Więckowski, Agata Wiza, Kaja Wyrwa, zakwalifikowani do konkursu gminnego

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Mikołajczak.

  9.12.2013 r.
  Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego w mojej Małej Ojczyźnie - konkurs literacko - plastyczny

  Uczniowie: Dominika Rutkowska, Kacper Wojewoda, Paweł Dur, Krzysztof Duda, Mateusz Frąckowiak, Łukasz Grześ, Justyna Helwich, Michał Giś zakwalifikowani do konkursu gminnego

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Mikołajczak.

  6.12.2013 r.
  Szkolny Konkurs "Kalendarz Adwentowy"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  I miejsce: Anna Dmitrzuk
  II miejsce: Tadeusz Mądrawski, Katarzyna Majewska
  III miejsce: Weronika Frajer, Maria Fabiszak

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Kacper Wojewoda
  II miejsce: Aleksandra Mumot, Jakub Grzewka
  III miejsce: Kaja Wyrwa

  Uczniów przygotowały: Anna Baron, Karolina Schwarz, Bernadeta Łukomska.

  2.12.2013 r.
  "Christmas stocking" - skarpeta Świętego Mikołaja

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Amelia Sottek
  II miejsce: Klaudia Górzna
  III miejsce: Kacper Wojewoda, Jakub Grott

  Uczniów przygotowały: Marcelina Ptak, Krystyna Mallach.

  2.12.2013 r.
  V Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas czwartych "Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  II miejsce: Oliwia Duda
  III miejsce: Julia Szewczyk
  Wyróżnienie: Jakub Sikora

  Uczniów przygotowały: Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Ryżek.

  29.11.2013 r.
  "Kaligrafia - ginąca sztuka" - konkurs dla uczniów klas II-III

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Oliwia Jusko
  II miejsce: Nikola Śliwińska Wiktoria Róg
  III miejsce: Dominika Lewy
  Wyróżnienie: Jakub Wawrowski

  Uczniów przygotowały: Krystyna Ryżek, Maria Banasiak, Elżbieta Snella.

  28.11.2013 r.
  Szkolny konkurs czytelniczy dla klas czwartych "Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Julia Szewczyk Oliwia Duda Wiktoria Brzezińska
  II miejsce: Jakub Sikora
  III miejsce: Sandra Rychlik

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Aneta Rutkowska-Forma.

  28.11.2013 r.
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Mumot Mikołaj

  Ucznia przygotowała: Irena Piotrowska.

  27.11.2013 r.
  Szkolny Konkurs Ortograficzny "Ortografia na wesoło"

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mikołaj Mumot, Natalia Domańska
  II miejsce: Zuzanna Ławrynowicz

  Uczniów przygotowały: Aneta Rutkowska-Forma, Magdalena Mikołajczak, Magdalena Ryżek.

  26.11.2013 r.
  XV Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Stanisława Neumerta

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mateusz Frąckowiak

  Ucznia przygotowała: Magdalena Ryżek.

  22.11.2013 r.
  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Dawid Schiller, Mikołaj Mumot

  Uczniów przygotowała: Magdalena Ryżek.

  21.11.2013 r.
  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Mateusz Frąckowiak

  Ucznia przygotowała: Maria Kaźmierczak.

  19.11.2013 r.
  XV Rejonowy Konkurs Recytatorski Poezji Stanisława Neumerta - etap szkolny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Justyna Helwich
  II miejsce: Mateusz Frąckowiak
  III miejsce: Zuzanna Ziopaja
  Wyróżnienie: Miłosz Więckowski, Mateusz Rybarczyk, Klaudia Paszkiewicz

  Uczniów przygotowały: Magdalena Ryżek, Magdalena Mikołajczak, Aneta Rutkowska-Forma.

  15.11.2013 r.
  Konkurs plastyczny "Moja Gmina - Moje Miejsce" - etap gminny

  W konkursie udział brali: Maciej Matuszczak, Agata Mądrawska, Dominika Stołowska, Oskar Kaczmarkiewicz, Julia Harmacińska, Krzysztof Duda, Wiktoria Dymek.

  Uczniów przygotowały: Paulina Rychlik, Danuta Rosochowata, Elżbieta Tecław.

  6.11.2013 r.
  Mistrzostwa Szkoły w Szachach

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mateusz Frąckowiak
  II miejsce: Michał Szymański
  III miejsce: Piotr Gaudanis

  Konkurs zorganizował: Sławomir Szymczak.

  30.10.2013 r.
  Najciekawsza dynia Jack'o'lantern

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy: I-III:
  I miejsce: Hubert Dąbkowski
  II miejsce: Zuzanna Dolna
  III miejsce: Kacper Izydor

  KLasy: IV-VI:
  I miejsce: Zuzanna Helwich
  II miejsce: Tobiasz Izydor
  III miejsce: Mikołaj Mazur

  Konkurs zorganizowały: Krystyna Mallach, Marcelina Ptak.

  29.10.2013 r.
  Drzewo - Pomnik Przyrody w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim - etap powiatowy

  W konkursie udział brali: Julia Sanocka, Julia Myszkowska, Marta Szrama, Kamil Banasiak, Wiktoria Banasiak, Weronika Kacza, Filip Banasiak, Ewelina Piontek, Paulina Naruszewicz, Michalina Sotek,Oskar Garstka, Urszula Wiesetek, Marek Dubiel, Justyna Helwich, Tobiasz Izydor, Joanna Klekota, Aleksandra Kubasińska,Weronika Kałuża, Aleksander Kaszkowiak, Hubert Barchan, Adam Jóśko, Teresa Wolska, Kamil Matusz.

  Nagrodą za udział były trzygodzinne warsztaty edukacyjne dla uczniów naszej szkoły pt. Czarnkowsko-trzcianeckie pomniki przyrody przeprowadzone przez Klub Salamandra

  Uczniów przygotowała: Elżbieta Tecław.

  25.10.2013 r.
  "Kubuś Puchatek i jego przyjaciele ze Stumilowego Lasu"

  Nagrodzeni uczniowie w konkursie czytelniczym dla uczniów klas trzecich to:
  I miejsce: Anna Dmitrzuk, Zuzanna Surma,Kinga Skrzeszewska
  II miejsce: Maja Świętek, Gabriela Bzdręga
  III miejsce: Wiktoria Ławrynowicz, Rozalia Chmara

  Konkurs zorganizowała: Bożena Szczepańska.

  23.10.2013 r.
  I Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny "Słowem Malowane"

  W konkursie udział brali: Jagoda Jędryczko, Kornelia Kaczmarkiewicz, Weronika Wawrowska, Justyna Helwich.

  Uczniów przygotowały: Danuta Rosochowata, Elżbieta Tecław.

  19.10.2013 r.
  Konkurs plastyczny - "Mój niepełnosprawny kolega" - etap wojewódzki

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Wyróżnienie: Adam Grzewka

  Ucznia przygotowała: Paulina Rychlik.


  14.06.13
  Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Dziewcząt klas IV

  Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Helwich Zuzanna, Lewandowska Zuzanna, Dymek Wiktoria, Szwabowicz Agata, Preś Dominika, Ziopaja Zuzanna, Grzelak Agata, Pawłowska Julia, Sotek Jagna

  Uczniów przygotowałi: J.Ściegienna, M. Rychlik

  14.06.13
  Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Chłopców klas IV

  Reprezentacja szkoły zajęła I miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Mikołajczak Cezary, Mazur Mikołaj, Świątek Dariusz, Grzebyta Kamil, Snella Artur, Stefaniak Wojciech, Ilnicki Michał, Koza Dominik, Dominikowski-Obst Jakkub

  Uczniów przygotował: S. Szymczak

  09.03.13
  Turniej o Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej - Krzyż

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Heyer Jakub, Kiełbasa Dawid, Bzdręga Jakub, Turek Szymon, Stefaniak Jan, Kubiak Filip, Łuszczak Jakub, Kujat Dawid

  Uczniów przygotował: S. Szymczak

  23.02.13
  Mistrzostwa Gminy w Koszykówce Chłopców

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Heyer Jakub, Łanecki Adam, Obst Maksymilian, Mądrawski Przemysław, Matysiuk Jarosław, Szwalbe Daniel, Kiełbasa Dawid, Bzdręga Jakub, Stefaniak Jan, Kubiś Rafał, Pytel Patryk, Kubiak Filip

  Uczniów przygotował: S. Szymczak,

  23.02.13
  Mistrzostwa Gminy w Koszykówce Dziewcząt

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Grzechuła Weronika, Kasprzak Weronika, Janas Daria, Rychlik Agata, Dobrzańska Agata, Sotek Karina, Boharewicz Anna, Graś Patrycja, Spychalska Jowita, Stochaj Nicola, Skwierczyńska Aleksandra, Wojewoda Martyna

  Uczniów przygotowali: M. Rychlik, J. Ściegienna

  13.02.13
  Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Chłopców

  I miejsce: Szwalbe Daniel
  II miejsce: Kubiak Filip
  III miejsce: Kubiś Rafał
  IV miejsce: Mądrawski Przemysław

  Organizatorem mistrzostw byli: S. Szymczak, M. Rychlik

  13.02.13
  Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym Dziewcząt

  I miejsce: Janas Daria
  II miejsce: Boharewicz Anna
  III miejsce: Dymek Wiktoria

  Organizatorem mistrzostw była: J. Ściegienna

  09.02.13
  Mistrzostwa Powiatu w Mini Siatkówce Chłopców - Krzyż Wlkp.

  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Heyer Jakub, Łanecki Adam, Kurkiewicz Jakub, Szwalbe Daniel, Kiełbasa Dawid, Bzdręga Jakub, Mądrawski Przemysław, Wicher Mateusz, Komorowski Bartosz

  Uczniów przygotował: S. Szymczak

  02.02.13
  Mistrzostwa Powiatu w Mini Siatkówce Dziewcząt - Krzyż Wlkp.

  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Grzechuła Weronika, Kasprzak Weronika, Dobrzańska Agata, Spychalska Jowita, Boharewicz Anna, Skwierczyńska Aleksandra, Graś Patrycja, Stochaj Nicola

  Uczniów przygotowali: M. Rychlik, J. Ściegienna

  04.01.13
  Turniej Noworoczny Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt

  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Grzechuła Weronika, Kasprzak Weronika, Dobrzańska Agata, Osajda Kamila, Kostecka Weronika, Boharewicz Anna, Graś Patrycja, Spychalska Jowita, Skwierczyńska Aleksandra

  Uczniów przygotowali: M. Rychlik, J. Ściegienna

  04.01.13
  Turniej Noworoczny Mini Piłki Siatkowej Chłopców

  Reprezentacja szkoły zajęła V miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Kiełbasa Dawid, Bzdręga Jakub, Kubiak Filip, Mądrawski Przemysław, Łanecki Adam, Kurkiewicz Krzysztof, Heyer Jakub, Szymański Michał, Szwalbe Daniel

  Uczniów przygotował: S. Szymczak

  22.12.12
  Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Chłopców

  Reprezentacja szkoły zajęła .

  Szkołę reprezentowali: Kubiak Filip, Kiełbasa Dawid, Bzdręga Jakub, Kubiś Rafał, Łanecki Adam, Heyer Jakub, Obst Maksymilian, Mądrawski Przemysław, Szymański Michał, Kujat Dawid, Miśkowski Jakub

  Uczniów przygotował: M. Rychlik

  20.12.12
  Mistrzostwa Szkoły w Warcabach

  I miejsce: Snella Artur
  II miejsce: Gudanis Piotr
  III miejsce: Kuźma Wojciech
  IV miejsce: Frąckowiak Mateusz

  Organizatorem mistrzostw był: S. Szymczak

  15.12.12
  Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego w Unihokeju Dziewcząt

  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Spychalska Jowita, Graś Patrycja, Boharewicza Anna, Stochaj Nicola, Kasprzak Weronika, Weronika Grzechuła, Janas Daria, Skwierczyńska Aleksandra, Dymek Wiktoria, Sotek Jagna, Pawłowska Julia, Dobrzańska Agata,

  Uczniów przygotował: M. Rychlik

  28.11.12
  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju Dziewcząt

  I miejsce: Klasa VI a
  II miejsce: Klasa VI b
  III miejsce: Klasa VI c

  Organizatorem mistrzostw był: M. Rychlik

  12.11.12
  Mistrzostwa Szkoły w Unihokeju Chłopców

  I miejsce: Klasa VI a
  II miejsce: Klasa VI c
  III miejsce: Klasa V b

  Organizatorem mistrzostw był: M. Rychlik

  27.10.12
  Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej

  Reprezentacja szkoły zajęła III miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Stefaniak Jan, Stefaniak Wojciech, Bzdręga Jakub, Kujat Dawid, Łuszkiewicz Jakub, Turek Szymon, Heyer Jakub, Kubiak Filip,

  Uczniów przygotował: S. Szymczak

  06.10.12
  Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

  Reprezentacja szkoły zajęła IV miejsce .

  Szkołę reprezentowali: Bzdręga Jakub, Matysiuk Jarosław, Domański Jakub, Stefaniak Jan, Czerwonka Jakub, Grochowski Michał, Dobrzańska Agata, Wojewoda Martyna, Skwierczyńska Aleksandra, Stańko Jagoda, Dębińska Natalia

  Uczniów przygotowali: S. Szymczak, M. Rychlik, J. Ściegienna


  wrzesień - kwiecień
  Na tropach przyrody

  Grupa uczniów klas III w składzie: Piontek Ewelina, Stankiewicz Agnieszka, Banasiak Wiktoria, Brzezińska Wiktoria, Duda Krzysztof otrzymała wyróżnienie.

  Uczniów przygotował: M. Sosnowski

  20.06.13
  Gminny Konkurs Matematyczny

  Nagrodzeni uczniowie to:

  I miejsce: Wiesetek Weronika
  I miejsce: Ryżek Kamil
  I miejsce: Mumot Mikołaj
  II miejsce: Frąckowiak Mateusz
  III miejsce: Michał Giś

  Uczniów przygotowały: I.Piotrowska, M.Zwolińska-Wojewoda

  20.06.13
  Gminny Konkurs Matematyczny

  Nagrodzeni uczniowie to:

  I miejsce: Wiesetek Weronika
  I miejsce: Ryżek Kamil
  I miejsce: Mumot Mikołaj
  II miejsce: Frąckowiak Mateusz
  III miejsce: Michał Giś

  Uczniów przygotowały: I.Piotrowska, M.Zwolińska-Wojewoda

  18.06.13
  Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej

  Nagrodzeni uczniowie to:

  III miejsce: Helwich Justyna,
  Wyróżnienie: Dolna Zuzanna,

  W konkursie udział wzieli: Pawłowska Alicja, Pawłowska Aleksandra, Grzelak Kamil, Konarska Sara, Matyasik Wiktoria, Grzelak Agata, Berg Milena

  Uczniów przygotowały: B.Sikora, P.Rychlik

  18.06.13
  Na tropie piękna

  W konkursie udział wzieli: Graś Patrycja, Osajda Patrycja, Sauermann Matylda, Grott Sandra, Dolna Dominika, Grześ Łukasz, Jaśkiewicz Rozalia, Świątek Dariusz

  Uczniów przygotowała: E.Teclaw

  15.06.13
  W wiejskiej chacie

  W konkursie udział wzieli: Koza Dominik, Konarska Sara, Król Krystian, Frąckowiak Mateusz.

  Uczniów przygotowała: E.Teclaw

  06.06.13
  Szkolny konkurs recytatorski IV- VI

  Nagrodzeni uczniowie to: Więckowski Karol , Frąckowiak Mateusz, Helwich Justyna, Widman Wiktoria , Świątek Dariusz

  Uczniów przygotowały: M.Mikołajczak, M. Ryżek

  29.05.13
  Gminny Konkurs Ortograficzny klas III

  Nagrodzeni uczniowie to:
  II miejsce: Domina Julianna


  I miejsce druzynowo: Domina Julianna, Domina Julia, Sikora Jakub, Wiącek Julia, Mataczyna Bartosz

  Uczniów przygotowały: D.Busse, A. Baron, M.Paszczyńska E.Snella

  28.05.2013
  Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas VI

  W konkursie udział wzieli: Mumot Mikołaj (wyróżnienie), Ryżek Kamil, Wiesetek Weronika

  Uczniów przygotowałi: M. Sosnowski, M. Kaźmierczak

  28.05.13
  X Gminny Konkurs Czytelniczy Czytelnik Roku 2013

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Kittel Jakub, Król Krystian, Mikołajczak Cezary, Kubiś Maciej
  II miejsce: Domańska Natalia, Klekota Joanna
  III miejsce: Berg Milena, Osajda Patrycja
  Wyróżnienie: Adamska Marysia, Matyasik Wiktoria, Wiza Agata

  Uczniów przygotowały: M. Mikołajczak, M.Dubiał, A.Rutkowska-Foma, M. Ryżek

  24.05.13
  II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

  W konkursie udział wzieli: Ryżek Kamil ( V miejsce: ), Mumot Mikołaj

  Uczniów przygotowała: K. Mallach

  23.05.13
  Gminny Konkurs Plastyczny Twórczość Juliana Tuwima w oczach dzieci

  W konkursie udział wzieli:
  I miejsce: Saganowska Amelia
  II miejsce: Harmacińska Julia
  III miejsce: Naruszewicz Paulina
  Wyróżnienie: Stołowska Dominika, Tymek Milena, Duda Krzysztof

  Uczniów przygotowały: D.Busse, M.Paszczyńska, D.Rosochowata, E.Snella

  08.05.13
  Konkurs czytelniczy dla klas czwartych Legendy polskie

  W konkursie udział wzieli:
  I miejsce: Osajda Patrycja
  II miejsce: Frąckowiak Mateusz
  III miejsce: Frukowski Kacper
  Wyróżnienie: Pawłowska Julia
  Piochacz Weronika, Ratajczak Patrycja, Sotek Maja

  Uczniów przygotowały: M. Mikołajczak, M. Ryżek, M. Dubiał

  30.04.13
  Szkolny Konkurs Ekologiczny Przyroda i my

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Parthun Mikołaj, Stołowska Dyminika
  II miejsce: Ryżek Maksymilian, Śliwińska Nikola
  III miejsce: Wiącek Julia, Suchocka Wiktoria

  Uczniów przygotowały: B. Łukomska, D. Rosochowata, M. Paszczyńska

  26.04.13
  Powiatowy Konkurs Matematyczny w Czarnkowie

  W konkursie udział brali: Ryżek Kamil ( II miejsce), Wiesetek Weronika , Mendyk Mateusz

  Uczniów przygotowały: I.Piotrowska, M. Wojewoda-Zwolińska

  30.04.13
  Szkolny Konkurs Ekologiczny Przyroda i my

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Parthun Mikołaj, Stołowska Dyminika
  II miejsce: Ryżek Maksymilian, Śliwińska Nikola
  III miejsce: Wiącek Julia, Suchocka Wiktoria

  Uczniów przygotowały: B. Łukomska, D. Rosochowata, M. Paszczyńska

  14.04.13
  Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas V-VI

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Ryżek Kamil
  II miejsce: Mumot Mikołaj
  III miejsce: Osajda Kamila, Wojtkowiak Aleksandra

  Konkurs zorganizowały: M. Ptak K. Mallach

  11.04.13
  XXIV Gminny Konkurs Recytatorski w Rosku

  W konkursie udział brali:
  Więckowski Karol - II miejsce:
  Helwich Justyna, Frąckowiak Mateusz - Wyróżnienie:

  Uczniów przygotowały: M. Mikołajczak, M. Ryżek

  15.04.13
  Mama w Kulturach świata - konkurs wojewódzki

  W konkursie udział brali: Koza Dominik, Frąckowiak Mateusz, Helwich Zuzanna, Dreczka Anna, Mikołajczak Cezary, Ławrynowicz Zuzanna, Fabiszak Martyna, Frajer Karolina, Wiesetek Weronika, Mendel Dominika

  Uczniów przygotowały: E.Tecław

  15.04.13
  Najładniejsza kartka świąteczna w języku niemieckim

  Nagrodzeni uczniowie to: W konkursie udział wzieli: otrzymała wyróżnienie
  I miejsce: Helwich Justyna
  II miejsce: Graś Patrycja
  III miejsce: Izydor Tobiasz, Frąckowiak Mateusz

  Organizatorem konkursu była: K. Schwarz

  09.04.13
  X Powiatowy Konkurs Bractwa Brzechwy, Tuwima i innych autorów dziecięcych - Krzyż

  Izydor Zofia - otrzymała wyróżnienie

  Uczennice przygotowała: M.Banasiak

  08.04.13
  Szkolny konkurs recytatorski- eliminacje szkolne IV-VI

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Więckowski Karol
  II miejsce: Helwich Justyna
  III miejsce: Frąckowiak Mateusz

  Konkurs zorganizowały: M. Ryżek, M. Mikołajczak

  03.04.13
  Szkolny Konkurs Recytatorski klas I-III

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Mataczyna Bartosz
  II miejsce: Skrzeszewska Kinga
  III miejsce: Zuzanna Dolna
  Wyróżnienie: Dmitrzk Anna, Saganowska Amelia, Szewczyk Julia, Tymek Milena

  Konkurs zorganizowały: E.Snella, K. Ryżek, B. Sikora

  30.03.13
  Skarby Twojej Okolicy - II edycja - konkurs powiatowy

  W konkursie udział brali: Helwich Justyna, Wiśniewski Grzegorz, Sauermann Matylda, Matyasik Wiktoria, Wika Agata, Świątek Dariusz
  Wyróżnienie otrzymali : Izydor Tobiasz, Banasiak Filip

  Uczniów przygotowały:E.Tecław, D. Busse

  25.03.13
  Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów dziecięcych - etap szkolny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Dolna Zuzanna
  II miejsce: Rojewska Patrycja
  III miejsce: Izydor Zofia
  Wyróżnienie: Szewczyk Julia, Dykow Marta

  Uczniów przygotowały:B.Sikora, M. Banasiak, A. Baron, M. Paszczyńska

  22.03.13
  Kartka świąteczna - konkurs gminny

  W konkursie udział brali:
  KLasy:I-III:
  Stankiewicz Agnieszka - I miejsce
  Duda Krzysztof - I miejsce
  Kaczmarkiewicz Oskar - II miejsce
  Mądrawska Agata - wyróżnienie
  Gryl Zuzanna - wyróżnienie
  Mataczyna Bartosz - wyróżnienie

  KLasy:IV-VI:
  Graś Patrycja - I miejsce
  Snella Celina - II miejsce
  Świątek Dariusz - III miejsce

  Uczniów przygotowały: E.Tecław, E. Snella, D. Rosochowata, M. Paszczyńska, P. Rychlik, A. Baron

  22.03.13
  IV Regionalny i VIII Wojewódzki Konkurs na Palmę Wielkanocną

  Nagrodzeni uczniowie to:

  Duda Krzysztof III d - wyróżnienie

  Ucznia przygotowała: E.Snella

  18.03.13
  Szkolny Konkurs Matematyczny klas I-III Mistrz Matematyki 2013r.

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Wojewoda Kacper
  II miejsce: Szewczyk Julia
  III miejsce: Wiącek Julia

  Konkurs zorganizowały: D.Busse, A. Baron, M. Paszczyńska

  18.03.13
  Jajko wielkanocne - konkurs powiatowy

  W konkursie udział brali: Frąckowiak Mateusz , Król Krystian

  Uczniów przygotowała: E.Tecaw

  20.03.13
  IV Gminny Konkurs Czytelniczy Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena

  W konkursie udział brali: Frąckowiak Mateusz - I miejsce:
  Frukowski Kacper - II miejsce:
  Berg Milena - III miejsce:

  Uczniów przygotowały:M. Dubiał , M. Ryżek

  18.03.13
  Zaczarowany świat baśni H. Ch. Andersena

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Frąckowiak Mateusz
  II miejsce: Frukowski Kacper
  III miejsce: Berg Milena

  Konkurs zorganizowały: M. Dubiał, M. Ryżek

  11.03.13
  Powiatowy Konkurs Ortograficzny Ortografii się nie damy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Mumot Mikołaj I miejsce - indywidualnie Mumot Mikołaj,Ryzek Kamil, Stanuch Karolina III miejsce- zespołowo

  Uczniów przygotowały: A.Rutkowska-Forma, M. Ryżek

  02.03.13
  Wojewódzki Interdyscyplinarny Konkurs Matematyczny - Poznanń

  W konkursie udział brał Ryżek Kamil uzyskując 32/40 punkty

  Ucznia przygotowała: I.Piotrowska

  28.02.13
  Szkolny Konkurs Ortograficzny

  Nagrodzeni uczniowie to: Ryżek Kamil, Mumot Mikołaj, Stanuch Karolina

  Konkurs zorganizowały: A.Rutkowska-Forma, M. Ryżek

  Projekt zagospodarowania terenu
  przed głównym budynkiem szkoły podstawowej w Wieleniu

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy:I-III:
  I miejsce: Duda Krzesztof
  II miejsce: Grzelak Zofia
  III miejsce: Wojewoda Kacper

  KLasy:IV-VI:
  I miejsce: Koza Tobiasz
  II miejsce: Dominikowski-Obst Jakub
  III miejsce: Świątek Dariusz

  Organizatorem konkursu była: M. Grzebyta, E. Tecław, E. Snella

  11.01.13
  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap rejonowy

  W konkursie udział brali: Mumot Mikołaj, Ryżek Kamil

  Uczniów przygotowali: M. Sosnowski, M. Kaźmierczak

  10.01.13
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap rejonowy

  W konkursie udział brał: Ryżek Kamil, który otrzymał tytuł Finalisty zdobywając 36/40 pkt.

  Ucznia przygotowała: I.Piotrowska

  04.01.13
  Wojewódzki Konkurs Humanistyczny - etap rejonowy

  W konkursie udział brali: Mumot Mikołaj, Fręś Justyna

  Uczniów przygotowały: M. Ryżek, A. Rutkowska- Forma

  19.12.12
  Kubuś Puchatek i jego przyjaciele

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Spychalski Antoni
  II miejsce: Sikora Jakub
  III miejsce: Szewczyk Julia
  Wyróżnienie: Tymek Milena , Piontek Ewelina

  Konkurs zorganizowały: J. Orzechowska B. Szczepańska

  19.12.12
  Anielska rzeźba

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy:I-III:
  Stołowska Dominika, Duda Krzesztof I miejsce
  Naruszewicz Paulina II miejsce
  Góźdz Kacper, Stankiewicz Agnieszka Wyróżnienie

  KLasy:IV-VI:
  Dymek Wiktoria, Graś Patrycja I miejsce
  Mikołajczak Cezary II miejsce
  Jaśkiewicz Rozalia III miejsce

  Uczniów przygotowały: E. Tecław, D. Rososchowata, M. Banasiak

  13.12.12
  XIII Gminny Konkurs Ortograficzny - Ortografia na wesoło

  Osajda Kamila zajęła II miejsce:
  Ryżek Kamil otrzymał Wyróżnienie:

  03.12.12
  Szkolny Konkurs Kulturowo- Językowy- edycja IV: Królestwo Zjednoczone i Niemcy

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Kittel Jakub
  II miejsce: Frukowski Kacper
  III miejsce: Sikora Dawid

  Konkurs zorganizowały: K. Mallach, K. Schwarz

  04.12.12
  Szkolny Konkurs Adventskalender

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy:I-III:
  I miejsce: Dmitrzuk Anna
  II miejsce: Kaszkowiak Maciej
  III miejsce: Dębińska Kaja, Grzelak Kinga
  Wyróżnienie: Dolna Zuzanna

  KLasy:IV-VI:
  I miejsce: Kubasińska Aleksandra
  II miejsce: Świątek Dariusz, Preś Natalia
  III miejsce: Preś Dominika, Rychlik Mateusz
  Wyróżnienie: Mikołajczak Cezary, Król Krystian, Bałamut Błażej

  Konkurs zorganizowała: K. Schwarz

  30.11.12
  Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Ryżek Kamil i Mumot Mikołaj

  Uczniów przygotowali: M. Sosnowski i M. Kaźmierczak

  29.11.12
  Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Ryżek Kamil

  Ucznia przygotowała: I.Piotrowska

  28.11.12
  Szkolny Konkurs Literacko- Plastyczny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  I miejsce: Saganowska Amelia
  II miejsce: Skrzeszewska Kinga, Piontek Ewelina
  III miejsce: Stołowska Dominika, Duda Krzysztof
  Wyróżnienie: Ryżek Maksymilian

  Konkurs zorganizowały: A. Baron, K. Ryżek, D. Busse

  23.11.12
  Wojewódzki Konkurs Humanistyczny - etap szkolny

  Do kolejnego etapu zakwalifikował się: Mumot Mikołaj i Fręś Justyna

  Uczniów przygotowały: A.Rutkowska-Forma, M. Ryżek

  14.11.12
  Najpiękniejszy zakątek mojej okolicy - gminny

  Nagrodzeni uczniowie to:
  Stołowska Dominika - I miejsce
  Kamil Matusz - I miejsce
  Mikołajczak Cezary - II miejsce
  Sotek Maja - Wyróżnienie

  Uczniów przygotowały: E. Tecław, D. Rosochowata

  13.11.12
  Konkurs recytatorski o tematyce wiejskiej - eliminacje szkolne

  Nagrodzeni uczniowie to:
  III miejsce: Więckowski Karol
  III miejsce: Wiza Agata
  Wyróżnienie : Pałasz Nicola

  Uczniów przygotowały: M. Mikołajczak, A. Rutkowska-Forma, M. Ryżek, M. Dubiał

  31.10.12
  Najciekawsza dynia Jack'o'lantern

  Nagrodzeni uczniowie to:
  KLasy:I-III:
  I miejsce: Kaczmarkiewicz Oskar
  II miejsce: Izydor Kacper
  III miejsce: Walter Rafał
  Wyróżnienie: Mikołajczak Emil, Mrozek-Gliszczynska Angelika, Stołowska Dominika, Świątek Maja

  KLasy:IV-VI:
  I miejsce: Konarska Sara, Siuda Kacper
  II miejsce: Klaudia Górzna, Graś Patrycja, Frąckowiak Mateusz
  III miejsce: Wojewoda Kacper, Izydor Tobiasz
  Wyróżnienie: Dymek Wiktoria, Mikołajczak Cezary, Helwich Zuzanna

  Organizatorem konkursu była: K. Mallach, M. Ptak

  25.10.12
  XII Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej Malwa 2012 - Rosko

  Nagrodzeni uczniowie w konkursie to:
  II miejsce zajeły: Dolna Zuzanna, Grzelak Kinga, Buksik Wiktoria
  III miejsce zajęła Helwich Justyna

  Uczniów przygotowali:

  13. 10.12
  Ogólnopolski Konkurs Muzyczny ERM w Poznaniu

  Helwich Justyna otrzymała wyróżnienie

  Uczennicę przygotowały: A. Domina, N. Nowak

  11.10.12
  Cztery pory roku - jesień w powiecie

  .

  W konkursie udział brali: Sotek Jagna, Konarska Sara, Grzewka Jakub, Wojewoda Kacper, Dąbkowska Agata, Pawłowska Julia, Koza Tobiasz, Frukowski Kacper, Grelewski Kacper, Drabik Adam, Krystek Damian, Pazurek Martyna, Pawłowski Dawid, Dreczka Anna, Sauermann Matylda, Mucha Jakub, Surma Patryk, Grzelak Agata, Osajda Patrycja, Wika Agata, Król Krystian, Spychalska Jowita, Stróżyński Dariusz, Helwich Justyna, Graś Patrycja

  Uczniów przygotowała:E. Tecław

  OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
  w roku szkolnym 2014/2015  KLASY I - III

  Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
  mgr Barbara Fobka Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Poniedziałek 12.45-13.30 s. 20
  mgr Bernadeta Łukomska Zajęcia wyrównawcze. Czwartek 11.45-12.30 s. 20
  mgr Krystyna Ryżek Zajęcia wyrównawcze. Wtorek 11.45-12.30 s. 14
  Zajęcia rozwijające. Czwartek 11.45-12.30 s. 14
  mgr Danuta Rosochowata Zespół dydaktyczno-wyrównawczy. Poniedziałek 11.45-12.30 s. IV
  mgr Katarzyna Kowalewska Zajęcia rozwijające. Środa 12.45-13.30 s. 12
  Zajęcia wyrównawcze. Piątek 11.45-12.30 s.12
  mgr Małgorzata Paszczyńska Zajęcia rozwijające. Czwartek 11.45-12.30 s. 21
  Zajęcia wyrównawcze. Piątek 11.45-12.30 s. 20
  mgr Danuta Busse Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Poniedziałek 11.45-12.30 s. 21
  Zajęcia rozwijające. Środa 11.45-12.30 s. 21
  mgr Anna Baron Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Środa 11.45-12.30 s. 19
  Zajęcia rozwijające zainteresowania. Czwartek 12.45-13.30 s. 19
  mgr Karolina Schwarz Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Poniedziałek 11.45-12.30 s. 1
  Kółko języka niemieckiego. Wtorek 12.45-13.30 s. 1
  mgr Barbara Sikora Zajęcia rozwijające. Wtorek 12.45-13.30 s. 13
  Czwartek 12.45-13.30 s. 13
  mgr Paulina Rychlik Zajęcia wyrównawcze. Poniedziałek 12.45-13.30 s. II
  Zajęcia rozwijające. Wtorek 13.40-14.25 s. II
  mgr Maria Banasiak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Wtorek 11.45-12.30 s. 15
  Zajęcia rozwijające indywidualne / kl. III c (co drugi tydzień) Wtorek 12.45-13.30 s. 15
  /czwartek 12.45-13.30 s. 15
  mgr Elżbieta Snella Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Poniedziałek 12.45-13.30 s. 10
  Zajęcia rozwijające plastyczno-muzyczno-ruchowe. Czwartek 12.45-13.30 s. 10
  p. Anna Domina Eucharystyczny Ruch Młodych. Czwartek 16.00-17.00 salka przy kościele.
  mgr Magdalena Łukasiak Kółko religijne. Wtorek 12.45-13.30 s. 19
  Środa 11.45-12.30 s. 15
  mgr Marcin Rychlik Gry i zabawy klas I-III. Środa 12.45-13.30 sala gimnastyczna
  mgr Maciej Sosnowski Kółko przyrodnicze. Poniedziałek 11.45-12.30 s. 13
  mgr Chmurak Izabela Kółko języka angielskiego Wtorek 11.45-12.30 s. 12
  KLASY IV - VI

  Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
  mgr Sławomir Szymczak Zajęcia sportowe (chłopcy klas IV-VI). Wtorek 14.25-15.15 sala gimnastyczna
  Czwartek 14.25-15.15
  mgr Magdalena Ryżek Zajęcia wyrównawcze. Czwartek 13.40-14.25 s. 8
  mgr Krystyna Kalisz Zajęcia rozwijające dla kl. V. Środa 13.40-14.25 s. 2
  mgr Marcin Rychlik Zajęcia sportowe z unihokeja. Piątek 15.00-15.45 sala gimnastyczna
  mgr Irena Piotrowska Zajęcia z uczniem zdolnym. Wtorek 13.40-14.25 s. 3
  Zespół dydaktyczno-wyrównawczy. Piątek 13.40-14.25
  mgr Magdalena Zwolińska-Wojewoda Zajęcia rozwijające zainteresowania. Środa 13.40-14.25 s. 9
  Zespół dydaktyczno-wyrównawczy. Piątek 12.45-.13.30
  mgr Marcelina Ptak Kółko języka angielskiego. Środa 12.45-13.30 s. 7
  mgr Magdalena Mikołajczak Zespół dydaktyczno-wyrównawczy. Piątek 12.45-13.30 s. 24
  mgr Maciej Sosnowski Kółko przyrodnicze. Czwartek 16.00-16.45 s. 6
  p. Anna Domina Eucharystyczny Ruch Młodych. Czwartek ? salka przy kościele
  mgr Bartosz Szymczak Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla chłopców i dziewcząt klas IV-VI. Wtorek 14.30-15.15 sala gimnastyczna
  Piątek/co 2 tydzień 15.15-16.00
  Mgr Tobiasz Dolny Koło muzyczne. Poniedziałek 13.40-14.25 s. 2
  mgr Eugeniusz Forma Kółko historyczne. Środa 13.40-14.25 s. 7
  Zajęcia w ramach projektów
  finansowanych ze środków
  Unii Europejskiej

  Nazwisko i imię Rodzaj zajęć Dzień Godzina Miejsce
  Magdalena Mikołajczak Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego Środa 8.00-8.45 s. 7
  Aneta Rutkowska-Forma Zajęcia rozwijające Wtorek 13.40-15.15 s. 4
  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Piątek 13.40-15.15
  Magdalena Ryżek Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z  języka polskiego Środa 11.45-12.30 s. 8
  Środa 13.40-14.25
  Piątek 13.40-14.25
  Irena Piotrowska Zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek 13.40-14.25 s. 3
  Zajęcia rozwijające z matematyki Wtorek 12.45-13.30
  Zajęcia rozwijające z matematyki Środa 13.40-14.25
  Zajęcia rozwijające z matematyki Piątek 12.45-13.30
  Magdalena Zwolińska-Wojewoda Zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek 13.40-14.25 s. 9
  Piątek 13.40-14.25
  Maciej Sosnowski Zajęcia komputerowe Poniedziałek 14.30-15.15 s. 6
  Wtorek 13.40-15.15
  Środa 14.30-15.15
  Czwartek 14.30-15.15
  Piątek 13.40-14.25
  Maria Kaźmierczak Zajęcia wyrównawcze z przyrody Wtorek 13.40-14.25 s. 5
  Zajęcia rozwijające z przyrody Środa 13.40-14.25
  Zajęcia wyrównawcze z przyrody Piątek 12.45-13.30
  Marcin Rychlik Zajęcia Wtorek 14.30-15.15 s. gimnastyczna
  Środa 13.40-14.25
  Krystyna Kalisz Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Wtorek 14.30-15.15 s. 2
  Piątek 12.45-14.25
  Marcelina Ptak Zajęcia rozwijające z języka angielskiego Środa 8.55-9.40 s. 11  Zajęcia w gminie Wieleń


  "Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń"

  Od maja 2013r. nasza szkoła przystąpiła do projektu pn. "Programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Wieleń" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie weźmie udział 246 uczniów klas IV - VI. Realizacja projektu zakończy się 30.04.2015r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla klas IV - VI:
  • Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych (w tym korzystanie z Internetu), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych.
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

  Rodzaje zajęć

  Zadanie 1

  Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych (w tym korzystanie z Internetu), języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo - matematycznych.

  Zakres tematyczny Nauczyciel Grupa Klasy (obecnie) Liczba godz.
  w projekcie
  Okres realizacji
  Zajęcia komputerowe Maciej Sosnowski 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  2 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  3 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015
  4 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
  5 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015
  6 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
  Zajęcia językowe
  (j. angielski)
  Marcelina Ptak 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  2 IV i V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  Krystyna Mallach 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  2 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
  Zajęcia przyrodniczo-
  matematyczne
  Maria Kaźmierczak 1 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  2 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  3 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015
  Zajęcia polonistyczne Aneta Rutkowska -Forma 1 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
  Zajęcia matematyczne Irena Piotrowska 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  2 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015

  Zadanie 2

  Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych

  Zakres tematyczny Nauczyciel Grupa Klasy (obecnie) Liczba godz.
  w projekcie
  Okres realizacji
  Zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze
  z języka polskiego
  Aneta Rutkowska - Forma 1 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  2 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
  Magdalena Mikołajczak 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  Magdalena Ryżek 1 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
  2 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
  3 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
  Zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze z matematyki
  Irena Piotrowska 1 IV i V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  2 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  3 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
  Magdalena Zwolińska -
  Wojewoda
  4 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  5 IV (III) 60 01.09. 2013 - 27.02.2015
  Zajęcia dydaktyczno –
  wyrównawcze z przyrody
  Maria Kaźmierczak 1 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
  Gimnastyka korekcyjna Marcin Rychlik 1 IV (II) 60 01.09.2014 - 30.04.2015
  Zajęcia korekcyjno -
  kompensacyjne
  Danuta Busse 1 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  Teresa Rossa 2 IV 60 04.05.2013 – 31.12.2014
  3 V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  Terapia pedagogiczna Joanna Orzechowska 1 IV i V 60 04.05.2013 - 27.06.2014
  Teresa Rossa 2 IV (III) 60 01.09.2013 - 27.02.2015

  PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej

  Od dnia 10.04.2013 roku w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu dla uczniów klas IV - VI rozpoczęto realizację zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości w ramach projektu:
  PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej.

  Dnia 26 lutego 2013 roku w Poznaniu zawarto porozumienie pomiędzy naszą szkołą a Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczące uczestnictwa szkoły w projekcie PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, działanie 9.3 - upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych) w partnerstwie z Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W projekcie bierze udział 5 szkół podstawowych i 5 gimnazjów z subregionu pilskiego. Do udziału w w/w projekcie nasza szkoła została wyłoniona przez Urząd Marszałkowski w porozumieniu z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego.

  Głównym celem projektu jest pobudzanie kreatywności, samodzielnego myślenia oraz rozwijania umiejętności pracy zespołowej. Realizacja projektu stwarza warunki budowania postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, posiadających umiejętność pracy zespołowej. Uczniowie biorą udział w cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kreatywności. W projekcie bierze udział 143 uczniów klas IV - VI. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazał szkole tablicę interaktywną, 10 tabletów oraz gry planszowe do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Projekt realizowany będzie do 31.03.2014 roku.

  Harmonogram zajęć w roku szkolnym 2012/2013:

  Lp. Nauczyciel prowadzący Liczba
  uczniów
  w grupie
  Klasy Termin zajęć Godzina
  1 Marcelina Ptak 25 IV piątek 12.40 – 14.10
  2 Magdalena Zwolińska- Wojewoda 25 IV piątek 12.40 – 14.10
  3 Sławomir Szymczak 25 V piątek 12.40 – 14.10
  4 Krystyna Mallach 25 V piątek 12.40 – 14.10
  5 Magdalena Ryżek 22 VI piątek 12.40 – 14.10
  6 Marcin Rychlik 21 VI czwartek 14.30 - 16.00
  Od maja do listopada 2012r. nasza szkoła uczestniczyła

  w Programie powszechnej nauki pływania, który realizowany był przez Gminę Wieleń z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu Gminy Wieleń.

  Do udziału w programie zakwalifikowano 20 uczniów klas IV - VI . Uczniowie systematycznie, jeden raz w tygodniu, wyjeżdżali na basen do Wałcza. Uczyli się pływać pod okiem ratownika. Udział w programie był bezpłatny. Czas pobytu na basenie to nie tyko czas nauki, ale również dobrej zabawy. Uczniowie miło spędzali piątkowe popołudnia, a przy okazji zdobyli umiejętność pływania. Cel programu został osiągnięty

  Projekt współfinansowany ze środków
  Unii Europejskiej
  w ramach
  Europejskiego Funduszu Społecznego

  Projekt pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej" realizowany przez Gminę Wieleń w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. "Nauka szansą na lepszy start", będzie realizowany przez gminę w latach 2010-2012.

  Sprawozdanie z realizacji projektu
  pt.: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
  w klasach I-III szkoły podstawowej"

  w ramach Poddziałania 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu przeprowadzono zajęcia dydaktyczne współfinansowane przez Unię Europejską. Projekt pt. "Nauka szansą na lepszy start" to kompleksowe wsparcie dla szkoły oparte na założeniach programu realizowanego ze środków EFS przez Ministerstwo Edukacji Narodowe. Realizacja tego projektu, zapewnia każdemu uczniowi z klas I-III naszej szkoły bogatą ofertę zajęć dodatkowych, zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

  Projekt pozwolił na osiągnięcie wymiernych rezultatów w każdej dziedzinie zaplanowanej do realizacji w ramach projektu:

  1. specjalistyczne zajęcia terapeutyczne:
   • zajęcia dla dzieci z dysleksją oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
    Dzięki systematycznemu uczestnictwu na zajęciach w znaczący sposób dzieci usprawniły funkcje percepcyjno- motoryczne. Na wysokim i przeciętnym poziomie u uczniów jest percepcja wzrokowa, pamięć fonologiczna, umiejętności czytania w zakresie poprawności i tempa czytania oraz rozumienia czytanego tekstu, a także koncentracja uwagi na wykonywanym zadaniu. Większość uczniów czyta w szybkim i umiarkowanym tempie zarówno materiał wyrazowy sensowny, jak i teksty. Na nieco niższym poziomie jest sprawność grafomotoryczna- uczniowie piszą niedbale. Uczniowie wykazują też dość dobrą orientację przestrzenną. Z analizy zeszytów uczniowskich, zapisków na kartach pracy i wytworów plastycznych wynika, że w dalszej pracy należy poprawić sprawność małej motoryki, w tym podnieść sprawność grafomotoryczną pisma. Z diagnozy percepcji słuchowej wynika, że w następnym roku szkolnym należy nadal prowadzić intensywnie ćwiczenia percepcji słuchowej w zakresie analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Doskonalić należy także umiejętność czytania pod względem płynności, poprawności i techniki z uwagi na to, że jeszcze dwoje uczniów sylabizuje z syntezą wtórną, a siedmioro uczniów czyta w bardzo wolnym tempie, ale poprawnie. Prowadzenie zajęć w małej grupie i dostosowanie materiału ćwiczeniowego do możliwości psychofizycznych uczniów wyzwoliło u nich większą motywację do podejmowania wysiłku intelektualnego, wpłynęło na większą koncentrację uwagi na zadaniu, dało dzieciom poczucie sukcesu, przez co wzrosło ich poczucie wartości. Uczniowie chętnie wykonywali zadania. Aktualnie są bardziej aktywni. Starają się pracować samodzielnie. Chętnie współdziałają w zespole. Potrafią cieszyć się z sukcesów swoich i kolegów, systematycznie dążą do pokonywania trudności i uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce. Nabrali większej pewności siebie i wiary we własne możliwości. Sukcesy edukacyjne w zakresie technik szkolnych osiągane przez uczniów w edukacji wczesnoszkolnej są wymiernymi efektami pracy terapeutycznej i zaangażowania dzieci. Do najistotniejszych należą: poprawa umiejętności szkolnych takich jak: słuchanie, czytanie i rozumienie, zapamiętywanie, formułowanie myśli w formie zdania i krótkiej wypowiedzi, zwiększenie zasobu słów, poprawa poziomu i poprawności pisma.
   • zajęcia z elementami Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona dla dzieci z zaburzeniami koncentracji
    Dzięki systematycznej i aktywnej pracy dzieci na zajęciach, stosowaniu różnorodnych metod terapeutycznych, form i środków dydaktycznych oraz włączeniu do terapii ćwiczeń Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona u większości uczniów w zadowalającym stopniu usprawniono funkcje percepcyjno-motoryczne i zaburzoną umiejętność koncentracji uwagi. Usprawnienie współdziałania obu półkul mózgu, pozytywnie wpłynęło na poprawę wyników w nauce, koncentrację uwagi na wykonywanych zadaniach, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz na zwiększenie sprawności manualnych. Na dobrym poziomie jest percepcja wzrokowa, słuchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz orientacja przestrzenna. Uczniowie najczęściej w dobrym tempie czytają wyrazy i krótkie teksty. Dzieci wzbogaciły słownictwo bierne i czynne. Osiągnęły postępy w zakresie sprawności grafomotorycznej, pisania i poprawności ortograficznej. Jednak nadal niski jest poziom graficzny pisma. Prowadzenie zajęć w małej grupie i przyjaznej atmosferze pozwoliło uczniom na zwiększenie wiary we własne możliwości, podnieść ich motywację do podejmowania wysiłku umysłowego, a przede wszystkim umożliwiły w znacznym stopniu wyrównać deficyty rozwojowe. Ponadto dały pozytywne efekty na zajęciach edukacyjnych w klasie szkolnej. Niektórzy uczniowie poprawili swoje umiejętności szkolne co znalazło odzwierciedlenie w dziennikach lekcyjnych. Wymiernymi efektami pracy terapeutycznej jest poprawa umiejętności szkolnych takich jak: słuchanie, czytanie i rozumienie, zapamiętywanie, poprawne budowanie zdań i krótkich wypowiedzi, zwiększenie zasobu słów, poprawa poziomu i poprawności pisma. U kilku uczniów znacznie poprawiła się zdolność do koncentracji uwagi oraz zachowanie na lekcji. Jednak z niektórymi uczniami trzeba nadal pracować nad usprawnieniem koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz koncentracją i wydłużaniem czasu skupienia uwagi na zadaniu.

  2. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu:
   Zadania i ćwiczenia, które były stosowane podczas zajęć były określone i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, na bazie Metody 18 struktur wyrazowych i opracowane na potrzeby projektu programu. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach wpłynęło na usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznej dziecka i zaburzeń grafomotorycznych. Na danym etapie rozwoju ucznia rozwijanie percepcji wzrokowej wpływa na lepszą koncentrację uwagi podczas wykonywania zadań. Ćwiczona sprawność grafomotoryczna zaowocowała starannością i dokładnością ćwiczeń. Uczniowie osiągnęli postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma. Poprawiły jakość czytania i rozumienia czytanego tekstu. Uczniowie poszerzyli zakres słownictwa zarówno biernego jak i czynnego. Rozwinęli sprawność językową w zakresie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej. Uczestnicy w wielu przypadkach osiągnęli lepsze wyniki w nauce oraz wzrosła ich motywacja do dalszej nauki. Spora część lepiej radzi sobie podczas lekcji, lepiej pisze sprawdziany, testy. Uzupełnianie zaległości i utrwalanie umiejętności przyczyniło się do większej wiary we własne możliwości.
  3. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych:
   Dzieci poprawiły pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Rezultatem zajęć jest zauważalne usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych potrzebnych do opanowania umiejętności matematycznych. Zajęcia pozwoliły ograniczyć braki dotyczące umiejętności w rozumowaniu pojęć, wykonywaniu działań matematycznych, zachęcić do podejmowania nowych ciekawych zadań. Ponadto pozytywne efekty widoczne były na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
  4. zajęcia artystyczno - teatralne:
   Podstawowym założeniem zajęć była działalność twórcza dzieci w różnych dziedzinach, rozwój emocjonalny, uczuciowy i ruchowy oraz zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych takich jak: potrzeba poznawcza, ruchu, różnorodnego działania, zabawy, twórczości dziecięcej, a także potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu, więzi i kontaktu z rówieśnikami, oparcia u dorosłych. Takie możliwości dawały właśnie prowadzone zajęcia. Zajęcia te nie pozwalały pozostać biernym, wymagały i wyzwalały aktywność dzieci. Uczniowie bardzo chętnie wcielali się w różne role, chętnie podejmowali zabawę w teatr. Udział dzieci w zajęciach artystyczno- teatralnych zapobiegał monotonii procesu edukacyjnego, uatrakcyjniał zajęcia w szkole. Zajęcia nie ograniczały się do oglądania przedstawień teatralnych, ale do tworzenia takich sytuacji kiedy dziecku daje się szansę bycia odtwórcą określonej roli (bycia aktorem) lub jej twórcą. Dzięki występom dzieci nieśmiałe miały okazję do zaprezentowania się przed publicznością, co spowodowało nabranie pewności siebie, zdobyły wiarę we własne siły. Natomiast dzieci zdolne, pewne siebie rozwijają swoje zdolności i zainteresowania teatrem. Zajęcia podsumowano na spotkaniu dla rodziców i zaproszonych gości spektaklem pt. "Jest taki kwiat".
  5. zajęcia matematyczne dla uczniów zdolnych:
   Zajęcia matematyczne miały na celu opanowanie intensywnego rozwoju myślenia z kształtowaniem odpowiedzialności emocjonalnej oraz podstaw matematycznych. Rezultatem zajęć jest poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności matematycznych. Zajęcia pozwoliły wykształcić u dzieci logiczne myślenie niezbędne do rozwiązywania zadań na trudniejszym poziomie. Uczestnicy usprawniali umiejętność przekazywania wiedzy innym kolegom, którzy mają trudności matematyczne.
  6. zajęcia przyrodnicze:
   Na zajęciach dominująca tematyka była związana ze środowiskiem leśnym. Zajęcia przyczyniły się do poszerzenia wiedzy z zakresu edukacji leśnej. Bezpośredni kontakt z przyrodą podczas zajęć terenowych sprzyjał szybszemu przyswajaniu wiedzy oraz uwrażliwił na piękno naszej okolicy. Dzieci rozwinęły umiejętność prowadzenia obserwacji przyrodniczych i korzystania z odpowiednich do tego narzędzi. Uczniowie nabyli umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków zwierząt i roślin. Uczestnicy zdobyli wiadomości o zjawiskach przyrodniczych oraz korzystania z różnych źródeł informacji samodzielnie.
  7. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy:
   realizacji projektu uczniowie i rodzice otrzymali duże wsparcie. Wdrożony projekt znowu przyniósł oczekiwane efekty. Rezultatem zajęć jest usprawnienie aktywności ruchowej zatrzymanie lub skorygowanie wad postawy u dzieci. W niektórych przypadkach wady zostały całkowicie zlikwidowane. Przeprowadzone zajęcia umożliwiły zmniejszyć zaburzenia psychomotoryczne u dzieci, zahamować rozwój otyłości oraz przeciwdziałać chorobom układu ruchu i krążenia. Poprzez zajęcia z gimnastyki korekcyjnej rozbudzone zostały zainteresowania aktywnością ruchową.

  Efekty udziału w projekcie to m.in.:

  • Dla uczniów:
   wyrównywanie braków, rozwijanie posiadanych zdolności, umiejętności i inteligencji, a także odkrycie nowych zainteresowań, talentów poprzez uczestnictwo w atrakcyjnych zajęciach z wykorzystaniem ciekawych pomocy; wzmocnienie wiary we własne możliwości i pozytywnej samooceny; rozbudzanie twórczej ciekawości;
  • Dla nauczycieli:
   zdobycie dodatkowych informacji o swoich uczniach;
   uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie ciekawych pomocy;
   wzbogacanie warsztatu pracy;
   poznanie ciekawej literatury;
   wzmocnienie współpracy z rodzicami;
  • Dla rodziców:
   uzyskanie wiedzy na temat swojego dziecka;
   większa współpraca z nauczycielami i szkołą;
  • Dla szkoły;
   realizowanie innowacji poprzez uczestnictwo w projekcie UE;
   umożliwianie nauczycielom wzbogacenia warsztatu pracy;
   pozyskanie nowych, ciekawych pomocy dydaktycznych
   wzmocnienie współpracy z rodzicami.

  W Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu
  w ramach projektu
  w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012
  uczniowie klas I - III będą brać udział w następujących zajęciach:


  Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Rodzaj zajęć
  Danuta Rosochowata Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  Krystyna Ryżek Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  Maria Banasiak Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów o szczególnych uzdolnieniach artystyczno - teatralnych
  Barbara Fobka Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie "Szkoła myślenia matematycznego"
  Teresa Rossa Zajęcia dla dzieci z dysleksją oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne z elementami Metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona
  Marcin Rychlik Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  Maciej Sosnowski Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z edukacji przyrodniczej " Poznajemy las"
  Paulina Rychlik Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów o szczególnych uzdolnieniach artystyczno - teatralnych  Dowozy uczniów:

  Herburtowo- godz. 715
  Marianowo- godz. 720
  Mniszek- godz. 705
  Bęglewo- godz. 705
  Jaryń- godz. 730
  Łaski- godz. 700
  Potrzebowice- godz. 715
  Wrzeszczyna Wyb.- godz. 710
  Wieleń- Wieleń -godz. 740
  Biała -godz. 720
  Kałądek - godz. 715
  Folsztyn- godz. 710
  Nowe Dwory - godz. 700
  Ferma - godz. 745
  Brzeźno godz. 725

  Odwozy uczniów :1300 oraz 1430
  Klasa I a
  Wychowawca: mgr Barbara Sikora
  sala nr 13
  1. Banasiak Kamil
  2. Buksik Wiktoria
  3. Chudy Jakub
  4. Ciesielski Wojciech Gabriel
  5. Dolna Zuzanna
  6. Grzelak Kinga Izabella
  7. Kacza Weronika Justyna
  8. Kowalewski Jakub Franciszek
  9. Piecyk Mateusz
  10. Pszkit Michał
  11. Pszkit Wiktoria
  12. Rembarz Natalia
  13. Rojewska Patrycja
  14. Sanocka Julia Antonina
  15. Schiller Bartosz
  16. Snella Szymon
  17. Sotek Tobiasz
  18. Stochaj Maksymilian
  19. Wawrowska Wiktoria
  20. Weychan Marta Anna
  21. Wieczorek Jakub
  22. Winiarski Marcin
  23. Zieliński Piotr
  Wykaz uczniów w roku szkolnym 2012/2013
  Klasa I b
  Wychowawca: mgr Paulina Rychlik
  sala nr 1
  1. Grzelak Kamil Karol
  2. Grzewka Adam Eugeniusz
  3. Izydor Szymon Bronisław
  4. Kwiatkowska Noemi Olimpia
  5. Makrocki Szymon Władysław
  6. Matuszczak Maciej
  7. Mądrawska Agata Wiktoria
  8. Melka Agata Magdalena
  9. Melka Natalia Maria
  10. Pawłowska Aleksandra Maria
  11. Pawłowska Alicja Michalina
  12. Sauerman Mikołaj Mateusz
  13. Ułasowiec Nadia Anna
  14. Wleklak Dawid
  Wykaz uczniów w roku szkolnym 2012/2013
  Klasa I c
  Wychowawca: mgr Maria Banasiak
  sala nr 15
  1. Bagrowski Dawid
  2. Dolny Oskar Jan
  3. Frukowski Oliwier
  4. Gajdziński Kamil Andrzej
  5. Gebel Marta
  6. Góźdź Kacper
  7. Ignaszak Bartosz
  8. Izydor Zofia
  9. Janas Wiktoria Eliza
  10. Kamińska Agata
  11. Karpowicz Igor
  12. Lewy Dominika
  13. Majewska Katarzyna
  14. Mucha Anna
  15. Nowak Alan Grzegorz
  16. Pawłowski Krzysztof
  17. Pietrzak Marcel
  18. Rychlik Andrzej
  19. Sikora Marcin
  20. Sobków Aleksandra
  21. Stanuch Dawid Karol
  22. Szymoniak Anita
  Wykaz uczniów w roku szkolnym 2012/2013
  Klasa I d
  Wychowawca: mgr Barbara Fobka
  sala nr 10
  1. Bałamut Dominik
  2. Błoch Anastazja
  3. Broniewski Adam Dawid
  4. Gabrysiak Norbert Dariusz
  5. Gajdziński Hubert Stefan
  6. Garstka Patryk
  7. Helak Nikodem
  8. Kaszkowiak Maciej
  9. Lesiak Martin
  10. Lużyńska Zuzanna
  11. Malisz Szymon Maksymilian
  12. Pawlęty Kacper
  13. Pietrzak Kacper Zbigniew
  14. Piontek Natalia
  15. Roguska Alicja
  16. Sierocka Kornelia
  17. Starosta Mateusz
  18. Szechowicz Natalia
  19. Walter Rafał
  20. Wawrowski Jakub
  21. Zieliński Karol
  Wykaz uczniów w klasach IV w roku szkolnym 2012/2013
  Klasa IV a
  Wychowawca: mgr Irena Piotrowska
  sala nr 3
  1. Dominikowski-Obst Jakub
  2. Dymek Wiktoria
  3. Frąckowiak Mateusz Kazimierz
  4. Gebel Dawid
  5. Grochowski Dominik
  6. Grzebyta Kamil
  7. Grześ Łukasz
  8. Helwich Justyna Zofia
  9. Helwich Zuzanna
  10. Izydor Dominik Maciej
  11. Izydor Tobiasz
  12. Kaczmarek Amelia Helena
  13. Lewandowska Zuzanna Joanna
  14. Łuszkiewicz Dominika
  15. Mazur Mikołaj
  16. Mikołajczak Cezary
  17. Pabiś Sebastian
  18. Paszkiewicz Klaudia Ewa
  19. Sikora Dawid
  20. Snella Artur
  21. Stanuch Karolina
  22. Stefaniak Wojciech
  23. Szwabowicz Agata
  24. Szymczak Eliza
  25. Świątek Dariusz
  26. Widman Wiktoria
  27. Wiśniewski Grzegorz Jan
  28. Ziglewski Michał Arkadiusz
  29. Zielińska Aneta
  Wykaz uczniów w klasach IV w roku szkolnym 2012/2013
  Klasa IV b
  Wychowawca: mgr Magdalena Zwolińska - Wojewoda
  sala nr 9
  1. Bałamut Błażej
  2. Berg Milena
  3. Drabik Adam
  4. Dubiel Marek
  5. Frukowski Kacper
  6. Giś Michał
  7. Grelewska Martyna
  8. Grelewski Kacper
  9. Grzewka Jakub
  10. Klekotta Joanna
  11. Konarska Sara
  12. Koza Dominik
  13. Koza Tobiasz
  14. Krół Krystian
  15. Krystek Damian
  16. Kubiś Paweł
  17. Makrocki Jakub
  18. Matuszczak Roksana
  19. Pazurek Martyna
  20. Pawlęty Wiktoria
  21. Preś Dominika
  22. Preś Natalia
  23. Roguski Mateusz
  24. Rychlik Mateusz
  25. Stróżyński Dawid
  26. Wika Agata
  27. Ziopaja Zuzanna
  28. Ilnicki Michał
  Wykaz uczniów w klasach IV w roku szkolnym 2012/2013
  Klasa IV c
  Wychowawca: mgr Marcelina Ptak
  sala nr 7
  1. Adamska Maria
  2. Dąbkowska Agata
  3. Forbrich Kacper
  4. Grzelak Agata
  5. Kałuża Weronika
  6. Kubiś Maciej
  7. Matysiak Wiktoria
  8. Misiak Gabriel Andrzej
  9. Mucha Jakub
  10. Osajda Patrycja
  11. Ostrowski Mikołaj Tadeusz
  12. Pawłowska Julia Dominika
  13. Piochacz Weronika
  14. Ratajczak Patrycja
  15. Rembarz Dominika
  16. Rybarczyk Mateusz
  17. Sauermann Matylda
  18. Sikora Maciej
  19. Siuda Kacper
  20. Sotek Jagna Maria
  21. Sotek Maja Oliwia
  22. Starosta Łukasz Piotr
  23. Surma Patryk Piotr
  24. Wojewoda Kacper Lucjan
  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
  2014/2015
  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych 1 września 2014 r.
  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 10 listopada 2014 r.
  (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
  Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2014 r.
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 02 stycznia 2015 r.
  05 stycznia 2015 r.

  (podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
  Koniec I półrocza 31.01.2015r.
  Początek II półrocza 01.02.2015r.
  Ferie zimowe 16 lutego do 1 marca 2015 r.
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
  01.04.2015 r.
  (podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
  Wiosenna przerwa świąteczna 02 - 07 kwietnia 2015 r.
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Dzień Dziecka
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
  03 czerwca 2015 r.
  podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 05 czerwca 2015 r.
  (podstawa prawna: : § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 26 czerwca 2015 r.
  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

  100 lat
  Szkoły Podstawowej w Wieleniu
  (1908-2008)

  /fragmenty monografii autorstwa Anety Rutkowskiej-Forma i Eugeniusza Forma/


  SPIS TREŚCI:
   1. Zanim powstała szkoła.
    1. Początki szkolnictwa w Wieleniu.
    2. Szkoły elementarne w czasie zaborów.
   2. Budowa Szkoły Powszechnej w Wieleniu i jej funkcjonowanie pod władzą niemiecką.
    1. Przyczyny budowy szkoły.
    2. Budowa szkoły.
    3. Ostatnie lata szkolnictwa niemieckiego w Wieleniu.
   3. Okres II Rzeczpospolitej (1920-1939).
    1. Przejęcie oświaty w Wieleniu przez władze polskie.
    2. Organizacja szkolnictwa.
    3. Uczniowie.
    4. Pracownicy.
     1. Kierownictwo szkoły.
     2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
    5. Trudności okresu międzywojennego.
   4. Okupacja niemiecka (1939-1945).
   5. Czasy PRL (1945-1989).
    1. Organizacja szkolnictwa.
    2. Funkcjonowanie szkoły w Wieleniu.
     1. Trudne początki.
     2. Czasy władzy ludowej.
    3. Kierownictwo szkoły.
    4. Uczniowie.
    5. Nauczyciele.
    6. Pracownicy administracji i obsługi.
   6. III Rzeczpospolita (1990-2008).
    1. Funkcjonowanie szkoły.
    2. Uczniowie.
    3. Nauczyciele.
    4. Życie szkoły
     1. Organizacje, zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań.

   1. Zanim powstała szkoła.

   1.1. Początki szkolnictwa w Wieleniu.

   Historia szkolnictwa w Wieleniu sięga zapewne czasów średniowiecza. Najprawdopodobniej przy istniejącej parafii funkcjonowała także szkółka parafialna. Niestety nie zachowały się żadne wzmianki na ten temat. Sytuacja zmienia się po roku 1607, kiedy to ówczesny właściciel Wielenia, kasztelan międzyrzecki Jan Czarnkowski, sprzedał miasto wraz z okolicznymi dobrami swojej żonie Zofii z Herburtów. Była ona pierwszą właścicielką Wielenia ściśle związaną z tą miejscowością. Wieleń obrała za swoją siedzibę i dzięki jej staraniom miasto otrzymało nie tylko nowy kościół wyświęcony w roku 1632, ale także ufundowany przez nią szpital miejski oraz najprawdopodobniej szkołę. Jej istnienie potwierdzone zostało w czasie wizytacji parafii wieleńskiej przez biskupa Braneckiego w roku 1642. Szkoła działała przy kościele parafialnym, wybudowano ją w pobliżu probostwa. Miała dużą, ogrzewaną salę lekcyjną, mniejszą izbę, także ogrzewaną, dla nauczyciela oraz dwie izdebki dla uczniów. Funkcjonowanie szkoły parafialnej potwierdzone zostało ponownie w roku 1748 w czasie wizyty biskupa Kierskiego w Wieleniu.

   Oprócz wymienionych źródeł potwierdzeniem funkcjonowania szkoły parafialnej w Wieleniu są wzmiankowani w dziele proboszcza Rontza bakałarze, czyli nauczyciele:

   • ok. 1665 r. - pochodzący z Drawska Wawrzyn Zołnik
   • ok. 1670 r. - Jan Krupa
   • ok. 1760 r. - 1769 r. - pochodzący z Miałów Kazimierz Nowicz Nowak
   • ok. 1789 -1796 - urodzony w Wieleniu Józef Mania

   Obowiązki nauczyciela były dość liczne. Wymienia je osiemnastowieczny statut obowiązujący nauczycieli w diecezji poznańskiej. Oprócz nauki czytania, umiejętności wysławiania się uczniów, spoczywał na nim obowiązek uczestnictwa we wszystkich elementach życia religijnego parafii. Odpowiadał za karność dzieci nie tylko w szkole, ale także w kościele i poza nim. Pilnował uczęszczania dzieci do szkoły i do kościoła, przygotowywał ministrantów, itp. Zajęcia w szkole trwać miały codziennie od szóstej rano do jedenastej przed południem oraz od pierwszej do piątej po południu w lecie. W zimie od wpół do siódmej rano do jedenastej przed południem i od pierwszej do czwartej po południu.

   Stale wzrastająca liczba osadników wyznania luterańskiego skłoniła właścicieli Wielenia do ustępstw na ich korzyść. Protestanci osiedlający się w dobrach wieleńskich przysparzali ich właścicielom znacznych dochodów, w związku z tym, mimo różnicy wyznań, udzielali im kolejnych zwolnień oraz nie przeszkadzali w wypełnianiu obowiązków religijnych. Podobnie było z samym Wieleniem. W drugiej połowie XVII wieku liczba osadników - innowierców wzrosła do tego stopnia, że ówczesny właściciel miasta - Stefan Adam Grudziński wydał w roku 1680 przywilej, na mocy którego zezwalał protestantom na budowę własnego kościoła. Oprócz tego zobowiązał się własnym kosztem utrzymywać luterańskiego nauczyciela, dając mu rocznie 40 złp. W późniejszych czasach obowiązek ten przeszedł na wszystkich mieszczan ewangelików, którzy w drugiej połowie XVIII w. wspólnie płacili na ten cel 54 talary.

   W szkole ewangelickiej młodzież miała uczyć się języków obcych oraz tzw. sztuk wyzwolonych. Budynek szkolny wzniesiony został w rzędzie domów na zachodniej stronie rynku Nowego Miasta. Parter zajmowały sale lekcyjne, na piętrze mieszkał rektor, który był jednocześnie kantorem i organistą w wieleńskim kościele. Ze swego mieszkania miał bezpośrednie przejście na chór kościelny, kościół wybudowano bowiem na placu za szkołą.

   Podobnie szybko w drugiej połowie XVIII wieku zwiększała się liczba Żydów osiedlających się w Wieleniu i w okolicy. W 1700 roku ówczesny właściciel Wielenia - Jan Kazimierz Sapieha wydał przywilej zwalniający Żydów z części obowiązków, którym podlegali wszyscy mieszczanie. Zezwolił im także na wybudowanie własnej szkoły i szpitala. Tym samym ostatecznie ukierunkowano rozwój oświaty w Wieleniu ściśle wiążąc ją z zamieszkującymi to miasto wyznawcami trzech wyznań. Od tego też czasu w Wieleniu aż po 1908 rok dzieci uczyły się w trzech różnych budynkach szkolnych - w szkole katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej.

   1. Zanim powstała szkoła.

   1.1. Początki szkolnictwa w Wieleniu.

   Historia szkolnictwa w Wieleniu sięga zapewne czasów średniowiecza. Najprawdopodobniej przy istniejącej parafii funkcjonowała także szkółka parafialna. Niestety nie zachowały się żadne wzmianki na ten temat. Sytuacja zmienia się po roku 1607, kiedy to ówczesny właściciel Wielenia, kasztelan międzyrzecki Jan Czarnkowski, sprzedał miasto wraz z okolicznymi dobrami swojej żonie Zofii z Herburtów. Była ona pierwszą właścicielką Wielenia ściśle związaną z tą miejscowością. Wieleń obrała za swoją siedzibę i dzięki jej staraniom miasto otrzymało nie tylko nowy kościół wyświęcony w roku 1632, ale także ufundowany przez nią szpital miejski oraz najprawdopodobniej szkołę. Jej istnienie potwierdzone zostało w czasie wizytacji parafii wieleńskiej przez biskupa Braneckiego w roku 1642. Szkoła działała przy kościele parafialnym, wybudowano ją w pobliżu probostwa. Miała dużą, ogrzewaną salę lekcyjną, mniejszą izbę, także ogrzewaną, dla nauczyciela oraz dwie izdebki dla uczniów. Funkcjonowanie szkoły parafialnej potwierdzone zostało ponownie w roku 1748 w czasie wizyty biskupa Kierskiego w Wieleniu.

   Oprócz wymienionych źródeł potwierdzeniem funkcjonowania szkoły parafialnej w Wieleniu są wzmiankowani w dziele proboszcza Rontza bakałarze, czyli nauczyciele:

   • ok. 1665 r. - pochodzący z Drawska Wawrzyn Zołnik
   • ok. 1670 r. - Jan Krupa
   • ok. 1760 r. - 1769 r. - pochodzący z Miałów Kazimierz Nowicz Nowak
   • ok. 1789 -1796 - urodzony w Wieleniu Józef Mania

   Obowiązki nauczyciela były dość liczne. Wymienia je osiemnastowieczny statut obowiązujący nauczycieli w diecezji poznańskiej. Oprócz nauki czytania, umiejętności wysławiania się uczniów, spoczywał na nim obowiązek uczestnictwa we wszystkich elementach życia religijnego parafii. Odpowiadał za karność dzieci nie tylko w szkole, ale także w kościele i poza nim. Pilnował uczęszczania dzieci do szkoły i do kościoła, przygotowywał ministrantów, itp. Zajęcia w szkole trwać miały codziennie od szóstej rano do jedenastej przed południem oraz od pierwszej do piątej po południu w lecie. W zimie od wpół do siódmej rano do jedenastej przed południem i od pierwszej do czwartej po południu.

   Stale wzrastająca liczba osadników wyznania luterańskiego skłoniła właścicieli Wielenia do ustępstw na ich korzyść. Protestanci osiedlający się w dobrach wieleńskich przysparzali ich właścicielom znacznych dochodów, w związku z tym, mimo różnicy wyznań, udzielali im kolejnych zwolnień oraz nie przeszkadzali w wypełnianiu obowiązków religijnych. Podobnie było z samym Wieleniem. W drugiej połowie XVII wieku liczba osadników - innowierców wzrosła do tego stopnia, że ówczesny właściciel miasta - Stefan Adam Grudziński wydał w roku 1680 przywilej, na mocy którego zezwalał protestantom na budowę własnego kościoła. Oprócz tego zobowiązał się własnym kosztem utrzymywać luterańskiego nauczyciela, dając mu rocznie 40 złp. W późniejszych czasach obowiązek ten przeszedł na wszystkich mieszczan ewangelików, którzy w drugiej połowie XVIII w. wspólnie płacili na ten cel 54 talary.

   W szkole ewangelickiej młodzież miała uczyć się języków obcych oraz tzw. sztuk wyzwolonych. Budynek szkolny wzniesiony został w rzędzie domów na zachodniej stronie rynku Nowego Miasta. Parter zajmowały sale lekcyjne, na piętrze mieszkał rektor, który był jednocześnie kantorem i organistą w wieleńskim kościele. Ze swego mieszkania miał bezpośrednie przejście na chór kościelny, kościół wybudowano bowiem na placu za szkołą.

   Podobnie szybko w drugiej połowie XVIII wieku zwiększała się liczba Żydów osiedlających się w Wieleniu i w okolicy. W 1700 roku ówczesny właściciel Wielenia - Jan Kazimierz Sapieha wydał przywilej zwalniający Żydów z części obowiązków, którym podlegali wszyscy mieszczanie. Zezwolił im także na wybudowanie własnej szkoły i szpitala. Tym samym ostatecznie ukierunkowano rozwój oświaty w Wieleniu ściśle wiążąc ją z zamieszkującymi to miasto wyznawcami trzech wyznań. Od tego też czasu w Wieleniu aż po 1908 rok dzieci uczyły się w trzech różnych budynkach szkolnych - w szkole katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej.

   1. Zanim powstała szkoła.

   1.2. Szkoły elementarne w czasie zaborów.

   Organizacja szkolnictwa na obszarach zajętych przez państwo pruskie w latach 1772-1773 pozostawała przez długi czas w postaci ukształtowanej w czasach Rzeczpospolitej szlacheckiej. W ciągu całego panowania pruskiego na ziemiach polskich władze nie stworzyły jednolitego systemu szkolnego. Od 1817 roku wszystkie szkoły elementarne, wydziałowe i obywatelskie poddano pod nadzór i zarząd regencji. Wieleń znajdował się w regencji bydgoskiej. Komisarzami regencji w sprawach szkolnych w obrębie poszczególnych powiatów byli tzw. Landraci. Do ich kompetencji należały sprawy natury gospodarczo-finansowej, natomiast nadzór pedagogiczno-dydaktyczny należał do zakresu działania inspektorów szkolnych, których urząd ustanowiony został w 1872 roku. Troska o materialne potrzeby szkół elementarnych oraz zarządzanie majątkiem szkolnym należała do dozorów szkolnych. Obowiązek nauki określała dopiero instrukcja z 1845 roku, ustalając okres trwania obowiązkowej nauki w szkołach ludowych na osiem lat - od 6 do 14 roku życia.

   Katolicka szkoła parafialna nadzorowana była przez proboszcza Rontza i jego następców. Kilka informacji o jej funkcjonowaniu dostarcza sprawozdanie inspektora szkolnego Meierotta z 1792 roku. Była to szkoła jednoklasowa. Dzieci uczyły się w niej pisania, czytania i podstawowych działań arytmetycznych, korzystając z podręczników w języku polskim i niemieckim. W XIX wieku szkoła katolicka miała już trzy klasy. Uczęszczały do niej dzieci z Wielenia oraz z Nowych i Starych Łasek, Benglewa, Kordy i Jarynia. Wzrastająca liczba uczniów wymusiła na władzach miejskich i szkolnych podjęcie decyzji o wystawieniu nowego budynku szkolnego. Udało się to dokonać w roku 1846. W budynku szkolnym znajdowało się mieszkanie dla nauczyciela oraz sale lekcyjne. W roku szkolnym 1875/1876 było 165 uczniów z Wielenia i 17 spoza miasta. Dzieci uczyły się czytania i pisania (po niemiecku), rachunków, rysunku, śpiewu, religii, historii i przyrody. W roku szkolnym 1879/1880 do klasy pierwszej uczęszczało 34, do drugiej - 46, do trzeciej - 70 uczniów. Nauczycielem w klasie pierwszej był Wojciech Nowak, w klasie drugiej - Rosenau, a w klasie trzeciej uczyli obaj wymienieni.

   Po zajęciu dóbr wieleńskich przez Prusy szczególną przychylność władz zyskał gmina ewangelicka oraz szkoła funkcjonująca przy niej. W 1773 roku wybuchł w Wieleniu pożar, w wyniku którego spłonęła znaczna część miasta, w tym ewangelicki kościół, plebania i szkoła. Nowy kościół, szkołę i plebanię wybudowano trzynaście lata później w roku 1786 za zgodą i z pomocą materialną władz pruskich. Nauka w szkole ewangelickiej odbywała się w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek przed południem, a w środę i w sobotę - po południu, tygodniowo łącznie 36 godzin. Wzrastająca liczba dzieci spowodowała, że w XIX wieku funkcjonowała już pięcioklasowa ewangelicka szkoła ludowa. Znamy nazwiska kolejnych rektorów szkoły, byli nimi:

   • Martin Klupsch, jednocześnie pastor miejscowej gminy ewangelickiej, zmarły w 1816 roku
   • Jan Filip August Seidler, rektor, a po śmierci Klupscha także pastor, zmarły w 1844 roku
   • Rudolf Jerzy Albert Prätorius, również pastor i rektor jednocześnie, zmarły w 1889 roku

   Pod koniec XIX wieku każdy rektor szkoły ewangelickiej w Wieleniu był jednocześnie kaznodzieją pomocniczym w gminie wyznaniowej.

   Szkolnictwo żydowskie na początku XIX wieku ukierunkowane było na przekazywanie żydowskiej tradycji nauczania. W żydowskiej szkole powszechnej, zwanej chederem, najpóźniej od piątego roku życia uczono dzieci czytania i tłumaczenia Tory, studiowania Talmudu oraz w niewielkim stopniu rachunków. Nauka odbywała się w izbie źle opłacanego prywatnego nauczyciela. Zyskująca popularność wśród wieleńskich Żydów Haskala, czyli oświecenie żydowskie, a także polityka władz pruskich zmierzających do asymilacji ludności żydowskiej, przyczyniały się do stopniowego wzrostu zainteresowania Żydów posyłaniem dzieci do szkoły. Po 1824 roku władze pruskie przystąpiły do stopniowej likwidacji chederów i zastępowania ich elementarnymi szkołami żydowskimi, w których dzieci uczyłyby się nie tylko żydowskiej religii, lecz także świeckich przedmiotów. W 1817 roku w Wieleniu było 261 żydowskich dzieci w wieku szkolnym, spośród których tylko czworo uczyło się w szkole, kilkanaście lat później ich liczba wzrosła do 106. W ówczesnej szkole pracowało trzech nauczycieli, znamy jednak nazwisko tylko jednego z nich - Abraham Waldenburg. Po 1848 roku, czyli po ostatecznym zniesieniu przez władze pruskie wszelkich ograniczeń dotyczących ludności żydowskiej i otwarciu dla niej granic całego państwa, liczba mieszkańców Wielenia wyznania mojżeszowego zaczęła stopniowo spadać. W związku z tym spadała też liczba dzieci uczących się w żydowskiej szkole ludowej - na początku XX wieku uczęszczało do niej 27 dzieci, nauczycielem był M. Puschinski.

   2. Budowa Szkoły Powszechnej w Wieleniu i jej funkcjonowanie pod władzą niemiecką.

   2.1. Przyczyny budowy szkoły.

   Jednym z wielu problemów, które nie zostały rozwiązane w pruskim ustawodawstwie szkolnym, była sprawa wyznaniowego charakteru szkół. Rząd pruski kładł duży nacisk na wychowanie religijne, przeznaczając na naukę religii przynajmniej 4 godzin tygodniowo i przychylnym okiem patrzył na funkcjonowanie odrębnych szkół dla różnych wyznań. Przypomnieć należy, że w Wieleniu funkcjonowały jednocześnie szkoły elementarne: katolicka, ewangelicka i żydowska. W praktyce, po 1872 roku, szczególnie na terenie zachodnich ziem polskich, należących do zaboru pruskiego, zasada wyznaniowości szkół ustąpiła względom politycznym. Władzom pruskim chodziło o to, by móc w szkołach, do których uczęszczały dzieci polskie reprezentujące w przeważającej większości religię rzymsko-katolicką, zatrudniać nauczycieli pochodzenia niemieckiego, którzy dawali większą gwarancję realizacji pruskiej polityki oświatowo-szkolnej wobec ludności polskiej, aniżeli nauczyciele pochodzenia polskiego.

   Germanizacyjna polityka władz pruskich polegająca między innymi na usunięciu języka polskiego ze szkół, wyeliminowaniu wszelkich wiadomości dotyczących historii narodu polskiego, jego kultury i cywilizacji, wzmocniona miała być zastąpieniem nauczycieli polskich nauczycielami pochodzenia niemieckiego. W Wieleniu szczególnie ważnym dla władz niemieckich, w związku ze stale zwiększającym się udziałem procentowym ludności polskiej, stały się działania mające powstrzymać odradzanie się świadomości narodowej Polaków. Wspomnieć należy chociażby represje wobec księży katolickich. Najbardziej spektakularne działania związane były z represjami w stosunku do księdza Jana Laskowskiego, który w latach 1896-1898 pełnił funkcję wikarego miejscowej parafii oraz wobec proboszcza Antoniego Arendta.

   Ksiądz Laskowski w opiniach władz pruskich określany był jako "niebezpieczny agitator polskości". Po przybyciu do Wielenia czynnie włączył się w działania mające na celu podtrzymanie polskości na ziemi wieleńskiej. Organizował prywatne, bezpłatne lekcje języka polskiego, na które uczęszczało ponad 100 dzieci. Za tę działalność - wskutek denuncjacji niemieckiego nauczyciela - skazany został na karę pieniężną, a w wyniku dalszych oskarżeń zajęto i sprzedano na licytacji całe jego mienie i karnie przeniesiono go do Wrześni. Decyzja ta okazała się bardzo niefortunna dla czynników rządowych, ponieważ we Wrześni ksiądz Laskowski stał się inicjatorem tzw. strajku dzieci wrzesińskich.

   Podobnie jak ksiądz Laskowski, proboszcz Antoni Arendt za swoje jawne antyniemieckie manifestacje, nakłanianie rodziców do oporu przeciwko udzielaniu nauki religii w języku niemieckim, ukarany został kilkakrotnie grzywną, kilkutygodniowym pobytem w więzieniu oraz odebraniem mu w 1896 roku prawa nauczania religii w szkolnictwie.

   Wspomniany wyżej stały przyrost procentowy ludności polskiej w Wieleniu miał odzwierciedlenie w liczbie uczniów katolickiej szkoły elementarnej.


   Tabela 1. Liczba uczniów szkół elementarnych w Wieleniu według wyznań.

   Rok Uczniowie
   Ewangelicy % Katolicy % Żydzi %
   1871 305 74,9 72 17,7 30 7,4
   1877 447 62 157 21,8 117 16,2
   1878 444 60,2 171 23,2 123 16,7
   1879 447 60,6 181 24,5 110 14,9
   1881 455 61,7 172 23,3 110 14,9
   1882 470 62,3 176 23,3 109 14,4
   1883 479 63,2 200 26,4 79 10,4
   1884 456 61,4 212 28,5 75 10,1
   1885 480 63,2 206 27,1 74 9,7
   1886 438 59,1 231 31,2 72 9,7
   1887 453 58,6 243 31,4 77 10
   1888 421 57,6 233 31,9 77 10,5
   1891 436 57,7 257 34 62 8,2
   1896 382 54,4 273 38,9 47 6,7
   1901 374 53,4 284 40,6 42 6
   1902 313 49,4 185 45 36 5,6
   1906 365 53,6 299 43,9 17 2,5
   1911 391 56,1 306 43,9 - -

   Pogląd na ten proces dają dane zawarte w Tabeli 1. Wynikał on ze stałego odpływu ludności żydowskiej, która już od 1848 roku, dzięki uzyskaniu możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym państwa niemieckiego, zaczęła przenosić się w głąb Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Tendencja ta nasiliła się szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku.

   Niemniej ważnym czynnikiem był stały wzrost liczby uczniów wyznania katolickiego (w przeważającej mierze pochodzenia polskiego), która w okresie od 1877 do 1911 roku podwoiła się, oraz spadek, z 480 w 1885 roku do 365 w 1906 roku, liczby uczniów wyznania ewangelickiego (w zdecydowanej większości pochodzenia niemieckiego).

   2. Budowa Szkoły Powszechnej w Wieleniu i jej funkcjonowanie pod władzą niemiecką.

   2.1. Przyczyny budowy szkoły.

   Jednym z wielu problemów, które nie zostały rozwiązane w pruskim ustawodawstwie szkolnym, była sprawa wyznaniowego charakteru szkół. Rząd pruski kładł duży nacisk na wychowanie religijne, przeznaczając na naukę religii przynajmniej 4 godzin tygodniowo i przychylnym okiem patrzył na funkcjonowanie odrębnych szkół dla różnych wyznań. Przypomnieć należy, że w Wieleniu funkcjonowały jednocześnie szkoły elementarne: katolicka, ewangelicka i żydowska. W praktyce, po 1872 roku, szczególnie na terenie zachodnich ziem polskich, należących do zaboru pruskiego, zasada wyznaniowości szkół ustąpiła względom politycznym. Władzom pruskim chodziło o to, by móc w szkołach, do których uczęszczały dzieci polskie reprezentujące w przeważającej większości religię rzymsko-katolicką, zatrudniać nauczycieli pochodzenia niemieckiego, którzy dawali większą gwarancję realizacji pruskiej polityki oświatowo-szkolnej wobec ludności polskiej, aniżeli nauczyciele pochodzenia polskiego.

   Germanizacyjna polityka władz pruskich polegająca między innymi na usunięciu języka polskiego ze szkół, wyeliminowaniu wszelkich wiadomości dotyczących historii narodu polskiego, jego kultury i cywilizacji, wzmocniona miała być zastąpieniem nauczycieli polskich nauczycielami pochodzenia niemieckiego. W Wieleniu szczególnie ważnym dla władz niemieckich, w związku ze stale zwiększającym się udziałem procentowym ludności polskiej, stały się działania mające powstrzymać odradzanie się świadomości narodowej Polaków. Wspomnieć należy chociażby represje wobec księży katolickich. Najbardziej spektakularne działania związane były z represjami w stosunku do księdza Jana Laskowskiego, który w latach 1896-1898 pełnił funkcję wikarego miejscowej parafii oraz wobec proboszcza Antoniego Arendta.

   Ksiądz Laskowski w opiniach władz pruskich określany był jako "niebezpieczny agitator polskości". Po przybyciu do Wielenia czynnie włączył się w działania mające na celu podtrzymanie polskości na ziemi wieleńskiej. Organizował prywatne, bezpłatne lekcje języka polskiego, na które uczęszczało ponad 100 dzieci. Za tę działalność - wskutek denuncjacji niemieckiego nauczyciela - skazany został na karę pieniężną, a w wyniku dalszych oskarżeń zajęto i sprzedano na licytacji całe jego mienie i karnie przeniesiono go do Wrześni. Decyzja ta okazała się bardzo niefortunna dla czynników rządowych, ponieważ we Wrześni ksiądz Laskowski stał się inicjatorem tzw. strajku dzieci wrzesińskich.

   Podobnie jak ksiądz Laskowski, proboszcz Antoni Arendt za swoje jawne antyniemieckie manifestacje, nakłanianie rodziców do oporu przeciwko udzielaniu nauki religii w języku niemieckim, ukarany został kilkakrotnie grzywną, kilkutygodniowym pobytem w więzieniu oraz odebraniem mu w 1896 roku prawa nauczania religii w szkolnictwie.

   Wspomniany wyżej stały przyrost procentowy ludności polskiej w Wieleniu miał odzwierciedlenie w liczbie uczniów katolickiej szkoły elementarnej.


   Tabela 1. Liczba uczniów szkół elementarnych w Wieleniu według wyznań.

   Rok Uczniowie
   Ewangelicy % Katolicy % Żydzi %
   1871 305 74,9 72 17,7 30 7,4
   1877 447 62 157 21,8 117 16,2
   1878 444 60,2 171 23,2 123 16,7
   1879 447 60,6 181 24,5 110 14,9
   1881 455 61,7 172 23,3 110 14,9
   1882 470 62,3 176 23,3 109 14,4
   1883 479 63,2 200 26,4 79 10,4
   1884 456 61,4 212 28,5 75 10,1
   1885 480 63,2 206 27,1 74 9,7
   1886 438 59,1 231 31,2 72 9,7
   1887 453 58,6 243 31,4 77 10
   1888 421 57,6 233 31,9 77 10,5
   1891 436 57,7 257 34 62 8,2
   1896 382 54,4 273 38,9 47 6,7
   1901 374 53,4 284 40,6 42 6
   1902 313 49,4 185 45 36 5,6
   1906 365 53,6 299 43,9 17 2,5
   1911 391 56,1 306 43,9 - -

   Pogląd na ten proces dają dane zawarte w Tabeli 1. Wynikał on ze stałego odpływu ludności żydowskiej, która już od 1848 roku, dzięki uzyskaniu możliwości uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym państwa niemieckiego, zaczęła przenosić się w głąb Niemiec w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Tendencja ta nasiliła się szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku.

   Niemniej ważnym czynnikiem był stały wzrost liczby uczniów wyznania katolickiego (w przeważającej mierze pochodzenia polskiego), która w okresie od 1877 do 1911 roku podwoiła się, oraz spadek, z 480 w 1885 roku do 365 w 1906 roku, liczby uczniów wyznania ewangelickiego (w zdecydowanej większości pochodzenia niemieckiego).

   2. Budowa Szkoły Powszechnej w Wieleniu i jej funkcjonowanie pod władzą niemiecką.

   2.2. Budowa szkoły.

   Niestety autorom nie udało się dotrzeć do dokumentacji związanej z procesem decyzyjnym dotyczącym budowy nowej szkoły w Wieleniu. Można przypuszczać, że oprócz wymienionych czynników o podjęciu decyzji budowy szkoły zadecydowały również pogarszające się warunki pracy w starzejących się budynkach, w których dotychczas funkcjonowały poszczególne szkoły elementarne. Zmiany w procesie nauczania wynikające z wprowadzania nowych metod pracy z mniejszymi grupami uczniów również wpłynęły motywująco na władze szkolne. Nie mniejszą rolę odegrały zapewne względy reprezentacyjne. Wieleń, od 1887 roku siedziba nowoutworzonego powiatu, korzystając z olbrzymich dotacji państwa niemieckiego, zyskiwał nowe budowle służące celom administracyjno-politycznym (siedziba starostwa, sądu, policji itp.).

   W związku z powyższymi czynnikami władze podjęły decyzję o budowie nowej szkoły. Inwestycję rozpoczęto ok. 1906 roku, a zakończono w 1908 roku. Prace budowlane zgodnie z ustaleniami autorów opracowania wykonała miejscowa firma Fr. Frost, Maurer-und Zimmermeister, Filehne. Od roku szkolnego 1908/1909 uczniowie dotychczas odrębnych szkół elementarnych rozpoczęli naukę we wspólnym budynku przy ulicy Szkolnej.

   W 1908 roku rozpoczęto również budowę sali gimnastycznej przy szkole. Projekt sali wykonał architekt Arthur Kaniuth z Piły. Prace budowlane, podobnie jak w przypadku budynku szkoły, wykonały firmy miejscowe: firma Fryderyka Frosta - prace murarskie, firma Johanna Starogardzkiego - dach, konstrukcję drewnianą natomiast firma Ernst Witt i Arendt z Wielenia. Ogólny koszt budowy sali wyniósł 32000 marek. Wyposażenie sali zakupione zostało w firmie Chemnitzer Turngeräte-Fabrik Juliusz Dietrich & Hannak za kwotę 2971 marek. Ostateczny odbiór sali, przy której postawiono również wieżę dla ćwiczeń straży pożarnej, nastąpił 11 marca 1913 roku. W tym okresie postawiono również zewnętrzne toalety.

   2. Budowa Szkoły Powszechnej w Wieleniu i jej funkcjonowanie pod władzą niemiecką.

   2.3. Ostatnie lata szkolnictwa niemieckiego w Wieleniu.

   Po oddaniu do użytku nowego budynku szkolnego, szkoła ewangelicka (Evangelische Volksschule in Filehne) oraz szkoła katolicka (Katholische Volksschule in Filehne) zostały do niego przeniesione wraz z nowym rokiem szkolnym 1908/1909.

   Szkołą ewangelicką kierował rektor Wilhelm Heinke. Oprócz niego w szkole uczyli: Albert Pich, Haensler, Völker, Puphal, Wilhelm Quiram, Adolf Gerson. W późniejszym czasie pojawiają się jeszcze nazwiska takich nauczycieli jak: Paul Klump, Eva Heydeck, Ryszard Szulc, Johanna Hensler, Brieskner.

   Na temat kadry pedagogicznej szkoły katolickiej zachowało się nieco więcej wiadomości. Przez długie lata jej nauczycielem był wspominany już Hippolit Rosenau, zatrudniony w 1873 roku, w latach 1908-1911 pełnił funkcję rektora (kierownika) szkoły. Jego następcą na tym stanowisku został wraz z rokiem szkolnym 1911/1912 (zatrudniony 1 stycznia 1911 roku) Franz Maks Piontek pochodzący z Ujścia, funkcję tę pełnił do 3 listopada 1919 roku, czyli praktycznie do przejęcia oświaty w Wieleniu przez polskie władze szkolne. W roku szkolnym 1909/1910 oprócz rektora zatrudnieni byli: Johann Mix (pracował w Wieleniu od 1899 roku), Richard Speer (w Wieleniu od 1902 roku) oraz Ludomir Knechtem. Wymienionych czterech nauczycieli uczyło 6 klas, do których uczęszczali uczniowie z obwodu obejmującego Wieleń, Bęglewo, Potrzebowice i Jaryń. W roku szkolnym 1910/1911 Ludomira Knechtela zastąpił Johann Tschiersch oraz zatrudniona jako siła pomocnicza Emilia Ertmann. Poza zmianą rektora od 1911 roku oraz zwiększeniem liczby zatrudnionych nauczycieli (5), w roku szkolnym 1912/1913 pracę podjął Johann Wlig, a w roku 1914 Franz Mendritzki.

   Nazwiska nauczycieli zatrudnionych tak w szkole ewangelickiej, jak i katolickiej wskazują, że niemieckie władze szkolne wyraźnie preferowały nauczycieli pochodzenia niemieckiego. Dopuszczalne było pochodzenie polskie, ale przy wyraźnym zniemczeniu wskazującym na lojalizm w stosunku do państwa niemieckiego. Najwyraźniej polityka taka odniosła pewien skutek, ponieważ w roku szkolnym 1906/1907, kiedy w większości szkół uczniowie popierani przez rodziców strajkowali w obronie języka polskiego, między innymi w okolicznych szkołach w Mężyku, Wrzeszczynie i Kruteczku, w szkole w Wieleniu strajku szkolnego nie było.

   Programy nauczania dla szkół ludowych określone zostały w 1872 roku. Zgodnie z rozporządzeniem ministra Falka obydwie szkoły w Wieleniu sklasyfikowane zostały jako szkoły kilkuklasowe, w których programy nauczania podzielono na trzy stopnie: niższy, średni i wyższy. Program pruskiej szkoły ludowej uwzględniał poszczególne przedmioty w sposób bardzo nierównomierny (patrz Tabela 2.). Na pierwszy plan wysuwano naukę języka niemieckiego i religii. Stosunkowo dużo, czasu poświęcono na naukę rachunków łącznie z geometrią, natomiast mało na tzw. realia, czyli geografię i przyrodoznawstwo, a nauka języka obcego została całkowicie wyeliminowana z programów nauczania. Na tej między innymi podstawie prezes naczelny prowincji poznańskiej wydał rozporządzenie, zabraniające używania języka polskiego przy nauce przedmiotów świeckich. W latach tzw. Kulturkampfu zakaz ten rozciągnięto także na naukę religii, co wywołało między innymi wymienione wyżej działania duchowieństwa polskiego oraz protesty (strajki szkolne) dzieci, które przynajmniej religii chciały się uczyć w języku polskim.

   Tabela 2. Tygodniowy rozkład godzin, przeznaczonych na realizację
   poszczególnych przedmiotów nauczania w szkołach kilkuklasowych.
   Lp. Przedmioty Liczba godzin tygodniowo
   stopień niższy stopień średni stopień wyższy
   1. Religia 4 4 4
   2. Język niemiecki 11 8 8
   3. Rachunki 4 4 4
   4. Geometria - - 2
   5. Rysunki - 2 2
   6. Realia - 6 6
   7. Śpiew 4 2 2
   8. Gimnastyka 2 2 2

   Okres I wojny światowej, czyli od jesieni 1914 roku do końca 1918 roku, znacząco zakłócił funkcjonowanie placówek oświatowych w państwie niemieckim. Szkoła w Wieleniu nadal funkcjonowała, jednakże sala gimnastyczna przeznaczona została na szpital wojskowy dla żołnierzy niemieckich.


   Ryc. 3. Szpital wojenny urządzony w sali gimnastycznej.

   Jednym z nielicznych dokumentów potwierdzających pracę szkoły w Wieleniu jest Księga Uczniów, w której znaleźć można zapisy dzieci do szkoły, dokonywane w trakcie całego okresu I wojny światowej.

   Wobec wystąpień rewolucyjnych w Niemczech społeczeństwo polskie Wielkopolski przystąpiło do prac przygotowawczych do repolonizacji szkolnictwa. 12 listopada 1918 roku powołano do życia oficjalną jego reprezentację - Tymczasową Naczelną Radę Ludową. Nie zmieniło to w sposób istotny sytuacji w szkolnictwie - dalej istniały dotychczasowe władze szkolne, pracowali ci sami nauczyciele, obowiązywał ten sam program nauczania. Sytuacji w Wieleniu nie zmieniło zwycięskie powstanie Wielkopolskie, nie zmienił tego także podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski. Dzięki usilnym staraniom mieszkańców ziemi wieleńskiej, której delegacja udała się do Paryża na czele z księdzem Poprawskim, wspierana przez Kazimierza Brownsforda, lewobrzeżny Wieleń został przyznany Polsce.

   Do czasu oficjalnego przejęcia ziemi wieleńskiej przez Polskę, co nastąpiło 20 stycznia 1920 roku, cała władza, w tym oświatowa spoczywała w rękach niemieckich. W szkołach ludowych pracowali dalej niemieccy nauczyciele nadzorowani przez niemieckich rektorów (kierowników). Wszelkie działania zmierzające do repolonizacji szkolnictwa podjęte na ziemiach, które znalazły się wcześniej w rękach polskich, w pasie nadnoteckim (w tym w Wieleniu), mogły zostać podjęte dopiero po przekazaniu go w ręce polskie.

   3. Okres II Rzeczpospolitej (1920-1939).

   3.1. Przejęcie oświaty w Wieleniu przez władze polskie.

   Pewne ustępstwa władz niemieckich udało się uzyskać dopiero po podpisaniu traktatu wersalskiego. Dekretem Komisariatu Nac